Länsi-Uudenmaan hankkeen HB:n päätöksenteon prosessinkuvaus

Länsi-Uudenmaan kokeiluhanketta toteutettiin keskittyen liikkumista tukeviin palveluihin, kuten euro- ja kilometrikukkaron käyttöön. HB:n päätöksenteon tueksi kehitettiin kuvaus prosessista. 

Toimintaympäristö **

HB-hanke perustui pääministeri Marinin hallitusohjelmaan. Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tavoitteiksi oli määritelty vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja valinnanmahdollisuuksien vahvistaminen palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. Hallitusohjelmaan sisältyivät vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten budjettien kokeilut, joiden yhteydessä tuli arvioida myös lainsäädännön muutostarpeita. Hallitusohjelman mukaan vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Länsi-Uudenmaan kokeiluhanketta toteutettiin keskittyen liikkumista tukeviin palveluihin. Länsi-Uudenmaan hankkeessa keskityttiin erityisesti uutena palvelumalleina mm. sanottuun euro- ja kilometrikukkaroon. Tähän tarvittiin ammattilaisten avuksi ja asiakkaiden tueksi päätöksenteon prosessikuvausmalli. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Muutos tarvittiin sen vuoksi, että aiemmin käytössä olleet kappalemääräiset matkat (18 kpl) muunnettiin euro- ja kilometrikukkaromallissa euroiksi ja kilometreiksi. Ammattilaisen näkökulmasta tuli määritellä päätäksenteon prosessimalli. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Mallia kehittämässä olivat Länsi-Uudenmaan hankkeen projektityöryhmä sekä ohjausryhmä. 

Tavoiteltu muutos

Mallinnettu prosessikaavio, minkä avulla kaikilla ammattilaisilla on yhtenevä näkemys päätöksenteosta. 

Muutoksen mittaaminen

Arviointikysymyksinä ovat prosessin käytön helppous ja käytännöllisyys ammattilaisen näkökulmasta. Asiakkaan näkökulmasta myöhemmin käyttöönoton jälkeen, miten päätöksenteon prosessikuvauksessa tavoite (HB:n seuranta) on toteutunut. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittäjäasiakastyöryhmä on osallistunut työhön. 

Ratkaisun perusidea **

Jos asiakkaalla on voimassaoleva liikkumispalvelupäätös TAI asiakas hakee liikkumispalveluita ja on kykenevä HB-asiakkaaksi, asiakas/ammattilainen ehdottaa HB-mallia --> 

•Päätös on toistaiseksi voimassaoleva, voidaan molemmin puolin päättää milloin vaan. Päätöstä tarkastellaan puolen vuoden välein - vuoden ajaksi 

•Käytössä ”vanhoilla” asiakkailla, joilla tarvetta matkustaa yli palvelurajojen

•Ennen päätöksentekoa tarkasteltu asiakkaan matkamääriä ja käyttöä. Asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä sovittu tarve/määrät, sovittu päätöksestä

•Asiakas maksaa omavastuun matkoista

•Aluerajaus poistettu

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Suositeltavaksi toimintamalliksi ehdotetaan perustettavan Länsi-Uusimaa-tasoinen työryhmä, jonka tehtävä on miettiä henkilökohtaisen budjetoinnin kouluttamista ja jalkauttamiseen ammattilaisille. Tarjolla työhön avuksi on ”Työkirja ammattilaisille” ja asiakkaiden tietoperusteiseksi materiaaliksi ”Käyttöopas asiakkaille”.

Ammattilaisten työkirja sisältää muun muassa henkilökohtaisen budjetin päätöksenteon mallin, ohjeistuksen, mihin ja miten Hb:tä voidaan käyttää sekä ”muistilista työntekijälle”.  

Asiakasoppaassa on hyvä olla tarkkaan kirjattu asiakkaan oikeudet, mahdolliset Hb:n piiriin kuuluvat palvelut, prosessi ja lainsäädännölliset näkökulmat. Asiakkaalle on mahdollista tehdä saatavaksi sekä lyhyt esite ja opas. Huomioitavaa on saavutettavuus ja materiaalin sähköinen saatavuus.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille tai eri toimintaympäristöihin.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

ei tuloksia 

Liitteet