Maakunnallisen sote-järjestöjen neuvottelukunnan perustaminen ja toiminta

Sote-järjestöjen yhteisen maakunnallisen vaikuttamistoiminnan varmistamiseksi perustettu neuvottelukunta, joka toimii sote-järjestöjen yhteisenä äänenä ja edustajana sote-palveluiden kehittämisyhteistyössä kohti hyvinvointialuetta.

Toimintaympäristö **

Varsinais-Suomen yhteistä sote-palveluiden kehittämistä tehdään vapaaehtoisella yhteistyöllä 27 kunnan, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirin, korkeakoulujen, sosiaalialan osaamiskeskuksen ja järjestöjen kesken. Rakenneuudistushanke sekä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma sitovat alleen joukon suuria ja pieniä kehityskohteita. Lisäksi alueella on käynnissä monia muita soten kehitysprojekteja. Maakunnan yhteisen sote-kehittämisen runkona toimii Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma.

Maakunnassa on Sosten tilastojen mukaan yli 900 sote-järjestöä. Järjestöjen tai yhteisöjen yhteisjärjestöjä on muutama: VSLJ ry, VAPI ry, Salon SYTY ry ja Lounatuulet yhteisötalo. Varsinais-Suomessa ei kuitenkaan ole kaikkia järjestöjä tai yhteisöjä kokoavaa toimijaa.

Sote-muutoksen alla erityisesti maakunnan sote-järjestöjen keskinäisen yhteistyön merkitys on korostunut. Järjestö 2.0-hankkeessa ( JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi) on luotu yhteinen vaikuttamistoiminnan malli, joka oli tärkeä siirtää vakiintuneeksi toiminnaksi hankekauden jälkeen.

Varsinais-Suomen sote-järjestöjen syyskuussa 2020 perustama neuvottelukunta toimii koko sote-järjestökentän yhteisellä mandaatilla julkisen sektorin kumppanina sote-uudistukseen tähtäävässä yhteistyössä.

Neuvottelukunnan tavoitteena on tehostaa sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyötä, vahvistaa järjestöjen roolia osana Varsinais-Suomessa kehitettävää sote-palvelujärjestelmää ja varmistaa järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan edellytyksiä myös tulevina vuosina.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Neuvottelukunnan perustamistarpeen taustalla on tulevan sote-uudistuksen aiheuttamat muutokset julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyöhön. Erityistä huolta on ollut mm. sote-järjestöjen kuntayhteistyön ja -avustusten jatkumisesta sote-resurssien ja -vastuun siirtyessä tulevaisuudessa hyvinvointialueelle sekä järjestöjen kohderyhmien äänen kuuluminen osana palvelujen suunnittelua ja kehittämistä. Sote-järjestöt tarvitsevat vahvan yhteisen vaikuttamisäänen. Samaan aikaan julkisella sektorilla on ollut tarve koordinoidummalle järjestöyhteistyölle ja selkeämmälle kumppanuudelle yhteisessä kehittämistyössä kohti tulevaa hyvinvointialuetta.

Neuvottelukunnan perustaminen ja sen taustalla ollut prosessi vastaavat myös suoraan JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomen hankesuunnitelman juurruttamistavoitteisiin: ”Tavoiteltavana tuloksena on sote-järjestöjen yhteinen osaava vaikuttamisyhteistyö ja suunnitelma entistä koordinoidummalle sotejärjestöjen vaikuttamis-yhteenliittymälle/yhteenliittymille Varsinais- Suomessa.”

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi: neuvottelukunnan luomisprosessin kokonaisvastuu, mm. järjestöjen osallistaminen ja tarvittavien suunnittelutilaisuuksien järjestäminen, tiedottaminen, perustavan kokouksen järjestäminen, aloittavan neuvottelukunnan toiminnan ja viestinnän käynnistämisen tuki, neuvottelukunnan visuaalinen ilme, kokonaisuuden kuvaaminen, mallin levitys.

Varsinais-Suomen sote-järjestöt: neuvottelukunnan luomisprosessiin osallistuminen,  perustamisen, toimintaperiaatteiden  ja toimintamallin ideointi yhteistyössä hankkeen kanssa. Neuvottelukunnan käytännön vaikuttamisyhteistyö.

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja sote-hankkeet: toive maakunnallisesta sote-järjestöjen yhteistyörakenteesta, jolle mandaatti edustaa sote-järjestöjä. Neuvottelukunnan liittäminen osaksi Varsinais-Suomen sote-palveluiden kehittämistä.

Tavoiteltu muutos

Neuvottelukunnan tavoitteena on tehostaa sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyötä, vahvistaa järjestöjen roolia osana Varsinais-Suomessa kehitettävää sote-palvelujärjestelmää ja varmistaa järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan edellytyksiä myös tulevina vuosina.

 • Neuvottelukunnalla tulee olla sote-uudistuksen toteutuessa virallinen vaikuttaja-asema osana hyvinvointialuetta. Sote-järjestöillä on neuvottelukunnan avulla vahva yhteinen vaikuttaja-asema ja toimiva kumppanuus hyvinvointialueen eri toimijoiden kesken. Neuvottelukunnan avulla sote-järjestöt saavat entistä vahvemmin esiin omien kohderyhmiensä äänen palvelujensa kehittämisessä.
Toteutussuunnitelma

- Taustalla jo tehty yhteistyö JärjestöSotehanke 113:n vaikuttamistoiminnan suunnittelussa. 113 kartoitti sähköisellä kyselyllä loppukeväästä 2019 sote-järjestöjen edustajien toiveita sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyölle hankekauden jälkeen. Kyselyyn vastanneiden järjestöedustajien toive oli, että järjestöjen vaikuttamisyhteistyö jatkuisi myös tulevina vuosina.

- Sote-järjestöjen tarve ja tahto JärjestöSotehanke 113:n jälkeiselle koordinoidulle vaikuttamisyhteistyölle konkretisoitui hankkeen sote-järjestöille suunnatuissa tulevaisuustyöpajoissa lokakuussa 2019. Työpajoissa järjestöt nostivat esin tärkeimmät hankkeessa nousseet yhteistyön arvot, tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset, joita haluttiin juurruttaa myös tulavaisuuteen.

- Sote-järjestöjen neuvottelukunnan perustamisen vaiheet, suunnitelma ja toteutus:

4/2020 Kaikille sote-järjestöille avoin etäkeskustelutilaisuus: Varsinais-Suomen sote-järjestöjen vaikuttamistyön tulevaisuus.

 • Tilaisuudessa pohdittiin erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuden yhteistyön varmistamiselle. Tuolloin tiedossamme olivat jo Veikkauksen taloudelliset haasteet ja Järjestö 2.0-ohjelmakokonaisuuden valtakunnalliseen koordinointiin liittyvät hankaluudet. Mukana olevat sote-järjestöt totesivat kuitenkin, että sote-muutokseen liittyvät vaikuttamisyhteistyön tarpeet ovat olemassa rahoituksesta riippumatta ja yhteistyöllä voimme sopia monesta asiasta.
 • Tilaisuuden johtopäätöksenä oli, että olisi hyvä perustaa sote-järjestöjen yhteistä vaikuttamistyötä edistävä maakunnallinen sote-järjestöjen neuvottelukunta. Sote-järjestöillä olisi neuvottelukunnan ja siihen nimettyjen edustajien avulla mahdollisuus sopia sote-järjestöjen yhteisestä vaikuttamisäänestä ja varmistaa, että Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa käynnistettäessä myös sote-järjestöillä on 113-hankekauden jälkeenkin oman roolinsa ja edustajansa mukana yhteistyössä.
 • Sote-järjestöjen maakunnallisen neuvottelukunnan toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen sovittiin osaksi JärjestöSotehanke 113:ssa luodun yhteistyön juurruttamista. 113-hanke toimii suunnittelun koollekutsujana, neuvottelukunnan toimintatavoista päättävät Varsinais-Suomen sote-järjestöt yhdessä.

6/2020 Kaikille sote-järjestöille avoin etäkeskustelutilaisuus: Varsinais-Suomen sote-järjestöjen vaikuttamistyön tulevaisuus, osa 2

 • Keskustelu sote-järjestöjen vaikuttamisyhteistyön yhteisistä linjauksista, tarvittavat päätökset ja yhteenveto

8/2020 Sähköinen kommenttikierros Varsinais-Suomen sote-järjestöille, aiheena: aiheena neuvottelukunnan koko, kokoonpano, toimikauden pituus, raamit ja linjaukset.

 • Kommenttikierros (57 järjestöä)  vahvisti yhteiset näkemykset siitä, että neuvottelukunnan toimikaudet tulevat olemaan kahden vuoden pituisia, neuvottelukunnan koko tulee olemaan 12-15 jäsentä ja yhdessä tähän mennessä sovitut raamit ovat riittävät neuvottelukunnan perustamiseksi. Toiveet kokoonpanoksi vaihtelivat, joten kokoonpanon rakentuminen jäi vielä pohdittavaksi.

8/2020 Sotejärjestöjen ehdokkaiden nimeäminen neuvottelukunnan jäseniksi. Ehdokasasettelu tehtiin sähköisen linkin avulla ja siitä tiedotettiin koko 113-hankkeen postituslistalle. Jokaisella sote-järjestöllä oli mahdollisuus nimetä yksi ehdokas.

 • Linkissä kysyttiin ehdokkaista seuraavat tiedot: Sosiaali- ja terveysalan järjestö, jota ehdokas edustaa. Ehdokkaan nimi ja asema tai tehtävä järjestössä. Mitä kohderyhmää järjestö/ehdokas edustaa? Minkälaista osaamista, verkostoja tai muuta hyötyä ehdokas toisi neuvottelukuntaan? Määräaikaan mennessä 26 sote-järjestöä nimesi edustajansa neuvottelukuntaan.

9/2020 Sote-järjestöjen neuvottelukuntaan ehdolla olevien sote-järjestöjen edustajien esittely sähköpostitse kaikille 113-hankkeen postituslistalla oleville ennen varsinaista kokousta.

 • Koska kiinteästä neuvottelukunnan kokoonpanon kriteereistä ei ollut yksimielisyyttä, päädyttiin mahdollisimman monipuolisen ja osaavan kokoonpanon varmistamiseksi olemme änestystapaan, jossa jokainen järjestö äänestäisi useampaa ehdokasta ja näin voisi vaikuttaa myös neuvottelukunnan kokonaisuuteen. Jokaisen järjestön tuli siis valita 10 parasta ehdokasta, jota aikoo äänestää.

9/2020 Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunnan perustava kokous: Kokouksen sisältönä neuvottelukunnan perustamista edeltäneiden toimenpiteiden lyhyt kertaus. Neuvottelukunnan toiminta, tehtävä ja toiminnalle sovitut raamit. Sote-järjestöedustajien valinta neuvottelukuntaan (ehdokasesittelyt toimitettu etukäteen). Sote-järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta. Todettiin neuvottelukunnan kokoonpano ja vahvistetettiin neuvottelukunta perustetuksi.

 • 66 sote-järjestöä käytti kokouksessa äänioikeuttaan. 15 eniten ääniä saanutta järjestöehdokasta valittiin neuvottelukuntaan. Samalla päätettiin, että eniten ääniä saanut toimii pj:na ja toiseksi ääniä saanut vpj:na ensimmäisen kaksivuotisen toimikauden.
 • Ensimmäisen toimintavuoden tehtävänä tulee olemaan neuvottelukunnan tarkemman toimintasäännön luominen ja suunnitelma sote-järjestöjen yhteistyön rakentamiselle ja viestinnälle JärjestöSotehanke 113:n jälkeen.

10/2020 Varsinais-Suomen sote-järjestöjen neuvottelukunnan valmisteleva kokous: Kokouksen aiheina käytännön kokouskäytännösitä sopiminen, neuvottelukunnalle annetut tehtävät ja toiveet ja alustava aikataulusuunnitelma vuodelle 2021.

 • Kokouskäytännöistä sovittiin: kokoontuminen 4 kertaa v 2021, kokoukset sovitaan vähän puoleksi vuodeksi kerrallaan. Työskentely-alustana TEAMS ja sähköpostit. Neuvottelukunnalle valittiin sihteeri.
 • Toimintasäännön kuvaamista varten nimettiin oma tiimi. Viestinnän välineistä valittiin käyttöön 113:n vielä käytössä olevat viestintäkanavat, jotka siirretään tietosuoja-asiat huomioiden neuvottelukunnan käyttöön kevään 2021 aikana. 113-hanke toimii neuvottelukunnan käynnistämisen ja viestinnän tukena.
 • Sote-maakunta- valmistelun työryhmiin järjestöedustajien nimeämispyynnöt ovat tulleet tähän asti 113- hankkeelle. Ensi vuoden alusta alkaen työryhmien puheenjohtajat osoittavat pyynnöt neuvottelukunnan puheenjohtajalle. Tähän järjestöedustajien nimeämiseen neuvottelukunnan pitää sopia toimintatapa. Sovittiin järjestettäväksi kevätkaudella neuvottelukunnan ja työryhmäedustajien tapaaminen.
 • Kesäkuussa 2021 sovittiin järjestettäväksi kaikille sote-järjestöille avoin tilaisuus, jossa esitellään neuvottelukunta, sen siihen asti toteutunut toiminta sekä jatkosuunnitelmat. Foorumin tavoitteena on läpinäkyvä, avoin tiedottaminen kaikille V-S:n sote-järjestöille neuvottelukunnasta ja sen toiminnasta 
 • Sovittiin, että pj kirjoittaa Sote-akatemian blogiin kirjoituksen järjestöjen yhteistyöstä.

- Sote-järjestöjen neuvottelukunnan toiminnan aloitus:

2/2021 Virallinen kokous 1: Neuvottelukunnan omaan toimintaan liittyvät asiat:

 • Neuvottelukunnan nimen tarkennus: 113 Sotejärjestöjen neuvottelukunta, Varsinais-Suomi
 • Viestinnän välineistä, sisällön rajauksista ja kohderyhmistä sopiminen: some, sähköpostilista, sote-hankkeiden kotisivut. Jakelulistalla viestintä rajoitetaan neuvottelukunnan ydintehtävään eli sote-hankkeiden /järjestämissuunnitelman ja sote-järjestöjen väliseen tiedottamiseen. Jakelulistaa ei luonnollisestikaan anneta mihinkään ulkopuoliseen käyttöön lain vaatimusten mukaisesti. Viestintää varten tehdään oma tietosuojaseloste.
 • Neuvottelukunnan toimntasääntö: rakenteesta sopiminen
 • Neuvottelukunnan ensimmäisen avoimen järjestöfoorumin (Järjestöareena) järjestämisestä sopiminen

3/2021 Neuvottelukunnan ja työryhmäedustajien tapaaminen:

 • Toiveet yhteistyölle ja tuelle, millaista yhteistoimintaa tarvitaan, viestinnän tarpeet: mistä ja miten viestitään, kuka viestii?

4/2021 Virallinen kokous 2: Neuvottelukunnan omaan toimintaan liittyvät asiat:

 • Sote-valmisteluun liittyvien työryhmien sote-järjestöedustajien ja neuvottelukunnan yhteistyöstä sopiminen: Yhteisen maalin aukikirjoitus, kerran vuodessa yhteinen tapaaminen, kerran vuodessa kootaan kaikkien kuulumiset viestintään, jokaiselle työryhmälle oma sparraustiimi.
 • Järjestöareenan rungon suunnittelu ja järjestelytiimin valinta
 • Neuvottelukunnan toimintasääntö: pj, varapj ja siht ja jäsenistön valinnaperusteet, henkilö vai organisaatio, varaedustajuus, roolit ja valtuudet, erovuoroisuudet.

5/2021 neuvottelukunnan toimintasääntöluonnos käsittelyyn

6/2021 toimintasäännön valmistuminen ja sen tiedotus

6/2021 113 JärjestöSotehanke 113:n toiminnan loppuessa siirtyminen omaan viestinnän postituslistaan

 • tietosuoja/rekisteriseloste
 • sähköinen linkki yhteystietojen keruuseen
 • tiedotus, mm: 113 JärjestöSotehankkeen postituslista, some, Varsinais-Suomen sote-kehittäminen kotisivut
Liitteet