Mielenreitti, toivon ja osallisuuden tukeminen luontoympäristössä

Mielen ry:n Mielenreitti-hankkeessa (2022-23) osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat mielen hyvinvointiin painottuvan luontopolun. Polku on kaikille tarkoitettu ja sen varrella on opasteita ja materiaaleja, jotka kannustavat pysähtymään kokemustarinoiden ja toivon äärelle. 

 

Toimintaympäristö **

Tutkimuksen mukaan koronaan liittyvä poikkeusaika lisäsi kansalaisten luonnossa liikkumista 74%. Luontoympäristössä oleminen ja toimiminen vähensi koronaan liittyvien huolten ja ahdistuksen määrää 69%:lla vastaajista. (Korpela ym. 2020)

Luonnossa liikkumiseen ja toimimiseen kilpistyy tämän hetkisten globaalien haasteiden ydinteemat: luonnon kantokyky murenee, mikä herättää huolta ja ahdistusta, toisaalta tarvetta toimia, vaikuttaa ja syventää luontoyhteyttä. Ihmisten hyvinvoinnin haasteet kasvavat, ja tarvitaan uusia, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Demokratian kriisi liittyy osaltaan kysymyksiin siitä, miten ihmiset kokevat voivansa tehdä päätöksiä, luottaa toisiinsa ja yhteiskuntaan. Lisäksi on kysymys siitä, kenen ehdoilla kaupunkiympäristöjä muokataan, esimerkiksi: tunnistetaanko tarve elpyä  ja liikkua luonnossa. (https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/#trendit)

Kasvanut kiinnostus luontotoimintaa kohtaan on näkynyt myös Mielen ry:n asiakkaiden, vapaaehtoisten ja henkilöstön parissa. Toimintaan osallistujilta ja asiakkailta keräämämme tiedon mukaan ihmisillä on halua olla mukana luontotoiminnassa vaikuttamassa kansalaisena ja tehdä jotain hyvää luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi. He kokivat kaipuuta luontoon sekä oman luontoyhteyden löytämiseen ja vahvistamiseen. 

Kohderyhmän ihmisillä on usein esteitä osallistua tarjolla oleviin toimintoihin, kokea hyvinvointia ja yhdenvertaista kansalaisuutta, löytää sosiaalisia suhteita ja vertaisuutta. He ovat Ihmisiä, jotka eri kontekstissa (hoito/kuntoutus) ovat tuen saajia, mutta tässä ovat hankkeessa kansalaisvaikuttajia ja toimijoita.

Hankkeessa haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan näköisensä, hyvinvointia tuottavan luontopolun. He tuovat muille kansalaisille toiveikasta kokemustietoa toipumisesta ja luonnon merkityksestä. Luonnossa kohtaamisen kynnys ihmisten kesken mataloituu ja vertaisuus ihmisten välillä löytyy luonnostaan. Vertaisuus on vahvistava hyvinvointia lisäävä elementti hankkeessa.

Mielenreitti-hankkeen toteutuksen mahdollisti Tampereen kaupungin kumppanuus. Kaupungin kanssa neuvoteltiin hankkeelle sopiva virkistysalue, jonka kunta tarjosi hankkeen käyttöön. Kaupungin omistama Ekokumppanit Oy (https://ekokumppanit.fi/)on hankkeen yhteistyökumppani, joka vastaa polun fyysisestä rakentamisesta.

Polku on haluttu sijoittaa ympäristöön, jonne pääsee helposti julkisilla liikennevälineillä. Hervanta Tampereen isona kaupunginosana on alue, jossa asuu ja viettää aikaa paljon potentiaalista kohderyhmää. Suolijärven maasto on myös suosittu monipuolisen luontoliikunnan ja ulkoilun virkistysalue.

Liitteet
Kuva
Mielereittillä nautitaan luonnosta
Mielenreitillä nautitaan luonnosta
Tavoiteltu muutos

1. Vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden monipuolisten toimintaedellytysten mahdollistaminen 
2. Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tukeminen 
3. Luontopolun toteuttaminen (toteuttamistapansa vuoksi lajissaan ensimmäinen Suomessa)
4. Luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen toipumisessa

Liitteet
Kuva
Muonitusta Mielenreitillä
Mielenreitti tarjoaa hyvinvointivaikutuksia monin tavoin
Muutoksen mittaaminen

Arviointikysymyksiä
1. Miten osallisuuden (kuuluminen, vaikuttaminen ja toimijuus) kokemukset vahvistuvat ja näkyvät?  
   
2. Millaisia hyvinvointivaikutuksia koetaan?
- Erityisesti: Vahvistuuko luontoyhteyden kokemus, ja mitä vaikutuksia sillä on? 

Kyselylomakkeiden yhteydessä käytetyt mittarit:
- positiivisen mielenterveyden mittari
- osallisuusindikaattori
- koettu yksinäisyys
- kokonaisvaltaisen luontokokemuksen mittari 

Tärkein seuranta-, arviointi- ja kehittämistyökalu on  ryhmätilanteen (retki, tapahtuma, koulutus) päätteeksi tapahtunut yhteinen reflektointi osallistujien ja/tai vapaaehtoisten kanssa sekä työntekijöiden tekemä havainnointi ryhmästä ja yksilöistä. Reflektointi liittyy toipumisorientaation ja seikkailukasvatuksen mukaiseen, osallistujien oman aktiivisen toiminnan vahvistamiseen. 

Reflektoinnissa hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä, kuten kuvakortteja, pari- ja pienryhmäkeskusteluja, kirjallista palautteenantoa tai muita osallistavia keinoja. Tavoitteena on ollut tukea ihmisten erilaisia ilmaisutapoja sekä tarjota vapaaehtoisille ryhmänohjaajille käytännön esimerkkejä palautteen keruun menetelmistä. Luonto-olosuhteisiin ja retkille, joissa läsnä on jokaisella kerralla eri osallistujia, ei sovellu kovin hyvin esim. paperiset lomakkeet tai digitaaliset tiedonkeruumenetelmät. Olemme suhteuttaneet arviointikeinoja mm. vallitsevaan säätilaan (vesisade, pakkanen) ja kohderyhmään. Valtaosalle kohderyhmämme henkilöistä on helpompaa kuvata kokemuksiaan ja saamiaan hyötyjä vapaamuotoisen keskustelun kautta kuin kyselylomakkeilla.
 

 

Liitteet
Kuva
Vuorenvalloittajia Mielenreitillä
Mielenreittiläisten voittajafiilikset
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Luontotoimintaa on toteutettu Mielen ry:llä jo ennen hankkeen alkua. Hankkeen myötä olemme tavoittaneet paljon uusia henkilöitä mm. jo mukana olleiden ihmisten suosituksen, sosiaalisen median esitteiden myötä. Hankkeen toiminta on vastannut alueelliseen tarpeeseen ja kiinnostuneita henkilöitä tavoitetaan jatkuvasti lisää. Mielen ry:n hyvät yhteistyöverkostot ja hankkeen ohjausryhmä ovat osaltaan tuoneet hanketta näkyvämmäksi ja yhteistyönä järjestyttyjen tapahtumien kautta on kiinnittynyt myös uusia osallistujia hankkeen toimintaan.

Kohderyhmä on löytänyt itsensä kuvauksesta: "Aikuiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet omasta hyvinvoinnistaan ja luontotoiminnasta." Lisäksi on kerrottu, että luontopolun ideoivat ja toteuttavat henkilöt, joilla on omakohtaisia kokemuksia kriiseistä, hankalista elämänvaiheista ja/tai mielenterveyden haasteista. Kuvaus on haluttu pitää mahdollisimman leimaamattomana. Kuka tahansa voi hakeutua hankkeen toimintaan omasta halustaan.

Suunnitelmat on pidetty riittävän väljinä, jotta osallistujat pääsevät vaikuttamaan hankkeen sisältöön ja toteutukseen. Osallistujilla on päärooli polun suunnittelussa ja toiminnassa, jota polulla toteutetaan. Luontopolku kannustaa toivon löytämiseen ja nostaa esiin tekijöitä, jotka tukevat elämän karikoissa. Osallistujien omat kokemukset ja niistä syntynyt ymmärrys on luontopolun keskeisintä sisältöä, ja esimerkiksi polun opasteet sisältävät toiveikkaita tarinoita toipumisesta.

Suunnittelussa on käytetty runsaasti toiminnallisia menetelmiä ja jokaiseen tapaamiseen liittyy kokemuksen reflektointi ja oivallusten esiin nostaminen. Tapaamiset ovat pääsääntöisesti olleet luontoympäristössä. 

 

Liitteet
Kuva
Mielenreitti-retkellä
Osallistujilla on keskeisin rooli Mielenreitti-polun suunnittelussa ja toiminnassa
Ratkaisun perusidea **

Hankkeessa suunnitellaan mielen hyvinvointiin painottuva luontopolku. Hankkeessa toimivat osallistujat ja vapaaehtoiset suunnittelevat ja toteuttavat alusta lähtien polun sisällön. Polku on kaikille tarkoitettu ja sen varrella on opasteita ja materiaaleja, jotka kannustavat pysähtymään kokemustarinoiden ja toivon äärelle. Vapaaehtoiset myös ohjaavat retkiä ja tapahtumia polulla ja sen lähiympäristössä.

Mielenreitti-hankkeen (2022-2023) polku on lajissaan ensimmäinen mielen hyvinvointiin liittyvä luontopolku, jonka haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt ovat kehittäneet iloksi ja rohkaisuksi kaikille virkistysalueella liikkuville ihmisille. Polun tarkoitus on vähentää mielenterveyden haasteisiin liittyvää häpeää ja stigmoja sekä vahvistaa toivoa vastoinkäymisten keskellä. Hankkeessa kohderyhmä on aktiivinen toimija luontopolun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vapaaehtoisuus ei edellytä aiempaa kokemusta vastaavissa tehtävissä. Useimmat hankkeen vapaaehtoiset ovat alun perin tulleet hankkeeseen osallistujina, mutta rohkaistuneet ottamaan vastuuta: luonnossa tapahtuvien kohtaamisten käytännön järjestelyistä, suunnittelusta, oman osaamisen ja omien kokemusten jakamisesta toisten hyväksi. Monille kyseessä on ensimmäinen kerta vapaaehtoisen roolissa. 

Polun suunnittelun lisäksi osallistujien kanssa on yhteiskehitetty luonnossa tapahtuvaa toimintaa. Tässä hankkeessa ne ovat olleet seuraavia (Toiminnan teemat ja nimet ovat osallistujien kehittämiä):
- Mielenkipinä-retket, joilla huolehditaan omasta hyvinvoinnistamme luonnossa
- Luontokarkurit-retket, joilla nautitaan luonnosta eri vuodenaikoina sekä opitaan erä- ja retkeilytaitoja. Luonnon ehdoilla -retket, joissa otetaan haltuun luonnossa ohjaamisen menetelmiä. 
- Mennään metsään, joka hankkeen vapaamuotoinen kohtaamispaikka luonnossa.
Lisäksi on järjestetty vapaaehtoisille tai vapaaehtoisuudesta kiinnostuville erilaisia koulutuksia, kuten eräensiapukurssi. 

Hanke pohjaa toipumisorientaation ja seikkailukasvatuksen ydinajatuksiin: siinä tuetaan yksilön ja yhteisön kasvua, otetaan haltuun uusia taitoja sekä rohkaistaan osallisuuteen ja kansalaisvaikuttamiseen. 

Toimintaympäristönä luonto tarjoaa monia etuja sisätiloihin verrattuna. Luonnossa ei olla kenenkään omalla maaperällä, mikä tukee ja ohjaajan ja osallistujien keskinäisten suhteiden virittymistä tasavertaisiksi. Muun muassa seinättömyys mahdollistaa jokaiselle sopivan oman tilan säätelyn. Luonto ympäristönä kannattelee ja tarjoaa metaforia, joihin ihminen liittää omaa kokemusmaailmaansa. Luontoyhteyden syveneminen vahvistaa halua vaikuttaa omaan ympäristöön ja sen hyvinvointiin.

Polku ja hankkeen toiminnan mahdollistaa Tampereen kaupungin sitoutuminen. Mielenreitti-hankkeen toiminta ja polku sijoittuu väestörikkaaseen Hervannan kaupunginosaan, Suolijärven virkistysalueelle. Polun fyysisen rakentamisen vaihe on valmis kesällä 2023, ja sen toteutuksesta vastaa hankekumppani, Ekokumppanit Oy. 

Liitteet
Kuva
Mielenreitin ensiesittely
Mielenreitin ensiesittely Suolijärven maastossa
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vaiheet: 
1) Yhteistyökumppanien löytäminen (maanomistaja, tässä tapauksessa Tampereen kaupunki sekä Ekokumppanit Oy)
2) Kohderyhmän tavoittaminen
3) Kohderyhmän ryhmäyttäminen, osallistaminen ja toimijuuden vahvistaminen, motivaation herättely. Keinoina olleet mm. osallistujien toivoma ja suunnittelema luontotoiminta (erityisesti retket)
4) Luontopolun suunnittelu ja ideointi (mm. kohteen valinta, muihin luontopolkuihin tutustuminen)
5) Toteutusvaihe (osallistujien kokemustarinoiden kirjoittaminen, kylttien kuvitus, kylttien muu sisältö ja sijoittelu luontopolulle)
6) Koska tässä hankkeessa rakennettiin myös osin uutta luontopolkua: fyysisen luontopolun rakentaminen 
7) Valmiin polun avajaiset ja markkinointi
8) Valmiin polun vapaa virkistyskäyttö kaikille luonnossa kulkijoille sekä vapaaehtoisten toteuttama luontotoiminta (vapaaehtoisuuden vahvistaminen ja juurruttaminen)

Toimintamalli on toteutettu järjestön ja kaupungin rajapinnalla. Tampereen kaupunki on luovuttanut hankkeen käyttöön osan Suolijärven virkistysalueesta. Sillä sijaitsee jo entuudestaan suosittu luontopolku, johon uusi luontopolku osin linkittyy. Hankkeen, kaupungin ja hankekumppani Ekokumppanit Oy:n kesken on myös suunniteltu uutta reittiä,  jonka fyysisessä rakentamisessa vastuullinen osapuoli on ollut Ekokumppanit Oy. 

Hankkeessa työskentelee kaksi palkattua hanketyöntekijää. Hankkeen viitekehyksinä ovat toipumisorientaatio ja elämyspedagogiikka (ks. tarkemmin: "Vinkit toimintamallin soveltajille")
Hankkeen tärkein resurssi ovat aktiiviset osallistujat ja vapaaehtoiset. 

Liitteet
Kuva
Mielenreitin henketyöntekijät
Mielenreitin hanketyöntekijät Mielen ry:stä
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Molemmilla hanketyöntekijöillä on ollut luontoalan osaamista ja vahvaa ohjaamisosaamista (seikkailukasvatus, sosiaalipedagogiikka) sekä toipumisorientaation viitekehyksen ymmärrystä.
Ohjaajien työote on toipumisorientaation ja seikkailukasvatuksen mukaisesti väistyvää ohjaajuutta.
Tärkeintä on tunnistaa ryhmäprosessin vaihe ja ryhmän tuen vaihtelevaa tarvetta. Ohjaajuus on tilaa antavaa ja osallistava. Osallistujien taitoja ja tietoja nostetaan esiin, ja he saavat opettaa esim. luonnossa liikkumisen taitojaan toisille. Lisäksi tuetaan tietoisesti sosiaalista vuorovaikutusta kaikkien osallistujien kesken ja vältetään näin alaryhmien muodostumista. 

Sosiokulttuurisen innostamisen taidot ovat keskeisiä: tietoa muodostetaan ja tuotetaan yhdessä, ja puolesta tekemistä vältetään tietoisesti. Ohjaajat reflektoivat ryhmän toimintaa ääneen, ja antavat rohkaisua ja mallia osallistujien omalle pohdinnalle. Ongelmia ratkotaan yhdessä ja vältetään valmiiden vastausten antamista. Ohjaajat nostavat esille onnistumista, taitojen kehittymistä, kannustavat osallistujia jakamaan omaa osaamistaan ja ajatuksiaan ja kommunikoimaan suoraa toinen toisilleen eikä ohjaajan kautta.

Työote edellyttää ohjaajilta epävarmuuden sietämistä, lisäksi on pidättäydyttävä valmiiden vastausten antamisesta tai puolesta tekemisestä. Turvallisuus ja luottamus syntyvät yhteisten kokemusten ja hyvän vuorovaikutuksen kautta. Tutustumiselle ja yhteisten kokemusten kartuttamiselle on annettu tilaa. Erilaisuus nähdään ryhmässä rikkautena. Luontoympäristö tukee tässä kaikessa poikkeuksellisen hyvin verrattuna toimitiloissa tapahtuvaan toimintaan. 

LISÄKYSYMYKSET TOIMINTAMALLIIN:

1.    Miksi juuri tämä toimintamalli pitäisi palkita?
Mielenreitti-hankkeessa suunniteltu ja toteutettu luontopolku on ensimmäinen lajissaan Suomessa. Siinä saa äänen ihmiset, joilla on omakohtaisia kokemuksia mielenterveyden haasteista tai muista elämänkriiseistä. Tämä kohderyhmä on tyypillisesti palvelujen ja hyvinvointia tukevan toiminnan kohderyhmää, ei sen aktiivinen toteuttaja. 

Hankkeella vastataan ajankohtaisiin, myös globaaleihin ilmiöihin, jotka liittyvät mm. luonnon kantokyvyn murenemiseen ja siihen liittyvään ympäristöhuoleen; hyvinvoinnin vajeisiin ja tarpeisiin löytää taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja; demokratian kriisiin koskien päätöksentekoon sekä luottamukseen muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan. Turvallinen yhteistoiminta luonnossa ja luontoyhteyden vahvistaminen ratkovat näitä haasteita.

2.    Mitä olette tehneet aidosti ihmislähtöisten toimintamallien luomiseksi?
Hanke on alusta lähtien osallistujiensa suunnittelema ja toteuttama ja sen onnistuminen on täysin kiinni osallisuuden toteutumisesta.

Hankkeen perusajatuksena on yhteiskehittäminen. Ihmisten erilaiset ajatukset, vahvuudet ja kokemukset ovat muokanneet Mielenreitti-luontopolusta juuri sellaisen kuin se on. Yhdessä toimiminen luonnossa on tuonut ihmisissä esiin piileviä kykyjä. 

Osallisuuden on mahdollistanut toipumisorientaation ja elämyspedagogiikan viitekehyksen mukainen työskentelyote.

3.    Miten toimintamallissanne näkyy TerveSos -palkinnon tämän vuoden teema ”Nyt mennään eikä meinata! Varmistetaan ihmislähtöiset palvelut!”?
Hankkeen hyödyn saajana ovat osallistujat ja vapaaehtoiset, mutta myös suuri yleisö, kaikki polulla liikkuvat ihmiset. 

Hankkeeseen osallistuminen on maksutonta, ja toiminta on avointa kaikille aikuisikäisille. 

Osallistujien osallisuuden ja hyvinvoinnin kokemukset ovat hankkeen aikana vahvistuneet. 
Lähiluonto autenttisena ja helposti saavutettavana ympäristönä tukee toimijuutta, tasavertaisuutta ja yhteistyötä. 

Luonnon hyvinvointivaikutuksista on jo kattavasti tutkittua tietoa ja näyttöä, joka osaltaan puoltaa tällaisen toiminnan hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta. Tästä huolimatta luontohyvinvointia käytetään vielä varsin vähän sote-alan palveluissa ja toiminnoissa.
Hankkeen pohjana on toimiva yhteistyö kaupungin, Ekokumppanit oy:n ja sidosryhmien kanssa.  

Toiminnan suosio on yllättänyt myös järjestömme. Hanke on selvästi vastannut piilevään tarpeeseen ja se on löytänyt kohderyhmänsä vaivattomasti.

Uskomme, että vastaavalle toiminnalle ja yhteiskehitetyille luontohyvinvointipoluille on valtakunnallista tarvetta.

Liitteet
Kuva
Mielenreitti-hankkeen pohdintoja
Mielenreitti-hankkeen yhteiskehittämisessä käytetään toiminnallisia menetelmiä
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Luontoympäristö on tukenut osallistujien toiveikkuuden ja osallisuuden vahvistumisen prosesseja. 

Myönteisiä muutoksia on syntynyt suhteessa
1) osallistumisen ja yhteenkuulumisen kokemuksiin:
- kokemus turvalliseen yhteisöön kuulumisesta ja siinä toimimisesta haastavan elämäntilanteen keskellä (monilla taustalla esim. yksinäisyyttä, koulukiusaamista tms. ) 
- Hyväksytyksi tulemisen kokemus, johon vaikuttaa kannustava vuorovaikutus, erilaisuuden kunnioitus ja vastaanottava toimintakulttuuri, josta myös osallistujat ovat ottaneet vastuuta
- ystävyys: osa on löytänyt itselleen ystäviä hankkeen kautta

2) omaan toimijuuteen (mahdollisuuksiin vaikuttaa ja antaa panoksensa yhteiseen hyvään):
- moni on on siirtynyt osallistujasta vapaaehtoisen rooliin, vaikkei aiemmin ole vapaaehtoisena toiminut.
- usko omiin kykyihin, uusien taitojen oppiminen ja omien vahvuuksien löytyminen
-oman mukavuusalueen kasvu
-omien vahvuuksien valjastaminen yhteiseen käyttöön
-halu olla tuomassa toivoa muille ja vähentämässä mielenterveyden stigmoja
-kiitollisuus ja ylpeys merkittävässä yhteisprojektissa mukanaolosta

3) Sillä, että toiminta tapahtuu nimenomaan luonnossa, on ollut erityinen merkitys suhteessa osallistujien luontoyhteyteen, hyvinvointiin ja toipumiseen:
- Luonto koetaan toiveikkuutta lisäävänä (antaa perspektiiviä, muistuttaa jatkuvuudesta, tarjoaa peilauspintaa ja metaforia omaan elämään)
- Kun luontoympäristö koetaan omaksi, syntyy halua vaikuttaa myös luonnon hyvinvointiin ja osallistua kansalaistoimintaan
- Elämän tarkoituksellisuus ja merkityksellisyys, kokemus itsestä tärkeänä osana luontoa

 

Liitteet
Kuva
Mielenreitin osallistujia
Mielenreitti-hankkeen osallistujia