Monialainen yhteistyö ja systeeminen lähestymistapa lastensuojelun asiakkuudessa

Monialaisen yhteistyön kehittäminen alueella. Kuvataan lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian pilotti ja sen pohjalta kehitetty mallinnus lastensuojelun avohuollossa tehtävälle monialaiselle yhteistyölle systeeminen lähestymistapa huomioiden. Kuvataan myös asiakasosallisuus.

Toimintaympäristö **

Selvitysten mukaan lastensuojelun asiakkailla on yleisesti myös mielenterveyspalveluiden tarvetta. Psykiatrian oikea-aikaisella hoidolla voitaisiin välttää osa sijoituksista (OKV/657/1/2018). Tutkimusten mukaan nuorten 13-22- vuotiaiden riski sairastua mielenterveysongelmiin kasvaa (Ranta K., ym 2020 Duodecim; 136:2022-2024)  Lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian yhteistyön tiivistäminen lasten ja nuorten oikea-aikaisen avun saamiseksi on perusteltua (Lastensuojelun keskusliiton kannanotto 13.4.2022)

Toimintamallin kehittäminen on tarpeen alueen lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi ja auttamiseksi. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Ammattilaisten näkökulmasta monialainen työskentely on työn kuormaa vähentävä sekä ammatillista osaamista kehittävää

Asiakasperheiden näkökulmasta tuki ja apu saadaan lapselle ja perheelle yhdellä kertaa, kun ammattilaiset voivat työskennellä suunnitellusti perheiden kanssa yhdessä ja yhtäaikaisesti. 

Tavoiteltu muutos

Lasten ja nuorten syrjäytymisvaaran ehkäisy sekä sijoitusten tarpeen väheneminen lastensuojelun avohuollon tukitoimien monialaisella ja asiakasosallisuutta tukevilla toimenpiteillä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian pilotista pyydetty ja saatu asiakaspalaute hyödynnetty. 

Kokemusasiantuntijat osallistuneet kehittämiseen koko hankkeen ajan

Kokemusasiantuntijuus lastensuojelun palveluissa -mallia on kehitetty hankkeen projektiryhmässä. Mallissa kuvattu kehittämistyö, jossa kokemusasiantuntijat mukana sekä lisätty jatkokehittämisehdotus kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseksi lastensuojelussa, tarjoten nuorille ja huoltajille vertaistukea. Mallilla pyritään vaikuttamaan sijoitettujen lasten, nuorten ja huoltajien tukemiseen prosessin aikana. Tavoitteena myös matalan kynnyksen toimintaa chat-tukipalvelulla lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsille

Ratkaisun perusidea **

Monialaisen yhteistyön mallintaminen lastensuojelun avohuollossa tapahtuvaan työskentelyyn, hyödyntäen systeemistä lähestymistapaa, suhdeperustaista toimintaa.