Muisti mukana menossa - Järjestölähtöinen aivoterveyden edistämisen jalkauttamismalli

Suomalaisten kansan- ja muistiterveyttä uhkaavien sairauksien ehkäisyyn on kehitetty konkreettinen ryhmätoimintamalli, jossa huomioidaan uusin tutkimusnäyttö ja jota voidaan jatkossa toteuttaa järjestölähtöisesti, osin vapaaehtoistoiminnan toteuttamana.

Toimintaympäristö **

Tilastokeskuksen julkaisema 2021 väestöennuste ulottuu vuoteen 2070 saakka. Ennuste on samanlainen aikaisempien väestön ikääntymisen ennusteiden kanssa, eli ikääntyneiden määrää tulee lisääntymään Suomessa (Tilastokeskus 2021). Ikääntyminen ei ole vain suomalainen ilmiö, vaan väestö tulee ikääntymään kaikkialla maailmassa myös Euroopassa (Euroopan komissio 2015).

Ikääntyneiden määrän lisääntyminen vaikuttaa myös muistisairaiden määrän lisääntymiseen. Tällä hetkellä Suomessa muistisairautta sairastaa 193 000 henkilöä, joista 100 000 henkilöllä on lieviä kognitiivisia vaikeuksia ja 93 000 henkilöllä on keskivaikea tai vaikea muistisairaus. Joka vuosi Suomessa muistisairauteen sairastuu 14 500 henkilöä. Arvioidaan että muistisairaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2030.  Muistisairauksiin voi sairastua myös työikäisenä. Tällä hetkellä Suomessa muistisairauteen sairastuneita työikäisiä on 7000 - 10 000 henkilöä. Muistisairaus koskettaa monia henkilöitä ei vain muistisairasta itseään vaan koko perhettä, lähipiiriä ja työyhteisöjä (Muistiliitto).

Suomalaisista kansansairauksista diabetesta sairastaa yli 500 000 henkilöä ja sen määrä tulee kasvamaan ikääntyvillä. Sydän ja verisuonisairaudet ovat edelleen yleisin kuolinsyy Suomessa. Tutkimusnäyttö osoittaa, että 2-tyypin diabeteksen ja sydänsairauksien riskitekijät kasvattavat muistisairauksien riskiä.

Kansallisen muistiohjelman 2012-2020 (STM) mukaan muistiystävällinen Suomi rakentuu neljän kivijalan varaan:

1. Aivoterveyden edistäminen.

2. Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen.

3. Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikea-aikaisten tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin.

4. Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen.

Muistiystävällinen Suomi tarkoittaa, että yhteiskunnassa otetaan vakavasti aivoterveyden edistäminen ja muistioireiden varhainen tunnistaminen. 

Diabeteksen, sydänsairauksien ja muistisairauksien riskitekijöiden hyvä hoito ja ennaltaehkäisevät toimet ovat yhteiskunnallisesti tuottavia investointeja, ennakoivaa ja kestävää terveystaloutta.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys on saanut olla mukana merkittävässä suomalaisessa FINGER-tutkimuksessa järjestötoimijana, sekä MUISTIKKO-hankkeessa (THL) juurruttamassa FINGER-toimintamallia ikääntyvien muisti- ja ajattelutoimintojen tukemiseksi ja muistihäiriöiden ehkäisemiseksi. FINGER-tutkimus on osoittanut, että muokkaamalla riskiryhmässä olevien elintapoja terveellisemmiksi voidaan ehkäistä muistihäiriöiden syntymistä. Tekijöitä, jotka lisäävät riskiä sairastua muistisairauteen ovat diabetes, korkea verenpaine, korkea kolesteroli, ylipaino, liikkumattomuus ja depressio. Sydänterveyden ja diabeteksen ehkäisy sekä aivoterveydestä huolehtiminen ovat yhdessä tärkeää ja siksi näitä teemoja tulee nostaa vahvasti esille.

Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry:ssä on havaittu tarve suunnata diabeetikoiden terveyden edistämisen painopiste diabeetikoiden aivoterveydestä huolehtimiseen. Erityisesti 2- tyypin diabeteksen kohdalla muistisairauksien ehkäisevää ohjausta ei ole ollut tarjolla, ja jos on ollut, se on ollut kertaluontoista. Sydän-Suomen alueen Etelä-Pohjanmaalla on tehty elintapa- ja omahoidon ohjaustoimintaa erilaisissa hankkeissa.

Muisti mukana menossa -toimintatavalla tartutaan muistisairauksien ennaltaehkäisyn tarpeeseen järjestölähtöisesti yhdessä kolmen maakunnallisen suuren yhdistyksen toimesta.

Toimintakyvyn ja elämänlaadun säilyessä hyvänä pidempään, voidaan sen arvioida pitkällä tähtäimellä vaikuttavan positiivisesti muistisairauksien sairastumisen riskiin.

Liitteet
Kuva
Muisti_mukana_menossa_esite
Esite
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Toimintatapa on tarkoitettu

Ikääntyneille, joilla on lieviä muistipulmia, diabetes tai sydänsairaus sekä henkilöille, joilla on korkea ikä ja elintapoihin liittyviä riskitekijöitä sairastua muistisairauksiin.

Ammattilaisille lisäämään tietoa aivoterveyden edistävistä keinoista alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä tuloksia ehkäisevän toiminnan kannattavuudesta.

Organisaatioille, Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistykselle, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistykselle ja Sydän-Suomen alueen Etelä-Pohjanmaan toiminta-alueelle sekä muille yhdistyksille lisäämään tietoa aivoterveyttä edistävistä keinoista.

Yhteiskunnalle, osoittamaan että diabeteksen, sydänsairauksien ja muistisairauksien riskitekijöiden hyvä hoito ja aivoterveyttä ehkäisevät toimet ovat yhteiskunnallisesti tuottavia investointeja ja kestävää terveystaloutta.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys hallinnoi ja koordinoi Muisti mukana menossa- hanketta. Etelä-Pohjanmaan Diabetesyhdistys ja Sydän-Suomen alue, Eteläpohjanmaan alue toimivat yhteistyökumppaneina ja asiantuntijaosaajina. Kolmen yhdistyksen yhteisissä tapaamisissa, ohjaustyöryhmissä ideoidaan ja suunnitellaan sekä toteutetaan toimintaa. Yhdistysten kautta tavoitetaan vapaaehtoistoimijoita.

Diabeteshoitajien ja aikuisneuvoloiden yhteistyöllä saadaan tavoitettua diabeetikoita, vähän liikkuvia, ylipainoisia, tupakoivia ja säännöllisen tuen ulkopuolella olevia henkilöitä. Terveydenhuoltoalan henkilöiden säännöllisellä informaatiolla, yhteistyöpuheluiden ja tapaamisten avulla yhteistyö on sujuvaa.
 

Muiden yhdistysten henkilöt ja vapaaehtoiset vievät aivoterveyden edistämisen tietoa heidän omiin verkostoihinsa. Informaatiopalavereiden ja yhteisten tapahtumien järjestämisen kautta tieto ja motivointi yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi onnistuu.

Muita yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita ovat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu / Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri / diabeteskeskus, sisätautien- ja geriatrian poliklinikka ja tutkijat FINGER-tutkimushankkeesta.

 

Tavoiteltu muutos

Korkean muistisairaus riskin omaavat henkilöt löytävät mielekkään terveyttä ja hyvinvointia edistävän toimintamuodon, harrastuksen, sosiaalisen ryhmän, kulttuuritoiminnon tai liikkumisen avulla.

Alentaakseen omaa muistisairausriskiään henkilöt muuttavat käyttäytymistään terveellisemmäksi esimerkiksi liikkumisen, ruokailutottumuksien tai esimerkiksi ruokakaupassa tekemiensä terveellisempien valintojen avulla.

Henkilöt, jotka eivät ole mukana yhdistyksen toiminnoissa, tunnistavat omat muistisairauksien riskitekijät ja muuttavat käyttäytymistään aivoterveellisemmäksi tai löytävät terveyttä ja hyvinvointia edistävän toimintamuodon esimerkiksi heitä tukevan kerhotoiminnan avulla.

Eteläpohjalaiset ikääntyneet saavat tietoa aivoterveyttä edistävistä keinoista.

Eri yhdistysten vapaaehtoistoimijat, vertaistukihenkilöt, ryhmien ohjaajat jatkavat ehkäisevän tiedon jakamista omissa verkostoissaan ja toiminnoissaan.

Muutoksen mittaaminen

Alussa osallistujille tehdään kysely, kartoittaen henkilön tavoitteita, elintapoja, liikkumista, ateriarytmiä, alkoholin käyttöä, harrastuksia sekä nukkumista. Lisäksi osallistujille tehdään muistisairauksien riskitesti (THL) ja elämänlaatua mitataan RAND-36-elämänlaatu kyselyn avulla.

Kyselyn jälkeen osallistujille tehdään pienimuotoiset terveysmittaukset: vyötärönympärys, BMI, paino-, verenpaine- ja sokerimittaukset. Fyysistä toimintakykyä mitataan puristusvoiman, tasapainon, 5 kertaa tuolilta ylösnousun ja 10 metrin kävelynopeuden avulla. Tasapainon ja tuolilta ylösnousun mittaus tehdään lyhyellä suorituskyvyn testistöllä (SPPB).

Kyselyt ja mittaukset tehdään toiminnan alussa, 4 kuukauden ja 9 kuukauden kuluttua. Kyselyiden ja mittausten avulla saadaan seurattua yhdessä osallistujien kanssa heidän terveydentilansa kehittymistä ja muistisairauksien riskitekijöiden vähentymistä.

Kuuden ryhmävalmennus kerran jälkeen osallistujilta kysytään mielipidettä ryhmätoimintaan osallistumisesta, omien muistisairausriskitekijöiden tunnistamisesta, kiinnostumisesta ja motivaatiosta huolehtia omasta aivoterveydestä.

Yleisötilaisuuksissa osallistujilta kysytään, saivatko he tietoa muistisairauksien riskitekijöistä ja aivoterveydestä päivän aikana kyllä- ja ei- värikorttien avulla.

Kolmen yhdistyksen yhteistyötä arvioidaan kerran vuodessa tehtävän yhteistyökyselyn avulla, sekä aktiivisella ja avoimella keskustelulla.

Toiminnan arvioinnissa käytetään päiväkirjaa, muistioita, Jokeri-työkalua sekä vuosisuunnittelua.

 

Toteutussuunnitelma

Motivoituneiden osallistujien mukaan saaminen ja ryhmien perustaminen

Saadaan mukaan 7-15 henkilöä erilaisista ikääntyneiden ryhmistä, muisti- ja sydänyhdistysten ryhmistä sekä diabeteskerhoista tai esimerkiksi diabeteshoitajan suosittelemana. Kohderyhmänä ovat ikääntyneet, henkilöt, joilla on lieviä muistipulmia, diabetes tai sydänsairaus tai henkilöt, joilla on korkea ikä ja elintapoihin liittyviä riskitekijöitä. Toimintaan mukaan lähteneille pidetään informaatiotilaisuus tavoitteista, sisällöstä ja aikataulusta.

Osallistujien alkukartoitus

Osallistujille tehdään alkukartoitus ja pienimuotoiset terveys- ja toimintakyvyn mittaukset. Mittaukset uusitaan 4 kuukauden ja 9 kuukauden kuluttua. Mittauksilla seurataan osallistujien edistymistä.

Konkreettiset ja käytännönläheinen ryhmässätoiminta

Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa noin 2 tuntia kerrallaan. Ryhmätoiminnoissa eli kerhoissa käsitellään muistisairauksien riski- ja suojatekijöitä, ravitsemusta, liikkumista, muisti- ja ajattelutoimintoja, aivojumppatehtäviä sekä muita hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimintoja. Asioita käsitellään positiivisesti, kannustavasti ja ryhmää osallistetaan keskusteluilla ja omilla kokemuksilla. Ryhmäläiset saavat tehdä kirjallisia tehtäviä ja ryhmissä toteutetaan toiminnallisia harjoituksia.

Työkirja

Toiminnan aikana on luotu käytännönläheinen työkirja tehtävineen. Työkirja toimii materiaalina ja runkona ryhmätoiminnassa.

Ammattilaisille

Terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten kanssa tehdään yhteistyötä tiedon vaihdon ja toimintamallin levittämiseksi.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Maakunnan ikääntyneille järjestetään erilaisia tilaisuuksia, hyvinvointipäiviä ja seminaareja, aivoterveystiedon ja toimintavan sekä hyvien tulosten levittämiseksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

1. Eteläpohjalaiset +50-vuotiaat ikääntyneet, joilla on muistipulmia, diabetes tai sydänsairaus. 

Kohderyhmä on tavoitettu eri paikkakuntien aivoterveyttä edistävissä muistiryhmistä, omaishoitajien ryhmistä, sydänyhdistyksistä ja diabeteskerhoista sekä muista ikääntyneiden ryhmistä. Kohderyhmälle on kerrottu aivoterveyden merkityksestä ja alkamassa olevasta ryhmätoiminnasta, sen tavoitteista ja aikataulusta. Osallistujia on motivoitu osallistumaan aivoterveyttä edistävään toimintaan.

Toimintaan osallistuvat ovat allekirjoittaneet kirjallinen suostumuslomakkeen, toiminnan käytännöstä ja tavoitteista. Asiakkaat ovat sitoutuneet heitä koskeviin henkilökohtaisiin kartoituksiin ja mittauksiin.

Kuuden kerran kerhotoiminnassa aivoterveysasioita on käsitelty positiivisesti ja toiminta on ollut ryhmäläisiä osallistavaa, huomioiden ryhmäläisten omat kokemukset. Ryhmäläiset ovat saaneet tehdä kirjallisia tehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia.

2. Eteläpohjalaiset muistipulmaiset, diabeetikot, verenpainetautia sairastavat, vähän liikkuvat, ylipainoiset, tupakoivat, jotka jäävät säännöllisen tuen ulkopuolella eivätkä kuulu mihinkään yhdistys toimintaan.

Näitä henkilöitä on saatu mukaan yhteistyössä aikuisneuvoloiden ja diabeteshoitajien kautta. Terveysalan ammattilaiset ovat kertoneet asiakkaalleen tulevasta toiminnasta ja ovat motivoineet asiakkaita osallistumaan alkavaan ryhmään. Mukaan lähteneet henkilöt ovat allekirjoittaneet myös suostumuslomakkeen ennen toiminnan aloittamista.

Tämän kohderyhmän kuuden kerran kerhotoiminnassa, aivoterveysasioita on käsitelty positiivisesti ja ketään syyllistämättä. Toiminta on ollut ryhmäläisiä osallistavaa, huomioiden ryhmäläisten omat kokemukset. Ryhmäläiset ovat saaneet tehdä kirjallisia tehtäviä ja toiminnallisia harjoituksia.

3. Yhdistysten vapaaehtoistoimijat, asiantuntijat, kokemuskouluttajat, vertaistukihenkilöt, ryhmien ohjaajat sekä muut toiminnasta kiinnostuneet.

Kohderyhmää on tavoitettu erilaisista ryhmistä, kerhoista ja yhdistyksistä. Ryhmille on järjestetty informaatiotilaisuuksia aivoterveydestä ja kerrottu toiminnan tavoitteista ja tuloksista. Tilaisuudessa osallistujia on motivoitu ottamaan toimintatapa oman toimintaan. Kiinnostuneille vapaaehtoisille kerhojen ohjaajille on järjestetty perehdytys, jossa on käyty materiaalia läpi konkreettisen ja käytännönläheisen työkirjan avulla.

Ryhmien vapaaehtoisia ohjaajia tuetaan prosessin aikana muistiyhdistyksen toimesta.

4, Kolmen yhdistyksen toimijat ja muut yhteistyökumppanit

Kolmen yhdistyksen toimijat ja yhteistyökumppanit ovat olleet aiesopimuksen solmimisesta lähtien kiinnostuneita toimintamallista ja ovat osallistuneet aktiivisesti ohjaustyöryhmissä ja muissa yhteisissä tapahtumissa. Kuntatoimijoiden ja ammattikorkeakoulun kanssa tiedonvaihto ja yhteistyö on ollut onnistunutta.

Ratkaisun perusidea **

Luodaan suomalaisten kansan- ja muistiterveyttä uhkaavien suurimpien kansansairauksien ehkäisemiseen konkreettinen jalkauttamismalli, jossa huomioidaan uusin tutkimusnäyttö ja jota voidaan jatkossa toteuttaa järjestölähtöisesti ja osin vapaaehtoistoimijoiden toteuttamana.

Konkreettisen kerhotoiminnan kautta ikääntyneitä valmennetaan käytännönläheisesti hyvinvointia ja aivoterveyttä edistäviin teemoihin: liikkumis- ja ruokailutottumuksiin, muistiharjoitteluun, palautumiseen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallintaan. Kehittämisen tuotoksena syntynyttä työkirjaa käytetään kerhotoiminnassa materiaalina.

Yhteistyötahoina ovat maakunnalliset toimijat Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys, Etelä-Pohjanmaan Diabetes ja Sydän-Suomen alue, Etelä-Pohjanmaa. Toimijoiden tiiviin yhteistyön avulla tavoitetaan laajasti muistisairauksien riskiryhmiä.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin juurruttaminen:

Toiminta juurrutetaan olemassa oleville toimijoille: yhdistyksille, kerhoille ja vapaaehtoistoimijoille. Näitä tahoja voivat olla sydänyhdistykset, diabeteskerhot, eläkeyhdistykset, ja muut hyvinvointikerhot. Toimintamallia voivat käyttää myös aikuisneuvolat, työterveyshuolto, liikuntatoimi ja muut terveyttä ja hyvinvointia järjestävät tahot.

Toimintamalliin mukaan lähtevät perehdytetään materiaalin käyttämiseen yhteisen perehdyttämispäivän avulla. Konkreettisen työkirjan avulla aivoterveysaiheita on helppo käydä läpi keskustelemalla ja tekemällä työkirjan tehtäviä aihe kerrallaan, yhdessä tai yksin. Aiheiden käsittelyyn jokainen toimija voi itse suunnitella aikataulun. Vapaaehtoisilla ryhmien ohjaajilla on mahdollisuus käyttää hankkeessa valmistettua videota avuksi työkirjan perehtymiseen. Lisäksi vapaaehtoiset saavat tukea Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen työntekijöiltä.

Toimintamallin prosessi:

Osallistujien mukaan saaminen ja ryhmien perustaminen:

Omasta muistista ja hyvinvoinnista huolehtiminen kiinnostaa kaikkia. Osallistujia saadaan mukaan toimintaan erilaisista ikääntyneiden ryhmistä, omaishoitajien ryhmistä, sydänyhdistyksistä, diabeteskerhoista, eläkeyhdistysten ryhmistä ja SPR:n ryhmistä. Osallistujia voidaan saada myös aikuisneuvoloiden, työterveyshuollon tai diabeteshoitajien rekrytoimana.

Ryhmille järjestetään informaatiotilaisuus, jossa kerrotaan aivoterveydestä ja toimintamallista motivoiden osallistujia osallistumaan mukaan toimintaan. Ryhmäkoko voi olla 7-15 henkilöä. Toimintaan mukaan lähteneille osallistujille kerrotaan toiminnan tavoitteet ja aikataulu.

Osallistujien alkukartoitukset ja testaukset: 

Jos organisaatiosta löytyy ammattilainen, voidaan osallistujille tehdä alkukartoitus, sekä pienimuotoiset terveys- ja toimintakyvyn mittaukset, tai mittaukset voidaan tehdä yhteistyössä esimerkiksi paikkakunnan aikuisneuvolan tai fysioterapeutin toteuttamana. Mittaukset uusitaan 6 kuukauden tai 9 kuukauden kuluttua. 

Osallistujat voivat seurata itsenäisesti terveytensä edistymistä myös oman työkirjansa avulla kirjaamalla työkirjaan verenpaineen, painon, vyötärönympäryksen, tasapainon ja alaraajojen toimintakyvyn. Omat mittaukset he voivat suorittaa puolen vuoden kuluttua uudelleen.

Ryhmätoiminta: 

Ryhmätoiminnassa hyödynnetään toimintamallissa kehitettyä työkirjaa ja kerhojen sisällössä käsitellään pääteemoja: muistisairauksien riskitekijät, ravitsemus, liikkuminen, muisti- ja ajattelutoiminnot sekä muistiharjoitukset, sosiaalisuus, kulttuuri sekä palautuminen ja uni. Työkirjan sisällön avulla osallistujia motivoidaan positiivisesti ja voimavaralähtöisesti elämäntapamuutoksiin.

Ryhmät voivat kokoontua 1-2 kertaa kuukaudessa noin 2 tuntia kerrallaan yhteensä 4-6 kertaa.

 

Liitteet
Kuva
Muistin_ja_hyvinvoinnin_työkirja
Muistin ja hyvinvoinnin työkirja
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Muistisairaudet koetaan monasti pelottavina ja sitä kautta oma aivoterveys ja hyvinvointi kiinnostaa ikääntyneitä.  Eri kohderyhmiä oli helppo saada mukaan toimintaan, yli 80-vuotiaatkin olivat innostuneita huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Hyvinvointi -aiheet kiinnostivat kohderyhmiä ja vaikka ne olivat tuttuja ja aivoterveysnäkökulma toi uutta tietoa asioihin.

Toimintamalli on sovellettavissa hyvin yhdistystoimijoille, vapaaehtoisille kerhojen ohjaajille sekä hyvinvoinnin ja terveydenhuollon ammattilaisille. Vapaaehtoisen kerhonohjaajan ei tarvitse olla ammattilainen, vaan konkreettisen ja käytännönläheisen työkirjan avulla aivoterveysteema on sovellettavissa jokaisen käyttöön. Ryhmätoiminta sitouttaa osallistujia, antaa vertaistukea sekä kannustaa huolehtimaan omasta aivoterveydestä ja hyvinvoinnista.

Työkirja on toimiva apuväline myös terveydenhuollon tai liikunta-alan ammattilaiselle.

Terveyskartoitukset ja -mittaukset motivoivat myös ikääntyneitä. Jos osaamista ei löydy omasta yhdistyksestä, terveysmittauksien suorittamisessa yhdistystoimija voi tehdä yhteistyötä esimerkiksi julkisen sektorin kanssa. Osallistujat voivat seurata itsenäisesti terveytensä edistymistä oman työkirjansa avulla, kirjaamalla siihen omia arvoja ja seuraamalla niitä puolen vuoden kuluttua uudelleen.

Toimintapa on sovellettavissa erilaisille ja eri-ikäisille kohderyhmille, soveltuen erinomaisesti myös työikäisille. 

Toimintamallilla on ollut huomattava merkitys muistisairausriskin vähenemiseen, ja tulokset ovat samansuuntaisia kuin suomalaisen uranuurtavan FINGER-tutkimuksenkin. 

Diabeteksen, sydänsairauksien ja muistisairauksien riskitekijöiden hyvä hoito ja ennaltaehkäisevät toimet ovat yhteiskunnallisesti tuottavia investointeja, ennakoivaa ja kestävää terveystaloutta.

Toimintamalli on saanut huomiota valtakunnallisesti ja Euroopan laajuisesti, puheenvuorona Alzheimer Europen konferenssissa 10/22.

 

Liitteet
Kuva
Aivoterveysesite
Aivoterveysesite
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ikääntyneet ovat olleet erittäin kiinnostuneita omasta aivoterveyden edistämisestä ja toimintamallista.

Toimintaan on osallistunut 159 henkilöä 19 eri ryhmästä ja 15 eri paikkakunnalta. Osallistujista 70 % on ollut naisia.

Osallistujien keski-ikä on ollut 71,5 vuotta, nuorin osallistuja on ollut 53-vuotias, vanhin 88-vuotias. Yli 80-vuotiaita henkilöitä on ollut mukana 16 % osallistujista.

Tulokset: 

Ryhmätoiminnan avulla 95 % osallistujista kokivat tunnistavansa omat muistisairauksien riskitekijät. 98 % koki saaneensa tietoa muistisairausriskin alentamiseksi. Osallistujista 97 % koki saaneensa intoa ja motivaatiota terveellisen ruokavalion noudattamiseen, liikkumiseen, sosiaalisuuteen ja oman terveyden tarkkailuun ja 96 % kiinnostui hyvinvoinnin edistämisestä kulttuurin, sosiaalisen toiminnan, erilaisten tapahtumien ja muistijumpan avulla. (n=86).

Mittaustulokset:

Testituloksista halutaan nostaa otanta kolmen pilottiryhmän tuloksista ja halutaan osoittaa toiminnan vaikuttavuutta ja osallistujien sitoutuneisuutta vielä kahden vuoden kuluttua alkutestauksista. Testituloksissa käsitellään keskiarvotuloksia verraten alkutilannetta ja 24 kuukauden tilannetta. Tuloksista nostetaan tulokset, joissa oli eniten tapahtunut muutosta. (n=33).

- Osallistujien ateriarytmi tuli säännöllisemmäksi ja eniten lisääntyi lounaan syöminen.

- Osallistujien paino putosi 5,5 kg ja vyötärönympärys kaventui 8 cm.

- Verenpaineiden ylä- ja alapaineet laskivat 5 % ollen molemmat arvot nyt normaalilla tasolla.

- Osallistujien liikkuminen lisääntyi niin että jokapäivä liikkuvia oli 29 % ja 3-4 kertaa viikossa liikkujia oli 37 %.

- Osallistujien kävelynopeus nopeutui 13 % ja istumasta seisomaan nousu -testi 14 %, eli alaraajojen toimintakyky ja tasapaino parantuivat.

- Osallistujat kokivat elämänlaadun parantuneen eniten fyysisen toimintakyvyn, psyykkisen hyvinvoinnin ja tarmokkuuden osalta. Osallistujien kokema kokonaisterveydentila kohentui 7 %. 

Toiminnan avulla osallistujat pystyivät vähentämään omia muistisairausriskitekijöitään, joka näkyi muistisairaus -riskitestin pisteiden alentumisena.

Arvioidessa kaikkien osallistujien (n=159) keskiarvotuloksia 9 kuukauden kuluttua alkutilanteesta, todettiin että ne olivat samansuuntaisia kuin pilottiryhmän 24 kuukauden tulokset. 

Osallistujien mielipiteitä toiminnasta:

- ”Ryhmätuella oli korvaamaton merkitys minulle, yhdessä oleminen antoi paljon, tunsi olevansa samanarvioinen ja tutustui uusiin ihmisiin”.

- ”Toiminta oli motivaatiota antavaa, keskustelut, ajatusten jakaminen oli parasta”.

- ”Asiat olivat mukaansa tempaavia, tärkeitä ja ajankohtaisia, mielenkiintoista tietoa hyvinvointiin".

- ”Kertausta jo opitusta, pienillä konsteilla on suuri vaikutus”.

- "Ajattelu oman terveyden hyvänä pitämisestä parani, seuranta oli hyvä juttu".

- ”Tajusin kuinka hyvää liikunta ja kulttuuri on”.

- ”Kannustus ja palautteet olivat positiivisia”.