MunDuuni- toimintamalli. Kehitetty vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden yrittäjyyden edistämisen Yritystä!-hankkeessa.

MunDuuni tarjoaa toimintamallin, jonka avulla ryhmitellään yritystoiminnan vaiheet ja tehtäväryhmät. Malli opastaa tarkastelemaan vammaisyrittäjyyteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä toimialasta riippumatta.

Toimintaympäristö **

Yritystä!-hankkeessa kuvatut videot kertovat vammaispalveluiden tärkeydestä yrittäjille. Vammaispalvelut ovat merkittävä osa vammaisten henkilöiden yrittäjyyden mahdollistajana.

Yhteiskunnassa ei ole toimivia taloudellisia tukimuotoja vammaisille yrittäjille. Kelan myöntämä elinkeinotuki ei ulotu kaikkien yrittäjien saataville, jos yrittäjä ei täytä ammatillisen kuntoutuksen kriteerejä. Myös työeläkeyhtiöiden elinkeinotuen myöntämisen perusteet ovat yhtiöstä riippuen erilaisia. TE-toimiston starttirahaa ei ole mahdollista saada työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla, eikä myöskään työolosuhteiden järjestelytuki ole vammaisten yrittäjien mahdollinen tukimuoto esim. toimitilojen muokkaukseen saavutettaviksi ja esteettömiksi.  

Liitteet
Viittomakielen tulkin käyttö yrittäjyydessä. Noora Karjalainen UrsaMinor yrityksestä kertoo, miten tärkeää on saada viittomakielentulkkaus palveluja päivittäisiin yritystoimintaan liittyviin asiointipalveluihin.
Raila Riikonen Tmi Ilonkipinä kertoo kuljetuspalveluiden ja liikkumisen mahdollisuuksien tärkeydestä yritystoiminnassa.
Tmi Coltrain-puhtia markkinointiin yrittäjä Coltrain Hassinen kertoo videolla kuinka henkilökohtainen apu mahdollistaa hänen yritystoimintansa.
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Vammaisjärjestöt keräsivät webropol kyselyllä tietoa jäsenistönsä kautta vammaisten yrittäjien lukumäärästa ja  yleisestä tilanteesta. Kyselyyn vastasi yli sata yrittäjää tai yrittäjyyttä suunnitelevaa henkilöä, heistä 14 jäi akviisesti suunnittelemaan Yritystä!-hankkeen sisältöä. Yhdessä järjestöjen, vammaisten yrittäjien ja rahoittajan kanssa päädyimme hankkeen toiminnasta seuraavanlaiseen sisältöön:

Tuetaan vammaisten yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista yritystoiminnassa. 
Kehitetään ja edistetään vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla.
Edistetään uusien yritystoimintojen syntymistä.

Koulutetaan yrittäjinä toimivista henkilöistä mentoreita aloittaville yrittäjille.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden avulla

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Vammaisten henkilöiden yrittäjyyttä pitää tuoda esille yhtenä työllistymisen muotona. TE-toimistossa ja Uusyritystkeskuksissa pitää olla valmiudet ohjata ja neuvoa myös vammaisia henkilöitä yrittäjyyden suunnittelussa. Palveluiden pitää olla kaikille saavutettavia ja kasvokkain tapahtuvaan neuvontaa täytyy olla esteetön pääsy.

Liitteet
TE-toimiston messilive lähetys Kuopiosta kesältä 2018. Videolla Yritystä!-hankkeessa mukana olevat yrittäjät kertovat haasteista ja hyvistä käytänteistä yrittäjyydestä. Videolla mukana Tuomo Burman Kuopion Softop OY, Harri Pynnönen Harri's Food Factory, Tmi Samu Niemeläinen, Jari Kärkkäinen Jotworks OY
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Hankkeen aikana toimi aktiivinen yrittäjistä koostuva verkosto, jonka kanssa mietimme vaikuttamistyön kohteita ja sitä, miten pystytään edistämään vammaisten yrittäjien tilannetta. Hankkeen ohjausryhmä koostui kumppanijärjestöjen ja vammaisten yrittäjien edustajista.

Tavoiteltu muutos

Vaikutetaan valtakunnallisesti vammaisten yrittäjien tilanteeseen muun muassa tiedottamalla videoiden kautta vammaispalvelujen tarpeellisuudesta yrittäjätoiminnassa sekä sopivan rahoitusmuodon löytymisessä. Ohjataan vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä yrittäjyyden piiriin ja työllistämään itse itsenstä erilaisin yrittäjyyden keinoin. Tuetaan vammaisten yrittäjien työhyvinvointia.

Muutoksen mittaaminen

Määrällinen tavoite itsensä työllistäville hankkeen aikana oli 80 uutta yritystoimintaa, hankkeen toiminnan aikana 50 henkilöä työllisti itsensä hankkee ohjaustoiminnan avulla.

Työhyvinvoinnin edistämisen mittareina käytimme työhyvinvoinnin kyselyä. Kyselyn kautta nousi esille hankkeessa mukana olleiden yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien työhyvinvoinnin lisääntyminen lähinnä verkostoitumisen, vuorokausirytmin ja ajankäytön hallinnan kautta.

Toteutussuunnitelma

Toimintaa toteutettiin mm. hyvinvointia edistävillä verkostotapaamisilla,  yksilöllisellä yritystoiminnan ohjauksella, ryhmämuotoisilla starttipajoilla, kouluttamalla yrittäjinä toimivista mentoreita yrittäjyyttä suunnitteleville sekä tuottamalla videoita yrittäjien toiminnasta, vammaispalvelujen tarpeellisuudesta ja mentoritoiminnasta.

 

 

Liitteet
Yrittäjät Tero Kokko Kokko-Kokki OY ja Tuija Räisänen Oknirua keskutelevat mentoroinnin hyödyistä.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeessa mukana olleet yrittäjät olivat suunnittelemassa hankkeen sisältöä. Hankkeen aikana  yrittäjät olivat mukana sekä ohjausryhmän että vaikuttamisen työryhmän toiminnassa. 

Ratkaisun perusidea **

MunDuuni toimintamalli on kehitetty Yritystä!-hankkeessa. Toimintamalli sisältää vammaisten henkilöiden yrityksen perustamiseen liittyvän ohjausprosessin. Mitä kaikkea vammaisen henkilön pitää tietää ja kannattaa huomioida perustaessaan yritystä. MunDuuni toimintamalli on tuotettu oppaana, sarjakuvana ja videoanimaationa.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

MunDuuni toimintamallia juurrutettiin Yritystä!-hankkeen tilaisuuksissa sekä hankkeen kumppanijärjestöjen tilaisuuksissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

MunDuuni toimintamalli on hyödynnettävissä yritystoiminnan opetuksessa ja ohjauksessa eri organisaatioissa. Mallissa huomioidaan laaja-alaisesti palvelut, joita voi hyödyntää yritystoimintaa suunnitellessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yritystä!-hankkeessa kehitetty toimintamalli on lisännyt tietoutta vammaisten henkilöiden yrittäjyydestä.