Opiskelija harjoittelijat vertaistuen saannin mahdollistajiksi

Lapin yliopiston sosiaalityön, sekä Lapin ammattikorkeakoulun terveyden- ja sairaanhoitaja opiskelijat suorittavat opintoihinsa liittyvän järjestöharjoittelun Lapin Kilpirauhasyhdistyksellä. Opiskelijat ohjaavat virtuaalisia ja kasvokkain tapaavia vertaistukiryhmiä.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lapin Kilpi ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti järjestävät toimialueellaan Lapin maakunnassa kilpirauhassairaiden vertaistukiryhmä toimintaa. Ongelmana on ollut se, että vertaistukiryhmän vapaaehtoisia ohjaajia ei tahdo löytyä. Jos ohjaaja ryhmään saadaan, hän väsyy ja uupuu nopeasti ja lopettaa ryhmän ohjaamisen. Kilpirauhassairauden yksi oire on väsyminen. Vertaistuen saanti on kuitenkin tärkeää ja sille on tarvetta. Lapissa välimatkat ovat pitkiä ja vertaistukiryhmien ohjaajien rekrytointi yhdistyksen kotikunnasta Rovaniemeltä käsin haasteellista. Lapin maakunnassa on 21 kuntaa, joihin tarvittaisiin vertaistukiryhmien ohjaajia.

Toteutussuunnitelma

Lapin Kilpi ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti ideoivat keväällä 2018 yhteistyössä Lapin sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen kanssa, mahdollisuutta saada alan opiskelijoita harjoitteluun yhdistykselle vertaistukiryhmien ohjaajiksi. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys otti hoitaakseen yhteistyön neuvottelun Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Suunnitelmasta päästiin neuvottelujen kautta syksyllä 2020 tilanteeseen, jossa opiskelijat tekevät opintoihinsa liittyvän 80 tunnin mittaisen järjestöharjoittelujakson. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys järjesti etäyhteyttä käyttäen Pestuumarkkinat tilaisuuden, jossa eri järjestöille tarjottiin mahdollisuutta "pestata" opiskelija harjoitteluun. Lapin Kilpi ry ja KERRO JA KUUNTELE -projekti tarttuivat tilaisuuteen ja tuottivat Pestuumarkkinoille opiskelijoille välitettävän esityksen, jonka tarkoituksena oli saada opiskelija kiinnostumaan kilpirauhassairaiden vertaistukiryhmän ohjaajan tehtävistä (kts. liitetiedosto Pestuumarkkinat 2020 Lapin Kilpirauhasyhdistys).

Järjestöharjoittelua varten laadittiin sisältösuunnitelma, johon aiheesta kiinnostuneet opiskelijat pääsivät perehtymään yhdistyksen kotisivuille luodun "vertaistukiohjaaj" osion kautta.

Harjoittelun sisältösuunnitelma
Aluksi harjoittelija perehtyy yhdistyksen toimintaan ja kilpirauhassairauksiin www.lapinkilpi.comwww.kilpirauhasliitto.fi  sekä KILPI-lehtiin ja muihin esitteisiin ja materiaaleihin. Yhdistyksen hallituksen nimeämät vertaistukivastaavat toimivat harjoittelija asioissa yhteyshenkilöinä ja harjoittelijan tukena. Työnohjausta tuottaa etäyhteydellä, Neuvokas https://www.kansalaistalorovaniemi.fi/vapaaehtoistyonkeskus-neuvokas/vapaaehtoistyonkeskus-neuvokas/

Perehtymisen jälkeen harjoittelija keskittyy vertaistukiryhmien tapaamisten suunnitteluun ja valmisteluun. Niihin liittyvät kauden tapaamisten teemoitus, vierailevien luennoitsijoiden sopiminen, tilavaraukset, ilmoitusten ulkoasu ja teksti, ryhmän ilmoitusten ja muun materiaalin vienti alueellinen terveyskeskuksiin ja apteekkeihin. Sen jälkeen alkaa alueellisten ryhmien ohjaaminen 1 kerta/kk – 2 h/ kerta, johon liittyy ryhmän tapaamisen aloitukset ja lopetukset, keskustelun ohjaaminen, tarjottavista ja mahdollisista vierailijoista huolehtiminen. Lopuksi toiminnan kirjallinen raportointi.

Harjoittelija myös vierailee yhden kerran mukana yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Hän toimii ryhmänvalvojana alueensa virtuaalisessa vertaistukiryhmässä, jossa avaa keskusteluja, jakaa tietoa ja markkinoi ryhmää alueellaan. Harjoittelija suunnittelee ja toteuttaa yhden muutaman tunnin mittaisen alueellisen esittelytapahtuman, jossa jaetaan esitteitä ja KILPI-lehtiä, esimerkiksi yhteistyössä alueen terveyskeskuksen tai apteekin kanssa.

Harjoittelija suunnittelee ja toteuttaa alueellisen virkistysretken yhteistyössä vertaistukiryhmän kanssa, esimerkiksi retki luontoon ja makkaranpaisto tai ohjattu jumppatuokio.

Harjoittelun päätteeksi hän kirjoittaa Kilppariblogi tekstin, joka on vapaamuotoinen kertomus alueellisen ryhmän kauden toiminnasta ja ajatuksia ryhmän ohjaamisesta ja siitä, miten harjoittelu on tukenut hänen opintojaan.

Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli ”Opiskelija ohjaajat vertaistuen mahdollistajiksi”

KERRO JA KUUNTELE -projekti osallistui keväällä 2018, Lapin sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen kehittämispäivään ja ehdotti siellä, josko yhdistys ottaisi hoitaakseen neuvottelut paikallisten oppilaitosten kanssa opiskelijoiden harjoittelumahdollisuudet eri yhdistyksissä, vertaistuen piirissä. Oli käynyt selväksi, etteivät vapaaehtoiset kilpirauhassairaat jaksa ohjata vertaistukiryhmiä, vaan uupuvat nopeasti ja tarve ohjaajista oli kova. Lapin sosiaali- ja terveysturva yhdistys otti asian hoitaakseen ja -20 keväällä pidettiin palaveri, jossa olivat mukana Lapin yliopiston lisäksi myös Lapin ammattikorkeakoulun edustajat ja idea nytkähti eteenpäin. Sovittiin, että syksyllä järjestettävillä, opiskelijoille suunnatuilla Pestuumarkkinoilla olisi pestattavissa myös terveyden- ja sairaan hoitaja ammattikorkeakoulu opiskelijoita 80 tunnin mittaiseen järjestöharjoitteluun, sekä yhdistysten, että seurakuntien tarpeisiin Lapissa. Opiskelijoita on vuosittain tarjolla harjoitteluihin keskimäärin 120 opiskelijaa/vuosi, joten kyseessä on mittava resurssi, lähes 10 000 harjoittelutyötuntia Lapin alueelle.

Pestuumarkkinat pidettiin syyskuun puolivälissä virtuaalisesti verkossa. KERRO JA KUUNTELE -projektin ja yhdistyksen markkinointiin opiskelijoille tehtiin materiaalia, jolla pyrittiin saamaan kilpirauhassairauksista kiinnostuneita opiskelijoita harjoitteluun yhdistykselle. Markkinointimateriaali sisälsi mm. sisältösuunnitelman harjoittelun aikana tehtävistä asioista. Sisältösuunnitelma ja muuta materiaalia julkaistiin myös yhdistyksen nettisivuille www.lapinkilpi.com sekä Facebookiin. Määräaikaan mennessä ilmoittautui 12 opiskelijaa, Lapin ammattikorkeakoulusta ja yksi Lapin yliopistolta. Yhdistyksen osalta tämä tarkoitti siis lähes 1000 harjoittelutyötuntia, vertaistuen tarjonnan mahdollistamiseen Lapin maakunnassa ja virtuaalisesti verkossa.

Opiskelijoille järjestettiin lokakuun puolivälissä perehdytystilaisuus Rovaniemen Kansalaistalolla. Perehdytyksen tueksi heille järjestettiin myös kokemusluento, sekä Suomen Kilpirauhasliiton Kannatin hankkeen esittely, jossa heille kerrottiin niistä mahdollisuuksista, mitä virtuaalinen tarjonta voi pitää sisällään esim. chat toiminta. Opiskelijat osallistuvat kilpirauhasliiton järjestämille järjestöpäiville marraskuun alussa. Opiskelijoita varten oli tuotettu materiaalipaketti kilpirauhassairauksista, sekä tallennettu yhdistyksen pilvipalveluun osio, joka sisälsi mm. vertaistukiohjaajan käsikirjan. Opiskelijat allekirjoittivat salassapitosopimukset ja heille tarjottiin tabletti tietokoneita apuvälineiksi kasvokkain tapaavien ryhmien tiedonhaun tueksi.

Opiskelijoita varten suunniteltiin harjoittelun kulkua varten ideapaperi, johon he saivat kirjata ne asiat, jotka aikoivat toteuttaa harjoittelunsa aikana. Ideapaperien palautuspäivä oli 30.10.2020. Ideapaperiin opiskelijat valitsivat ne alueellisesti kasvokkain tapaavat ryhmät ja virtuaaliset vertaistukiryhmät, joita halusivat ohjata. Ideapaperiin kirjattiin suunnitelma aikataulusta, milloin kasvokkain tapahtuvia tapaamisia järjestettäisiin ja myös muut tapahtumat, esimerkiksi apteekeissa tapahtuvat esittelytilaisuudet sekä harjoitteluun liittyvä raportointipäivämäärä yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Tämän jälkeen heidän kanssaan pidettiin tilannekatsaus palaveri teamsin välityksellä ja täydennettiin ideapaperi vastaamaan harjoitteluun liittyvän suunnittelun tilannetta. Opiskelijat saivat siis yhdistykseltä toiminnan raamit, mutta vapaat kädet ideointiin oman harjoittelunsa osalta. Opiskelijoille annettiin oikeudet yhdistyksen pilvipalveluun ja heidät nimettiin ylläpitäjiksi valitsemiinsa virtuaalisiin alueellisiin vertaistukiryhmiin, joissa he suunnitelman mukaan alkoivat tuottaa ja jakaa julkaisuja ja soluttautuivat ”oman alueensa” puskaradio yms. ryhmiin markkinoimaan virtuaalisia vertaistukiryhmiä ja niiden tapahtumia. Yhteydenpito opiskelijoiden ja projektikoordinaattorin välillä toteutettiin jatkossa ”Popup-teamsin” välityksellä, johon opiskelijat saivat tulla nonstoppina tapaamaan vastuuhenkilöä, jos kokivat sen tarpeelliseksi. Muutoin yhteydenpitoa jatkettiin sähköpostitse.

Opiskelijoiden toimesta tuotettiin jo vuoden 2020 aikana muutamia apteekkiesittelyjä, vertaistukiryhmien kasvokkain tapahtuvia tapaamisia sekä virtuaalikahvit ja -pikkujoulut tapaamisia teamsin välityksellä alueellisissa ryhmissä. Yhdistyksellä jo pitkään suunnitelmissa olleet kohderyhmäkohtaiset vertaistukiryhmät päästiin nyt perustamaan opiskelijoiden avulla ja näin syntyivät Kilppariperheet ryhmä Rovaniemelle ja virtuaalisesti, yhteistyössä MLL:n Rovaniemen aluetoimiston kanssa, sekä KilppariKallet miehille suunnattu ryhmä Rovaniemellä ja myös verkossa virtuaalisesti kokoontuva ryhmä. KERRO JA KUUNTELE -projekti tuotti toimintamallin ”Opiskelijat vertaistukitoiminnan mahdollistajiksi” ja juurrutti sen yhdeksi yhdistyksen hallituksen vastuualueeksi. Projektin päättymisen jälkeen yhdistyksen hallitus on priorisoinut tärkeimmäksi tehtäväkseen mahdollistaa vertaistuen saannin toimialueellaan ja tämä toimintamalli tuo kaivattua apua hallituksen vapaaehtoistoimijoille, tarjota vertaistuen mahdollisuuksia näin laajalla alueella.

Yhdistyksen toiminnan näkyvä markkinointi Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille innoitti myös kolmen kolmannen vuosikurssin opiskelijaa ottamaan yhteyttä opinnäytetyö asioissa yhdistykseen ja nyt yhdistykselle on tulossa vuoden 2021 syksyllä kaksi opinnäytetyötä, joista toinen käsittelee aihetta vertaistuki, ja pureutuu sen virtuaaliseen tarjontaan ja tarjonnan kehittämiseen ja toinen kilpirauhaslääkityksen aloittamista juuri diagnosoitujen kilpirauhassairaiden näkökulmasta ja tähän liittyen opinnäytetyöstä on tulossa myös ohjelehtinen jaettavaksi lääkityksen aloittajille.