Työpajamallin tarkoituksena on parantaa paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden verkostojen monialaista yhteistyötä sekä lisätä eri ammattilaisten tehtävänkuvien ja roolien tuntemusta.

Toimintaympäristö **

Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelut ovat helposti useilla eri tahoilla hoidossa vailla yhtenäistä koordinaatiota, Tämä heikentää asiakkaiden saaman palvelun laatua ja synnyttäähelposti eri auttajatahojen päällekkäistä työskentelyä.

Hoitotakuun kriteerien tiukentuessa ja sote-alan työntekijäpulan vallitessa on entistä tärkeämpää löytää sellaisia asiakaslähtöisen työskentelyn tapoja, jotka parantavat hoidon kustannustehokkuutta, työn mielekkyyttä ja palvelun laatua.

Ratkaisun perusidea **

Palveluverkko tutuksi työpajakuvaus.

Paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelut ovat helposti useilla eri tahoilla hoidossa vailla yhtenäistä koordinaatiota. Näiden asiakkaiden tilanteet ovat usein sellaisia, joihin on vaikeaa löytää ratkaisuja yksin.

Työpajamallin tarkoituksena on parantaa erilaisten verkostojen yhteistyötä ja toistensa tuntemista, minkä myötä asiakkaan saama palvelu paranee ja palvelujen kustannustehokkuus ja työn mielekkyys lisääntyvät.

Työpajamallissa myös asiakkaan luontevien verkostojen, mm. läheisten merkitys tulee huomioiduksi.

Malli ohjaa myös kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Työpaja rakentuu kulloinkin sovitun teeman ympärille ja palvelee parhaiten toistuessaan esim. puolivuosittain.

Työpaja on koulutuksellinen ja työskentelyn pohjana käytetään anonymisoituja tai kuvitteellisia esimerkkejä, asiakas ei ole työpajassa läsnä.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Palveluverkko tutuksi suunnittelumatriisi

Työpaja voidaan järjestää niin läsnäolotapaamisena, kokonaan etäyhteyksin tai hybridimallisesti.

 

 

 

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Työpaja on hyvä suunnitella ja toteuttaa eri palvelujen välisenä yhteistyönä.

Valmisteluun on varattava riittävästi aikaa.

Kunkin työpajan yhteydessä on hyvä tehdä arviointi, minkä myötä toiminnan kehittäminen helpottuu.

Varahenkilöitä on hyvä olla keskeisiin tehtäviin (esim. fasilitaattorit).

Lisätietoja voivat antaa: hanna.niskanen@tampere.fi, minna.kunnas@tampere.fi, senja.vanska@pshp.fi ja riikka.kimpanpaa@pirkanmaa.fi

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Keväällä 2021 järjestettiin Tampereella viisi eri työpajaa ja näihin osallistui yhteensä 70 työntekijää. Kevään 2022 hybridimallisessa työpajassa osallistujia oli 150.

Työpajamalli on todettu hyödylliseksi ja sen käyttöä ollaan laajentamassa.

PALVELUVERKKO TUTUKSI - Raportti työpajatyöskentelystä.

Raportissa työapajan toteuttaminen on kuvattu hieman eri tavalla kuin myöskin liitteenä olevassa Palveluverkko tutuksi suunnittelumatriisissa. Tämä johtuu siitä, että matriisia päivitettiin ensimmäisitä kokeiluista saadun palautteen perusteella.

Liitteet