POSOTE20: Hyvinvointitarjotin.fi ─ järjestöt tukenasi

Hyvinvointitarjotin.fi kokoaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelut yhteen, jolloin asukkaat löytävät ne helposti ja ammattilaiset voivat hyödyntää niitä. Hyvinvointitarjottimen kautta voidaan lähettää myös yhteydenottopyyntö järjestölle.

Toimintaympäristö **

Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei ole olemassa valmista yhtenäistä rakennetta julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja järjestöjen yhteistyöstä asukkaiden hyvinvoinnin tukemisessa. Jatkovuosina olisi tärkeää, että tieto järjestöjen toiminnasta ja palveluista saavuttaisi paremmin asukkaat ja sote-ammattilaiset itse- ja omahoidon edistämiseksi. Hyvinvointitarjotin.fi tarjoaa väylän asukkaiden ohjautumiseen järjestöjen hyvinvointia tukevien palveluiden piiriin sekä yhteistyöhön sosiaali- ja terveyspalveluiden ja järjestöjen kesken.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pohjois-Savon hyvinvointialueella ja sitä edeltävillä kuntatoimijoilla ei ole ollut kootusti tietoa sote-järjestöjen palveluista ja toiminnasta. Hyvinvointitarjotin.fi -alusta on helppokäyttöinen väline, jolla voidaan hakea asukkaan tarpeen mukaista tukea ja toimintaa sekä välittää yhteydenpyyntö halutulle järjestölle. Sote-ammattilainen voi käyttää Hyvinvointitarjotin.fi -alustaa osana palveluohjausta tai asukkaat voivat käyttää sitä myös itsenäisesti.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tavoitteena on lisätä paremminvointia Pohjois-Savossa ohjaamalla asukkaita järjestöjen palvelujen piiriin Hyvinvointitarjotin.fi -alustan kautta. Tavoitteena on myös lisätä järjestöjen ja sote-ammattilaisten välistä yhteistyötä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehitystyössä on mukana POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittäjätyöntekijöitä, järjestöjen edustajia ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimin jäseniä. Alustaa kehitetään yhteistyössä tuotteen omistajan SAG Flowmedik Oy:n kanssa.

Tavoiteltu muutos

Kehittämistyöllä tavoitellaan paremminvoivaa Pohjois-Savoa. Järjestöillä on paljon toimintaa, josta asukkaat voisivat hyötyä. Asukkailla ei kuitenkaan välttämättä ole tietoa tästä toiminnasta tai he eivät ohjaudu järjestöjen toiminnan piiriin. Lisäksi on tunnistettu, että sote-ammattilaisilla on vaihtelevaa osaamista järjestöjen tarjoamasta tuesta ja toiminnasta. Hyvinvointitarjotin.fi pyrkii helpottamaan asukkaiden ohjautumista niiden palveluiden piiriin, joista he voisivat hyötyä.

Muutoksen mittaaminen

Kehittämistyön aikana seurataan käyttäjämäärien avulla Hyvinvointitarjotin.fi-alustan käytön lisääntymistä sekä Hyvinvointitarjottimella tietojaan ilmoittavien järjestöjen lukumäärän kehittymistä. Lisäksi kysytään palautetta järjestöiltä ja asukkailta Hyvinvointitarjotin.fi -alustasta.

Toteutussuunnitelma

Kehittämistyön aikana Hyvinvointitarjotin.fi -alustalle tehdään teknistä kehittämistä, jotta alusta palvelisi paremmin sekä siellä tietojaan ilmoittavia järjestöjä että alustan loppukäyttäjiä. Alustasta avataan syksyllä 2022 asukasnäkymä, jolloin kuka tahansa hyvinvointialueen asukas pääsee etsimään sieltä pohjoissavolaisten järjestöjen ja yhdistysten tarjoamia ohjaus-, tuki- ja neuvontapalveluja. Lisäksi pyritään käynnistämään kokeiluja alustan testaamiseksi hyvinvointialueen palveluohjauksen välineenä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukkaat, sote-ammattilaiset ja järjestöt. Hyvinvointitarjotin.fi -alusta on alun perin kehitetty vuosina 2017─2020 Pohjois-Savon Vertaistuen Keskuksen (VeKe) -hankkeessa yhteistyössä järjestöjen ja sote-ammattilaisten kanssa.

Nyt jatkokehitysvaiheessa on selvitetty järjestöjen ja sote-ammattilaisten kokemuksia Hyvinvointitarjottimen käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä. Asukasnäkymän avaamisen jälkeen myös asukkailta tullaan kysymään käyttökokemuksia alustasta.

Liitteet
Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Jatkokehitetään Pohjois-Savon Vertaistuen Keskuksen (VeKe) -hankkeessa vuosina 2017─2020 kehitettyä Hyvinvointitarjotin.fi -alustaa.

Idean konkretisointi ja visualisointi

Tieto sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palveluista ja toiminnasta on helposti asukkaiden ja sote-ammattilaisten saatavilla Hyvinvointitarjotin.fi-alustan kautta. Kun ihmiset saavat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietoa omia tarpeitaan vastaavista järjestöjen ohjaus-, tuki- ja neuvontapalveluista joko palveluohjauksen kautta tai hankkimalla sitä itse ja ohjautuvat palveluiden piiriin, he voivat paremmin ja ongelmia voidaan myös  ehkäistä etukäteen. Samalla järjestöjen rooli hyvinvointialueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä lisääntyy ja yhteistyö sote-ammattilaisten kanssa tiivistyy.

Ratkaisun perusidea **

Hyvinvointitarjotin.fi kokoaa pohjoissavolaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelut yhteen, jolloin asukkaat löytävät ne helposti ja sote-alan ammattilaiset voivat hyödyntää niitä. Hyvinvointitarjottimen kautta voidaan lähettää myös yhteydenottopyyntö järjestölle.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Järjestöjen toimintaa kokoavan Hyvinvointitarjotin.fi-työvälineen pääkäyttäjyys siirtyi Pohjois-Savon Vertaistuen keskus -hankkeen päättyessä Siilinjärvelle 11/2020 alkaen, jotta sen kehittämistä ja hyödyntämistä voitiin jatkaa POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Työvälineen osalta huomattiin varsin pian selkeitä toiminnallisia ja teknisiä kehittämistarpeita, jotta se voisi palvella paremmin järjestötoimijoita, asukkaita ja sote-ammattilaisia. Käyttökokemuksia kartoitettiin käyttäjäkyselyllä keväällä 2021 ja Hyvinvointitarjotin.fi-tuotteen immateriaalioikeudet omistavan SAG Flowmedik Oy:n kanssa tehtiin alustavia neuvotteluja kehittämistarpeiden listaamiseksi. Rahoitusta Hyvinvointitarjotin.fi:n tekniseen kehittämiseen ja työntekijäresurssiin haettiin Posote20-hankkeen 2. vaiheeseen. 

Alustaa kehitettiin käyttökokemuksien pohjalta vuoden 2022 aikana ja sopimuksellisesti alusta siirrettiin vuodenvaihteessa 2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä haastoi valmistelun ja käyttöönoton ajankohdan kiinnittyminen suureen murrokseen: kuntapohjaisesta toimintaympäristöstä hyvinvointialuekoordinoiduksi toiminnaksi. Vuosi 2023 ei vielä tuonut selkeyttä siihen, mitä työkaluja alueella jatkossa systemaattisesti käytetään, mikä  heikentää tavoitteellista toiminnan jalkauttamista ja käytön laajentamista. Strateginen sitoutuminen ylätason johdolta on tärkeää. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hyvinvointarjotin.fi -alusta on käytössä Pohjois-Savon hyvinvointialueella mm. eri neuvontapisteissä. Hyvinvointialueen ensimmäisenä vuotena alustan jatkokäyttöä koskevia strategisia päätöksiä ei tehty vaan tähän vaikuttaa jatkovuosina mm. DigiFinlandin kansallinen Tarmoa (työnimi) -alustan kehittämiskokonaisuus. Huhtikuussa 2023 sivuja oli katseltu 8340 kertaa (loka22-huhti23 välillä) ja aloitettuja istuntoja oli (loka22-huhti23 välillä) yhteensä 6135 kappaletta.