RAI arviointijärjestelmän käyttöönotto Lapin kunnissa

RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto ikäihmisten kotihoidossa sekä asumispalveluissa. Käyttöönotossa mukana Ranua, Savukoski, Pelkosenniemi, Salla, Utsjoki, Enontekiö, Kolari, Pello sekä Pelkosennniemi- Savukoski kuntayhtymä. 

Toimintaympäristö **

Tulevaan Lapin hyvinvointialueeseen kuuluu 21 kuntaa ja 13 kunnassa RAI- arviointijärjestelmä on jo käytössä. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönotto toteutetaan vuonna 2022 kahdeksaan kuntaan ja kohdennetaan omana tuotantona järjestettyyn ikäihmisten kotihoitoon ja asumisen palveluihin. 

Rai- arviointien toteuttajia (omahoitajia) käyttöönottavissa kunnissa yhteensä noin 350 henkilöä. 

Kuntien tuottamat palvelut siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023. 

Enontekiö ja Utsjoki ovat saamelaisten kotiseutualueen kuntia joten käyttöönotossa huomioimme myös saamenkielisen ja -kulttuurin näkökulman. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ikäihmisten palvelutarvetta arvioidaan kunnissa erilaisin välinein ja mittarein. Yhtenäisen arviointivälineen käytöllä turvataan ikäihmisten palvelutarpeen yhdenmukainen arviointi, palveluiden ja hoidon tavoitteellinen suunnittelu ja toteutus sekä säännöllinen seuranta. 

Liitteet
Tavoiteltu muutos

Ikäihmisten palvelutarve arvioidaan yhdenmukaisesti ja palvelut myönnetään yhtenäisin perustein. 

Ikäihmisten hoidon ja palvelujen suunnittelussa toimintaa viedään enemmän ennakoivaan ja tavoitteelliseen toimintatapaan. 

Hoitohenkilöstö saa luotettavien arviointien myötä näkyväksi omaa työtään ja hoidon laatua. 

Johto saa työkaluja toiminnan kehittämiseen tiimitasolta aina organisaatiotasolle. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnat käyttämään iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. Kuntien on aloitettava RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. (lähde THL). 

Ratkaisun perusidea **

Ikäihmisillä Lapin alueella on oikeus saada yksilöllisiä tarpeita ja toimintakykyä vastaavaa hoitoa, palvelua ja tukea, joiden avulla ikäihmisen arki sujuu mielekkäästi ja mahdollisimman turvallisesti.

Ikäihmisille tehtävistä RAI- arvioinneista saadaan luotettavaa tietoa hänen toimintakyvystänsä ja palveluntarpeesta. RAI- arvioinnista saatua tietoa hyödynnetään ikäihmiselle oikea-aikaisten ja tarkoituksenmukaisten palvelujen myöntämisessä ja tavoitteellisen hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa, toteuttamisessa ja arvioimisessa.    

RAI- arviointijärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään myös ikäihmisten palveluja tuottavan organisaation johtamisessa ja kehittämisessä. 

Tavoitteena on toteuttaa RAI:n järjestelmällinen käyttöönotto ikäihmisten palvelualueella lain määrittelemän siirtymäajan puitteissa (1.4.2023 mennessä). Käyttöönotto toteutetaan THL:n toimintamallin mukaisesti.

Tavoitteena on myös RAI- arviointijärjestelmän järjestelmällinen ja oikeaoppinen käyttö asiakkaan palveluntarpeen ja toimintakyvyn arviointivälineenä.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönoton tehtävät ja aikataulut kuvattu oheisessa käyttöönoton prosessissa. 

Olemme kuvanneet toimintamallin käyttöönottoon ja juurruttamiseen liittyviä rooleja oheisissa materiaaleissa.

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Käyttöönotossa oltava koordinaattori, jonka työpanos kohdennetaan käyttöönottoon. Vaatii laajaa näkemystä ikäihmisten palvelujen kentältä sekä ymmärrystä niin käytännön kuin johtamisen näkökulmasta. 

Omahoitajan työnkuvan selkeyttäminen ja vastuun esille tuominen, selkeä tehtävänkuva ja toimintaohjeet. 

Teams- tukitunnit säännöllisesti RAI- toimijoille

Monialaisen yhteistyön huomioiminen hyvissä ajoin ennen tuotantoon siirtymistä ja RAI- arviointien säännöllistä toteuttamista. 

Haasteita kehittämistyössä: 

  • Organisaatioiden resurssi- ja aikapaineet. 
  • yhteisen asiakastietojärjestelmän puuttuminen
  • saamenkielisten materiaalien puuttuminen