Saamenkielten ja kulttuurin perusteiden verkkokurssi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

1. Tuoda riittävästi oikeaa tietoa sote –ammattilaisille saamelaisesta

  • Kulttuurista
  • Käytössä olevaista kielistä Suomessa

2. Kurssin suorittaminen mahdollista itsenäisesti ja tehokkaasti

3. Kurssi parantaa asiakaskokemusta ja potilasturvallisuutta

Toimintaympäristö **

Kurssin sisältöjen merkitys kasvanee hyvinvointialueisiin siirryttäessä, kun saamelaisten kotiseutu alueen palveluiden vastuu siirtyy Lapin hyvinvointialueelle. Lapin hyvinvointialueella on vastuu saamen kielisten (pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame) palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Kurssi parantaa asiakkaan kokemusta ja luottamusta sosiaali- ja terveyspalveluihin, kun tulee kohdatuksi asiaan kuuluvasti ja ammattimaisesti. Kurssin tietosisältö pohjautuu saamelaisten kotiseutualueen kulttuurillisiin ilmiöihin ja siellä eläviin Suomessa käytössä oleviin saamen kieliin. Saamelainen kulttuuri on laajaa usean valtakunnan alueelle levittäytynyttä, ja siksi kulttuurisen tiedon osuus on vain pintaraapaisua.

Kurssin lainsäädännöllisen osuuden tietoa tulee päivittää lainsäädännön muuttuessa. Kurssin päivittämisen vastuista on sovittu alustavasti, mutta nämä sopimukset tulee päivittää hyvinvointialueiden muodostumisen jälkeen uudestaan.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Tiedon puute saamelaisesta kulttuurista ja kielistä. Kurssi pyrkii lisäämään saamelaisen asiakkaan positiivista kokemusta sosiaali- ja terveyspalveluita kohtaan. Tämän myötä myös saamelaisasiakkaiden luottamuksen parantaminen palveluita kohtaan on mahdollista. Kurssi myös osaltaan lisää potilasturvallisuutta, kun se tarjoaa tietoa ja lisää ymmärrystä kulttuurisia ja kielellisiä ilmiöitä kohtaan.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

2021 alussa saamelaisten kotiseutualueen kunnissa (Enontekiö, Inari, Utsjoki ja Sodankylä) nostettiin ongelmaksi saamen kielisten ja kulttuurin tuntevien ammattilaisten puute. Myös Lapin sairaanhoitopiirin psykiatria korosti tarvetta kulttuurisen tiedon lisäämiselle. Saamelaiskäräjät ovat jo vuosia painottaneet saamen kielisten ja kulttuurin tuntevien palveluiden vähäisyyttä, vaikka lainsäädäntö veloittaa järjestämään saamelaiselle asiakkaalle saamen kielistä ja kulttuurin huomioivaa palvelua julkisissa palveluissa. 

Ongelman taustalla on myös tiedon hajanaisuus, laadun vaihtelevuus ja työntekijöiden vaihtuessa tiedon katkeaminen. Monesti saamelainen kulttuuritieto ja kielellinen osaaminen on muutamien työntekijöiden harteilla, joka tekee palveluista rikkonaisia ja herkkiä häiriöille.

Kurssi pyrkii tarjoamaan tasalaatuista tietoa saamelaisesta kulttuurista ja kielistä. Kurssi myös pyrkii tuomaan ymmärrystä asiakkaan kohtaamisen solmukohtiin tunnistamisesta, kohtaamiseen ja jatkohoidon järjestämiseen. Kurssi myös avaa ammattilaisille lainsäädäntöä jonka pohjalta ammattilaisten tulee toimia.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kurssin valmisteluun tiedonkeruun osalta käytetty paljon aikaa, eri lähteitä on kerätty laajan kulttuuria tuntevan joukon avustamana. Tieto sisältö on punnittu ja muokattu niin kulttuurisesta, ammattimaisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Myös teknistä osaamista on tarvittu kurssin verkkomuotoon saattamiseksi. Mediecon osalta tukea on saatu LSHP:n kautta, sekä posken ekollega -sivuston ylläpidon osalta. Tiedollisen ja pedagogisen osaamisen tuki on tullut Saamelaisalueen koulutuskeskukselta, saamelaiskäräjiltä, saameposkelta, Lapin hyvinvointialueen saamekehittämisestä, saamelaisilta ammattilaisilta sekä saamelaiselta yhteisöltä. Pilotoinnin osalta yhteistyötä on tehty LSHP:n psykiatrian kanssa.
 

Tavoiteltu muutos

Kurssin jälkeen ammattilainen:

  • Tietää saamenkielten ja kulttuurin perusteet
  • Pystyy tunnistamaan tai tietää kuinka saamelaisen/saamen kielisen asiakkaan voi tunnistaa
  • Tietää miten ja millaista palvelua saamen kieliselle asiakkaalle tulee tarjota, ja ymmärtää juurisyyt tälle.
  • Ymmärtää lainsäädännölliset perusteet saamen kielisille palveluille ja kulttuuriselle kohtaamiselle
  • Tulkkauksen kulttuuriset ja kielelliset perusteet, tulkkauksen palvelupolku
  • Ymmärtää äidinkielen merkityksen herkässä asemassa olevalle
  • Osaa kohdata saamelaisen asiakkaan kulttuurisesti tietoisesti
Muutoksen mittaaminen

Kurssin tentin yhteydessä mitataan kurssilla opittua, sekä kurssin tuomaa hyötyä ja tavoitteiden toteutumista. Pitkän aikavälin mittarina voidaan myös pitää ammattilaisten tietoisuuden lisääntymistä saamen kielistä ja kulttuurista. Tämä lisää kielen ja kulttuurin huomioimista kehittämisessä ja palveluiden järjestämisessä, asiakasohjautuvuudessa ja asiakastyytyväisyydessä.

Toteutussuunnitelma

Kurssin markkinointi ja jalkauttaminen kaikkien Lapin sote työntekijöiden, palveluiden kehittäjien ja palveluohjaajien perusperehdytykseksi. Kurssin päivittäminen ja ajantasaisena pitäminen on myös ensiarvoisen tärkeää.

Kurssin markkinointi aloitetaan kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Kurssia tullaan kehittämään ja päivittämään 2023 loppuun asti hankkeen osalta, ja jatkossa saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Lapin hyvinvointialueen vastuulla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä kurssilla ovat ammattilaiset, mutta välilliset asiakkaat. Asiakaskokemuksen parantuminen on riippuvaista kurssin käyttöönoton laajuudesta, sisällön sisäistämisen ja saadun tiedon jalkauttamisen onnistumisesta. Asiakas kokemusten muutokset näkyvät ensimmäisenä ammattilaisten tietoisuuden lisääntymisenä. Asiakkaiden osallistaminen kurssissa on ollut oleellista. Käytännössä jokainen saamelainen on asiakas, joten yhteisön jäsenet joita kurssin rakentamiseen on osallistettu, ovat myös asiakkaita.

Ratkaisun perusidea **

Kurssi antaa perustietoa saamelaisesta kulttuurista ja kielistä Suomessa, sekä saamenkielisiä sote palveluita ohjaavasta lainsäädännöstä. Kurssi auttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaista saamelaisen asiakkaan tunnistamisessa ja luo ymmärryksen saamelaisen asiakkaan kohtaamisen keskeisistä elemeteistä asiakastyössä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kurssin jalkauttaminen Lapin hyvinvointialueen perusperehdytykseksi, vahvaa kurssin esittelyä ja markkinointia hv aluieden käynnistyessä 2023 hankkeen toimesta. Lisäksi kurssin päivitysvastuista sopiminen ja päivittämisen helpottaminen mm. rakentamalla tieto linkkien toimivuuden tarkastamista helpottava taulukko työkalu, sekä tekstiosien koonti ja kuvien kokoaminen kansioihin lähteineen ja kuvauksineen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kurssin rakennetta voi hyödyntää myös muissa kulttuuritiedon koulutuksissa. Rakenteen keskeinen tarkoitus on tarjota perustietoa kulttuurista ja kielistä, niitä ohjaavista lainsäädännöistä ja asiakkaan kohtaamisesta ja ilmiöstä joita ammattilainen voi kohdata.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kiinnostus kurssia kohtaan on ollut suuri. Tietoisuudessa selvästi puutteita. Kurssin pilotoinnin osalta kurssin medieco -alustan video materiaali tullaan uusimaan 2023 aikana. Medieco on suljettu koulutusalusta.