Sekasin-chat pilotti Pirkanmaan hyvinvointialueella

Pirkanmaan hyvinvointialue pilotoi nuorten matalankynnyksen palvelua yhdessä Sekasin-chatin kanssa. Tavoitteena on tarjota nuorille digitaalista matalan kynnyksen apua ja tukea, sekä palveluohjausta anonyymisti. Siirtyy käytännöksi syksyllä 2024.

Toimintaympäristö **

Pirkanmaan Hyvinvointialue käynnisti pilotin 2024 vuoden alussa yhteistyössä Sekasin-chatin kanssa nuorten mielenterveyspalveluiden edistämiseksi. Pilotti kestää 30.6.2024 saakka. Pilotin aikana Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöitä toimii päivystäjinä Sekasin -chatissa.

Pilotin keskeisenä tavoitteena on tukea nuorten mielenterveyttä ja helpottaa heidän pääsyään palveluihin Sekasin-chatin avulla. Tunnistamme erityisesti ne nuoret, jotka ovat vaikeasti tavoitettavissa tai syrjäytymisvaarassa, ja pyrimme kehittämään heille suunnattua ohjaus- ja neuvontapalvelua. Sekasin-chat toimii merkittävänä kanavana näiden nuorten tavoittamiseen, tarjoten matalankynnyksen keskusteluapua suoraan nuoren puhelimeen tai tietokoneelle.

Sekasin-chat on valtakunnallinen anonyymi chat-palvelu, joka on suosittu erityisesti niiden nuorten keskuudessa, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Chatin kautta käydään vuosittain yli 32 000 keskustelua ja yhteydenottoja tulee tätäkin enemmän. Pilotoinnin aikana Pirkanmaan hyvinvointialueen ammattilaiset osallistuvat chatin toimintaan, tuoden oman panoksensa, jotta yhä useammalla nuorella oli halutessaan mahdollisuus päästä keskustelemaan luotettavan aikuisen kanssa.

Digitaaliset ratkaisut ovat avainasemassa vastatessamme matalankynnyksen palveluiden puutteeseen. Yhteistyö Sekasin-chatin kanssa osoittaa, miten osaamista voidaan yhdistää järjestöjen ja julkisen sektorin välillä uudenlaisten yhteistyörakenteiden avulla. Tämä avaa mahdollisuuksia laajempaan yhteistyöhön ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Pirkanmaan hyvinvointialue haluaa olla osaltaan tukemassa koko Suomen nuoria heidän haasteissaan. Sekasin-chatissa käydään keskusteluita nuorten kanssa asuinpaikasta riippumatta ja Sekasin-chat-pilotti vahvistaakin valtakunnallista yhteistyötä nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Tämä digitaalinen ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden laajentaa nuorisotyötä ja varmistaa, että nuoret saavat tarvitsemaansa tukea ja ohjausta. Pirkanmaan hyvinvointialue toivoo voivansa toimia innoittajana myös muille hyvinvointialueille heidän etsiessään ratkaisuja nuorten pahaan oloon. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sekasin-chat tavoittaa myös ne nuoret joita on muutoin vaikea tavoittaa. Yli 80% chattiin tulleista nuorista kertoo, että olisi jäänyt pahan olonsa kanssa yksin ilman Sekasin-chattiä. 
Sekasin-chat tarjoaa nopean matalankynnyksen palvelun nuorille. Kun muihin palveluihin joutuu akuutilla hetkellä varaamaan aikaa, Sekasin-chat pystyy tarjoamaan apua juuri sillä hetkellä. 

Idean valinta

Sekasin-chat on jo nyt nuorten hyvin tuntema ja käyttämä palvelu. Pirkanmaan hyvinvointialue loi pilotin aikana yhteistyön, jonka kautta tarjotaan myös jatkossa chattiin päivystäjiä ja samalla nopeutetaan nuorten mahdollisuutta päästä keskustelemaan luotettavan aikuisen kanssa. 

Oman palvelun tuottaminen oli vaatinut huomattavasti enemmän resurssia, eikä se näin nopealla aikataululla tulisi tavoittamaan tätä määrää nuoria. Kilpailevaa palvelua on turha tuottaa ja näihin aukioloaikoihin ei pystyttäisi omalla tuotannolla pääsemään. Tärkeinä kriteereinä oli saada toimiva palvelu, joka jatkuu myös pilotin jälkeen.

Ratkaisun perusidea **

Saimme luotua monialaisen yhteistyön, joka kautta pystytään tarjoamaan nuorille vaikuttava palvelu. Nuoret pääsevät juttelemaan chatin kautta matalalla kynnyksellä turvalliselle ja osaavalle aikuiselle. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvinvointialueella tulee miettiä kuinka päivystystuntien tekeminen järjestetään osana perustyötä. Pirkanmaan hyvinvointialueella työntekijät tekivät 2 tuntia joka toinen viikko oman työnsä ohella päivystystä ja saivat suunnitella tuntien sijainnit itse. 

  • Jokainen teki itsenäisesti noin 8 tuntia kestävän koulutuksen.
  • Työntekijät sitoutuivat tuntimäärän tekemiseen ja merkitsivät tunnit yhteiseen kalenteriin. 
  • Peruuntuneet asiakaskäynnit pystyi hyödyntämään Sekasin-chatissä.

Hyvinvointialueelle ainoa kulu oli työntekijöiden tekemät tunnit. Sekasin-chat tarjoaa koulutuksen, chat-alustan ja työntekijöiden tuen ilman erillistä maksua. 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Koko toiminnan käynnistäminen vei noin 4 kuukautta. Kiinnostuneiden työntekijöiden löytäminen ja kouluttaminen vie hiukan aikaa, mutta toiminnan käynnistyttyä toiminta pyörii varsin itsenäisesti. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Päivystäjien määrän lisäämisen toivotaan vaikuttavan jonojen lyhenemiseen Sekasin-chatissä. Nuoret ovat jo löytäneet palvelun ja nyt tulisi löytää riittävästi päivystäjiä palveluun. 

Sekä työntekijöiden että nuorten palaute on positiivista (kts. liite).