Sopivan tuen toimintamalli tarkoittaa sellaista vammaispalvelujen järjestämisen tapaa, jossa asiakas on itse keskiössä, mukana sunnittelemassa ja toteuttamassa tarvitsemiaan palveluja ja tuen tarpeita. Sopivan tuen toimintamallin osana voi olla henkilökohtainen budjetointi eli HB.

Toimintaympäristö **

Essoten ja Vaalijalan yhteinen Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke käynnistyi syksyn 2020 aikana ja jatkui vuoden 2021 loppuun saakka. Hanke oli osa Etelä-Savon sote-uudistusta. Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke koostui alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja hankkeen rahoittaja on Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).  

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen kytkeytyi Essoten vammaispoliittisen ohjelman (2020-2023) toimeenpanoon. Ohjelma laadittiin osallistavia menetelmiä hyödyntäen monialaisena työpaja työskentelynä. Vammaispoliittisen ohjelman tavoite on edistää kuntayhtymän alueen vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Ohjelmalla tavoitellaan myös itsemääräämisoikeuden toteutumista ja palvelujen saatavuuden parantumista. 

Etelä-Savon alue on maantieteellisesti laaja ja jakautuu kaupunki-ja kuntataajamakeskuksiin sekä maaseutumaiseen alueeseen. Etäisyydet ja matkat haastavat kehittämään uudenlaisia palveluiden tuottamisen ja järjestämisen tapoja. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Etelä-Savossa on vahva tahtotila ja edellytykset sosiaalipalveluiden kehittämiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi. Alueella on myös tarve uudistaa palvelujärjestelmää vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja palveluiden käyttäjien tarpeita. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Sopivan tuen toimintamallin avulla on mahdollista lisätä henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia. Toimintamallissa korostuvat tuen muodot. On tärkeää, että apua ja tukea päätöksentekoon on saatavissa joustavasti ja henkilölle parhaiten sopivalla toteutustavalla.

 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Sopivan tuen toimintamalli syntyi hanketyön tuloksena. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimi Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote. Hankkeen osatoteuttaja on Vaalijalan kuntayhtymä.  Hankkeeseen sitoutuneita kumppaneita:

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

Yhdenvertainen Etelä-Savo ry

Etelä-Savon CP- yhdistys ry

Etelä- Savon alueelliset vammaisneuvostot

Kehitysvammaisten palvelusäätiö (KVPS)

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kukunori ry

 

 

 

 

Liitteet
Tavoiteltu muutos

Etelä-Savossa on toivottu vammaispalveluilta enemmän osallistavia ja yksilöllisempiä, oman elämän näköisiä palveluja. Ihmiset toivovat pääsevänsä vaikuttamaan omaan elämäänsä ja sitä kautta myös saamaan oikea-aikaisia, omin tarpeisiinsa sopivia palveluja. 

Hyvinvointia lisääviä ja vahvistavia muutoksia seuraavin keinoin:

Yksilöllisyys, elämän laatu, muutos, riittävä tuki valintojen tekemiseen, luottamus, säännöllinen yhteydenpito, vuorovaikutus, yhteistyö ja kustannusvaikuttava palvelu.

 

Muutoksen mittaaminen

Osana palvelusuunnitelman seurantaa asiakkaan oma kokemus hyvinvoinnista kertoo palvelun sopivuudesta ja vaikuttavuudesta. Kustannus- ja hyvinvoinvointivaikutuksia pitää pystyä mittaamaan. Kaikille asiakkaille tullaan esittämään valikoidut kysymykset ennen palvelujen järjestämistä ja tietyin väliajoin palvelujen käytön aikana. Asiakkaan tuki-ja palvelusuunnitelma sisältävät myös näitä hyvinvointivaikutusten arvioinnin elementtejä. Sopiva- hankkeen aikana on yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa pohdittu ja tarkasteltu mahdollisia erilaisia yleisiä mittareita vaikutusten arviointiin.

 

Toteutussuunnitelma

Sopivan tuen toimintamalli otetaan käyttöön Essoten alueella 1.1.2022 alkaen perustuen nykyiseen lainsäädäntöön. Asiakasprosessin vaiheet eivät muutu. Asiakasprosessin eri vaiheissa kiinnitetään erityisesti huomioita asiakkaan kuulemiseen ja osallistamiseen. Sopivan tuen yhtenä järjestämisen tapana voi olla henkilökohtainen budjetti. Tämä uusi toimintamalli otetaan käyttöön vaiheittain uusien asiakkaiden kohdalla ja sellaisten asiakkaiden kanssa, joille perinteinen palvelujen järjestämisen tapa ei ole toimiva tai ei vastaa asiakkaan tarpeita. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään sopivat palvelut asiakkaan tilanteeseen ja selvitetään eri vaihtoehtoja. Asiakkaan kanssa keskustelun ja vuorovaikutuksen tueksi on tuotettu selkokielistä ja selkokuvitettua materiaalia. Sopivan tuen toimintamallia yhteiskehitetään jatkuvasti saatujen asiakaskokemusten perusteella. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on Essoten kaikki vammaispalvelun asiakkaat. Tarkoituksena on laajentaa Sopivan tuen-toimintamalli Sote-uudistuksen myötä 1.1.2023 lähtien kaikille Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaispalvelun asiakkaille.

Sopivan tuen toimintamallin pohjana on hyödynnetty asiakkailta kerättyä kysely- ja haastattelutietoa.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Etelä- Savon Henkilökohtaisen budjetoinnin pilotti, OSSI- hanke vuosina 2017-2018

Metropolia-, Diakonia- ja Saimaan ammattikorkeakoulujen Avain kansalaisuuteen- hanke vuosina 2016-2019

Suunta- henkilökohtaisen budjetoinnin keskuksen aiempi kehittämistyö Suomessa

Ratkaisun perusidea **

Sopivan tuen toimintamalli on nykylainsäädäntöön ja olemassa oleviin asiakasprosesseihin perustuva toimintamalli vammaispalveluihin. Sopivan tuen toimintamallin ytimessä ja perustana ovat oikea-aikaiset ja yksilölliset tuen ratkaisut vammaisen henkilön elämässä. Sopivan tuen toimintamallissa on kiinnitetty erityistä huomioita eri tavoin vammaisten henkilöiden mahdollisuuksiin osallistua omien asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sopivan tuen toimintamalli on innovatiivinen, yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa ihminen on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta. Mahdollisuuksia vahvistetaan kiinnittämällä huomioita tuetun päätöksenteon keinoihin sekä eri tuen muotojen käyttöön itse vammaispalveluprosessissa toimimisessa. Sopivan tuen toimintamallissa tavoitteena on aina asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja kuulluksi tuleminen vammasta riippumatta oikeanlaisesti mitoitetulla tuella. Sopivan tuen toimintamallissa yhtenä palvelujen järjestämisen vaihtoehtona on henkilökohtainen budjetointi eli HB.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sopivan tuen toimintamalli ei ole pelkkä vammaispalvelujen järjestämien tapojen ja henkilökohtaisen budjetoinnin prosessin toimintamalli. Sopivan tuen toimintamallin toimivuuden ja käyttöönoton ehtoina on onnistunut ja systeemaattinen jalkauttamistyö ja aito vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Essotessa on jo aiemmin tehty asiakkaiden tarpeista lähtöisin olevia yksilöllisiä ratkaisuja ja nyt Sopivan tuen toimintamalli tuo lisää työvälineitä toteuttaa  yksilöllisiä ratkaisuja entistä laajemmin. Henkilökohtainen budjetointi antaa lisää vaihtoehtoja palvelujen järjestämiselle. Sopivan tuen toimintamalli on innovaatinen yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa ihminen on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta. Organisaatiolähtöisestä mallista siirrytään entistä asiakaslähtöisempään tapaan toimia. Toimintamallin jalkauttamista on valmisteltu Sopiva- hankkeessa tuottamalla koulutus-, vaikuttavuus- ja selkomateriaalia työntekijöiden perehdyttämisen tueksi. 

Sopivan tuen toimintamalli mahdollistaa työntekijöille työn teon entistä asiakaslähtöisemmin. Essoten johto on sitoutunut toimintamallin käyttöönoton- ja edelleenkehittämisen mahdollistamiseen. 

Sopivan tuen toimintamallin sekä mahdollisen henkilökohtaisen budjetoinnin prosessikuvaus löytyy joulukuussa 2021 Sopivan nettsivuilta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sopivan tuen toimintamallin käyttöönotto mahdollistaa työntekijälle työnteon entistä asiakaslähtöisemmin. Malli on sovellettavissa myös muille asiakasryhmille.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yksilöllisesti arvioidut, yksilölle sopivat palvelut lisäävät hyvinvointivaikutuksia ja ovat kustannusvaikutuksiltaan kestävä tapa palvelujen järjestämiselle.