Sopivan tuen toimintamalli tarkoittaa sellaista vammaispalvelujen järjestämisen tapaa, jossa asiakas on itse keskiössä, mukana sunnittelemassa ja toteuttamassa tarvitsemiaan palveluja ja tuen tarpeita. Sopivan tuen toimintamallin osana voi olla henkilökohtainen budjetointi eli HB.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sopivan tuen toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sopivan tuen toimintamalli tarkoittaa sellaista vammaispalvelujen järjestämisen tapaa, jossa asiakas on itse keskiössä, mukana sunnittelemassa ja toteuttamassa tarvitsemiaan palveluja ja tuen tarpeita. Sopivan tuen toimintamallin osana voi olla henkilökohtainen budjetointi eli HB.

Toteutuspaikka
Essote (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Pia Martikainen

Luotu

13.07.2021

Viimeksi muokattu

24.03.2022
Ratkaisun perusidea **

Sopivan tuen toimintamalli on nykylainsäädäntöön ja olemassa oleviin asiakasprosesseihin perustuva toimintamalli vammaispalveluihin. Sopivan tuen toimintamallin ytimessä ja perustana ovat oikea-aikaiset ja yksilölliset tuen ratkaisut vammaisen henkilön elämässä. Sopivan tuen toimintamallissa on kiinnitetty erityistä huomioita eri tavoin vammaisten henkilöiden mahdollisuuksiin osallistua omien asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Sopivan tuen toimintamalli on innovatiivinen, yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa ihminen on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta. Mahdollisuuksia vahvistetaan kiinnittämällä huomioita tuetun päätöksenteon keinoihin sekä eri tuen muotojen käyttöön itse vammaispalveluprosessissa toimimisessa. Sopivan tuen toimintamallissa tavoitteena on aina asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja kuulluksi tuleminen vammasta riippumatta oikeanlaisesti mitoitetulla tuella. Sopivan tuen toimintamallissa yhtenä palvelujen järjestämisen vaihtoehtona on henkilökohtainen budjetointi eli HB.

Toimintaympäristö **

Essoten ja Vaalijalan yhteinen Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke käynnistyi syksyn 2020 aikana ja jatkui vuoden 2021 loppuun saakka. Hanke oli osa Etelä-Savon sote-uudistusta. Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke koostui alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja hankkeen rahoittaja on Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).  

Henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen kytkeytyi Essoten vammaispoliittisen ohjelman (2020-2023) toimeenpanoon. Ohjelma laadittiin osallistavia menetelmiä hyödyntäen monialaisena työpaja työskentelynä. Vammaispoliittisen ohjelman tavoite on edistää kuntayhtymän alueen vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Ohjelmalla tavoitellaan myös itsemääräämisoikeuden toteutumista ja palvelujen saatavuuden parantumista. 

Etelä-Savon alue on maantieteellisesti laaja ja jakautuu kaupunki-ja kuntataajamakeskuksiin sekä maaseutumaiseen alueeseen. Etäisyydet ja matkat haastavat kehittämään uudenlaisia palveluiden tuottamisen ja järjestämisen tapoja. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on Essoten kaikki vammaispalvelun asiakkaat. Tarkoituksena on laajentaa Sopivan tuen-toimintamalli Sote-uudistuksen myötä 1.1.2023 lähtien kaikille Etelä-Savon hyvinvointialueen vammaispalvelun asiakkaille.

Sopivan tuen toimintamallin pohjana on hyödynnetty asiakkailta kerättyä kysely- ja haastattelutietoa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sopivan tuen toimintamalli ei ole pelkkä vammaispalvelujen järjestämien tapojen ja henkilökohtaisen budjetoinnin prosessin toimintamalli. Sopivan tuen toimintamallin toimivuuden ja käyttöönoton ehtoina on onnistunut ja systeemaattinen jalkauttamistyö ja aito vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Essotessa on jo aiemmin tehty asiakkaiden tarpeista lähtöisin olevia yksilöllisiä ratkaisuja ja nyt Sopivan tuen toimintamalli tuo lisää työvälineitä toteuttaa  yksilöllisiä ratkaisuja entistä laajemmin. Henkilökohtainen budjetointi antaa lisää vaihtoehtoja palvelujen järjestämiselle. Sopivan tuen toimintamalli on innovaatinen yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa ihminen on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta. Organisaatiolähtöisestä mallista siirrytään entistä asiakaslähtöisempään tapaan toimia. Toimintamallin jalkauttamista on valmisteltu Sopiva- hankkeessa tuottamalla koulutus-, vaikuttavuus- ja selkomateriaalia työntekijöiden perehdyttämisen tueksi. 

Sopivan tuen toimintamalli mahdollistaa työntekijöille työn teon entistä asiakaslähtöisemmin. Essoten johto on sitoutunut toimintamallin käyttöönoton- ja edelleenkehittämisen mahdollistamiseen. 

Sopivan tuen toimintamallin sekä mahdollisen henkilökohtaisen budjetoinnin prosessikuvaus löytyy joulukuussa 2021 Sopivan nettsivuilta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yksilöllisesti arvioidut, yksilölle sopivat palvelut lisäävät hyvinvointivaikutuksia ja ovat kustannusvaikutuksiltaan kestävä tapa palvelujen järjestämiselle. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Sopivan tuen toimintamallin käyttöönotto mahdollistaa työntekijälle työnteon entistä asiakaslähtöisemmin. Malli on sovellettavissa myös muille asiakasryhmille.