Sote-kirjaamisen kehittämisen verkosto Päijät-Hämeen hyvinvointialueella

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sote-kirjaamisen kehittämisen verkoston tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen yhtenäistäminen ja tiedon laadun parantaminen.

Toimintaympäristö **

Lainsäädäntö ja tiedonhallinnan määritykset ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista. Yhtenäisillä tietorakenteilla ja kirjaamiskäytännöillä pyritään parantamaan asiakastiedon laatua. Ajantasainen, riittävä ja saatavilla oleva tieto tukee asiakas- ja potilastyötä (ensiokäyttö). Lisäksi toiminnassa syntyvää asiakastietoa voidaan käyttää muun muassa tutkimuksessa, viranomaisten ohjaus- ja valvontatehtävässä sekä tiedolla johtamisessa (toisiokäyttö). Yhtenäisesti kirjattu tieto on kansallisesti vertailukelpoista, ja sen avulla voidaan kehittää yhdenvertaisia, vaikuttavia ja tarpeenmukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kirjaamisen kehittäminen kytkeytyy Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategiseen kärkiteemaan "Vaikuttavat, kustannustehokkaat ja saavutettavat palvelut, sekä erinomainen asiakaskokemus" sekä sen painopisteisiin:

  1. Asiointi on sujuvaa ja asiakkaita ohjataan sekä tuetaan erinomaisesti
  2. Integroidut ja kustannustehokkaat palvelut ovat saatavissa ja saavutettavissa

 

Tavoiteltu muutos

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella jo olemassa olevan terveydenhuollon kirjaamisen kehittämisverkoston lisäksi alueelle muodostetaan sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen rakenteet. Tavoitteena on kuvata eri toimijoiden tehtävät ja vastuut, jotta kirjaamisen kehittäminen on systemaattista. Tavoitteena on henkilöstön kirjaamisosaamisen lisääminen ja jatkuva ylläpitäminen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietoa kirjaavat ammattilaiset.

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle luodaan sote-kirjaamisen kehittämisen verkosto, jonka tehtävänä on kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen, kansallisten kirjaamisohjeiden jalkauttaminen ja tiedon laadun seuranta. Tarkoituksena on tehtävien ja vastuunjaon kuvaaminen ja selkiyttäminen sekä kirjaamisen kehittämisen omistajuuden määrittäminen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella toimii terveydenhuollon kirjaamisen kehittämisen verkosto, johon kuuluu kirjaamistyöryhmät (vuodeosastot, vastaanotot, suun terveydenhuolto, palveluasuminen, kotihoito, päivystys) sekä kirjaamista linjaava kirjaamistyöryhmien puheenjohtajien työryhmä. Lisäksi terveydenhuollossa toimii kirjaamisen vastuuhenkilöiden verkosto.

Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen rakenteita suunnitellaan, täydennetään ja kuvataan. Alueella toimivan sosiaalihuollon kirjaamisasiantuntijoiden verkoston toimintaa kehitetään ja kirjaamisasiantuntijoiden roolia täsmennetään.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kirjaamisen kehittäminen vaatii omistajatahon nimeämistä, vastuista sopimista ja eri toimijoiden sitoutumista kehittämiseen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kirjaamisverkoston luominen vaatii yhteistyötä, sitoutumista ja koordinointia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on kehittämisvaiheessa eikä sitä ole vielä kokonaisuudessaan otettu käyttöön.