Systeemisen toimintamallin fasilitointi ja juurruttaminen Kymenlaakson lapsiperheiden sosiaalipalveluissa

Lapsiperheiden sosiaalityössä Kymenlaaksossa otettiin käytöön systeeminen tiimimalli vuonna 2021. Sitä mallinnettiin, koulutettiin ja falsilitoitiin Tulevaisuuden sosiaali- ja teveyskeskus - hankkeen tuella. Perheterapeutti jalkautui tiimeihin ja viikkokokouksiin työn tueksi.

Toimintaympäristö **

Systeemisen toimintamallin kehittämistyö Kymenlaaksossa (2021–2022) on perustunut kansallisiin linjauksiin perheiden sosiaalipalveluiden ja perhetyön porrastamisesta sekä varhaisen tuen vahvistamisesta. Tavoitteena on asiakkaan ongelmien kasautumisen ehkäiseminen oikea-aikaisten, vaikuttavampien ja sitä kautta lyhytkestoisempien palvelujen ja tuen muotojen avulla.

Systeemisen työskentelytavan myötä lasten, nuorten ja perheiden oma osallisuus palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä verkostotoimijoiden ymmärrys perheen kokonaistilanteesta lisääntyy. Asiakkaan haasteet ja ongelmat pystytään tunnistamaan oikea-aikaisesti ja riittävä tuki pystytään takaamaan koko perheelle moniammatillisesti.

Systeeminen työskentelymalli oli juurutettu jo aiemmin lastensuojeluun ja sitä haluttiin levittää myös perheiden sosiaalityön palveluihin. Lastensuojelusta saadun kokemuksen mukaan suhdeperustaisella ja asiakasta kunnioittavalla työtavalla on mahdollista tehdä asiakassuhteesta vaikuttavampaa. Asiakkaan osallisuus ja näkemys omasta elämäntilanteestaan voivat lyhentää palvelun kestoa.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuotetaan perhekeskusalueittain. Tiimit käynnistyivät vuonna 2021. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen perhekeskus-työpaketista tarjottiin  haketukea  sekä tiimien käynnistämiseen että systeemisen työkskentelymallin kehittämiseen osana muutosta.  Alueellisiin systeemisiin tiimeihin kuuluu tiimivastaava (sosiaalityöntekijä) ja muita alueen sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia sekä perheohjaajia.  Tiimivastaavat ja tiimien kokoonpanot olivat  johdon linjauksella valittu.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasryhmä on Kymenlaakson alueen lapsiperheiden soiaalipalvleuiden (SHL) palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakkuudessa olevat alle 18-vuotiaat lapset ja heidän perheensä. Systeemisen työotteen hyödyt asiakkaiden osallisuuden ja ja palveluiden laadun vahvistamiseen oli tunnistettu jo lastensuojelutyössä kansallisesti ja myös Kymenlaakson alueella.

Kehittämistyö kohdentui perheiden sosiaalityön alueellisissa tiimeissä työsketeleviin ammattilaisiin: sosiaalityöntekijöihin, sosiaaliohjaajiin ja perheohjaajiin. 

Ratkaisun perusidea **

Kymenlaaksossa systeemistä työotetta ja tiimimallia lähdettiin kouluttamaan ja juurruttamaan lapsiperheiden sosiaalityöhön mukauttaen sitä lastensuojelun systeemiseen työskentelymalliin ja samalla mallinnettiin perheiden sosiaalityön tiimien omaa systeemistä työskentelytapaa vuosina 2021-2022

Tavoitteena oli koulutuksen ja harjoittelun kautta lisätä kohtaavan, suhdeperustaisen työn vaikuttavuutta lapsiperheiden sosiaalityössä. 

Haketuella palkattiin perheterapeutti, jonka tehtävänä oli jakautua tiimeihin tukemaan systeemisen työskentelyn käynnistämistä ja tuoda perheterapeuttista osaamista tiimeihin.

Tiimivastaavien tehtävää systeemisten tiimien johtamisessa tuettiin säännöllisillä tapaamisilla. Tapaamisessa toteutettiin jatkuvaa arviointia tiimien toiminnasta. 

Tulevaisuuden sosiaali- ja teveyskeskushankkeen jatkokaudella vuosina 2022-2023 systeemisen työotteen kehittämis- ja juurruttamistyötä lastensuojeluun ja perheiden sosiaalityöhön Kymenlaakson alueella jatkettiin haketuella osana Tulevaisuuden lastensuojeluhankkeen jatkokehittämistä. Painopisteenä olivat  koulutuksen, koordinoinnin ja johtamisen rakenteiden vahvistaminen, systeemisen mallin levittäminen lastensuojelulaitoksiin ja  ja mm. koulutuksellinen tuki lastensuojelun- ja perheiden sosiaalityön tiimeille.   (LINKKI)

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin kehttämiseen ja juurruttamiseen liittyvät tehtävät:

  • Systeemisen työotteen koulutukset perheiden sosiaalityön tiimeille
  • Systeemisen viikkokokouksen mallinnus
  • Tiimein jäsenten roolit systeemisessä työskentelyssä: tiimivastaavat, perheterapeutti, tiimein jäsenet, johtava sosiaalityöntekijä
  • Hanketuella palkattiin perheterapeutti ohjaamaan ja falsilitoimaan systeemisten tiimien työskentelyä 
  • Koulutussuunnitelmat
  • Koulutuksen, johtamisen ja koordinoinnin rakenteet

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Systeemisyys vaatii työntekijän ajattelun ja toimintatapojen muuttamista asiakaskohtaamisissa. Rakenteet voidaan luoda, mutta ajattelun muutos ei tapahdu hetkessä.  

Systeemisen työotteen koulutukset ja juurruttaminen tiimien toimintaan tapahtui osana suurta rakentellista muutosta (Perheiden sosiaalityön alueellisten tiimien käynnistäminen). Se osoittauti haasteeksi. Samaan aikaan uudet työntekijät tiimiytivät ja kehitetiin uutta palveluprosessia. Helpompaa on juurruttaa systeeminen työote toimiviin rakenteisiin ja tiimeihin. 

Muutos tarvitsee fasilitointia tiimien sisällä. Siihen on hyvä varata resurssia. Johdon täytyy tukea tätä muutosta. Systeemisyyden johtamisen, koulutuksen ja koodinoinnin rakenteet on luotava. Tavoitteena tulisi olla systeemisen ajattelun levittäminen kaikkiin perheiden palveluihin, jotta viitekehys asikakkaan kohtaamisessa ja palveluverkoston yhteistyössä olisi yhteinen ja  tukisi parhaalla mahdollisella tavalla lapsiperheitä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Systeemiset tiimit  ja viikkokokoukset toimivat mallin mukaisesti koko Kymenlaakson alueella.  Perheterapeutteja on palkattu työskentelemään tiimeissä. Asiakkaan asian käsittely moniammatillisesti ja perheterapeuttisen näkökulman tuominen tiimeihin on vahvistanut suhdeperustaisuuutta työskentelyssä.   Systeemisen työotteen sisäistäminen ja juurtuminen osaksi työntekijöiden työtä ja asiakaskohtaamisia vaatii aikaa ja jatkuvaa arviointia, kouluttautumista ja kehittämistä.  Asiakkaan osallistuminen oman asiansa käsittelyyn tiimeissä on vielä vähäistä.