Systeemisen toimintamallin fasilitointi ja juurruttaminen Kymenlaakson lapsiperheiden sosiaalipalveluissa

Lapsiperheiden sosiaalityössä Kymenlaaksossa otettiin käytöön systeeminen tiimimalli vuonna 2021. Sitä mallinnettiin, koulutettiin ja falsilitoitiin Tulevaisuuden sosiaali- ja teveyskeskus - hankkeen tuella. Perheterapeutti jalkautui tiimeihin ja viikkokokouksiin työn tueksi.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Systeemisen toimintamallin fasilitointi ja juurruttaminen Kymenlaakson lapsiperheiden sosiaalipalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsiperheiden sosiaalityössä Kymenlaaksossa otettiin käytöön systeeminen tiimimalli vuonna 2021. Sitä mallinnettiin, koulutettiin ja falsilitoitiin Tulevaisuuden sosiaali- ja teveyskeskus - hankkeen tuella. Perheterapeutti jalkautui tiimeihin ja viikkokokouksiin työn tueksi.

Toteutuspaikka
Kymenlaakso, lapsperheiden sosiaalityön alueeliset tiimit
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Tarja Tammekas

Luotu

25.01.2021

Viimeksi muokattu

14.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Kymenlaaksossa systeemistä työotetta ja tiimimallia lähdettiin kouluttamaan ja juurruttamaan lapsiperheiden sosiaalityöhön mukauttaen sitä lastensuojelun systeemiseen työskentelymalliin. Tavoitteena oli koulutuksen ja harjoittelun kautta lisätä kohtaavan, suhdeperustaisen työn vaikuttavuutta lapsiperheiden sosiaalityössä. Lastensuojelusta saadun kokemuksen mukaan suhdeperustaisella ja asiakasta kunnioittavalla työtavalla on mahdollista tehdä asiakassuhteesta vaikuttavampaa. Asiakkaan osallisuus ja näkemys omasta elämäntilanteestaan voivat lyhentää palveluja. Tämän vuoksi mallia sovelletaan ja käyttöön otetaan myös lapsiperheiden sosiaalipalveluissa.

Systeemisen toimintamallin kehittämistyö Kymelaaksossa (2021–2022) on perustunut kansallisiin linjauksiin perheiden sosiaalipalveluiden ja perhetyön porrastamisesta sekä varhaisen tuen vahvistamisesta. Tavoitteena on asiakkaan ongelmien kasautumisen ehkäiseminen oikea-aikaisten, vaikuttavampien ja sitä kautta lyhytkestoisempien palvelujen ja tuen muotojen avulla.

 

Toimintaympäristö **

Systeemisen toimintamallin kehittämistyö Kymelaaksossa (2021–2022) on perustunut kansallisiin linjauksiin perheiden sosiaalipalveluiden ja perhetyön porrastamisesta sekä varhaisen tuen vahvistamisesta. Tavoitteena on asiakkaan ongelmien kasautumisen ehkäiseminen oikea-aikaisten, vaikuttavampien ja sitä kautta lyhytkestoisempien palvelujen ja tuen muotojen avulla.

Systeemisen työskentelytavan myötä lasten, nuorten ja perheiden oma osallisuus palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä verkostotoimijoiden ymmärrys perheen kokonaistilanteesta lisääntyy. Asiakkaan haasteet ja ongelmat pystytään tunnistamaan oikea-aikaisesti ja riittävä tuki pystytään takaamaan koko perheelle moniammatillisesti.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut tuotetaan alueittain. Tiimit käynnistyivät vuonna 2021. Tiimivastaavat ja tiimien kokoonpanot olivat Kymsoten johdon linjauksella valittu. Alueellisiin systeemisiin tiimeihin kuuluu tiimivastaava (sosiaalityöntekijä) ja muita alueen sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia sekä perheohjaajia.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin kehttämiseen liittyvät tehtävät:

  • Systeemisen työtoeen koultutukset perheiden sosiaalityön tiimeille
  • Systeemsien viikkokokouksen mallinnus
  • Tiimein jäsenten roolit systeemisessä työskentelyssä: tiimivataavat, perheterapeutti, tiimein jäsentet, johtava sosiaalityöntekijä
  • Hanketuella palkattiin perheterapeutti ohjaamaan ja falsilitoimaan systeemisten tiimein työsketelyä 

 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed