Teknologia auttaa lääkkeen oton muistamisessa ikäihmistä. Palvelutarpeen arvioinnin kautta selviävät palvelu- ja teknologiavaihtoehdot. 

Evondos-lääkeautomaatti tukee lääkehoidon itsenäistä toteutumista ikäihmisellä kotihoidossa ja parantaa lääketurvallisuutta.

 

 

Toimintaympäristö **

Tampereen kaupungin kotihoidossa käytetään lääkeautomaattia mahdollistamassa asiakkaan etähoivaa kotona.

Lääkeautomaatti on kotihoidon toteuttamisen väline, jolla mahdollisetaan turvallinen lääkehoito teknologian avulla kotona.

Kotihoidon toteuttamiseen liittyy seuraava lainsäädäntö:

 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 4, 8, 11–12, 14, 19 - 20, 30–31, 38, 45 §)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010 25 §)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 7, 13–14, 18 §)
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

KATI-toimintamalli (Kotona asumista tukeva teknologia ikääntyneille, VTT & THL 2020) kohdentuu julkisiin kotihoitopalveluihin ja kansalaisen tukemiseen itsenäisessä toimintakyvyn ylläpidossa. 

Sosiaali-  ja terveysministeriön Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka- ohjelman osa-alue on ikääntyneiden henkilöiden ja muiden tukea tarvitsevien itsenäisen kotona asumisen tukeminen edistyneiden teknologioiden keinoin. 

Pirkanmaan Tulevaisuuden sote-keskus kehittämisohjelman (PirSote) PirSOTE:n hankesuunnitelmassa ikäihmisten palveluiden kehittämistoimenpiteitä ovat mm. ympärivuorokautisten ja päivystyksellisten kotihoitopalvelujen
käyttöönottaminen Pirkanmaalla sekä etähoivan ja -hoidon palvelujen lisääminen kotihoidossa, kotiutusten yhteydessä, omaishoitoperheille ja muille etäpalveluja tarvitseville asiakasryhmille. PirKATI:ssa kehitetään toimintamalleja, joita hyödynnetään kotona tapahtuvassa hoidossa ja joilla arvioidaan niiden vaikuttavuutta PirSOTE:n tavoitteisiin pääsemiseksi.

Ratkaisun perusidea **

Ikäihmisen palvelutarve liittyy lääkehoitoon

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakasohjaaja antaa palveluohjausta ikäihmiselle mahdollisesti sopivista teknologisista ratkaisuista lääkehoitoon.

 • Mikäli kotihoidon myöntämisen perusteet eivät täyty tehdyn toimintakykyarvioinnin perusteella, palveluohjauksen menetelmiä käyttäen ikäihminen ohjataan yksityiseen kotihoitoon, apteekin yksityiseen annosjakelupalveluun, Kotitorin Laitetorille tai ikäihmisellä jo olemassa olevien laitteiden käyttöön (omaan matkapuhelimeen hälytykset lääkkeiden ottoajoista).
 • Lääkeautomaatti on mahdollinen vain kotihoidon asiakkaalle.

Kotihoidon myöntämisen perusteet täyttyvät ja ikäihminen haluaa kotihoidon asiakkaaksi.

 • Asiakasohjaaja kertoo lääkeautomaattipalvelusta ja pyytää kotihoidolta palvelun lääkkeiden jakoon.
 • Kotihoidon lääkejako palvelu sisältää reseptien uusimisen ja lääkkeiden tilauksen sekä toimittamisen asiakkaalle kotiin ja lääkityksen vaikutusten sekä säännöllisen ottamisen seurannan.
 • Aloitetaan kotihoidon kuntouttava palvelutarpeen arviointijakso sisältäen kotihoidon käynnit yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti. Kotihoito jakaa lääkkeet dosettiin ikäihmiselle.

Kotihoito selvittää, soveltuuko asiakkaan lääkitys koneelliseen annosjakeluun.

 • Kotihoito selvittää, missä vaiheessa ikäihminen voi siirtyä koneellisen annosjakelun asiakkaaksi.
 • Kotiin jo toimitetut lääkkeet purkeista käytetään ensin mahdollisimman vähiin lääkehävikin vuoksi.
 • Luovutaan lääkedosetin käytöstä ja ikäihminen ottaa lääkkeet annosjakelun pussirullista.
 • Kotihoidon ja tarvittaessa moniammattillisesti kotikuntoutuksen avulla selvitetään vielä tarkemmin ikäihmisen kyvykkyyttä lääkkeen ottoon: Riittäkö palveluksi lääkkeiden annosjakelu osana kotihoitoa vai onko tarpeen tuoda kotiin ikäihmiselle lääkeautomaatti lääkityksen oikea aikaisuuden varmistamiseksi.

Kotihoito toimittaa ikäihmiselle lääkeautomaatin ja ohjaa sen käyttöön. 

 • Kotihoito täyttää lääkeautomaatin annosjakelun pussirullilla kahden viikon välein ja seuraa ikäihmisen terveydentilaa vähintään viikoittain. Muut kotihoidon käynnit suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 
 • Lääkeautomaatista ei peritä erillistä asiakasmaksua. Ikäihminen maksaa kuitenkin kotihoidon maksuperusteiden mukaisesti ajasta lääkkeiden tilaukseen ja kotihoidon käynnistä, jolloin lääkeautomaatti täytetään annosjakelun pussirullilla.
 • Kun palvelulle ei ole enää tarvetta, käy kotihoito hakemassa laitteen pois ikäihmisen kotoa.

Lääkeautomaatin käyttö

 1. Lääkeautomaatti ilmoittaa lääkkeenotosta merkkivalon lisäksi sekä puhumalla että isokokoisella näytöllä tekstinä ja symboleina. Lääkeautomaatti ilmoittaa, kun lääke on saatavilla. Lisäksi ikäihminen saa muistutuksia ennen lääkkeenottoajan umpeutumista.
 2. Lääkeannostelijassa on yksi isokokoinen nappi, jota painamalla ikäihminen saa lääkkeet. 
 3. Lääkeannostelija antaa lääkepussin. 
 4. Ikäihminen ottaa lääkepussin automaatista.
 5. Hän avaa lääkepussin viillon kohdalta ja ottaa lääkkeet pois pussista.
 6. Mikäli ikäihminen unohtaa ottaa lääkepussin, imaisee automaatti sen takaksin sisäänsä. Mikäli ikäihminen ei ole ottanut lääkettä lääkkeenottoajan umpeuduttua, lääkeautomaatti lähettää hälytyksen kotihoidolle.
Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 1. Kotihoidon myöntämisperusteiden täyttyminen ja asiakasohjaajan laatima RAI-osittaisarviointi toimintakyvystä.
 2. Ikäihmisen palvelutarve liittyy lääkehoitoon.
 3. Ikäihmisen lääkitys soveltuu annosjakeluun, terveydenhuollon ammattihenkilö varmistaa asian.
 4. Ikäihmisellä on tarve lääkeautomaatin käyttöön, turvallinen lääkitys ei toteudu muutoin. Apuna tarpeen määrityksessä RAI toimintakykyarvio ja moniammattillinen yhteistyö.
 5. Ikäihminen on kyvykäs käyttämään lääkeautomaattia, apuna asiakassegmentoinnissa RAI toimintakykyarvio.

Kotihoidon asiakasohjaaja kertoo jo palvelutarpeen arvioinnin kotikäynnin yhteydessä ikäihmiselle kotihoidon teknologisista ratkaisuista palveluiden toteutuksessa. Näistä yhtenä on lääkeautomaatti. Kotihoidon sairaanhoitaja/terveydenhoitaja yhdessä lääkärin kanssa tarkastaa soveltuuko ikäihmisen lääkitys annosjakeluun. Kotihoidon kuntouttavan palvelutarpeen arviointijakson aikana (kesto noin 6 vkoa) pyritään moniammatillisena kotihoidon ja kotikuntoutuksen yhteistyönä arvioimaan asiakkaan toimintakykyä ja keskustelemaan ikäihmisen kanssa hänelle sopivista palveluratkaisuista. Mikäli lääkeautomaatin arvioidaan olevan ikäihmiselle soveltuva palvelu, viedään laite hänelle kotiin kokeiluun.  

Ikäihmisellä tulee olla riittävästi tietoa laitteesta ja sen käytöstä. Tarinat positiivisista asiakaskokemuksista ja selkeät esitteet auttavat palveluun sitoutumisessa. Lääkeautomaatin tulee puhua asiakkaan äidinkieltä.

Kotihoidon henkilöstöllä tulee olla riittävä perehtyneisyys lääkeautomaatin käyttöön. Lääkeautomaattipalvelun palveluntarjoan tulee mahdollistaa jatkuva koulutus kotihoidon henkilöstölle laitteen käyttöön sekä tarjota laitteen käyttö- ja huoltotuki. Lääkeautomaatin tulee kerätä lokitiedot tunnistamalla lääkeautomaattia täyttävät kotihoidon työntekijät. Lääkeautomaatin logistiikka laitteiden olinpaikasta asiakkaalle toimitukseen ja laitteen pois vientiin palvelutarpeen loputtua tulee olla dokumentoitua.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Lääkeautomaattien teknologia ja ominaisuudet ovat erilaisia mallista ja palveluntarjoasta riippuen. Joissakin lääkeautomaateissa on videokamera ääniyhteydellä, jonka avulla kotihoidon hoitaja voi tarvittaessa etähoidonkäyntinä ohjata asiakasta ja varmistaa lääkkeen ottoa. 

Vaihtoehtoisesti lääkeautomaatin rinnalla voidaan käyttää kuvapuhelinlaitetta, jossa kotihoidon hoitaja voi samoin etähoidonkäyntinä ohjata asiakasta ja varmistaa lääkkeen ottoa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kotihoidon käyntejä on voitu vähentää asiakkailla lääkeautomaattien käyttöön oton alettua. Kotihoidon resurssia on vapautunut muuhun käyttöön.

Lääketurvallisuus on parantunut. Lääkkeiden säilytys on turvallista, lääkeautomaatti toimii samalla "lukittuna lääkekaappina".

Kotihoidon asiakkaiden omatoimisuus on lisääntynyt. Esimerkiksi aiemmin kotihoito on käynyt aamulla antamassa lääkkeen ikäihmiselle ja samassa yhteydessä ikäihminen on pyytänyt keittämään itselleen aamupuuron vaikka hän on ollut tähän itse kyvykäs. Lääkeautomaatin käytön alettua ikäihminenon aamulla ottanut itse lääkkeensä ja keittänyt aamupuuron.