Palvelutarpeita arvioitaessa kotihoito selvittää, voitaisiinko asiakkaan tarpeisiin vastata etähoidon teknologioilla. Kotihoito arvioi, hyötyisikö asiakas kuvapuhelimesta, lääkeautomaatista vai muusta hyvinvointia tukevasta laitteesta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etäkotihoidon jatkuva palvelutarpeen arviointi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelutarpeita arvioitaessa kotihoito selvittää, voitaisiinko asiakkaan tarpeisiin vastata etähoidon teknologioilla. Kotihoito arvioi, hyötyisikö asiakas kuvapuhelimesta, lääkeautomaatista vai muusta hyvinvointia tukevasta laitteesta.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

27.12.2022

Viimeksi muokattu

28.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ammattilainen selvittää kotihoidon palvelupolun kaikissa vaiheissa, miten iäkkään palvelutarpeisiin voitaisiin vastata teknologialla. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään RAI-toimintakykytiedon avulla, soveltuisiko etähoiva osaksi kotihoitoa ja hyötyisikö iäkäs kotiin itse hankittavista arkea ja hyvinvointia tukevista laitteista.  

Pirkanmaan hyvinvointialueella kotihoidossa käytettäviä etäkotihoidon teknologioita ovat kuvapuhelin (VideoVisit) ja lääkeautomaatti (Evondos). Iäkkään kotihoidon palvelupolun vaihe ja palvelutarve ratkaisee, mitä etäkotihoidon teknologiaa on tarkoituksen mukaista käyttää. Kotihoidon arviointijaksolla (28 vrk) ja säännöllisessä kotihoidossa iäkkään etähoivakäyntejä voidaan tehdä kuvapuhelimen avulla. Lääkeautomaatti voidaan tuoda osaksi iäkkään kotihoitoa vasta arviointijakson jälkeen, kun asiakkaan säännöllisen kotihoidon tarve on todettu ja kotihoidon lääkäri sekä sairaanhoitaja ovat arvioineet asiakkaan lääkityksen soveltuvan annospussijakeluun.  

Kotihoidon asiakkaan ottaessa käyttöön etähoivan laitteita, harjoitellessa käyttöä ja käytön aikana ammattilainen tukee häntä huomioiden asiakkaan voimavarat ja kyvykkyyden laitteen käyttöön ja pyrkii tukemaan asiakkaan toimijuutta.  Kotihoito arvioi etähoivan soveltuvuutta asiakaskokemuksen, toimintakykytiedon (RAI), sekä kotihoidon ja läheisten havaintoihin perustuen.

Toimintamallin käyttöönotolla pyritään kohdentamaan ja tunnistamaan ne asiakkaat, jotka hyötyvät juuri kyseisestä teknologiasta osana kotihoitoa. Lisäksi pyritään mahdollistamaan etäkotihoidon teknologioiden käyttö asiakkaan toimijuutta tukien sekä arvioiden teknologian taloudellista ja tehokasta käyttöä osana kotihoitoa. 

Toimintaympäristö **

Pirkanmaan hyvinvointialueella toteutetaan etähoivaa osana kotihoitoa lääkeautomaatin ja kuvapuhelimen avulla. 

 • Lääkeautomaatti (Evondos) on etäkotihoidon toteuttamisen väline, jolla mahdollistetaan turvallinen lääkehoito teknologian avulla kotona.
 • Kuvapuhelin (VideoVisit) on etäkotihoidon toteuttamisen väline, jolla voidaan ohjata asiakasta tablettitietokoneen kuva- ja ääniyhteyden avulla toimimaan kotonaan tilanteissa, jotka liittyvät esimerkiksi psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen, lääkkeiden ottamiseen, ruokailun toteuttamiseen, verensokerin mittaamiseen ja insuliinin pistämiseen. Lisäksi kotihoito voi tarvittaessa seurata kuvapuhelimen avulla asiakkaan vointia. 

Kotihoidon toteuttamiseen liittyy seuraava lainsäädäntö:

 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 4, 8, 11–12, 14, 19 - 20, 30–31, 38, 45 §)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (810/2000)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010 25 §)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 7, 13–14, 18 §)

Kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja palveluohjaukseen liittyy seuraava lainsäädäntö:

 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 7, 36 - 41, 43§)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010 32§)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 3, 15, 15a - 17§)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (810/2000)

 

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintamallin kohderyhmänä ovat ikääntyneet hoivaa tarvitsevat kotihoidon tai palvelutarpeen arvioinnin asiakkaat, kotihoidon ja asiakasohjauksen ammattilaiset sekä kotihoidon palvelutarpeen arviointiin osallistuva moniammatillinen työryhmä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

JATKUVA PALVELUTARPEEN ARVIONNIN PROSESSI – KUVAPUHELINPALVELU 

 

Jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli ja prosessikaaviot kuvapuhelin etähoiva

Ikäihmisen palvelutarpeita arvioitaessa selvitetään, kuinka asiakkaan palvelutarpeisiin voitaisiin vastata teknologialla. Pirkanmaalla etähoidossa käytetään kuvapuhelinpalvelua. Kuvapuhelinpalvelun mahdollisuuksia ja käyttöä tarkastellaan kotihoidon palvelupolun eri vaiheissa.  

Esikarsinta  

Esikarsinta kotihoidon palvelutarpeen arvioinnissa ja kotihoidon arviointijaksolla 

 • Kotihoidon palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluohjaksessa asiakasohjaaja selvittää keskustellen, havainnoiden ja RAI-osittaisarvion tietoa hyödyntäen teknologian mahdollisuuksia vastata iäkkään palvelutarpeisiin: 

  • Miten asiakas käyttää ja voi hyödyntää kotona olevia laitteita arjessaan ja hyvinvointinsa tukemiseksi? 
  • Onko asiakkaalla halu ja mahdollisuus hankkia laitteita yksityisesti kotona asumisen tueksi? 
  • Voidaanko etähoivan avulla vastata joltakin osin asiakkaan kotihoidon palvelutarpeeseen? 
 • Asiakasohjaaja kertoo, millaisia teknologisia vaihtoehtoja iäkkään arjen ja hyvinvoinnin tueksi on mahdollista saada.  
 • Mikäli kotiin tarvitaan apua, jotta iäkäs suoriutuu päivittäisistä toimistaan, keskustellaan hänen kanssaan kotihoidon arviointijakson aloituksesta. Asiakasohjaajalla on RAI-osittaisarvion perusteella alustava tieto etähoivan soveltuvuudesta arviointijaksolle.  Asiakasohjaaja suunnittelee alustavasti yhdessä asiakkaan kanssa kotihoidon arviointijakson tukitoimet  sekä kuvapuhelimen avulla toteutettavat kotihoidon ja etähoivan käynnit. Kotihoidon arviointijakso kestää maksimissaan 28 vuorokautta. 
  • Asiakkaalle ja läheisille kerrotaan, että kotihoito arvioi kotihoidon arviointijaksolla etähoivan soveltuvuutta ja kotihoidon palvelutarvetta sekä säännöllisen kotihoidon myöntämisen perusteiden täyttymistä. Osana asiakkaan toimintakyvyn arviointia kotihoito tekee arviointijaksolla RAI IHC -arvioinnin. 
  • Kotihoidon arviointijaksolla voidaan aloittaa etähoiva kuvapuhelimen avulla, mikäli arvioidaan, että asiakkaalla on riittävä toimintakyky ja ymmärrys etähoivasoittoihin osallistumiseen. Etähoivan aloitus edellyttää, että asiakkaan ja läheisen kanssa on keskusteltu ja he ovat tietoisia kuvapuhelimesta ja etähoivasta. 
  • Kuvapuhelimen avulla toteuttavan etähoivan lisäksi asiakas saa arviointijaksolla fyysisiä kotihoidon käyntejä yksilöllisen tarpeen mukaan sekä moniammatillisia arviokäyntejä. 

Esikarsinta säännöllisen kotihoidon asiakkaalla 

Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden etähoiva kuvapuhelimen avulla voidaan aloittaa, mikäli arvioidaan, että asiakkaalla on riittävä toimintakyky ja ymmärrys osallistua etähoivasoittoihin. Arvioinnissa hyödynnetään kotihoidon asiakkaan RAI IHC- toimintakyvyn arvioinnin tietoa. kotihoito arvioi RAI -laatumoduulin avulla, soveltuuko kuvapuhelimen avulla tehty etähoiva asiakkaalle.  

 • Etähoivan aloitus edellyttää, että asiakkaan ja läheisen kanssa on keskusteltu ja he ovat tietoisia kuvapuhelimesta ja etähoivasta. 

Käyttöönoton valmistelu  

 • Asiakkaalle kerrotaan, milloin etähoiva aloitetaan osana kotihoidon arviointijaksoa ja kuvapuhelin toimitetaan kotiin. 
 • Kotihoito katsoo alustavasti asiakkaan ja läheisen kanssa sopivan paikan laitteelle ja testaa internet-yhteyden toimivuuden iäkkään kotona. 

Käyttöön otettaessa 

 • Kotihoito tukee asiakkaan toimijuutta ja havainnoi, miten asiakas käyttää kuvapuhelinta. 
 • Kotihoito varmistaa, että asiakas kuulee kuvapuhelimen soiton ja on kyvykäs käyttämään laitetta. 
 • Asiakas harjoittelee yhdessä kotihoidon kanssa kuvapuhelimen käyttöä. 
 • Kotihoito selvittää asiakkaan kokemuksen etähoivan käyttöönotosta. 
 • Kotihoito tiedustelee läheisten havaintoja asiakkaan etähoivan käyttöönotosta.   

Käytön aikana 

 • Kotihoito tukee asiakkaan toimijuutta ja havainnoi, miten asiakas käyttää kuvapuhelinta. 
 • Kotihoito selvittää asiakkaan kokemuksen etähoivan käytöstä osana kotihoitoa. 
 • Kotihoito tiedustelee läheisten havaintoja asiakkaan etähoivan käytöstä osana kotihoitoa.   

Käytön lopetus

osana kotihoitoa

tai kotihoidon palvelutarve loppuu kokonaan. 

JATKUVA PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN PROSESSI – ETÄHOIVA LÄÄKEAUTOMAATIN AVULLA  

Jatkuvan palvelutarpeenarvioinnin toimintamalli ja prosessikaaviot lääkeautomaatti etähoiva

Palvelutarpeen arviointi kotihoidon arviointijaksolla 

Ikäihmisen palvelutarpeita arvioitaessa selvitetään teknologian mahdollisuudet vastata asiakkaan palvelutarpeisiin. 

 • Kotihoidon arviointijaksolla ikäihmisen lääkehoito toteutetaan kotihoidon käynneillä yksilöllisen tarpeen mukaan. Fyysisten käyntien lisäksi lääkehoitoa voivat tukea kuvapuhelin etähoiva tai asiakkaan oma teknologia (esimerkiksi muistutukset ikääntyneen omassa matkapuhelimessa tai itse hankitussa lääkemuistuttajassa).  
 • Lääkeautomaatti otetaan käyttöön tarvittaessa vasta, kun kotihoidon arviointijakso on päättynyt, toimintakykyarviointi on valmistunut ja kotihoidon myöntämisen edellytykset ovat selvinneet.  
 • Säännöllisessä kotihoidossa asiakasta voivat tukea lääkehoidossa erilaisten teknologiat:  
  • Asiakkaan matkapuhelimen muistutukset ja itsehankittavat lääkemuistuttajat 
  • Etähoiva kuvapuhelimen avulla  
  • Etähoiva lääkeautomaatin avulla  
  • Etähoiva, jossa käytetään lääkeautomaatin ja kuvapuhelimen yhdistelmää  

Säännöllisen kotihoidon asiakkaan jatkuva palvelutarpeen arviointi  

Esikarsinta 

 • Kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa on selvinnyt, että kuvapuhelimen avulla tehty etähoiva osana kotihoitoa ei riitä lääkehoidon tueksi, mutta lääkeautomaatti voisi soveltua asiakkaalle. Asiakkaalla on riittävä toimintakyky lääkeautomaatin käyttöön. 

  • Asiakas tarvitsee sanallista ohjausta lääkkeenoton muistamiseen. 
  • Kotihoitoa tarvitaan varmistamaan turvallinen lääkehoito lääkkeiden liikakulutuksen vuoksi. 
 • Kotihoito hyödyntää arvioinnissa asiakkaan RAI IHC- toimintakyvyn arvioinnin tietoa. Kotihoito arvioi RAI -laatumoduulin työkalun avulla, soveltuuko lääkeautomaatti asiakkaalle osaksi kotihoitoa. Jos lääkeautomaatti tai etähoiva kuvapuhelimen avulla ei sovellu asiakkaalle, lääkehoidon toteuttamiseksi tarvitaan kotihoidon fyysiset käynnit. 
 • Lääkäri ja sairaanhoitaja arvioivat asiakkaan lääkityksen soveltuvuuden annosjakeluun. 
  • Annosjakelu osana kotihoitoa aloitetaan kaikille säännöllisen kotihoidon asiakkaille, joille se soveltuu. Lääkeautomaatti myönnetään vain niille asiakkaille, joilla on siihen tarve. 
  • Lääkeautomaatin käyttöönotto osana kotihoitoa vaatii lääkehoidon arviointia sekä lääkärin ja sairaanhoitaja työpanosta annosjakelun aloittamiseen. 
  • Mikäli asiakkaan lääkitys ei sovellu annosjakeluun, ei lääkeautomaattia voida käyttää  kotihoidossa. 
 • Etähoivan aloitus edellyttää, että kotihoito on keskustellut asiakkaan ja läheisen kanssa ja he ovat tietoisia lääkeautomaatista, annosjakelusta ja etähoivasta. 

Käyttöönoton valmistelu 

 • Asiakkaalle kerrotaan, milloin lääkkeiden annosjakelu alkaa, etähoiva aloitetaan ja lääkeautomaatti toimitetaan kotiin. 
 • Kotihoito katsoo alustavasti asiakkaan ja läheisen kanssa sopivan paikan laitteelle ja testaa internet-yhteyden toimivuuden iäkkään kotona. 

Käyttöönotettaessa 

 • Kotihoito tukee asiakkaan toimijuutta ja havainnoi, miten asiakas käyttää lääkeautomaattia. 
 • Kotihoito varmistaa, että asiakas kuulee lääkeautomaatin muistutusäänen ja on kyvykäs käyttämään laitetta. 
 • Asiakas harjoittelee yhdessä kotihoidon kanssa lääkeautomaatin käyttöä. 
 • Kotihoito selvittää asiakkaan kokemuksen lääkeautomaatin käyttöönotosta. 
 • Kotihoito tiedustelee läheisten havaintoja asiakkaan lääkeautomaatin käyttöönotosta ja ohjaa tarvittaessa läheisen lääkeautomaatin käyttöön, jotta asiakkaan toimijuutta voidaan tukea. 

Käytön aikana 

 • Kotihoito tukee asiakkaan toimijuutta ja havainnoi, miten asiakas käyttää lääkeautomaattia. 
 • Kotihoito selvittää asiakkaan kokemuksen etähoivan käytöstä osana kotihoitoa. 
 • Kotihoito tiedustelee läheisten havaintoja asiakkaan etähoivan käytöstä.    

Käytön lopetus 

 • Lääkeautomaatin käyttö osana kotihoitoa loppuu, mikäli etähoivalla ei voida vastata asiakkaan palvelutarpeeseen tai kotihoidon palvelutarve loppuu kokonaan 

Henkilöstön osaamisen tuki 

Kotihoidon henkilöstön ja asiakasohjaajien osaamisen tukeen tarvitaan resursseja. Kotihoidon hoitajat tarvitsevat monipuolista osaamista etäkotihoidon teknologioiden käyttöön ja asiakkaiden ohjaamiseen: 

 • Avoin ja positiivinen suhtautuminen teknologian käyttöön 
 • Riittävä osaaminen 
 • Taito toimia mahdollisissa vikatilanteissa 
 • Kyky arvioida kotihoidon asiakkaan soveltuvuutta teknologian käyttäjäksi 
 • Kyky tarjota asiakkaalle ohjausta laitteen käyttöön asiakkaan toimijuutta tukien 
 • Kyky reagoida muutoksiin asiakkaan teknologian käytössä 

Keinoja osaamisen tukemiseen 

 • Työyhteisössä tulee olla saatavilla tukea, jotta etähoivaan voitaisiin suhtautua positiivisesti. Oleellista on huomioida työntekijöiden erilaiset valmiudet muutosten omaksumisessa. 

  • Tukea ja opastusta tulee saada helposti ja oikea-aikaisesti.  
 • Esihenkilöllä tulee olla positiivinen ja kannustava asenne etähoivaan. 
 • Myönteisten asenteiden ja etähoivaa koskevan tiedon levittäminen on osa kotihoidon ja asiakasohjauksen johtamista. 
 • Asiakasohjauksen tueksi tarvitaan monikanavaista saavutettavaa tietoa, kuten selkeästi puhuttua tai lyhyttä kirjallista materiaalia ja videoita hyvinvointialueen internet-sivustolla. 
 • Jatkuva RAI-osaamisen vahvistaminen toimintakyvyn arviointiin 
 • Koulutukset 
 • Käyttötuki 
  • Kotihoidon henkilöstö saa teknologian käyttöönottoon ja käyttöön jatkuvan tuen 
  • Kotihoidon lähipalvelualueen vastuuhoitaja, joka tukee teknologian käyttöönotossa henkilöstöä 
   • Lääkeautomaatille (Evondos)ja kuvapuhelimelle (VideoVisit) nimetään vastuuhoitajat

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Taloudellisuuden lisäksi etäkotihoidon teknologioiden käyttöönotossa osana asiakkaan kotihoitoa on jatkossa arvioitava kotihoidon ja etäkotihoidon ympäristövaikutus. Etäkotihoidon käyttöönotto säästää fyysisiä käyntejä ja siten esimerkiksi ympäristöä kulkuneuvojen päästöjen osalta. Myös etäkäynnin tuottaminen vaatii kotihoidon hoitajan resursseja. Tämä on huomioitava ja peilattava asiakkaan tarpeisiin kotihoidon suunnittelussa. Päällekkäinen teknologia osana asiakkaan kotihoitoa samaan palvelutarpeeseen on sekä turha taloudellinen resurssointi että luonnon kantokykyä kuormittava asia. Megatrendit 2023: Näitä kehityskulkuja emme voi ohittaa - Sitra

Etäkotihoidon jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli otetaan käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueella vuoden 2023 aikana. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Etäkotihoidon jatkuvaan palvelutarpeen arviointiin osana kotihoidon palvelutarpeen arviota liittyy vahvasti eettisyys. Asiakkaan tilanne vaatii kohtaamista ja keskustelua, yksilöllistä harkintaa ja tarvittaessa moniammatillista arviointia. Toimintamalli ei anna vastausta siihen, kuinka usein tarvitaan fyysinen kotihoidon käynti asiakkaalle, joka täyttää säännöllisen kotihoidon myöntämisen edellytykset, mutta jonka palvelutarve voitaisiin ratkaista pääasiallisesti etähoivan tai terveydentilan etäseurannan avulla.  Fyysisen kotihoidon käynnin edellyttämiä tilanteita voivat olla esimerkiksi: 

 • Käynti on tarpeellinen asiakkaan kokonaistilanteen arvioinnin kannalta. 
 • Asiakkaan terveydentilan seuranta, jota ei etäseurannalla pystytä toteuttamaan tietyt sairaudet huomioiden. 
 • Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen kotihoitonsa suunnittelussa. 

Tutustu täältä PirKATI-toimintamalleihin, jotka ovat toimineet etäkotihoidon jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin toimintamallin lähtökohtina:

Kansikuva
Kansikuva etäkotihoidon jatkuvan palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis