Ikäihmisen teknologiatuettu lääkehoito kotihoidossa

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä ikäihmiselle annetaan tietoa lääkehoitoa kotona tukevista teknologioista. Teknologia valitaan asiakkaan tilanteen ja toimintakyvyn mukaan. Lääkeautomaatti tukee lääkehoitoa kotihoidossa. 

 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikäihmisen teknologiatuettu lääkehoito kotihoidossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä ikäihmiselle annetaan tietoa lääkehoitoa kotona tukevista teknologioista. Teknologia valitaan asiakkaan tilanteen ja toimintakyvyn mukaan. Lääkeautomaatti tukee lääkehoitoa kotihoidossa. 

 

 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Mari Kovanen

Luotu

28.12.2021

Viimeksi muokattu

28.04.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Ikäihmisen palvelutarve liittyy lääkehoitoon. Osana palvelutarpeen arviointia selvitetään teknologian mahdollisuus vastata asiakaan palvelutarpeisiin.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakasohjaaja antaa palveluohjausta ikäihmiselle mahdollisesti sopivista teknologisista ratkaisuista lääkehoitoon.

 • Mikäli kotihoidon arviointijakson aloittamisen perusteet eivät täyty tehdyn toimintakykyarvioinnin perusteella, palveluohjauksen menetelmiä käyttäen ikäihminen ohjataan yksityiseen kotihoitoon, apteekin yksityiseen annosjakelupalveluun, tutustumaan yksityiseen teknologiaan esimerkiksi Pirkanmaan Kotitorin Laitetorille tai opastetaan häntä jo olemassa olevien laitteiden käyttöön (omaan matkapuhelimeen hälytykset lääkkeiden ottoajoista).
 • Lääkeannostelurobotti osana kotihoitoa on mahdollinen vain säännöllisen kotihoidon asiakkaalle.

Osana kotihoidon arviointijaksoa (max. 28 vrk) aloitetaan tuki asiakkaalle lääkehoidon toteutukseen ja arvioidaan teknologian hyödyntämisen mahdollisuus osana kotihoidon arviointijaksoa.

 • Asiakasohjaaja sopii asiakkaan kanssa lääkehoidon toteutuksesta osana kotihoitoa

  • Kotihoidon tuki lääkehoitoon sisältää reseptien uusimisen ja lääkkeiden tilauksen sekä toimittamisen asiakkaalle kotiin ja lääkityksen vaikutusten sekä säännöllisen ottamisen seurannan. Kotihoito jakaa lääkkeet dosettiin ikäihmiselle.
 • Asiakasohjaaja kertoo asiakkaalle ja läheiselle teknologian hyödyntämisestä osana kotihoitoa:
  • Etäkotihoidosta kuvapuhelimen avulla: Mikäli asiakas tarvitsee lääkkeen otossa seurantaa ja hän pystyy sanallisen ohjauksen avulla ottamaan lääkkeet, sovitaan arviointijakson aikana osa kotihoidon käynneistä toteutetaan etäkotihoitona: asiakkaan kotiin tuodaan tablettitietokone, johon kotihoidon hoitaja ottaa sovittuna aikana etäyhteyden. Hoitaja ohjaa kuvapuhelimen välityksellä asiakasta ottamaan lääkkeet. 
  • Asiakasohjaaja kertoo alustavasti lääkkeiden annosjakelusta ja lääkeannostelurobotista. Kotihoito arvioi näiden tarvetta vasta arviointijakson päätyttyä asiakkaan ollessa säännöllisen kotihoidon piirissä.

Arvioidaan teknologian hyödyntämisen mahdollisuus osana säännöllistä kotihoitoa

 • Kotihoito selvittää, missä vaiheessa ikäihminen voi siirtyä koneellisen annosjakelun asiakkaaksi.

  • Kotihoidon sairaanhoitaja yhdessä lääkärin kanssa tarkastaa soveltuuko ikäihmisen lääkitys annosjakeluun.
 • Kotihoito selvittää ikäihmisen kyvykkyyttä lääkkeen ottoon:
  • Onko riittävä tuki asiakkaalle lääkkeiden annosjakelu osana kotihoitoa?
  • Onko asiakkaalla etäkotihoitoa kuvapuhelimen avulla ja etäyhteyden kautta voitaisiin ohjata asiakasta lääkkeen otossa muun käynnin yhteydessä?
  • Onko tarpeen ottaa käyttöön lääkeannostelurobotti lääkityksen oikea aikaisuuden varmistamiseksi, kun asiakkaalla ei ole muuta etäkotihoidon tarvetta?
   • Ikäihmisellä on tarve lääkeannostelurobotin käyttöön, turvallinen lääkitys ei toteudu muutoin. Apuna asiakassegmentoinnissa RAI toimintakykyarvio ja moniammattillinen yhteistyö.

Kotihoito toimittaa ikäihmiselle lääkeannostelurobotin ja ohjaa sen käyttöön. 

 • Kotihoito täyttää lääkeannostelurobotin annosjakelun pussirullilla kahden viikon välein ja seuraa ikäihmisen terveydentilaa vähintään viikoittain. Muut kotihoidon käynnit suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. 
 • Lääkeannostelurobotin rinnalla voidaan käyttää kuvapuhelinlaitetta, jossa kotihoidon hoitaja voi samoin etähoidonkäyntinä ohjata asiakasta ja varmistaa lääkkeen ottoa.
 • Lääkeannostelurobotista ei peritä erillistä asiakasmaksua. Ikäihminen maksaa kuitenkin kotihoidon maksuperusteiden mukaisesti ajasta lääkkeiden tilaukseen ja kotihoidon käynnistä, jolloin lääkeannostelurobotti täytetään annosjakelun pussirullilla.
 • Kun palvelulle ei ole enää tarvetta, käy kotihoito hakemassa laitteen pois ikäihmisen kotoa.

Lääkeannostelurobotin käyttö osana kotihoitoa

 1. Lääkeannostelurobotti ilmoittaa lääkkeenotosta merkkivalon lisäksi sekä puhumalla että isokokoisella näytöllä tekstinä ja symboleina. Lääkeannostelurobottia ilmoittaa, kun lääke on saatavilla. Lisäksi ikäihminen saa muistutuksia ennen lääkkeenottoajan umpeutumista.
 2. Lääkeannostelurobotissa on yksi isokokoinen nappi, jota painamalla ikäihminen saa lääkkeet. 
 3. Lääkeannostelurobotti antaa lääkepussin. 
 4. Ikäihminen ottaa lääkepussin lääkeannostelurobotista.
 5. Hän avaa lääkepussin viillon kohdalta ja ottaa lääkkeet pois pussista.
 6. Mikäli ikäihminen unohtaa ottaa lääkepussin, imaisee laite sen takaisin sisäänsä. Mikäli ikäihminen ei ole ottanut lääkettä lääkkeenottoajan umpeuduttua, lääkeannostelurobotti lähettää hälytyksen kotihoidolle.
Toimintaympäristö **

Tampereen kaupungin kotihoidossa käytetään lääkeannostelurobottia mahdollistamassa asiakkaan etähoivaa kotona.

Lääkeannostelurobotti on kotihoidon toteuttamisen väline, jolla mahdollistetaan turvallinen lääkehoito teknologian avulla kotona.

Kotihoidon toteuttamiseen liittyy seuraava lainsäädäntö:

 • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 4, 8, 11–12, 14, 19 - 20, 30–31, 38, 45 §)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010 25 §)
 • Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012 7, 13–14, 18 §)
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Myönteiset asenteet teknologiaa kohtaan

 • Teknologia nähdään yhtenä mahdollisuutena vastata kotihoidon asiakkaan palvelutarpeisiin.
 • Tarinat positiivisista asiakaskokemuksista ja selkeät esitteet auttavat kotihoidon asiakasta palveluun sitoutumisessa.
 • Kotihoidon asiakkaan palvelupolkuun osallistuvilla kotihoidon, asiakasohjauksen ja kuntoutuksen osallistuvilla ammattilaisilla on myönteinen asenne teknologiaa kohtaan.

Tietoa ja tiedonhakutaitoja ikäihmisille soveltuvasta teknologiasta

 • Kotihoidon asiakkaan palvelupolkuun osallistuvilla kotihoidon, asiakasohjauksen ja kuntoutuksen osallistuvilla ammattilaisilla on tietoa ja tiedonhakutaitoja ikäihmisille soveltuvasta teknologiasta.
 • Pirkanmaan Kotitorin Laitetori toimii tilana, jossa ikäihminen voi käydä tutustumassa ja kokeilemassa teknogiaa.
 • Kotihoidon henkilöstöä on osallistunut hyvinvointiteknologian täydennyskoulutukseen - teknologialähettiläät. 
 • Ikäihmisellä ja kotihoitoon osallistuvalla läheisellä on riittävästi tietoa laitteesta ja sen käytöstä.

Etäkotihoidon teknologia on toimivaa ja asiakkaalle soveltuvaa

 • Asiakas saa kotihoidosta ohjausta ja tukea käyttöönoton ja käytön aikana.
 • Kotihoidon henkilöstöllä tulee olla riittävä perehtyneisyys kuvapuhelimen ja lääkeannostelurobottin käyttöön.
 • Kuvapuhelimen ja lääkeannostelurobotin palveluntarjoan tulee mahdollistaa jatkuva koulutus kotihoidon henkilöstölle laitteen käyttöön sekä tarjota laitteen käyttö- ja huoltotuki.
 • Lääkeannostelurobotin tulee kerätä lokitiedot tunnistamalla laitetta täyttävät kotihoidon työntekijät. Lääkeannostelurobotin logistiikka laitteiden olinpaikasta asiakkaalle toimitukseen ja laitteen pois vientiin palvelutarpeen loputtua tulee olla dokumentoitua.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Kotihoidon asiakkaiden omatoimisuus on lisääntynyt.

  • Esimerkiksi aiemmin kotihoito on käynyt aamulla antamassa lääkkeen ikäihmiselle ja samassa yhteydessä ikäihminen on pyytänyt keittämään itselleen aamupuuron vaikka hän on ollut tähän itse kyvykäs. Lääkeannostelurobotinkäytön alettua ikäihminen on aamulla ottanut itse lääkkeensä ja keittänyt aamupuuron. 
 • Lääketurvallisuus on parantunut. Lääkkeiden säilytys on turvallista, lääkeannostelurobotti toimii samalla "lukittuna lääkekaappina".
 • Kotihoidon fyysisiä käyntejä on voitu vähentää asiakkailla, kun teknologiaa on otettu käyttöön. 
 • Etäkotihoitoa lääkeannostelurobotin avulla Pirkanmaalla on otettu käyttöön ja laitekantaa on kasvatettu PirKATI -hankkeen aikana vuosina 2021 - 2022. Pirkanmaan hyvinvointialueen eri alueet ovat ottaneet lääkeannostelurobotin osaksi kotihoitoa eriaikaisesti jo ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. 

  • Tässä Tampereen -Orivesi alueen tilastot etäkotihoidosta lääkeautomaatin avulla vuonna 2021 - 2022, jolloin kasvu on ollut 24,3%. 

   • Lääkeannostelurobottien asiakkaat vuonna 2021 375 kpl, osuus kaikista kotihoidon asiakkaista 9,1%

   • Lääkeannostelurobottien asiakkaat vuonna 2022 466 kpl, osuus kaikista kotihoidon asiakkaista 11,8%

 • Osana PirKATI-hanketta on Pirte-työterveyden avainasiakaspäällikö Mari Laukkanen on tutkinut kotihoidon palvelun osana käytettävän teknologian käytön ja ammattilaisten työhyvinvoinnin yhteyttä. Tutustu tästä Mari Laukkasen pro graduun: eRepo - Teknologian käytön merkitys kotihoidon ammattilaisten työhyvinvoinnille (uef.fi).
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tutustu täältä PirKATI toimintamallleihin, jotka liittyvät ikäihmisen lääkehoidon tukemiseen teknologian avulla:

Lisätietoa toimintamallista: mari.kovanen@pirha.fi

 

Kansikuva
Lääkkeet

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis