SOTE- ja perhekeskuksen edustuksellinen vaikuttajaverkosto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa, tehostaa ja yhteensovittaa eri asiakasryhmien vaikuttajaryhmien osallistumista monialaisesti kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin.

Toimintaympäristö **

Kansallisen perhekeskustoimintamallin mukaan perhekeskuksissa lasten, nuorten ja perheiden on oltava mukana perhekeskuksen kehittämisessä ja arvioinnissa. Perhekeskus on verkosto, jolloin sitä johdetaan verkostona. Tähän verkostoon on ammattilaisten lisäksi kiinnitettävä perheet ja nuoret.

Kansallisessa lapsistrategiassa linjataan lasten ja nuorten osallisuuden varmistamisesti, kiinnittäen katse erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten ja perheiden osallisuuteen. 

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointi on lakisääteistä. Lapsen oikeuksien mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä häntä koskevassa asiassa. 

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi tarvitaan perhekeskuksessa yhtenäisiä toimintamalleja ja käytäntöjä, jotta osallisuus konkretisoituu periaatteesta toiminnaksi.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kiinnittyy hyvinvointialueen strategiaan, jossa keskeisenä teemana on osallisuus. Lisäksi kiinnittyy Pirkanmaan osallisuusstrategiaan sekä kansalliseen lapsistrategiaan. Yksi ratkaisu siihen, kuinka nuoret ja perheet ovat mukana perhekeskuksen ja SOTE-keskuksenkin kehittämisessä ja verkostossa edustuksellisen osallisuuden kautta. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Yhteiskehittämisprosessissa oli mukana eri SOTE- ja perhekeskukseen kiinnittyviä järjestöjä ja yhdistystoimijoita, SOTE- ja perhekeskuskehittäjiä monialaisesti sekä kehittäjäasiakkaita. 

Yhteiskehittämisprosessi toteutui tapaamisille, joissa dialogisen keskustelurakenteen avulla pyrittiin hyödyntämään kaikkien osaamista ja näkemystä. 

Kehittämistyö lähti liikkeelle siitä, että pohdittiin ja mallinnettiin, millaista koordinaatiota osallisuuden edistäminen SOTE- ja perhekeskuskehittämisessä vaatii. Tästä täsmennettiin prosessissa vaikuttajaverkoston mallinnukseen, kun ymmärrettiin, että tällainen puuttuu ja tällaista tarvitaan osallisuuden edistämiseksi ja varmistamiseksi.   

 

Tavoiteltu muutos

Tuetaan vahvemmin SOTE- ja perhekeskuksen asiakkaiden hyvinvointia edistämällä palveluiden laatua ja vaikuttavuutta kehittämällä, suunnittelemalla ja arvioimalla yhdessä asiakkaiden kanssa.

Sote- ja perhekeskuksessa on edustuksellinen vaikuttajaverkosto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa, tehostaa ja yhteensovittaa eri asiakasryhmien vaikuttajaryhmien osallistumista monialaisesti kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin.

Vaikuttajaverkosto on yksi osallisuuden edistämisen ulottuvuuksista. Samaan aikaan on keskeistä suunnata katse haavoittuvammassa asemassa olevien äänten kuulemiseen ja osallisuuden edistämiseen arjen rajapinnassa

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhteiskehittämisprossissa oli mukana yhtenä asiantuntijoista kehittäjäasiakkaita.

Ratkaisun perusidea **

Sote- ja perhekeskuksessa on edustuksellinen vaikuttajaverkosto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa, tehostaa ja yhteensovittaa eri asiakasryhmien vaikuttajaryhmien osallistumista monialaisesti kehittämiseen, suunnitteluun ja arviointiin.

• Verkostoi järjestöjen, yhdistysten, seurakunnan ja edustuksellisten osallisuuden ryhmien kokemuspohjaiset asiantuntijat SOTE- ja perhekeskusten verkostoon osaksi kehittämistä, arviointia ja suunnittelua. Toimii palveluiden ja asiakkaiden rajapinnassa. 

Toiminta osana Perhekeskusta

1. Perhekeskuksesta tuodaan vaikuttajaverkostoon asioita työstettäväksi

-Työstetään vaikuttajaverkoston kokoonpanolla

-Vaikuttajaverkoston jäsenet vievät omaan verkostoonsa työstettäväksi

2. Vaikuttajaverkostosta pyydetään teemakohtaiseen kehittämiseen mukaan osallistujia

3. Vaikuttajaverkosto voi esittää SOTE- ja perhekeskuksille kehittämis-, arviointi ja suunnittelutarpeita.

Vaikuttajaverkoston koordinaatio ja fasilitointi

Koordinaatio:

• Aikataulutus, yhteystietolistat, valmistelu/ennakointi

• Kehittämistarpeiden tuominen perhekeskuksista työstettäväksi verkostolle

• Verkosta nousevien tarpeiden tuominen perhekeskukseen 

• Koordinaattori sovittava

• Toiminnan prosessien läpinäkyvyys toimijoille ja ulospäin, tiedotus

• Esim. tieto, miten esiin nousseita asioita käsitellään, miten etenevät ja miten toimijat saavat niistä palautetta takaisin

 

Fasilitointi:

• Toiminnan johtaminen tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn

• Verkoston toimivuudesta, tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta huolehtiminen

• Dialogisuudesta huolehtiminen

• Systeeminen työote työskentelyssä

Tarvitaan: 

• Yhteinen sähköinen työskentelyalusta

Osana vaikuttajaverkoston työskentelyä muodostetaan:

• Yhteiset tavoitteet

• Tarkempaa vaikuttajaverkoston toiminnan käytäntöjen ja prosessien suunnittelua

• Yhteiset käsitteet ja jaettu ymmärrys;

          Esimerkiksi, mitä tarkoittaa osallisuus tässä vaikuttajaverkostossa?

         Miten eri osallistujien yhdenvertainen osallistuminen ja moninäkökulmaisuus varmistetaan?

 

Liitteet