Varautujan polku on Vanheneminen.fi hankkeessa (2018-2020) kehitetty asiakasymmärryksen malli, joka auttaa ymmärtämään vanhuuteen varautuvaa yksilöä. Pohjalla on hankkeen tutkimustuloksia sekä käyttäytymisen muutoksen teoriaa.

Toimintaympäristö **

Toimintamallin kehittäminen tapahtuu osana kolmivuotista Vanheneminen.fi -hanketta, joka päättyy vuonna 2020.

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Väestö ikääntyy ja keinoja lisätä myös kansalaisten omaehtoista vanhuuteen varautumista tarvitaan lisää. Kuitenkin vielä melko harva ihminen varautuu vanhuuteen tai ylipäätään kiinnostuu aiheesta. Varautujan polku kuvaa, mikä ohjaa yksilöä varautumaan vanhuuteen ja mikä taas mahdollisesti estää varautumasta. Ongelma, jota ollaan ratkaisemassa, on siis se, miten ihmisten omaehtoista vanhuuteen varautumista voisi edistää.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeessa on toteutettu laadullinen YAMK opinnäytetyö, joka keskittyi Vanheneminen.fi sivuston käyttäjien kokemuksiin. Lisäksi osana hanketta on toteutettu väitöskirjatutkimus, joka selvitti laajemmin kohderyhmän ihmisten kokemuksia liittyen vanhuuteen varautumiseen. Hankkeen aikana on myös kerätty säännöllisesti palautetta Vanheneminen.fi -aineiston käyttäjiltä sekä koottu analytiikkatietoja yhteen. 

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Varautujan polku lähtee liikkeelle siitä, kun ihminen havahtuu vanhuuteen varautumiseen, motivoituu ottamaan asiasta selvää ja ryhtyy tekemään käytännön suunnitelmia ja toimenpiteitä. Ihminen esimerkiksi törmää Vanheneminen.fi sivustoon ja saa sieltä lisätietoa siitä, miten hän voisi varautua vanhuuteen.

Vanhuuteen varautuminen tarkoittaa tässä yhteydessä tietoista ennakointia ja oman elämän suunnittelua hyvän vanhuusiän mahdollistamiseksi. Varautuminen pitää sisällään muun muassa taloudelliseen toimeentuloon, asumiseen, elämän mielekkyyteen, oikeudelliseen ennakointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset.

Kolme taustatekijää vaikuttaa siihen, ryhtyykö ihminen varautumaan vanhuuteen tai motivoituuko hän ottamaan asiasta selvää:

  1. Tilaisuus varautua – syntyy ulkoisista tekijöistä, esimerkiksi ajasta ja muista resursseista, ympäristötekijöistä ja muista ihmisistä, sekä vallitsevasta yhteiskunnallisesta ilmapiiristä
  2. Halu – syntyy sisäisistä tekijöistä, ihmisen omasta motivaatiosta ja kiinnostuksesta asiaa kohtaan - näkeekö hän asian itselleen arvokkaana ja tavoiteltavana
  3. Kyky – tarkoittaa sitä, että ihmisellä on esimerkiksi riittävästi varautumiseen tarvittavia tietoja ja taitoja, sekä toimintakykyä

Jos joku tai kaikki näistä jäävät toteutumatta, ihminen ei luultavasti lähde varautumaan vanhuuteen. Jos taas kaikkia osa-alueita pystytään vahvistamaan, tuetaan samalla ihmisen valmiuksia varautua vanhuuteen. 

Oman kohderyhmän ymmärtämisessä ja käyttäytymiseen vaikuttamisessa olennaista on tunnistaa, millä tavalla nämä kolme toteutuvat. Mitä ongelmia varautujan polulla voi olla? Miten varautujan polkua voisi tehdä helppokulkuisemmaksi?

Toimintamallin teoreettinen tausta: Michie et al. 2011: Behaviour change wheel

Lisätietoa:

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Varautujan polku -mallia voi käyttää pohjana syventämään asiakasymmärrystä omassa organisaatiossa tai hankkeessa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on pelkistettynä versiona sovellettavissa eri kohderyhmille ja eri toimintaympäristöihin, kun tavoitteena on ymmärtää kohderyhmän käyttäytymistä ja tarpeita paremmin. Sellaisenaan se ei kuitenkaan riitä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Varautujan polku voi olla hyvä lisä jo olemassa oleviin suunnitelmiin tai tuomaan täysin uutta näkökulmaa suunnittelun alkuvaiheessa. Varautujan polkua voidaan käyttää esimerkiksi suunnitellessa varautumiseen liittyviä kursseja kuten varautumisen ryhmämallia.
Varaudu vanhuuteen -ryhmämalli

Katso myös Varautujan polku -infograafi, jossa kuvitteellinen Veikko-varautuja havahtuu ennakoinnin tärkeyteen: Varautujan polku

Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehitetyn mallin avulla olemme pystyneet kehittämään varautumisen aineistoamme ja viestintäämme. Näin olemme onnistuneet tavoittamaan entistä paremmin kohderyhmäämme.