Yhteisen hyvän alusta on digitaalinen ympäristö, joka yhdistää asiakkaat, palvelut, palveluntuottajat ja palveluiden järjestäjät sekä ammattilaiset palvelupolkujen tueksi tuottaen asiakasarvoa ja sujuvia yhteistyöprosesseja.   

Toimintaympäristö **

Järjestöjen toimintaympäristö on muutoksessa. Sosiaali -ja terveydenhuollon uudistus haastaa järjestöjä lisäämään digitaalisia palveluita ja muotoilemaan aikaisemmin kuntalaisten tarpeista käsin suunnitellut palvelut koko hyvinvointialueella saavutettaviksi kokonaisuuksiksi. Palvelujärjestelmää on tavoitteena kehittää aikaisempaa vahvemmin ekosysteeminä, jonka tehtävänä on tukea asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja -ketjuja. Järjestöiltä tämä edellyttää paitsi oman osaamisen kuvaamista ja profiilin kirkastamista, myös ymmärrystä ja kyvykkyyksiä toimia hyvinvointialueiden ekosysteemiä tukevassa teknologia-arkkitehtuurissa. Digitaalisten palveluiden rinnalla tarvitaan sujuvia, teknologialla tuettuja yhteistyöprosesseja, joiden tavoitteena on asiakaslähtöisten palvelupolkujen kehittäminen.

Hyvinvointialueilla tullaan vastaamaan asiakastarpeisiin, joiden taustalla on entistä monimutkaisempia ilmiöitä ja useita palvelutarpeita. Ainoa mahdollisuus vaikuttavien ja tehokkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen on yhteistyö palvelun järjestäjien, käyttäjien, yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten kesken.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yhteisen hyvän alusta konseptoitiin vuosien 2018–2020 aikana hankkeessa, jonka pilottialueina olivat Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Hankkeen rahoitti Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Sociala toimi hankkeessa päätoteuttajana. Osatoteuttajana toimi Diakonia-ammattikorkeakoulu tarjoten tutkimus- ja kehittämisosaamista asiakaslähtöisiin palvelupolkuihin, innovaatio-osaamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin liittyen. Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä järjestettyjen Yhteisen hyvän alusta -työpajojen tavoitteena oli mallintaa järjestöjen ja julkisen toimijan välistä yhteistyötä digitaalisella alustalla. 

Yhteisen hyvän alustaa kehitettiin voimakkaasti  2021 - 2023 Tampereen Kotitori-palveluintegraattorimallin yhdessä Tampereen kaupungin, Tammenlehväkeskus Oy:n ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n sekä asiakkaiden ja palveluntuottajaverkoston kanssa.  Palveluintegraattorina Socialan tehtävänä oli palvelutuottajaverkoston kokoaminen, ohjaus ja seuranta sekä palvelujen järjestäminen asiakkaille (kts. ratkaisun perusidea).  Digitaalisten prosessien kehittämisen yhteistyökumppanina toimi Roger Studio.  Yhteistyö jatkuu Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. 

Liitteet
Ratkaisun perusidea **

Yhteisen hyvän alusta on digitaalinen ympäristö, jossa palveluita tuottavat ja yleishyödylliset järjestöt voivat vahvistaa keskinäistä yhteistyötään sekä kuvata, kehittää ja markkinoida palveluitaan. Yhteisen hyvän alusta mahdollistaa järjestöjen tarjoamien palvelujen yhdistämisen osaksi asiakaslähtöisiä palvelupolkuja kunnissa ja hyvinvointialueilla. 

Yhteisen hyvän alustaa on sovellettu monituottajaisessa Tampereen Kotitori-palveluintegraattorimallissa. Digitaalisella alustalla toteutettiin: 

  • Neuvonta- ja ohjauspalveluiden prosessit 
  • Kotiin tuotavien turva-, siivous-, kauppa- ja ateriapalvelujen prosessit
  • Palveluhaku itse maksaville asiakkaille  
  • Henkilöstövuokraus kotihoitoon
  • Tilaajalta tulleiden palvelupyyntöjen/palvelutilausten vastaanotto ja välittäminen palveluntuottajille 
  • Palveluiden tuottamisessa tarvittavien tietojen välittäminen Tilaajan ja palveluntuottajan välillä 
  • Laskutusperusteiden raportointi 
  • Laadunhallinta- ja palauteprosessit  
  • Toimintaa kuvaavan datan kerääminen tiedolla johtamista varten

Teknologialla tuetut prosessit mahdollistivat osaltaan palvelujen voluumin kasvun sekä palvelujen laajentamisen useille kohderyhmille. 

Yhteisen hyvän alusta on skaalattavissa ketterästi  myös muille hyvinvointialueille julkisen sektorin, järjestöjen ja yritysten yhteistyöprosessien ja asiakaslähtöisten palvelupolkujen mahdollistamiseksi. 

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhteisen hyvän alusta on toimintamalli, joka on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Toimintamallia on jatkuvasti kehitetty asiakkaiden tarpeiden ja palvelupolkujen näkökulmasta. Yhteisen hyvän alustan digitaalinen toteutus ja palvelukokonaisuus luo ja sujuvoittaa uudenlaisia kumppanuuksia julkisten palveluiden ja asiakasohjauksen, asiakkaiden ja palveluita tuottavien järjestöjen ja yritysten yhdyspinnoilla. 

Yhteisen hyvän alusta luo osallistavaa ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Toiminnassa tuetaan sosiaalista ja kulttuurista kestävää kehitystä mahdollistaen toimintaedellytyksiä palveluja tuottaville järjestöille sekä pienille ja paikallisille yhdistyksille ja sote-yrityksille.   

Socialalle on tärkeää edistää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä ennaltaehkäisevien toimintojen roolia palvelupoluilla. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tukea erilaisia palveluntuottamisen muotoja. Esimerkkinä palveluhaku, joka on kotiin tuotavien palvelujen verkkokauppa Pirkanmaalla.  

Socialan tukema alusta- ja yhteisötalous luovat uudenlaisia sote-alan ammatteja ja työympäristöjä asiakkaiden ja palveluiden tuottajien yhdyspinnoille.  

Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Yhteisen hyvän alustaa on kehitetty toiminnan tarpeiden mukaan yhteistyökumppaneiden ja alustapalveluiden käyttäjien kanssa yhteistyössä. 

Esimerkkinä Yhteisen hyvän alustalla koordinoitava henkilöstövuokraus Pirkanmaan hyvinvointialueen kotihoitoon Tampereella ja Orivedellä.  Alustan kehittämisen myötä  on pystytty ennakoimaan palvelun tarpeita, kasvattamaan palveluiden voluumia ja vähentämään niiden tuottamiseen tarvittavia resursseja.  

Tilaajan, henkilöstövuokrauksen palveluntuottajien ja Socialan yhteistyöllä sekä digitaalisilla prosesseilla on luotu uusia toimintatapoja vastata hoitajapulaan. 

 

Liitteet