Yhtenäiset ravitsemusohjausmateriaalit, Pirkanmaan hva, (RRP, P4, I2)

Selvitämme käytössä olevia ravitsemusohjausmateriaaleja ja niiden tarpeita. Yhtenäistämme ja täydennämme materiaaleja sekä kokoamme ne Ravitsemuskäsikirjaan. Luomme myös prosessin materiaalien päivityksestä ja vastuista.

Toimintaympäristö **

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi Policy Brief -toimenpidekannanoton Ravitsemusterveyttä edistetään vaikuttavasti yhteistyössä vuonna 2023. Ruokavalinnoilla on oleellinen merkitys terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisessa, kansantautien ehkäisemisessä, ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisessä sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Ravintoon liittyvät riskitekijät selittävät Suomessa noin 18 % kuolemista.

Terveydenhuollon ammattilaisten tarjoaman elintapaohjauksen tavoitteena on tukea terveyttä edistävien ruokailutapojen ja pysyvien elämäntapamuutosten toteutumista. Ohjauksen ja sitä tukevan ohjausmateriaalin tulee perustuvat tutkittuun tietoon.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pirkanmaan hyvinvointialueen yksi strateginen kärkiteema on Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut. Siinä lupaamme panostaa ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tiiviissä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. Ravitsemusohjausmateriaalien yhtenäistäminen on osa EU:n rahoittamaa RRP2 -hanketta (2023–2025). Pirkanmaan RRP-hanke on Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintamalleilla (Hoppu-hanke). Hankesuunnitelmaa on valmisteltu rinnakkain hyvinvointialueen strategian kanssa ja sen toimenpiteet linkitetään vahvasti yhteen strategian toimeenpano-ohjelman toimenpiteiden kanssa.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Pirkanmaan 23 kunnassa työtä sosiaali- ja terveyspalveluissa on tehty aikaisemmin eri tavalla. Ravitsemusosaamisen saatavuus eri kunnissa ei ole ollut tasalaatuista. Yhtenäisessä Pirhassa asiakkaille tarjottavien palveluiden saatavuuden ja laadun tulee olla yhtenäistä. Tämä koskee myös ravitsemusohjausta ja sitä tukevien ohjausmateriaaleja. Niiden tulee olla yhtenäisiä ja tieteelliseen tietoon perustuvia. Kun yhtenäiset ohjausmateriaalit ovat helposti saatavilla, myös ammattilaisten työ helpottuu ja työresurssit kohdistuvan tarkoituksenmukaisesti.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehitystyötä tehdään vahvassa yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen Ravitsemusterapiayksikön kanssa. Palvelulinjojen edustajia kutsuttiin yhteistyöhön.