Tulevaisuustukitrio syntyi muutoksen tueksi - Yhdessä olemme enemmän

Järjestöillä ja julkisella sektorilla on vahva kumppanuuden historia. Sisä-Suomen yhteistyöalueella tätä kumppanuutta vahvistamaan ja yhteistä kehittämistyötä tukemaan syntyi Tulevaisuustukitrio. Kirsi Jormanainen, Leena-Kaisa Nikkarinen ja Niina Salo-Lehtinen kertovat blogissaan sektorirajat ylittävän yhteistyön käynnistymisestä, yhteisten tavoitteiden löytymisestä ja uuden toimintakulttuurin rakentumisen edellytyksistä.   

Kuva
kuvituskuva

Yhdessä tekeminen innostaa. Tulevaisuustukitriona kokoamme hyvinvointialueiden hankkeiden ja järjestöjen toimijoita yhteen puhumaan muutoksesta, sen välttämättömyydestä ja mahdollisuuksista. Muutoksen ytimessä on ihminen: kuntalainen, asukas ja asiakas. Juuri nyt me kaikki tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja joustavuutta, jotta pystymme mieltämään muutoksen suuret vaikutukset.

Rohkeus on uskallusta tehdä asioita toisin

Yhteisen ymmärryksen ja yhteisen työn rakentuminen edellyttää rohkeutta, kykyä ja halua kuunnella toista sekä rakentaa yhdessä aidosti uutta palvelujärjestelmää. Sisä-Suomen yhteistyöalueella yhteinen työ on käynnistynyt yhteiseen pöytään istumalla; kuulemalla toisen näkökulmaa ja keskustelun kautta rakentamalla yhteisiä tavoitteita. 

Me koordinoivat vastuuhenkilöt Järjestöjen sote-muutostuesta, Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmasta ja Työkykyohjelmasta kokoonnuimme yhteiseen keskusteluun lähes vuosi sitten. Tulevaisuustukitrio ja yhteinen tahtotila yhteistyöalueen toimintakulttuurin tukemiseksi syntyi, muttei toki itsestään. Yhteisen suunnan löytäminen edellytti monia keskusteluja, toisen usein erilaisen tulokulman syiden ymmärtämistä ja erityisesti hyväksynnän tilaa, jossa on oikeus olla oma itsensä. 

Systeemisyys auttaa hahmottamaan monimutkaista toimintaympäristöä

Tulevaisuustukitrion taustalla - kuten koko yhteiskunnassa - on kompleksisia, moniulotteisia kokonaisuuksia johdettavana. Niihin tarttumapinnan saaminen vaatii pitkäjänteistä verkostotyötä ja ymmärrystä isoista kokonaisuuksista: säännöllisiä tapaamisia ja neuvotteluja, johdonmukaista, suunniteltua toimintaa ja alati lisääntyvän tietomäärän hallintaa.

Parhaimmillaan verkostoissa tehtävä yhteistyö mahdollistaa asioiden moninäkökulmaisen ja huolellisen tarkastelun, sekä isojen kokonaisuuksien linkittämisen toisiinsa, yhteisesti tärkeimpien pyrkimysten kirkastumisen sekä oivaltamisen ilon. Tällaista toimintaa kutsutaan systeemisyydeksi ja systeemiseksi ajatteluksi.

Systeemisen verkostotyön tuotoksia sote-uudistuksessa ovat esimerkiksi:

Kumppanuus perustuu yhteiseen ymmärrykseen, luottamukseen ja tavoitteisiin

Tärkeät edistettävät pyrkimykset vaativat aina tuekseen pysyvämmän, organisoidun rakenteen. Se mahdollistaa toimijoiden tutustumisen toistensa todellisuuksiin ja tavoitteisiin. Mitä syvempi ymmärrys muodostuu, sitä syvempi luottamus toimijoiden välille rakentuu. Sisä-Suomen yhteistyöalueella luottamusta rakennetaan yhteisen tekemisen kautta: on käynnistynyt monia uusia yhteisen tekemisen foorumeita, kuten kumppanuuspäivät, tulevaisuustukitreffit, vertaiskehittämisfoorumit ja Järjestöjen sote-ryhmät. Järjestöt ja julkiset toimijat kohtaavat luontevasti ja yhteinen ymmärrys tulevasta rakentuu pala palalta jokaisen kohtaamisen ja oppimisen kautta.

Järjestöillä ja järjestämisvastuussa olevalla julkisella sektorilla on vahva kumppanuuden historia. Tätä kumppanuutta on vaalittava ja tietoisesti johdettava kohti uutta alustaa, hyvinvointialuetta. Vertaisina toimiminen ja rohkea kokeileminen on inhimillinen ja taloudellinen investointi.

Tulevaisuustukitriona me kuljemme kanssanne tätä samaa matkaa.

Seuraa kehittämistyötä:

Ota seurantaan somessa: #tulevaisuustukitrio #rohkeus #systeemisyys #kumppanuus #tulevaisuudensote #soteuudistus #ihmisensote #tyokyky #tyokykyohjelma

Kirsi Jormanainen

Kirsi Jormanainen työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella aluekoordinaattorina Työkykyohjelmassa 

Leena-Kaisa Nikkarinen

Leena-Kaisa Nikkarinen työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella aluekoordinaattorina Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa

Nina Salo-Lehtinen

Niina Salo-Lehtinen työskentelee järjestöasiantuntijana SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuudessa