Työkykyohjelmassa painopiste oli olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Katso myös: Työkykyohjelman laajentaminen

Työkykyohjelma oli osa hallitusohjelman työllisyystoimien kokonaisuutta. Työkykyohjelmasta vastasi ja sitä toteutti työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

THL: Työkykyohjelma
STM: Työkykyohjelma

Seuraa Twitterissä: @Tyokykyohjelma 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Työkykyohjelma
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelmassa painopiste oli olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Katso myös: Työkykyohjelman laajentaminen

Työkykyohjelma oli osa hallitusohjelman työllisyystoimien kokonaisuutta. Työkykyohjelmasta vastasi ja sitä toteutti työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

THL: Työkykyohjelma
STM: Työkykyohjelma

Seuraa Twitterissä: @Tyokykyohjelma 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriön toimet keskittyivät osatyökykyisten työllistymisen esteiden purkamiseen ja työllistymistä vauhdittaviin toimiin. Samalla ehkäistiin työttömyyden pitkittymistä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitettiinn tehokkaat työkyvyn tuen palvelut tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen ja vahvistettiin ammattilaisten osaamista palvelutarpeiden tunnistamisessa.

Työkykyohjelman tarkoituksena oli  

 • tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä,
 • ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä
 • lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.
Toimiaika

Työkykyohjelmaa toteutettiin vuosina 2019-2023.

Toimijat

Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti Työkykyohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Mukana kehittämisessä olivat ne kunnat ja kuntayhtymät, joille STM on myöntänyt syksyllä 2020 valtionavustuksia, jotta ne voisivat valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

THL ja TTL tukivat ohjelman toimeenpanoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastasi työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta. Työterveyslaitos (TTL) vastasi asiantuntijuusalueensa puitteissa työkyvyn tukeen liittyvästä mallintamisesta. THL ja TTL osallistuivat myös hankevalmistelun ja hankkeiden tukeen ja valtionavustushankkeiden arviointiin.

Tutustu THL:n Työkykyohjelma -sivuun

Ohjelmassa oli neljä toimenpidekokonaisuutta

 1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskusta
 2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
 3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
 4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työkykyohjelman valtionavustusta saaneet alueelliset kehittämiskokonaisuudet ja loppuraportit

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Niina Kovanen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö.
Yhteyshenkilön organisaatio
Sosiaali- ja terveysministeriö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@gov.fi

Tekijä

Soila Veltheim

Luotu

15.09.2021

Viimeksi muokattu

11.01.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Työkykyohjelman tavoitteena oli saada yksilöiden olemassa oleva työkyky käyttöön tukemalla työ- ja toimintakykyä ja työllistymistä sekä ehkäisemällä työkyvyttömyyttä. STM tuki työkykyohjelman tavoitteiden mukaisen toiminnan kehittämistä ja toimeenpanoa myöntämällä valtionavustusta hankkeille, jotka voivat olla kunnan tai kuntayhtymän toteuttamia.

Työkyvyn tuen palvelujärjestelmä koostui pääosin STM:n hallinnonalan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista. Ohjelmalla oli vahva yhteys Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan, sote-rakenneuudistukseen ja sosiaaliturvan uudistamiseen.

Työkykyohjelman yhtenä tavoitteena oli, että työkyvyn tuen palveluja on saatavilla tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja niistä vastaavissa maakunnissa sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt maakunnille.

Päämäärä ja päätavoite

Varhainen tuki ja asiakkaiden tarpeista lähtevät palvelut

Työkykyohjelmassa painopistettä siirrettiin työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.

STM:n toimenpiteiden tavoitteena oli

 • lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta,
 • luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti,
 • kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi,
 • tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Ohjelmassa oli neljä toimenpidekokonaisuutta:

 1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskusta
 2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
 3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
 4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työkykyohjelma hyödynsi aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia (muun muassa Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli OTE-kärkihanke).