Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelman työllisyystoimien kokonaisuutta. Työkykyohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

STM: Työkykyohjelma
THL: Työkykyohjelma

Seuraa Twitterissä: @Tyokykyohjelma 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Työkykyohjelma
Lyhyt kuvaus

Työkykyohjelmassa painopiste on olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelman työllisyystoimien kokonaisuutta. Työkykyohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

STM: Työkykyohjelma
THL: Työkykyohjelma

Seuraa Twitterissä: @Tyokykyohjelma 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriön toimet keskittyvät osatyökykyisten työllistymisen esteiden purkamiseen ja työllistymistä vauhdittaviin toimiin. Samalla ehkäistään työttömyyden pitkittymistä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimilla kehitetään tehokkaat työkyvyn tuen palvelut tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista palvelutarpeiden tunnistamisessa.

Työkykyohjelman tarkoituksena on  

 • tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä,
 • ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä sekä
 • lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.
Toimiaika

Työkykyohjelmaa toteutetaan vuosina 2019-2023.

Toimijat

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa Työkykyohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Mukana kehittämisessä ovat ne kunnat ja kuntayhtymät, joille STM on myöntänyt syksyllä 2020 valtionavustuksia, jotta ne voivat valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

THL ja TTL tukevat ohjelman toimeenpanoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta. Työterveyslaitos (TTL) vastaa asiantuntijuusalueensa puitteissa työkyvyn tukeen liittyvästä mallintamisesta. THL ja TTL osallistuvat myös hankevalmistelun ja hankkeiden tukeen ja valtionavustushankkeiden arviointiin.

Tutustu THL:n Työkykyohjelma -sivuun

Ohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta

 1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskusta
 2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
 3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
 4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työkykyohjelman valtionavustusta saaneet alueelliset kehittämiskokonaisuudet ja loppuraportit

Loppuraportit kootaan tänne sitä mukaa, kun ne tulevat hankkeen omalle sivulle Innokylään.
 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Niina Kovanen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö.
Yhteyshenkilön organisaatio
Sosiaali- ja terveysministeriö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
etunimi.sukunimi@stm.fi

Tekijä

Soila Veltheim

Luotu

15.09.2021

Viimeksi muokattu

07.06.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Työkykyohjelman tavoitteena on saada yksilöiden olemassa oleva työkyky käyttöön tukemalla työ- ja toimintakykyä ja työllistymistä sekä ehkäisemällä työkyvyttömyyttä. STM tukee työkykyohjelman tavoitteiden mukaisen toiminnan kehittämistä ja toimeenpanoa myöntämällä valtionavustusta hankkeille, jotka voivat olla kunnan tai kuntayhtymän toteuttamia.

Työkyvyn tuen palvelujärjestelmä koostuu pääosin STM:n hallinnonalan sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista. Ohjelmalla on vahva yhteys Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan, sote-rakenneuudistukseen ja sosiaaliturvan uudistamiseen.

Työkykyohjelman yhtenä tavoitteena on, että työkyvyn tuen palveluja on saatavilla tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja niistä vastaavissa maakunnissa sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt maakunnille.

Päämäärä ja päätavoite

Varhainen tuki ja asiakkaiden tarpeista lähtevät palvelut

Työkykyohjelmassa painopistettä siirretään työkyvyttömyyden tarkastelusta olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen ja työllistymisen edistämiseen.

STM:n toimenpiteiden tavoitteena on

 • lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta,
 • luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti,
 • kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi,
 • tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Ohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta:

 1. Tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskusta
 2. Lisätä tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena
 3. Vahvistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden työkykyosaamista.
 4. Käynnistää arviointitutkimus hankkeissa tehtyjen interventioiden vaikutuksista sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisesta.

Työkykyohjelma hyödyntää aiempien kehittämisohjelmien työtä ja tuloksia (muun muassa Osatyökykyisille tie työelämään -hanke eli OTE-kärkihanke).