Etelä-Savon hyvinvointialue-Suomen kestävän kasvun ohjelma

Etelä-Savon digitaalinen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkosto ”eSavon soteverkosto ”-hankkeessa rakennetaan alueellista digitaalisen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa ja edistetään sen käyttöönottoa jo osassa palveluja. Digitaalinen sote-palveluverkosto on sosiaali- ja terveyspalvelut läpileikkaava kokonaisuus, joka monipuolistaa perinteisiä sote-palveluiden asiointimahdollisuuksia tuomalla asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön digitaalisia palveluratkaisuja. Digitaalinen sote-palveluverkosto toimii fyysisen palveluverkon rinnalla hyödyntäen fyysisen palveluverkon henkilöstöresurssia, mutta tarjoten palvelut koko hyvinvointialueelle ajasta ja paikasta riippumattomana ratkaisuna.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Etelä-Savon hyvinvointialue-Suomen kestävän kasvun ohjelma
Lyhyt kuvaus

Etelä-Savon digitaalinen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkosto ”eSavon soteverkosto ”-hankkeessa rakennetaan alueellista digitaalisen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkostoa ja edistetään sen käyttöönottoa jo osassa palveluja. Digitaalinen sote-palveluverkosto on sosiaali- ja terveyspalvelut läpileikkaava kokonaisuus, joka monipuolistaa perinteisiä sote-palveluiden asiointimahdollisuuksia tuomalla asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön digitaalisia palveluratkaisuja. Digitaalinen sote-palveluverkosto toimii fyysisen palveluverkon rinnalla hyödyntäen fyysisen palveluverkon henkilöstöresurssia, mutta tarjoten palvelut koko hyvinvointialueelle ajasta ja paikasta riippumattomana ratkaisuna.  

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Digitaalisen sote-palveluverkoston avulla on tarkoitus tuottaa monikanavaisesti eri palveluja sekä nopeuttaa asiakkaiden ja potilaiden asiointia, erityisesti peruspalveluissa. Verkosto koostaa Etelä-Savon hyvinvointialueen digitaaliset palvelut tarkoituksenmukaiseksi palvelukokonaisuudeksi asiakkaiden asioinnin sujuvoittamiseksi ja ammattilaisten työtä helpottavaksi ratkaisuksi. Digitaalinen sote-palveluverkoston tavoitteena on tukea niukkojen resurssien tehokasta ja vaikuttavaa kohdentamista väestön tarpeeseen. 

Toimiaika

Avustusten myöntäminen on jaksotettu kahteen hakuvaiheeseen vuosien 2022–2025 aikana siten, että avustusten käyttöajat muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden. Ensimmäinen avustus on myönnetty vuoden 2022 loppuun asti. Toinen valtionavustushaku järjestetään syksyllä 2022.

Toimijat

Kehittämiskokonaisuudessa ovat ensivaiheessa mukana sote-ammattilaiset ja hyvinvointialueen muodostavat organisaatiot sekä myöhemmässä vaiheessa palvelujen käyttäjät ja järjestötoimijat.

Hankejohtaja Mari Teittinen

Pilari 4, investointi 1 Nuoret ja nuoret aikuiset Hankepäällikkö Jani Naukkarinen (jani.naukkarinen@etelasavonha.fi)

Pilari 4, investointi 1 Ikääntyvät ja omaishoitajat Hankepäällikkö Patrik Hujanen (patrik.hujanen@etelasavonha.fi)

Pilari 4, investointi 1 Pitkäaikaissairaat  Hankejohtaja Mari Teittinen (mari.teittinen@etelasavonha.fi)

Pilari 4, investointi 2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hankepäällikkö Ann-Sofie Thomas / hyvinvointikoordinaattori Eeva Häkkinen (eeva.hakkinen@etelasavonha.fi)

Pilari 4, investointi 3 ja 4 Hankepäällikkö Tapani Patosalmi (tapani.patosalmi@etelasavonha.fi)

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Antti Mäkelä (31.12.2022) Mari Teittinen 1.1.2023 alkaen
Yhteyshenkilön organisaatio
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
mari.teittinen@etelasavonha.fi

Tekijä

Antti Mäkelä

Luotu

27.06.2022

Viimeksi muokattu

08.11.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Digitaalisen sote-palveluverkoston kehittäminen on merkittävää erityisesti Covid-19 pandemian aiheuttaman palvelu- ja hoitovajeen umpeen kuromisessa. Covid-19 pandemia on arvioitu vaikuttaneen Etelä-Savossa laajasti mm. palvelujen saatavuuteen ja kasvattanut eri asiakassegmenttien palvelu-, hoito-, ja kuntoutusvelkaa. Digitaalisen palveluverkoston kehittämisellä varaudutaan myös tuleviin pandemioihin tai muihin kriiseihin, joissa asiakkaiden ja potilaiden fyysinen asiointi ei ole mahdollista tai sitä pitää rajoittaa. Lisäksi kroonista henkilöstövajetta voidaan kompensoida tarjoamalla käyttäjälähtöisiä ja vaikuttavia digitaalisia palveluja.

Pandemiasta johtuen peruspalveluiden ammattilaisten työpanosta on kohdistunut pandemian hoitoon, jolloin perussairauksien hoito ja seuranta on viivästynyt. Pandemian arvioidaan myös viivästyttäneen eri asiakasryhmillä kiireettömiin peruspalveluihin hakeutumista. Palvelu-, hoito- ja kuntoutusvelan lisäksi pandemia on kuormittanut henkilöstöä ja vaikeuttanut jo entuudestaan henkilöstön rekrytointia erityisesti keskusalueiden ulkopuolella tuotettaviin perustehtäviin. Tämä vaikeuttaa maantieteellisesti laajan hyvinvointialueen yhdenvertaisen palvelutuotannon toteuttamista. Vaikuttavien digitaalisen sote-palveluverkoston palveluiden avulla voidaan parantaa palveluiden saatavuutta sekä nopeuttaa tarkoituksenmukaiseen hoitoon pääsemistä palvelu-, hoito- ja kuntoutusvelan purkamiseksi.

Päämäärä ja päätavoite

Etelä-Savon hankkeella on neljä keskeistä tavoitetta:

  1. Edistää hoitotakuun toteutumista sekä purkaa Covid-19 pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-, hoito- ja kuntoutusvelkaa koko väestössä ja valituissa kohderyhmissä
  2. Kohdentaa toiminnan painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin ja ongelmien varhaiseen tunnistamiseen sekä mallintaa digitaaliset palvelut rakenteelliseksi osaksi palvelupolun vaiheistusta
  3. Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista palveluohjausta
  4. Ottaa käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot ja aloittaa digitaalisen sotepalveluverkoston rakentaminen

Tavoitteisiin vastaamiseksi muodostetaan hankkeessa hyvinvointialueelle yhtenäinen digitaalisten sosiaali- ja terveyspalvelujen verkosto. Etelä-Savon hyvinvointialue muodostuu useista palvelutuottajista, ja alueella on paljon yhteensovitettavaa palvelutuotantoa. Hankkeen avulla edistettävän digitaalisen sosiaali- ja terveyspalvelujen verkoston avulla 1) yhdenmukaistetaan alueen etä- ja digipalveluita yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi 2) edistetään Etelä-Savon alueen kansalaisten pääsyä terveydenhuollon ammattilaisten luokse ajasta ja paikasta riippumatta ja 3) kohdennetaan tuotantokapasiteettia vaikuttavaan palvelutuotantoon. Lisäksi digitaalisten palvelujen käyttöönotolla voidaan varautua tuleviin pandemioihin ja tasata jatkuvasta reuna-alueiden kärsimästä henkilöstövajeesta aiheutuvaa palvelutarvetta sekä tukea organisaation omaa kykyä analysoida kysyntää ja asiakastarpeita sekä suunnitella tulevaisuuden palvelutuotantoa.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeen lopputuloksena syntyy Etelä-Savon digitaalinen sote-palveluiden verkosto, joka 1) yhdenmukaistaa alueen etä- ja digipalveluita yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi perus- ja erityispalvelujen tueksi 2) edistää Etelä-Savon alueen kansalaisten pääsyä sekä terveydenhuollon laillistetun ammattilaisen että sosiaalipalvelujen ammattilaisten luokse ajasta ja paikasta riippumatta ja 3) painottaa tuotantokapasiteettia vaikuttavaan palvelutuotantoon.

Aihealueet