Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Etelä-Savon rakenneuudistus
Lyhyt kuvaus

Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

etelä-Savon rakenneuudistuksen tarkoituksena on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteellinen uudistus siten, että järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä Etelä-Savon sote-maakunnalle. Samalla uudistetaan palveluja ja kehitetään tiedolla johtamista. Palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta sekä kustannusvaikuttavuutta parannetaan digitalisaation avulla. Rakenneuudistus toimii pohjana Tulevaisuuden sote-keskukselle.

Toimiaika

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021. Hankekokonaisuus on käynnissä.

Toimijat

Etelä-Savon rakenneuudistuksen osatoteuttajat ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Etelä-Savon pelastuslaitos, Pieksämäen kaupunki sekä Vaalijalan kuntayhtymä.

Lisäksi kehittämiseen osallistetaan kolmannen sektorin edustajia (mm. järjestöjen edustus), maakunnan yrittäjiä sekä maakunnan asukkaita.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Paula Pusenius
Yhteyshenkilön organisaatio
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paula.pusenius@etela-savo.fi

Luotu

17.09.2020

Viimeksi muokattu

24.10.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Etelä-Savon maakunta on väestöltään Suomen ikääntynein. Suuri osa väestöstä asuu haja-asutusalueilla kaukana julkisista palveluista. Väestön ikääntymisen ja työvoiman saatavuuden vaikeutumisen vuoksi palveluita on jatkossa tuotettava entistä tehokkaammin. Palvelutuotannon näkökulmasta Etelä-Savon keskeisimmät tunnistetut haasteet liittyvät korkeisiin kustannuksiin, kustannusrakenteeltaan raskaampien palveluiden runsaaseen käyttöön sekä palvelujen heikkoon saatavuuteen. Vaikeasta lähtötilanteesta johtuen Etelä-Savossa halutaan panostaa digitalisaatioon, joka nähdään keinona nostaa asiakas keskiöön, keventää palvelurakennetta ja parantaa palvelujen saatavuutta sekä kustannusvaikuttavuutta. 

Rakenneuudistus jakautuu neljään osa-alueeseen. Osa-alueessa 1 kuvataan ja valmistellaan eteneminen Etelä-Savon sote-maakunnaksi. Osa-alueessa 2 luodaan strategia ja suunnitelmat sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämiselle siten, että palvelurakenteet ja -verkot keventyvät ja palvelut kohdistetaan vaikuttavasti. Lisäksi osa-alueessa 2 kehitetään tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Osa-alueessa 3 uudistetaan ja yhtenäistetään toimintatapoja digitaalisten välineiden avulla. Osa-alue 4 sisältää ylimaakunnallisen kehittämisen (tietojärjestelmäkehittäminen, OT-keskuskonsepti). 

Päämäärä ja päätavoite

Rakenneuudistuksen tavoitteena on luoda edellytykset maakunnan sote- ja pelastustoimen tehokkaalle toiminnalle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle. Sote-maakunnassa palveluita johdetaan ja kehitetään yhtenäisesti tietoon perustuvalla päätöksenteolla. Palveluverkkoa ja palvelurakenteita kevennetään ja palvelut suunnitellaan asukkaiden erilaiset palvelutarpeet huomioiden. Digitaalisten välineiden avulla parannetaan harvaan asutun maakunnan asukkaiden yhdenvertaisuutta palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden suhteen. Lisäksi digitaalisten toimenpidekokonaisuuksien avulla tuetaan palveluiden painopisteen siirtymistä raskaammista palveluista kevyempiin, sekä helpotetaan alueen asiantuntijapulaa.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Sote-rakenneuudistuksen tuotoksena syntyy useita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteita muokkaavia uudistuksia. Osa-alueen 1 puitteissa suunnitellaan ja toteutetaan järjestämisvastuun siirto sote-maakunnalle sekä sote-hankkeisiin liittyvä hankekoordinaatio ja hankehallinto. Osa-alueessa 2 tuotetaan maakunnallinen palveluiden järjestämisen ja tuottamisen strategia sekä kehitetään tiedolla johtamisen toimintatapoja. Tässä osa-alueessa tuotetaan mm. tietojohtamisen kypsyysarvio ja kehittämissuunnitelma, sekä kehitetään sosiaalihuollon kustannus per asiakas (KPA)-laskentamalli tukemaan sosiaalihuollon kustannusvaikuttavuuden laskentaa. Osa-alueessa 3 tuotetaan useita digitaalisia tai digitalisaatiota hyödyntäviä toimintoja toimintatapojen ja prosessien yhtenäistämiseksi ja uudistamiseksi. Näitä ovat (1) geneerisen asiakasohjauksen suunnittelu ja käyttöönotto, (2) digitaalisen asiointi-ikkunan rakentaminen, (3) etäpalvelukeskuksen perustaminen, (4) maakunnan asukkaiden ja henkilöstön digikyvykkyyden kehittäminen sekä (5) tietojärjestelmien yhdenmukaistamisen valmistelu. Osa-alueessa 4 valmistaudutaan maakuntien yhteistyöllä yhdenmukaisten tietojärjestelmien käyttöönottoon, sekä osallistutaan OT-keskus -konseptin pilotointiin.

Etelä-Savon maakunta, tekstilogo

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Väestörakenne muutoksessa