Itä-Savon hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Itä-Savon alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä alueella valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Itä-Savo: tulevaisuuden sote-keskus
Lyhyt kuvaus

Itä-Savon hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Itä-Savon alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä alueella valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Parantaa perusterveydenhuollon , sosiaalipalvelujen ja suun terveydenhuollon saatavuutta. Tavoitteena on myös kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa ja parantaa ehkäiseviin palveluihin pääsyä. Osana ehkäisevän työn kokonaisuutta kehitetään yhdistysverkostoa ja otetaan käyttöön lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät sekä kehitetään yhteistyörakenteita sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sivistystoimen välillä. Päihdepalveluihin rakennetaan matalan kynnyksen toimipiste. Keskeisenä tavoitteena on lisätä digitaalisten palvelujen käyttöä osana sairauksia ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää toimintaa, omahoitoa, palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia.

Hankkeen hyötytavoitteet: saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus, ennaltaehkäisy ja ennakointi, laatu ja vaikuttavuus, monialaisuus ja yhteeentoimivuus sekä kustannusten nousun hillintä.

Toimiaika

2020-2022 käynnissä

Toimijat

Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Savonlinnan kaupunki, Enonkosken kunta, Rantasalmen kunta ja Sulkavan kunta. Lisäksi mukana vahvasti kolmas sektori.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Pia Karttunen
Yhteyshenkilön organisaatio
Itä-Savon sairaanhoitopiiri (Sosteri)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
pia.karttunen@sosteri.fi

Luotu

30.06.2020

Viimeksi muokattu

04.10.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Itä-Savon sairaanhoitopiiri kattaa neljä kuntaa: Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan. 
THL:n arviointiraportissa  on tunnistettu Itä-Savon alueen sote-palvelujen käyttöön nykytilassa ja tulevaisuudessa vaikuttavia väestöön ja palvelukäyttöön liittyviä piirteitä. Väestörakennetta leimaa korkea ikääntyneiden osuus (kolmasosa väestöstä), jonka ennustetaan kasvavan kokonaisväestömäärän samalla vähentyessä. Aluetta leimaavat pitkät välimatkat ja ikääntyneen väestön heikko sosioekonominen asema.  Alueen palvelutarvetta lisäävät tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja syöpä-, sepelvaltimo- sekä aivoverisuonitaudit. Lisäksi mielenterveys- ja päihdeongelmien  esiintyvyys on korkea ja  alkoholi- ja itsemurhakuolleisuus on suuri. Lasten ja perheiden kohdalla palvelutarve on maan keskiarvoa vähäisempi, mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen voimavaroissa on haasteita.

Alueen sote-palveluissa haasteena ovat korkeat kustannukset, joissa kuitenkin on alueellista vaihtelua ja Savonlinnan alueella kustannukset ovat korkeimmat. Palvelujen käyttö on suurta erikoissairaanhoidon palveluissa ja erityisesti päivystyspalveluissa. Perusterveydenhuollon vastaanottojen käyttö on suhteellisesti vähäistä ja sähköistä asiointia hyödynnetään vähän. Suun terveydenhuollon palvelunkäyttö on maan keskitasoa, mutta painottuu julkisiin palveluihin. Alueella on hammaslääkäripula ja odotusaika palveluihin on maan pisimpien joukossa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit ovat hieman yli keskiarvon. Psykiatrian laitoshoito on yleistä ja alueella on paljon ympärivuorokautista kuntoutuskotihoitoa. Päihdehuollon laitosten palvelunkäyttö on kasvanut kahden vuoden aikana.

Alueen väestön hyvinvointia ja asiakkaan arjessa pärjäämistä pyritään edistämään kokonaisvaltaisella huolenpidolla, digitaalisilla ratkaisuilla ja viiveettömällä hoidolla ja huolenpidolla omalta alueelta.

Päämäärä ja päätavoite

Kokonaisuuden tavoitteena on parantaa perusterveydenhuollon , sosiaalipalvelujen ja suun terveydenhuollon saatavuutta. Tavoitteena on saada kokonaiskuva nykytilanteessa henkilöstön työajan ja resurssien käytön jakaantumisesta eri tehtävien välillä ja selvittää asiakassegmentointianalyysin avulla palvelujen käytön jakautumista eri asiakasryhmien välillä perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnassa ja sosiaalipalveluissa sekä löytää ratkaisut ongelmakohtiin. Tilannetta selvitetään ja ratkaisuja etsitään myös suun terveydenhuollossa. Tavoitteena on myös kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa ja parantaa ehkäiseviin palveluihin pääsyä. Osana ehkäisevän työn kokonaisuutta kehitetään yhdistysverkostoa ja otetaan käyttöön lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät sekä kehitetään yhteistyörakenteita sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sivistystoimen välillä. Päihdepalveluihin rakennetaan matalan kynnyksen toimipiste. Keskeisenä tavoitteena on lisätä digitaalisten palvelujen käyttöä osana sairauksia ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää toimintaa, omahoitoa, palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia.

Hankkeen hyötytavoitteet: saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus, ennaltaehkäisy ja ennakointi, laatu ja vaikuttavuus, monialaisuus ja yhteeentoimivuus sekä kustannusten nousun hillintä.

 

Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus:

 • pyritään parantamaan palvelujen saatavuutta PTH-vastaanottotoiminnassa, sosiaalipalveluissa ja suun terveydenhuollossa muun muassa selvittämällä kokonaiskuva työajan ja resurssien jakautumisesta nykytilassa eri tehtävien välillä. 
 • selvitetään palvelunkäytön jakautumista eri asiakasryhmien välillä asiakassegmentointianalyysin avulla.
 • pyritään kohdentamaan käytettävissä olevat henkilöstöresurssit mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin tehtäviin.
 • kehitetään ennaltaehkäiseviä ja varhaisen vaiheen palveluja.
 • pyritään hyödyntämään erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

Ennaltaehkäisy ja ennakointi:

 •  pyritään parantamaan ennaltaehkäisyä ja ennaltaehkäiseviin palveluihin pääsyä koko väestön osalta.
 •  pyritään kohdentamaan ennaltaehkäiseviä palveluita tunnistetuille riskiryhmille.
 •  pyritään monipuolistamaan ja lisäämään ennaltaehkäiseviä palveluja.
 • kehitetään yhdistysyhteistyötä.
 • otetaan käyttöön nuorten psykososiaaliset menetelmät.

Laatu ja vaikuttavuus:

 • pyritään kehittämään laadun ja vaikuttavuuden seurannan mittareita.
 • vahvistetaan tutkimuksen roolia perustason palveluissa.

Monialaisuus ja yhteentoimivuus:

 • kehittää uusia toimintatapoja eri palvelujen yhteensovittamiseksi uudessa toimintaympäristössä.
 •  karsitaan eri toimijoiden päällekkäinen työ.
 •  jatkokehitetään kerralla kuntoon- mallia.
 • kehitetään palliatiivisenhoidon kokonaisuutta.
 • kehitetään yhteistyörakenteita sivistystoimen ja Sosterin välille

Kustannusten nousun hillintä:

 • edellä kuvattujen hyötytavoitteiden avulla pyritään kustannusten nousun hillintään.
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Kehittämistoimien keskeisinä hyötyinä voidaan pitää perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden ja suun terveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja laadun parantumista. Alueen asukkaat hyötyvät ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämisestä ja hoidon keskittämisestä peruspalveluihin raskaiden erikoissairaanhoidon palveluiden sijaan. Myös digitaalisten ratkaisujen löytäminen palveluohjauksessa ja etähoivassa parantaa hoidon ja palvelun saatavuutta ja vähentää asiakkaiden tarvetta hakeutua paikan päälle hoidon ja palvelun suunnitteluun tai toteutukseen. 

Resurssienkäytön optimoinnin ja palvelujen asiakasryhmäkohtaisen kohdentamisen avulla saadaan asiakkaille oikeita palveluja oikea-aikaisesti ja lisätään sähköisen ajanvarauksen mahdollisuutta.

Suun terveydenhuollossa puretaan jonoja ja kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ettei jonoja pääsisi syntymään.

Hankkeessa kehitetään uusia ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluja esimerkiksi jalkautumalla asukkaiden muiden arjen palvelujen yhteyteen sekä lisätä järjestöyhteistyötä.

Päihdepalveluihin kehitetään matalan kynnyksen toimipiste.

Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi kehitetään Sosterin integroituun järjestelmään soveltuvia laadun ja vaikuttavuuden seurannan mittareita ja toimintamalleja.  Tämä toteutetaan hankkeessa populaatioterveyden pilotin avulla.

Palliatiivisen kotisairaala hoidon kehittäminen niin, että suurin osa potilaista voitaisiin hoitaa perustasolla ja erityistason osaaminen tuoda mahdollisuuksien mukaan potilaan lähelle. 

Yhteistyörakenteiden kehittäminen sivistystoimen ja Sosterin välille niin, että tunnistetaan asiakkaan palvelutarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tätä kautta tarjotaan oikea-aikaisia, vaikuttavia palveluja ennen raskaamman palvelutarpeen syntymistä. Parannetaan työnjakoa eri toimijoiden välillä.

 

Tuotokset ja tulokset

Tiivistelmä oma-arvioinnista, syksy 2021

1.      Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen

 

2.      Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

 

3.      Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

 

4.      Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen  

 

 

Tiivistelmä oma-arvioinnista, kevät 2021

 

1.      Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen

Perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen kehitystarpeiden tunnistaminen, selvitys resurssien käytöstä sekä asiakassegmentointi on aloitettu yhden asiakasryhmän kohdalta. Pilottiryhmäksi on valikoitu tyypin II Diabetespotilaat. Muiden perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen sekä sosiaalipalvelujen osalta selvitystyö aloitetaan syksyllä 2021. Selvitystyö suun terveydenhuollon palvelujen saatavuuden parantamiseksi on tehty. Selvityksen perusteella on määritelty 13 kehittämistoimenpidettä. Kehittämistoimenpiteiden myötä hoitoon pääsy on parantunut ja odotusajat lyhentyneet.

 

2.      Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

Päihdepalvelujen matalan kynnyksen toimipisteen suunnittelu on aloitettu ja etenee aikataulun mukaisesti. Digitaalisten palvelujen käyttöönotto on vasta alussa joten arviointitietoa ei vielä ole käytettävissä.  Yhdistysverkoston kehittämiseen on nimetty työryhmä, jonka tehtävänä on tiivistää Sosterin, kolmannen sektorin ja oppilaitosten välistä yhteistyötä konkreettisten kehittämistehtävien kautta. Työryhmän keskeisimmiksi kehittämistehtäviksi on määritetty 1) yhdistysten linkittäminen Sosterin sähköisiin asiakaspolkuihin, 2) Sairaalan yhteyteen rakentuvan uudisrakennuksen tiloihin tulevan, yhdistysten toiminnan esittelyyn, vapaaehtoistyöhön ja OLKA-toimintaan suunniteltavan ”Kansalaistorin” toimintojen suunnittelu ja kehittäminen, 3) Sote-ammattilaisten, kuntalaisten ja yhdistysten välisen viestinnän kehittäminen mm. tehostamalla yhteisen YHES.fi-palvelualustan käyttöä ja järjestämällä sähköisiin työkaluihin liittyviä koulutuksia, sekä 4) matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan kartoitus ja suunnittelu. Nuorten psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto toteutuu PSSHP:n NMOK-hankkeen koordinoimana suunnitelman mukaisesti.

 

3.      Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi toteutetaan tiedolla johtamisen pilotti. Hankkeessa on kilpailutettu palveluntuottaja toteuttamaan tyypin II diabetespotilaiden hoitopolkuun liittyvän populaatioterveyden pilotin yhdessä perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan henkilöstön kanssa. Pilotti alkaa toukokuussa 2021.

 

4.      Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen  

Palliatiivisen hoidon kokonaisuuden kehittäminen on aloitettu nykytilakuvauksella, jonka pohjalta on tehty toimintatapamuutoksia, muun muassa aloitettu moniammatillinen hoitajavetoinen palliatiivinen kierto. Lisäksi on julkaistu palliatiivisen potilaan sähköinen asiakaspolku. Sivistystoimen ja Sosterin välisen yhteistyön kehittämistä on jatkettu mm. koulutustoimen ja Jelppi-tiimin kanssa. Lisäksi on suunniteltu kohtaamispaikkatoiminnan jatkoa. Yhteistyötä on tehty myös IPC-menetelmän käyttöönoton tiimoilta.

 

 

Sosterin logo

Aihealueet

Sosiaali- ja terveyskeskukset