Kainuun hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Kainuun maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kainuu: tulevaisuuden sote-keskus
Lyhyt kuvaus

Kainuun hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Kainuun maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Toimiaika

2020-2022

Toimijat

Hankkeen päätoteuttajana, hallinnoijana ja palvelujen järjestäjänä toimii Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Hanke nivoutuu tiiviisti yhteen Kainuun rakenneuudistus (KaRa) -hankkeen kanssa.

Kehittämistyön yhteydessä huolehditaan niin johdon, esimiesten, henkilöstön kuin kansalaisten osallisuuden toteutumisesta hankkeessa.   Sidosryhmiä (kunnat ja seurakunnat, maakunnan ja kansalliset järjestöt, kuntien HYTE-toimijat, maakunnallinen LAPE-työryhmä, sosiaalialan osaamiskeskukset ISO ja POSKE, kuntien vammais- ja vanhusneuvostot, oppilaitokset, OYS-erva, muut alueelliset sote-toimijat) osallistetaan hankkeeseen mm. verkostotyön, projektiryhmien ja ohjausryhmän kautta. Asiantuntijapalvelua hankitaan tarpeen mukaisesti osaamisen kehittämiseksi.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Pirjo Kyyrönen
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
pirjo.kyyronen@kainuu.fi

Luotu

30.06.2020

Viimeksi muokattu

15.09.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty ja tuotettu jo vuodesta 2005 maakunnallisesti. Kainuun sote on kuntayhtymämuotoinen organisaatio (Puolanka osajäsenenä), jossa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto on integroitu samaan organisaatioon. Integraation ja palvelurakenteen kehittämistä on tukenut vakiintunut maakunnallinen soteorganisaatio. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteentoimivuudessa on kohtuullisen hyvät toimintatavat, joskin luonnollisesti kehitettävää löytyy edelleen.

Osa palveluista tuotetaan lähipalveluina, osa keskitetysti ja osa seudullisesti tai maakunnallisesti. Asiakkaiden käytössä on sähköisiä palveluita, ja työntekijät hyödyntävät sähköisiä työvälineitä. Työntekijät liikkuvat alueella yli kuntarajojen vieden harvemmin tarvittavia palveluja lähelle kuntalaisia. Kainuun väkiluku on noin 72 000, joista Kainuun soten jäsenkuntien väestömäärä reilut 70 000. Henkilöstöä Kainuun sotessa on n. 3 800.

Kainuun alueen väestö vanhenee ja vähenee, mikä yhdessä työttömyyden ja työkyvyttömyyseläkettä saavan väestöllisen osuuden kanssa aiheuttaa epäedullisen huoltosuhteen. Alueelle ominaisia haasteita ovat myös mm. väestön sairastavuus ja se, että kuntakohtaiset erot ovat suuria monessa ulottuvuudessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset ovat maan toiseksi korkeimmat, erikoissairaanhoidon kustannukset ovat maan korkeimmat.

Kainuun soten visiona on, että jokaisella on hyvä elämä Kainuussa ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä, tehokkaita ja vaikuttavia. Strategia kiteytyy avainsanoihin: hyvinvoivat, aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat, hyvän palvelun sote, tasapainoinen talous ja houkutteleva työpaikka. Kainuun sotessa harjoitettuun vahvaan laatutyöhön ja edellä mainittuihin, alueelle ominaisiin haasteisiin pyritään vastaamaan osaltaan Kainuun soten Tulevaisuuden sote-keskus –kehittämistyöllä.

Päämäärä ja päätavoite

Sote-keskuksen moniammatillisen vastaanottotoiminnan kehittämisessä ydin on sen systeeminen uudistaminen ja osaamisen vahvistaminen. Kehittämisen tavoitteena on sote-keskusten palvelujen saatavuuden parantaminen sekä kansansairauksien ja yleisten hyvinvointiriskien parempi hallinta. Yhtälailla, tavoitteena on parantaa asiakaskokemusta viiveettömällä palvelutarpeen ratkaisulla ja lisätä tuottavuutta hoitosuhteen jatkuvuudella.

Suun perusterveydenhuoltoa uudistetaan pilotoimalla Kerralla kuntoon –toimintamallia, jossa monta suun terveyteen liittyvää vaivaa - tutkimus, paikkaus, hammaskiven poisto - hoidetaan samalla käynnillä.

Lasten, nuorten ja koko perheiden palveluja ja ennaltaehkäisevää työtä kehitetään tehostamalla kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntien varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yhteistyötä. Tavoitteena on, että toimijat tietävät toistensa toimintatavat ja menetelmät entistä paremmin ja voivat näin tehdä arviota oikeanlaisen tuen tarpeesta monialaisesti yhteistyöverkostossa. Lisäksi käyttöön otetaan erilaisia ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä työmuotoja ja kehitetään/monipuolistetaan jo käytössä olevia. 

Hyte-työn vaikuttavuutta parannetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen mallin sekä hyvinvointitiedolla johtamisen avulla. Keskeisin hyötytavoite on laadun ja vaikuttavuuden parantuminen, ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen tuen vahvistuminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventuminen.

Tulevaisuuden sote-keskus -kehittämistyöhön sisältyy luonnollisesti sähköisten palvelujen ja etäpalvelujen hyödyntäminen, joilla vähennetään palvelujen sekä aika- että paikkariippuvuutta ja tehostetaan palveluprosesseja.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Perusterveydenhoidossa toimintatapa muuttuu niin, että palvelutarpeen ratkaisu alkaa heti ja yksi ammattilainen huolehtii ratkaisun valmiiksi saakka hyödyntämällä moniammatillista tiimiä/osaamista asiakkaan tarpeen mukaisesti. Uudistuksella pyritään viiveettömään palvelutarpeen ratkaisuun ja hoitosuhteen jatkuvuuteen. Moniammatillisella tiimimallilla turvataan monen ongelman asiakkaiden hoidon hallinta, asiakasturvallisuus ja laatu. Palvelukonseptiin kuuluvalla Terveys- ja hyvinvointisuunnitelmalla ja asiakasta osallistavalla elämäntapatuella tavoitellaan kansansairauksien ja yleisten hyvinvointiriskien parempaa hallintaa. Sähköinen asiointi Omasotessa ja etäpalvelut vapauttavat kapasiteettia niille, jotka eivät sähköiseen asiointiin kykene tai tarvitsevat fyysisen palvelun. Oman työn hallittavuus ja työn tulosten näkyminen lisää työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia.

Suun terveydenhuollossa tuloksena on pilotoitu Kerralla kuntoon –toimintamalli, kokemukset toiminnanohjausjärjestelmästä, jonka avulla uutta toimintamallia toteutetaan, ja suunnitelma toimintamallin  laajentamisesta koko Kainuuseen. Uudistuksella tavoitellaan sitä, että hoitojaksot lyhenevät, hoitoon pääsy helpottuu, paljon hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon jää enemmän resursseja ja työhyvinvointi paranee.

Lapsen, nuoren ja perheen ympärille lisätään kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvää sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen ammattilaisten välistä moniammatillista yhteistyötä. Tulokset ja tuotokset, joilla tähdätään mm. palvelujen saatavuuteen ja ennakoivaan työhön:

  • varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen tarpeeseen sovelletaan moniammatillisen neuvolatiimin toimintamallia ja siitä tuotetaan kuvaus; palvelut toimivat koordinoitusti ja ammattilaiset tietävät kuka vastaa perheen tuesta
  • sivi-sote-yhteistyö on sujuvaa; paljon palveluja tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille määritellään vastuutyöntekijä, joka linkittää ja koordinoi perus- ja erikoistason palvelut yhdeksi palveluketjuksi
  • lasten neuvolassa ja esh:n lasten poliklinikalla käytössä olevaa Neuvokas perhe –menetelmän käyttöä laajennetaan ja systematisoidaan perheiden elintapaohjauksen tukena
  • nuorten psykososiaalisiin palveluihin tuodaan uusia menetelmiä - IPC ja Coolkids - ja osaamista vahvistetaan Kainuussa
  • lähisuhdeväkivaltatyön menetelmät ja ohjeet päivitetään, osaamista vahvistetaan ongelman tunnistamisessa ja asiakkaan kohtaamisessa, asiaan liittyvää näkyvyyttä, viestintää ja ohjausta uudistetaan ja lisätään.

Ikäihmisten palveluissa otetaan käyttöön uusi vaikuttavampi HyVo –toimintamalli, valitaan toiminnalle vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuusmittarit  ja otetaan ne käyttöön. Kokonaisvaltaista ja osallistavaa lähestymistapaa vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Koulutuksen avulla vahvistetaan kuntien Hyte-toimijoiden sekä soten johdon ja asiantuntijoiden vaikuttavuus- ja tiedolla johtamisen osaamista. Syntyvää tietoa hyödynnetään ikäihmisten hyvinvoinnin vahvuuksien ja tarpeiden ja kotona pärjäämisen kokonaiskuvan tunnistamiseen sekä palvelujen uudelleen arviointiin ja kehittämiseen.

Toteutuessaan toimenpiteet lisäävät sote-toiminnan tuottavuutta ja Kainuun soten valmiuksia toimia Tulevaisuuden sote-keskus –toimintamallilla.

Aihealueet

Sosiaali- ja terveyskeskukset

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön