Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa 3-13 -vuotiaille lapsille suunnattua laaja-alaista ja pitkäkestoista terveyskasvatusohjelmaa. Ohjelman ydinteema on ehkäisevä päihdetyö ja varhainen vaikuttaminen. Opetusohjelman tavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa sekä korostaa henkistä ja fyysistä ainutlaatuisuutta. Koulutus Elämään- opetusohjelma vierailee vuosittain yli sadalla koululla ja päiväkodilla, kohdaten oppitunneilla kaikkiaan noin 20 000 oppilasta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Koulutus Elämään- opetusohjelma
Lyhyt kuvaus

Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa 3-13 -vuotiaille lapsille suunnattua laaja-alaista ja pitkäkestoista terveyskasvatusohjelmaa. Ohjelman ydinteema on ehkäisevä päihdetyö ja varhainen vaikuttaminen. Opetusohjelman tavoitteena on vahvistaa lapsen itsetuntoa sekä korostaa henkistä ja fyysistä ainutlaatuisuutta. Koulutus Elämään- opetusohjelma vierailee vuosittain yli sadalla koululla ja päiväkodilla, kohdaten oppitunneilla kaikkiaan noin 20 000 oppilasta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Koulutus Elämään -opetusohjelma pyrkii edistämään lasten ja nuorten terveitä elämäntapoja sekä siirtämään päihteiden käytön kokeilu- ja aloitusikää eteenpäin. Lähtökohtana on asenne- ja arvokasvatus, joka antaa lapselle keinoja muodostaa ja sisäistää hyvä ja positiivinen kuva omasta itsestään ja mahdollisuuksistaan. Pitkän tähtäimen päämääränä on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja edistää hyvinvointia.

Tavoitteena on pitkällä aikavälillä vaikuttaa kansanterveyteen lisäämällä lasten tietoa terveellisestä ravinnosta, liikunnasta, levosta sekä päihteistä. Vain pitkäkestoisella opetuksella voidaan saada pysyviä muutoksia lasten asenteissa ja käyttäytymisessä suhteessa päihteisiin ja yleensä terveellisiin elämäntapoihin.

 

Toimiaika

Koulutus Elämään- opetusohjelma on toiminut Suomessa vuodesta 2001 alkaen ja toiminta on jo juurtunut osaksi yhteistyökoulujen ohjelmaa. Uusia yhteistyökouluja otetaan mukaan resurssit huomioiden.

Toimijat

Koulutus Elämään- opetusohjelmaa toteutetaan alakouluissa ja päiväkodeissa usealla eri paikkakunnalla. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat siis koulut ja ne tahot, joissa opetus tapahtuu. Opetuksesta ja ohjelmasisältöjen toimivuudesta kerätään säännöllisesti palautteita luokanopettajilta ja koulun tai päiväkodin henkilöstöltä, sekä oppilailta itseltään. Näiden arviointien pohjalta toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan koulujen tarpeita. Varsinainen toiminnan kehittämis- ja suunnittelutyö tapahtuu säätiön henkilöstön toimesta. 

 

Rahoittaja
Muu rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Säätiöt ja rahastot
Yhteyshenkilön nimi
Sami Teikko
Yhteyshenkilön organisaatio
Koulutus Elämään Säätiö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
sami.teikko@koulutuselamaan.fi

Tekijä

Satu Carlson

Luotu

16.06.2020

Viimeksi muokattu

23.06.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ehkäisevää ja suunnitelmallista terveys- ja päihdekasvatusta tarvitaan Suomessa yhä enemmän. Suurin osa suomalaisista lapsista voi hyvin ja on terveitä. Vaikka lasten terveys onkin kehittynyt myönteisesti, terveyden kokeminen ei ole muuttunut positiiviseen suuntaan. Joka kymmenennellä kouluikäisellä on jokin lääketieteellisesti todettava ja hoitoa vaativa vamma tai sairaus. Viime vuosikymmenien aikana lasten sairauskirjo on muuttunut. Erityisesti ylipainoisuus, astma ja allergiat ovat lisääntyneet huomattavasti. Lasten ylipainon myötä kakkostyypin diabetes on yleistynyt myös lapsilla. Lisäksi mielenterveydelliset ongelmat, kuten masennus tai krooninen stressi ovat lisääntyneet lasten ja nuorten keskuudessa. Tällaiset tekijät voivat johtaa syrjäytymiseen ja/tai päihteiden käyttöön. Varhain vaikuttamalla, voidaan tukea lapsen itsetunnon vahvistumisen positiivista suuntaa sekä ohjata lapsia tekemään terveyttään ja hyvinvointiaan vaalivia valintoja elämässään. Terveelliset elintavat opitaan jo varhaislapsuudessa.

Päämäärä ja päätavoite

Päämäärä: 

Koulutus Elämään -opetusohjelma edistää lasten ja nuorten terveitä elämäntapoja sekä siirtää päihteidenkäytön kokeilu- ja aloitusikää eteenpäin. Lähtökohtana on asenne- ja arvokasvatus, joka antaa lapselle keinoja muodostaa ja sisäistää positiivinen kuva omasta itsestään ja mahdollisuuksistaan sekä vahvistaa kykyä tehdä hyviä valintoja elämässään. Pitkän tähtäimen päämääränä on ehkäistä nuorten syrjäytymistä.

Päätavoite: 

Lasten ja nuorten terveiden elämäntapojen edistäminen ja pähteidenkäytön kokeilu- ja aloitusiän siirtäminen eteenpäin.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Opetusohjelma on suunnattu 3-13 -vuotiaille lapsille. Ohjelma on suunniteltu vuosittain eteneväksi ja lapsen ikätason huomioivaksi kokonaisuudeksi. Kullekin ikäryhmälle on oma pedagoginen lähestymistapansa ja myös aiheet etenevät kehitysvaiheen mukaisesti. Opetusohjelman kesto on yhdeksän vuotta. 

Tavoiteltavat tulokset: 

  1. Lasten/nuorten terveitä elämäntapoja on edistetty
  2. Nuori kokee, ettei hänellä ole tarvetta kokeilla tai käyttää päihteitä alaikäisenä vain kuuluakseen joukkoon.
  3. Opetusohjelman avulla on tuettu luokanopettajien työtä alakouluissa

Tavoiteltavat tuotokset: 

Koulutus Elämään- opetusohjelmalle asetettuja tavoitteita seuraamalla varmistetaan opetusohjelman laatu.

Opetusohjelman tavoitteet:

  1. Lapsi saa uutta tietoa terveydestä ja terveellisistä elämäntavoista ihmiskehon toimintaan tutustumalla.
  2. Lapsi saa faktapitoista tietoa päihteistä ja siitä, kuinka päihteet vaikuttavat ihmiskehossa.
  3. Lapsi saa kuulluksi tulemisen ja osallistumisen mahdollisuuden oppitunneilla. (itsetunnon vahvistaminen)
  4. Lapsi saa oppitunneilla vahvistuksen, että hän on kehonsa kanssa ainutlaatuinen yksilö ja voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. (itsetunnon vahvistaminen)
  5. Lapsen terveisiin elämäntapoihin liittyvä kiinnostus lisääntyy. 
  6. Säätiö tarjoaa hyvät oppimisen puitteet: oppimisympäristö on elämyksellinen, opetusvälineistö korkeatasoista ja opettajien ammattitaito korkea.
  7. Mukana olevat koulut pysyvät mukana ohjelmassa ja näin varmistetaan opetuksen jatkuvuus ja pitkäkestoisuus.
Tuotokset ja tulokset

Hankkeen tuottamat tuotokset ja uudet asiat: 

Säätiön tuotos on liikkuva Koulutus Elämään -opetusohjelma: http://www.koulutuselamaan.fi/index.php?page=opetuksen-sisalto

Vuoden 2019 tuotokset ja saavutukset:

1. Koulutus Elämään -säätiön opetukseen osallistui vuonna 2019 yli 20 000 lasta ja nuorta yli sadassa alakoulussa ja päiväkodissa.

2. Koulutus Elämään -ohjelma on käännetty myös ruotsin kielelle

 

Tulosten hyödyntäminen ja juurruttaminen: 

Opetusohjelmaa on toteutettu vuodesta 2001 ja toiminta on jo juurtunut osaksi yhteistyökoulujen ohjelmaa. Uusia yhteistyökouluja otetaan mukaan resurssit huomioiden.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Opetusohjelman avulla on onnistuttu tarjoamaan nuorille tietoa terveellistä elämäntavoista, päihteistä ja omien valintojen merkityksestä. Opetusohjelmassa mukana olleet nuoret ovat kokeneet, että opetus on antanut heille hyvin mm. terveelliseen ravintoon, ihmiskehon toimintaan ja alkoholiin liittyvää hyödyllistä tietoa. Useamman vuoden ajan opetuksessa mukana olleet oppilaat ovat kertoneet kiinnittävänsä enemmän huomiota ruokavalioonsa, riittävään unen saantiin sekä vähentäneensä pikaruoan ja sokerin syöntiä. Valtaosa opetusohjelmaan osallistuneista lapsista ja nuorista suhtautuu kielteisesti mm tupakointiin. Oppilailta on tiedusteltu myös alkoholin kokeilusta ja käytöstä ja suuri osa vastaajista oli sitä mieltä, että alkoholia saa maistaa tai juoda vasta täysi- ikäisenä. Tämä on tavoitteemme, sillä opetusohjelmamme korostaa, ettei alkoholi sovi kehittyvän nuoren keholle ja laki sallii alkoholinkäytön vasta 18-vuotiaana.

Myös luokanopettajat kokevat, että lasten kiinnostusta terveysaiheisiin on lisätty Koulutus Elämään- opetusohjelman myötä hyvin. Luokanopettajat ovat sitä mieltä, että oppilaat olivat Koulutus Elämään -oppituntien jälkeen motivoituneita ja haluavat jatkaa perehtymistä aiheisiin. Yleisesti luokanopettajat arvioivat oppitunnit tärkeäksi. Koulutus Elämään- opetusohjelman avulla on tuettu kouluja sen toteuttamassa opetus- ja kasvatustehtävässä.

Lisäksi pitkän aikavälin vaikutuksia on, että Koulutus Elämään- opetusohjelma osaltaan on onnistunut ehkäisemään syrjäytymistä sellaisten lasten ja nuorten kohdalla, jotka systeemaattisesti ovat osallistuneet vuositaisille terveyskasvatuksen tunneille ja saaneet vahvistusta hyvinvointinsa edistämiseksi. Nuoret omaavat terveelliset elämän tavat ja kunniottavat sekä arvostavat terveyttä ja hyvinvointiaan. Niin fyysiset kuin psykkiset ongelmat vähentyvät lasten ja nuorten keskuudessa. Päihdekokeilut siirtyvät myöhemmäksi ja päihteiden käyttö tunnistetaan itselle ja ympäristölle haitalliseksi. Halu ja tavoite pitää itsestään huolta on vahva. Nuori omaa hyvän itsetunnon sekä kykenee tekemään itsenäisesti hyviä valintoja elämässään, ymmärtäen haitallisten valintojen seurauksia.

Liitetiedostot ja linkit
Koulutus Elämään Säätiö- Life Education Finland

Aihealueet

Ehkäisevä päihdetyö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön