Verkosto (THL) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Kirjaamisen ja tiedon laadun -projektia.  Verkosto on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen, kansallinen, koordinoiva ja vuorovaikutukseen pohjautuva verkosto. Kukin mukana oleva taho huolehtii oman organisaation tiedonkulusta suhteessa kansalliseen verkostoon. Kukin jäsen edustaa omaa organisaatiotaan verkostossa ja sama toisin päin eli kukin jäsen edustaa kansallista verkostoa omassa organisaatiossaan. Kukin jäsen tuo oman alueen tilannettaan esille verkoston kautta, jotta yhteiskehittäminen mahdollistuu.

Verkostossa on yhdyshenkilöt hyvinvointialueittain/ organisaatioittain (1-2 hlöä) ja varahenkilöt. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sote-kirjaamisen kansallinen verkosto (THL)
Lyhyt kuvaus

Verkosto (THL) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelman Kirjaamisen ja tiedon laadun -projektia.  Verkosto on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen, kansallinen, koordinoiva ja vuorovaikutukseen pohjautuva verkosto. Kukin mukana oleva taho huolehtii oman organisaation tiedonkulusta suhteessa kansalliseen verkostoon. Kukin jäsen edustaa omaa organisaatiotaan verkostossa ja sama toisin päin eli kukin jäsen edustaa kansallista verkostoa omassa organisaatiossaan. Kukin jäsen tuo oman alueen tilannettaan esille verkoston kautta, jotta yhteiskehittäminen mahdollistuu.

Verkostossa on yhdyshenkilöt hyvinvointialueittain/ organisaatioittain (1-2 hlöä) ja varahenkilöt. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Verkoston perustehtävä

Verkoston perustehtävä on tiedonvaihto ja vuorovaikutus hyvinvointialueiden kesken kirjaamisen kehittämiseen ja kirjaamisen asioihin liittyen. Verkosto toimii osana Kestävää kasvua ja muodostaa samalla pysyvää verkostotoimintaa. Verkosto on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen ja sitä johdetaan myös sote-yhteisenä työnä. Verkosto edistää sen toiminnan kautta sille asetettuja tavoitteita. 

Keskeisintä on toiminta, jota verkostoon kuuluminen aiheuttaa sen jäsenen ja hänen taustaorganisaationsa toiminnassa. 

Verkoston toiminta

 1. Verkoston Teams-keskustelut hyvinvointialueiden ja muiden verkoston toimijoiden kesken
 2. Verkosto hyödyntää Innokylää yhteiskehittämisen ympäristönä
 3. THL järjestää verkostolle verkkoseminaareja 
 4. THL järjestää verkostolle keskustelutunteja
 5. THL tarjoaa mahdollisuuden hyvinvointialueiden järjestämille esittelytilaisuuksille
 6. THL  järjestää tarvittaessa työpajoja erikseen sovittavien teemojen mukaisesti
 7. Kaikille AVOIN kirjaamisen ja tiedon laatu -Teams-kanava (sijainti: Teams "ULK RRP alueyhteistyö"-kanavan alla)

Verkoston työskentelyn keskiössä on Teamin keskustelut, johon jokaisen verkoston jäsenen odotetaan osallistuvan oman hyvinvointialueen näkökulmasta. Mikäli haluat tietää, miten oman alueesi työtä edistetään osana verkoston toimintaa, olethan yhteydessä alueesi edustajaan.

Verkoston toimintaperiaatteita

 • Avoimuus
 • Vuorovaikutus 
 • Luottamus
 • Tiedon jakaminen hyvinvointialueiden välillä 

Sote-kirjaamisen kansallisen (THL) verkoston tavoitteet

Kirjaaminen ja tiedon laatu -projektin tavoitteet:​ Kirjaamisosaamisen (myös monialaisen) vahvistaminen, Kirjaamisen yhdenmukaistuminen​, Kirjatun tiedon laadun parantuminen. 

 1. Kirjaamisosaamisen vahvistaminen  
  • Monialaisen kirjaamisosaamisen vahvistaminen 
  • Kansallisten kirjaamisohjeiden jalkauttaminen verkoston kautta
  • Hyvinvointialueille kirjaamisen ja tiedonhallinnan koulutuksen valtakunnallisista painopisteistä viestiminen, jotta alueet voivat hyödyntää tietoa esim. koulutussuunnitelmissaan. 
  • Kumppanuuksien ja vertaistuen tarjoaminen 
  • Yhteiskehittämisen edistäminen (mahdollistaa alueiden koulutuksien, materiaalien sekä muun tiedon jakaminen) 
  • Hyvinvointialueiden verkoston jäsenten eli yhdyshenkilöiden ja kansallisen tason toimijoiden yhteen saattaminen 
    
 2. Kirjaamisen yhdenmukaistaminen  
  • Kansallisesti yhdenmukaisen kirjaamisen edistäminen (esim. hyvinvointialueiden koulutussuunnitelmien toisille jakaminen jo valmisteluvaiheessa)
  • Vertaisoppimisen edistäminen hyvinvointialueiden kesken 
  • Kirjaamisen haasteiden tunnistaminen ja yhdessä ratkaisujen pohtiminen 
    
 3. Kirjatun tiedon laadun parantuminen  
  • Yhdessä tiedon laatuun vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja alueiden työn näkyväksi tekeminen
  • Kirjaamisen merkityksen näkyväksi tekeminen osana asiakastyön ja johtamisen kokonaisuutta 

Verkoston jäsenten tehtävät

Keskeistä on se toiminta, jota verkostoon kuuluminen aiheuttaa sen jäsenen ja hänen taustaorganisaationsa toiminnassa. 

 1. Edustaa omaa aluettaan ja kertoa alueensa sote-kirjaamisen kehittämisestä
 2. Osallistua verkoston Teams-keskusteluihin tuomalla esille oman hyvinvointialueen tilannekuvaa keskusteluihin
 3. Toimia yhteyshenkilönä verkoston ja oman alueen välillä  
  1. Huolehtia tiedotuksesta oman alueen suuntaan (+ työnjako varajäsenen kanssa)  
 4. Viedä verkoston kautta hankittu tieto oman alueen kirjaamisen keskeisille kehittäjille ja toimijoille 
 5. Edistää työn nivomista pysyvään toimintaan jo hankeaikana  
 6. Käydä keskustelua oman alueen toimijoiden kesken, jotta on riittävä käsitys oman alueen tilanteesta  
 7. Kertoa henkilövaihdoksista, ja varmistaa että koordinointi ja tiedon kulku jatkuu molempiin suuntiin, vaikka henkilö vaihtuu

Hyvinvointialueiden kirjaamisen verkostot kuvataan Innokylään

Hyvinvointialueet voivat kuvata omat kirjaamisen kehittämistä edistävät verkostot Innokylän toimintamalleihin. Kun toimintamalli on kuvattu Innokylään, linkitetään se Sote-kirjaamisen kansalliseen verkosto (THL) -kokonaisuuteen ja näin  muodostuu 22 alueen kokonaisuudet. Ole tarvittaessa yhteydessä THL:n vastuuasiantuntijoihin ja oman alueen yhdyshenkilöön. Myös hyvinvointialueiden väliset verkostot kannattaa kuvata Innokylään.

Toimiaika

Suomen kestävän kasvun ohjelma 2022–2025. Verkostosta on tarkoitus muodostaa pysyvä verkosto. 

Toimijat

VERKOSTON JÄSENET:

Hyvinvointialueen (ml Helsinki ja HUS) toimijat:

 • Jokainen hyvinvointialue nimeää  yhdyshenkilön (1-2 hlöä) verkostoon (+varajäsenet tarvittaessa)
  • Tulee huomioida, että yhdyshenkilö edustaa sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa
  • Jokainen alue voi nimetä jäsenelle varajäsenen (organisaation sisällä tehdään työnjako jäsenen kanssa)
  • Jäsenet voivat olla samoja, jotka on rekrytoitu Kestävän kasvun ohjelmaan sote-kirjaamiskoordinaattoreiksi
  • Jäsenen  tulisi edustaa sekä operatiivista että johtotasoa alueensa osalta, jotta verkostoon kuulumisen on mahdollista saada aikaan riittävästi toimintaa omalla alueella.

Kansallisen tason toimijat: 

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen asiantuntijoita 
  • THL koordinoi verkostoa ja mahdollistaa kansallisen näkyvyyden
  • THL saa kansallisen tilannekuvan, jota se hyödyntää mm kehittämistyössä ja ohjeiden tuottamisessa
  • Asiantuntijat: terveydenhuollon kirjaaminen, sosiaalihuollon kirjaaminen, tiedon laadun asiantuntija, kirjaamisen ja tiedon laadun projektipäällikkö, Kestävän kasvun kehittämispäällikkö & alueyhteistyö, Sosiaalihuollon Kantaan liittymistä edustava asiantuntija
 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Opetushallitus (OPH)
 • Kansa-koulu 5 -hanke (Kansa-koulu 5 -hankkeella on erityisrooli alueiden sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen tukemisessa 31.3.2024 asti. Hanke osallistuu verkoston toimintaan ja tiedonvaihtoon. Hanke jakaa sen omista työpajoista ja verkostoista saatua tietoa verkoston käyttöön.) 
 • Kela (Kela osallistuu verkostoon Kanta-palvelujen näkökulmasta. Kanta-palvelut tukevat ja ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita ja ammattilaisia Kanta-palvelun käyttöönotoissa. Tässä asiakastiedon kirjaamisella on iso merkitys, sillä asiakkaalla on mahdollisuus nähdä hänestä kirjatut tiedot OmaKannasta, tiedon laatua ja yhdenmukaisuutta sekä järjestelmien käytettävyyttä unohtamatta.)
 • Hyvinvointiala HALI ry (edustaa sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksiä ja järjestöjä.)

   

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Varonen; Anne Ålander
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.varonen@thl.fi

Tekijä

Päivi Varonen

Luotu

07.11.2022

Viimeksi muokattu

17.06.2024
Kestävän kasvun eu logo

Aihealueet