Työkykyä yhdessä - kuntoutumisen tukea sisäilmasta oireilevalle

Työkykyä yhdessä -hankkeessa kehitettiin keinoja kuntoutumisen tukemiseen sisäilmasta oireileville työikäisille. Työskentelyssä hyödynnettiin sisäilmasta oireilevien kokemustietoa toimintakyvyn muutoksista, työkyvystä ja työssä jaksamisesta sekä keinoista niiden tukemiseksi. Hankkeen toiminta järjestettiin etäratkaisuin, joten osallistuminen oli mahdollista kaikkialta Suomesta. Hanke oli käynnissä vuosina 2020-2023. Hankkeen toiminta päättyi syyskuussa 2023. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Työkykyä yhdessä - kuntoutumisen tukea sisäilmasta oireilevalle
Lyhyt kuvaus

Työkykyä yhdessä -hankkeessa kehitettiin keinoja kuntoutumisen tukemiseen sisäilmasta oireileville työikäisille. Työskentelyssä hyödynnettiin sisäilmasta oireilevien kokemustietoa toimintakyvyn muutoksista, työkyvystä ja työssä jaksamisesta sekä keinoista niiden tukemiseksi. Hankkeen toiminta järjestettiin etäratkaisuin, joten osallistuminen oli mahdollista kaikkialta Suomesta. Hanke oli käynnissä vuosina 2020-2023. Hankkeen toiminta päättyi syyskuussa 2023. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja tuottaa kuntoutumisen tukea sisäilmasta oireilevalle.

Sisäilmasta oireilevien työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja vahvistamiseen etsittiin hankkeen aikana ratkaisuja neljän eri toiminnon avulla: puhelinneuvonta, yksilöllinen ohjaus, vertaistukiryhmät, ryhmämuotoinen kuntoutumisen tuki.

Hankkeen toiminnassa hyödynnettiin olemassa olevia kuntoutuksen hyviä käytäntöjä, kuten tavoitteiden asettamista, vertaistukea, ryhmämuotoisuutta, moniammatillisuutta ja dialogisuutta. Saavutettavuuden takaamiseksi hankkeessa hyödynnettiin etäkuntoutuksen menetelmiä. 

 

 

Toimiaika

Hanke oli käynnissä vuosina 2020-2022 ja hankkeen toiminta päättyi syyskuussa 2023.

Toimijat

Hankkeen työskentelyssä hyödynnettiin sisäilmasta oireilevien kokemustietoa toimintakyvyn muutoksista, työkyvystä ja työssä jaksamisesta sekä keinoista niiden tukemiseksi. Kehittämistyötä tehtiin yhdessä sisäilmasta oireilevien sekä sisäilmasta oireilevia kohtaavien ammattilaisten kanssa.  Hankkeen toteuttivat Kiipulasäätiö ja Hengitysliitto ry.  

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Niina Henttonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Kiipulasäätiö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
niina.henttonen@kiipula.fi

Tekijä

Niina Henttonen

Luotu

02.05.2023

Viimeksi muokattu

25.09.2023
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hankkeen kehittämistyön alussa tehtiin tarvekartoitus sisäilmasta oireilevien tuen ja avun tarpeista. Tässä tarvekartoituksessa hyödynnettiin mm. Hengitysliiton aiemmin keräämää kokemustietoa sisäilmasta oireilevien tuen tarpeista, aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta ja ammattilaisten työpajatyöskentelyä. Tämä tarvekartoitus toimi yhteiskehittämisen lähtökohtana. Tarvekartoituksen avulla kehitettiin toimintamalli, jolla pyrittiin vastaamaan sisäilmasta oireilevien tuen tarpeeseen. Tarvekartoitus löytyy liitteistä.

Hankkeen toimintaan osallistuneet olivat mukana yhteiskehittämässä hankkeen toimintaa osallistuessaan hankkeen toimintaan. Hankkeen toimintaan sisäänrakennettu yhteiskehittäminen mahdollisti siihen osallistumisen matalalla kynnyksellä. Kehittäminen rakennettiin toimintaan mukaan näkymättömäksi, mutta oleelliseksi osaksi. Toimintaan tehtiin muutoksia joustavasti, jolloin kehittäminen eteni koko hankekauden ajan.  

Hankkeessa kerätyn kokemustiedon mukaan sisäilmasta oireilu aiheuttaa arjessa merkittäviä muutoksia, rajoituksia ja taloudellisia vaikeuksia. Sisäilmasta johtuva oireilu ja sisäilma-altisteiden välttäminen vaikeuttavat arjessa selviytymistä ja vaikuttavat oireilevan työ-ja toimintakykyyn. Oireilu lisää myös terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttöä, kun tarjottu apu ja tuki eivät välttämättä kohtaa oireilevan kokemaa tarvetta. Sisäilmasta oireileville ei tällä hetkellä ole Käypähoitosuosituksessa ohjattuja hoitoketjuja tai palvelupolkuja.

Hankkeen yhdeksi tavoitteeksi oli kirjattu sisäilmasta oireilevien etenemispolun mallintaminen. Tämän tavoitteen saavuttamista hankkeen aikana haastoivat puuttuvat hoito-ja palvelupolut, vielä rakenteilla olevat sisäilmasta oireilevien diagnoosiin, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvät suositukset sekä olemassa olevan sosiaaliturvan muutokset. Näitä hankkeen tavoitteen saavuttamiseen liittyviä haasteita avataan tarkemmin hankkeen kirjoittamassa Sisäilmasta oireilevien työkyvyn tukemisen etenemispolkuja - artikkelissa. Artikkeli löytyy liitteistä ja hankkeen verkkosivuilta.

 

 

Päämäärä ja päätavoite

Työkykyä yhdessä -hankkeen järjestämän toiminnan tavoitteita oli yhteensä neljä.

1. Sisäilmasta oireilevat hankkeen toimintaan osallistuvat kokivat selviävänsä arjestaan.

  • Osallistujien elämänhallinnan tunne oli lisääntynyt.
  • Osallistujilla oli enemmän ja kohdennetumpia keinoja tulkita tilannettaan hyvinvointinsa edistämiseksi.

2. Sisäilmasta oireilevat hankkeen toimintaan osallistuvat kokivat selviävänsä työstään.

  • Osallistujien työ- ja toimintakyky oli kohentunut.
  • Osallistujille oli enemmän ja kohdennetumpia keinoja tulkita tilannettaan ja heidän työelämäsuhteensa oli selkiintynyt.

3. Yhdessä kehitetyt interventiot koettiin vastaavan osallistujien odotuksia ja tarpeita.

  • Hankkeen järjestämällä toiminnalla oli koettuja vaikutuksia.
  • Hankkeen kehittämä toimintamalli on käytettävissä niin järjestöillä kuin muissa organisaatioissa.

4. Sisäilmasta oireilevien etenemispolut on mallinnettu alueellisesti yhdessä palveluiden tarjoajien kanssa.

  • Tukimalli on käytettävissä myös muualla Suomessa.

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Työkykyä yhdessä -hankkeen kuntoutumisen tuen toimintamallissa kehitettiin ja tarjottiin neljää erilaista toiminnallisuutta sisäilmasta oireileville työikäisille.  Tämä toimintamalli ja sen toiminnallisuudet on esitelty tähän kokonaisuuteen liitetyssä toimintamallissa.

Hankkeessa kehitetty kuntoutumisen tuen prosessi tähtäsi osallistujan ja kuntoutumisen ammattilaisen välisessä vuorovaikutuksessa muodostuvaan tavoitteelliseen muutossuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen. 

Keskeisenä tavoitteena jokaisessa kohtaamisessa oli kokemus kuulluksi ja kunnioitetuksi tulemisesta. Asiantuntijan tiedon ja tuen tarkoitus oli auttaa asiakasta löytämään ja rakentamaan vaihtoehtoisia toimintatapoja arkeensa ja vahvistaa näin omaa toimijuuttaan.

Kuntoutuminen on asiakkaan arjessa tapahtuva myönteinen muutos alkutilanteeseen nähden. Muutos näkyy voimavarojen tunnistamisena ja vahvistumisena. Tämä parantaa myös työkykyä.

 

Tuotokset ja tulokset

Hankkeessa kehitetyn ja tarjotun toiminnan lisäksi hankkeessa kerättiin ja julkaistiin havaintoja hankkeen toimintaan osallistuneiden kokemuksista sisäilmasta oireilun vaikutuksista työ- ja toimintakykyyn sekä keinoista niiden tukemiseksi. 

Hankkeen toimintaan osallistuneet sisäilmasta oireilevat sekä heitä kohtaavat ammattilaiset tuottivat hankkeen aikana uudenlaista ymmärrystä sisäilmasta oireilevan kuntoutumisen tuen edellytyksistä ja sisällöistä. Kokemustietoa kerättiin hankkeen aikana sekä ammattilaisilta työpajoissa että oireilevilta heidän osallistuessaan hankkeen järjestämään toimintaan.

Hankkeen aikana tehtiin tiedon ja kokemusten yhdistämistä, jonka avulla luotiin kuntoutumisen tuen toimintamallin lisäksi myös työkalut kohtaamisen sekä oireileville itselleen että ammattilaisille, jotka kohtaavat sisäilmasta oireilevia. Hankkeessa tuotetut kohtaamiset työkalut sekä Sisäilmastoseminaarissa 2022 julkaistu artikkeli kohtaamisen työkalusta ammattilaisille löytyvät hankkeen verkkosivuilta ja liitteenä.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin artikkeleita, blogeja, posteri sekä työkykytarinoita sisäilmasta oireilun vaikutuksista oireilevan työ- ja toimintakykyyn. Hankkeen julkaisemat materiaalit löytyvät hankkeen verkkosivuilta https://hankkeet.kiipula.fi/tyokykya-yhdessa/

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Hankkeessa kerättiin havaintoja osallistujien työ- ja toimintakyvyn muutoksista mm. Kykyviisari ®- itsearviointimenetelmän tuloksista, osallistujien haastatteluista sekä ryhmissä jaetuista kokemuksista. Lisäksi laadullista palautetta kerättiin hankkeen toimintaan osallistuneiden työ- ja toimintakyvyn muutoksista erilaisilla palautteen keräämisen menetelmillä. Hanke teetti myös Kokemuksia työkyvyn tuen polusta- kyselyn kuntoutumisryhmissä olleille (n=20) osallistujille. 

Hankkeen havainnot osallistujien työ- ja toimintakyvyn muutoksista jakautuivat neljään eri kokonaisuuteen: toimijuuden vahvistuminen, toimintakyvyn parantuminen, työelämäsuhteen selkiytyminen ja työkyvyn kohentuminen. Lukeaksesi lisää hankkeen havainnoista osallistujien työ-ja toimintakykyyn löydät hankkeen toimintamallista.

Hankkeen toiminnan vaikutuksia on kuvattu esimerkiksi Sisäilmastoseminaarissa 2023 julkaistussa artikkelissa ja posterissa Uudenlainen ymmärrys sisäilmasta oireilevan työkyvystä. Artikkeli ja posteri liitteissä. 

Hankkeessa kerättyyn kokemustietoon perustuen hanke on julkaissut myös artikkelin Sisäilmasta oireilevien työkyvyn tukemisen etenemispolkuja, jossa kuvataan niitä haasteita, joita sisäilmasta oireilevien etenemispolkujen mallintamiseen on liittynyt ja sitä, kuinka hankkeessa päädyttiin määrittelemään etenemispolkua näin: ”Etenemispolulla tarkoitetaan ihmisen omia elämänvaiheita, johon vaikuttavat erilaiset tapahtumat ja kohtaamiset. Etenemispolku -ajatuksessa etenevä itse on aktiivisessa roolissa määritellessään omaa etenemistään. Etenemispolulla oireileva jäsentää oireilun vaikutuksia sekä itselleen että kohtaamilleen ammattilaisille.” Artikkelissa myös pohditaan työkyvyn tukemisen palveluiden tuottamista tulevaisuudessa sisäilmasta oireilevien näkökulmasta. Artikkeli löytyy hankkeen verkkosivuilta ja liitteenä.

Liitetiedostot ja linkit