Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen lapissa

  • Kirkon perheneuvonnassa tuetaan kriisissä olevia perheitä ja pariskuntia sekä tuetaan vanhemmuutta. Kirkon perheneuvontapalveluiden kytketään palveluohjauksen avulla perhekeskuksen tarjontaan. Tämä toteutuu jokaiseen Lapin kuntaan ulottuvan seurakunta- ja yhteistyökumppaniverkoston myötä perhekeskuksessa. Jäsennetään lasten ja perheiden palveluiden tarjontaa perhekeskuksessa tuomalla seurakuntien avoimet varhaiskasvatuspalvelut ja perhetyö perhekeskuksen palveluvalikkoon.
  • Luodaan palveluiden verkostomainen kokonaisrakenne yhteistyössä ylähankkeen ”Perhetoimintakeskustoimintamalli toimintojen ja palveluiden yhdistäjänä” -kanssa.

Kehitetään perheneuvonnan palvelunohjausta perheiden elämänkaaren kaikissa vaiheissa ennaltaehkäisevällä ja moniammatillisella työotteella.

  • Kehitetään palveluiden saatavuutta digipalveluiden kautta, jolloin tukea tarvitsevat perheet saavat palvelun oikea-aikaisesti. Digipalveluiden alustana käytetään Poskelapin digialustaa (www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen lapissa
Lyhyt kuvaus
  • Kirkon perheneuvonnassa tuetaan kriisissä olevia perheitä ja pariskuntia sekä tuetaan vanhemmuutta. Kirkon perheneuvontapalveluiden kytketään palveluohjauksen avulla perhekeskuksen tarjontaan. Tämä toteutuu jokaiseen Lapin kuntaan ulottuvan seurakunta- ja yhteistyökumppaniverkoston myötä perhekeskuksessa. Jäsennetään lasten ja perheiden palveluiden tarjontaa perhekeskuksessa tuomalla seurakuntien avoimet varhaiskasvatuspalvelut ja perhetyö perhekeskuksen palveluvalikkoon.
  • Luodaan palveluiden verkostomainen kokonaisrakenne yhteistyössä ylähankkeen ”Perhetoimintakeskustoimintamalli toimintojen ja palveluiden yhdistäjänä” -kanssa.

Kehitetään perheneuvonnan palvelunohjausta perheiden elämänkaaren kaikissa vaiheissa ennaltaehkäisevällä ja moniammatillisella työotteella.

  • Kehitetään palveluiden saatavuutta digipalveluiden kautta, jolloin tukea tarvitsevat perheet saavat palvelun oikea-aikaisesti. Digipalveluiden alustana käytetään Poskelapin digialustaa (www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/).
Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankesuunnitelman vaikuttamissuunnitelmassa tavoitteeksi on kirjattu perheneuvontapalveluiden saavutettavuuden parantuminen ja varhaisen tunnistamisen malli, joiden myötä seuraa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kasvu. Tavoitteen voidaan nähdä toteutuneen kuvapuhelinpalvelun myötä, sekä palveluohjauksen tehostumisen myötä (palvelukartasto, palvelukortti ja digitaalisten palvelujen sivusto). Koulutusten (Kuulevat korvat ja parisuhteen tuen sekä eroauttamisen koulutuskiertue) myötä työntekijöiden valmiudet varhaiseen tunnistamiseen ovat lisääntyneet.

Toimiaika

Tämä kokonaisuus on päättynyt 31.12.2018, mutta hankkeen tuottama materiaali on talletettu Innokylään tulevaisuuden  sote- /maakunta- ja perhekeskumallien jatkovalmisteluja varten.

Toimijat

Mukana kehittämässä ovat olleet Perhekeskumalli Lappiin - hankkeen kehittäjätyöntekijät Pohjois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta Poskesta sekä kollegat muiden maakuntien LAPE-hankkeista sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä ja THL:stä.

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden lisäämistä on edistetty osallistumalla Rovaniemellä Perheiden tori- verkoston tapahtumiin kauppakeskus Revontulessa, jossa lapset ovat piirtäneet unelmien perheiden taloa ja kertoneet ajatuksia mukavista aikuisista. Hankkeessa perheiden ääni on saatu kuuluville myös kehittäjäasiakastoiminnalla. Kehittäjäasiakkaat ovat olleet mukana hankkeen kehittäjätiimeissä, palvelukortin työstämisessä sekä seminaarien asiantuntijoina. Hankkeessa on kuultu myös maakunnallisen nuorisofoorumin nuoria, sekä OHJAAMOn nuoria palvelujen kehittämisessä.

Perhekeskustoimintamalli Lappiin- hanke on järjestänyt helmikuussa 2018 muun muassa Lapsiystävällinen kunta -tapahtuman, johon kutsuttiin myös seurakuntien edustajia. Tilaisuudessa sai vinkkejä siihen, miten kuntien ja tulevan maakunnan päätöksenteossa, budjetoinnissa, investoinneissa ja palveluissa voidaan huomioida lasten ja nuorten tarpeet lasten oikeuksien näkökulmasta, ja miten niiden arviointi ja seuranta saadaan läpinäkyväksi.

Oulun hiippakunnan UUTE-hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä hankkeen alussa, kun UUTE-hankkeen projektipäällikkö ohjeisti hankkeen hallinnoinnissa ja toimi TURVA-hankkeen ohjausryhmässä asiantuntijajäsenenä ja teki näin omarahoitustuntityötä TURVA-hankkeelle.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Hannele Heinonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Oulun hiippakunta
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
hannele.heinonen@evl.fi

Luotu

11.06.2020

Viimeksi muokattu

17.06.2020
Tuotokset ja tulokset

Hankkeen aikana vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluja on kartoitettu ja palveluohjauksen tueksi on rakennettu palvelukartasto, jossa ovat mukana myös seurakuntien tarjoamat palvelut.

Parisuhteen tuen ja eroauttamisen palvelukorttia, joka on julkaistu syyskuussa 2018, on hankkeen aikana painettu 2000 kappaletta. Kortissa ohjataan perheitä ottamaan yhteyttä seurakuntien perheasiain neuvottelukeskukseen ja seurakuntien eri työaloille, sekä sähköisenä palveluna esitellään valtakunnallinen vauva.fi/teema/parisuhdeneuvola -sivusto, jossa luterilaisen kirkon perheneuvojat vastaavat ihmisten parisuhdetta koskeviin kysymyksiin.

 

Projektityöntekijä Hannele Heinonen on ollut kirjoittamassa artikkelia Kirkon tulevaisuusselonteko 2030, Kirkon perhetyö ja perhekeskustoiminta, yhdessä vantaalaisen Iris Sotamaan kanssa.  Projektityöntekijä ollut muutoinkin edustamassa kirkkoa ja muistuttamassa luterilaisen kirkon erinomaisista lasten, nuorten ja perheiden palveluista niin maakunnallisissa kuin valtakunnallisissa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tapahtumissa ja seminaareissa sekä osallistunut Kirkkohallituksen LAPE-työryhmän työskentelyyn. Hankkeen aikana osallistuttiin myös toiseen kirjoitusprosessiin. Sitä hallinnoi THL, se oli Heinonen Hannele, Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen digitaalisuuden keinoin Perhekeskustoimintamalli Lappiin –hankkeessa. Teoksessa Hakulinen T, Laajasalo T & Mäkelä J. (toim.) Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen - teoriasta käytäntöön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, käsikirjoitus. Artikkelissa tuodaan hyvin esille seurakuntien vahva rooli Lapin digitaalisten palvelujen kehittämistyössä.

 

Lappilaiseen virtuaaliseen sosiaali-ja terveyspalvelukeskukseen virtu.fi:n on lisätty luterilaisen kirkon valtakunnallinen palvelu Kirkon keskusteluapua.fi sekä Rovaniemen seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen kuvapuhelinpalvelu, joka jatkaa toimintaa seurakunnan omana toimintana hankkeen loppumisen jälkeen.

Kittilän seurakunnan työntekijä on ollut mukana maakunnallisessa palveluohjaajien verkostossa, sekä Kittilän kunnan lapsiperheiden palveluohjauksessa.

Digitaalisten palvelujen saatavuutta on parannettu kokoamalla eri palveluntuottajien valtakunnallisia digitaalisia palveluja Oulun Hiippakunnan sivuille, sekä ohjattu kaikkia Lapin perhepalveluiden tuottajia tekemään samoin. Rovaniemen seurakunnan sivuille digitaalisten palvelujen sivusto on hankeaikana tehty. 

Hankkeessa on lisätty ammattilaisten osaamista digitaalisten palvelujen palveluohjauksessa. Digitaaliset palvelut ovat olleet aiheena useissa ammattilaisten kohtaamisissa hankeaikana. Lapin maakunnan palveluohjaajien verkostolle järjestettiin syksyllä 2018 koulutus vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eroauttamisen digitaalisista palveluista, sekä luterilaisen kirkon perhepalveluista. Lapin alueelle ominaiseen tapaan palveluohjaajien koulutukset on järjestetty Skype-koulutuksena, jotta kaikkialta on ollut yhtäläiset mahdollisuudet osallistua.

 

Syyskuussa 2018 järjestettiin parisuhteen tuen ja eroauttamisen koulutuskiertue kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville Torniossa, Sodankylässä ja Rovaniemellä. Koulutukset järjestettiin seurakuntien tiloissa ja mukana oli paljon seurakuntien työntekijöitä, osallistujia koulutuksissa oli yhteensä 140.

 

Suomen Diakonia Opiston :n opiskelijoille pidetty oppitunti aiheesta: Parisuhteen tuen digitaaliset palvelut syyskuussa 2018.

 

Oulun hiippakunnan TURVA-hankkeessa on hankittu välineistöä, jolla on kehitetty hiippakunnan työntekijöiden  mahdollisuuksia osallistua etäyhteydellä koulutuksiin, kokouksiin ja seminaareihin, esimerkkinä tästä on tammikuussa 2018 järjestetty Lapset puheeksi- menetelmäinfo, joka löytyy tallenteena Oulun hiippakunnan sivuilta:

https://oulunhiippakunta-evl-fi-d.aldone.fi/koulutus-ja-kehittaminen/tallenteet/lapset-puheeksi/   

 

Lapset puheeksi- menetelmäkoulutus järjestettiin Rovaniemellä kesä-lokakuussa 2018, kohderyhmänä Lapin seurakuntien ja Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevän perhetyön työntekijät.

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman ympärille tai aihetta on sivuttu seuraavissa teemapäivissä:

•                    Hiippakunnan kasvatuksen päivät helmikuussa, yhtenä teemana Seurakunnat perhekeskuksissa

•                    Huhtikuussa Lape-yhdyshenkilöiden tapaaminen Skype-kokouksessa

•                    Toukokuussa Lapin rovastikunnan tapaaminen, jonka yhtenä teemana Seurakunnat perhekeskuksissa

 

 

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Oulun hiippakunnan koulutuksissa voidaan jatkossa käyttää hankkeessa kehitettyjä palveluohjauksen käytäntöjä ja hankkeessa tuotettua materiaalia ja työkaluja julkaistaan hiippakunnan verkkosivuilla.

Suunnitelmissa oli kaavailtu puitteiden luomista perheneuvonnan osaamis- ja palvelukeskuksen käyttöönotolle. Rovaniemen perheasiain neuvottelukeskus kuvapuhelinpalvelun kautta voi tulevaisuudessa olla keskeinen tekijä koko Lapin parisuhde- ja perheneuvontatyössä. Asia vaatii työstämistä jatkossa, sekä yhteistyötä Tornion seurakunnan perheneuvonnan kanssa. Ja mahdollisesti valtakunnallisen kehittämistyön tukea.

Suunnitelmiin kirjattu perheneuvontapalveluiden saatavuus digitaalisesti on toteutunut jo hankeaikana, koska Rovaniemen seurakunta haluaa jatkaa kuvapuhelinpalvelua omana toimintanaan, lisäksi www.vauva.fi/teema/parisuhdeneuvola valtakunnallisen sivuston markkinointia voitaisiin lisätä, samoin muiden digitaalisten palvelujen markkinointia parantaa.