Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Varsinais-Suomen maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Varsinais-Suomi: tulevaisuuden sote-keskus
Lyhyt kuvaus

Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Varsinais-Suomen maakunnan alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 

Kansallinen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma Innokylässä

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kts. päämäärä ja tavoitteet osio.

Toimiaika

2020-2022

Toimijat

Varsinais-Suomen alueen kunnat, sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Pia Kirjonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Turun kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
pia.kirjonen@turku.fi

Luotu

30.06.2020

Viimeksi muokattu

12.11.2021
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

THL on syksyllä 2019  laatinut asiantuntija-arvion sosiaali- ja terveyspalveluista Tyks-erityisvastuualueella. Asiantuntija-arviossa esiin nousseet tarpeet ovat samoja, jotka ovat tulleet esiin myös alueen sisäisissä keskusteluissa.

Varsinais-Suomen ja Sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kesken käytiin 23.1.2020 aluekeskustelu, jossa katsottiin tilannekuvan noudattavan THL:n arviointiraportin havaintoja.

Kehittämiskohteina esiin nousivat tuolloin vahvasti palvelukokonaisuuksien integraation edistäminen sekä tarve siirtää painopistettä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja lasten, sekä ikäihmisten palveluissa laitospainotteisista palveluista peruspalveluihin. Tarpeet on kuvattu alueen kunnissa ja kuntayhtymissä syksyllä 2019 hyväksytyssä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksessä vuosille 2019 - 2020.

Kehittämisen lähtökohdiksi nostettiin viisi periaatetta:

1. Asiakas ennen organisaatiota

2.  Varmistetaan oikea-aikainen palveluihin pääsy

3. Vahvistetaan ennalta-ehkäiseviä ja peruspalveluja, jotka ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita

4. Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomioiden

5. Rahojen pitää riittää!

Alueella valitut kehittämistyön periaatteelliset lähtökohdat ovat hyvin samansuuntaisia Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden kanssa. Tämän johdosta Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma panostaa ensimmäisessä vaiheessa erityisesti ennalta-ehkäisevään työhön, peruspalvelujen saatavuuden parantamiseen, sekä palvelujen oikea-aikaisuuden ja vaikuttavuuden kohentamiseen.

Käytännön kehittämiskohteiksi nostetaan tämän vuoksi seuraavat toiminnalliset kokonaisuudet:

  • Maakunnallinen digiklinikka
  • Henkilökohtainen asiakasohjauspalvelu
  • Perhekeskusten ja varhaisen tuen kehittäminen
  • Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Päämäärä ja päätavoite

 

1. Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus

Lopullisena päämääränä on varmistaa varsinaissuomalaisille yhdenvertaisesti saavutettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka toteutuvat oikea-aikaisesti ja perustuvat asukkaiden palvelutarpeeseen. Maakunnallisesti tavoitteena on aikaansaada palvelukokonaisuuden nykyisellään muodostavista yksiköistä virtuaaliorganisaatio, joka pystyy toimittamaan palvelutarpeeseen täsmäytettyä osaamista niin, että erityisesti ruuhkatilanteissa tuodaan automaattisesti koko maakunnan toimijayksiköt tasaamaan kuormaa.

2. Ennaltaehkäisy ja ennakointi

Laajan FinTerveys 2017-tutkimuksen mukaan "ongelmien ja terveysriskien vahainen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen, neuvonta ja hoitoon ohjaus ovat keskeisiä keinoja vaikuttaa kaikkiin keskeisimpiin kansanterveysongelmiin. Tämä edellyttää laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreilla, kuten terveyden edistämistoimia ihmisten asuinympäristöissä, päivähoidossa, koulussa, työpaikoilla, harrastuksissa ja palveluissa."

Ensi vaiheessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä keskitytään toimeenpanemaan kaksi erilaista näyttöön perustuvaa ja vaikuttavaksi todettua toimintoa: 1) Arkeen voimaa -toimintamalli ja 2) Elintapaohjaus. Lisäksi hyvinvoinnin ja tereyden edistämisen johtamista ja rakenteita on tarkoitus kehittää rakenneuudistusrahoituksen turvin.

3. Laatu ja vaikuttavuus

Kehittämistyön turvin asukkaille pystytään varmistamaan laadukkaat ja yhdenvertaiset, asukkaiden tarpeeseen perustuvat, asiakas- ja kustannusvaikuttavat toimivat palvelut.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa pyritään tehostamaan laatua ja vaikuttavuutta erityisesti varmistamalla palvelun saannin oikea-aikaisuus, sekä palveluiden yteentoimivuus. Toimenpiteistä tähän painottuvat erityisesti henkilökohtainen asiakasohjauspalvelu, perhekeskus-toiminnan yhtenäistäminen, sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihde-palvelujen kehittäminen

4. Monialaisuus ja yhteentoimivuus

Lähtökohtana on, että kehittämistoimia kohdennetaan erityisesti niihin asioihin, joilla edistetään organisaatio- ja sektorirajat ylittävää palvelujen yhteentoimivuutta ja joiden tarkoitus on parantaa koko palvelujärjestelmän (asiakas- ja kustannus)vaikuttavuutta.

5. Kustannusten nousun hillintä

Kustannuksiin pyritään vaikuttamaan erityisesti hillitsemällä raskaimpien ja kustannuksiltaan kalliiden erityispalvelujen tarvetta. Näiden palvelujen tarpeeseen vaikutetaan panostamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä peruspalvelujen saatavuuteen ja oikea-aikaiseen tarjontaan.

Varsinais-Suomen maakunnan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke koostuu seuraavista osahankkeista:

Osahanke 1  Asiakas ja palveluohjauksen, sekä etäpalvelujen kehittäminen. Koostuu kahdesta toimenpiteestä:  

- kehitetään ja käyttöönotetaan keskitetty etäpalveluiden tuotantoyksikkö (To1)

- käynnistetään henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun tuotannollinen pilotointi (To2)

Osahanke 2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, koostuu kahdesta toimenpiteestä:

- käynnistetään Arkeen voimaa -toimintamallin maakunnallinen palvelutuotanto (To3)

- käynnistetään elintapaohjauksen prosessinomainen palvelutuotanto (To4)

Osahanke 3 Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen, koostuu kahdesta toimenpiteestä:

- käynnistetään Varsinais-Suomen perhekeskus -konseptin jatkokehitys (To5)

  • Toimenpiteen osia haetaan toteutettavaksi osana To2 sekä STM:n rakenneuudistushanketta.
  • Aloitetaan Lapset puheeksi -koulutukset

- käynnistetään Varsinais-Suomen lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen maakunnallinen koordinaatio ja palveluiden saatavuuden parantaminen palvelu-tuotantoa lisäämällä (To6)

 

 

 

 

 

 

 

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Osahanke 1 – Henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun sekä etäpalveluiden kehittäminen (To1 ja To2)

Kehittämällä Varsinais-Suomen henkilökohtaista asiakasohjauspalvelua ja etäpalveluiden tuotantoa edellä kuvatuin toimenpitein, parannetaan perustason sote-palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta sekä palveluiden tehokkaampaa tuotantoa.

Osahankkeessa kehitetään ja käyttöönotetaan Varsinais-Suomen keskitetty etäpalveluiden tuotantoyksikkö, joka tuottaa varsinaissuomalaisille ensivaiheessaterveydenhuollon etäkontakteilla toteutettavia hoitointerventioita sekä Varsinais-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ensilinjan palvelun- ja hoidontarpeen arviointiin uuden, moniammatillisen konsultaatiokanavan. Konsultaatiokanava laajentaa ja tarkentaa ensilinjassa toteutettavaa palvelu- ja hoidon tarpeen arviointia sekä -ohjausta. Jatkokehityksessä tavoitellaan asiantuntijuuden laajentamista sosiaalihuollon, erikoissairaanhoidon ja järjestökentän toiminta-alueille.

Henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun kehittäminen tehostaa asiakkaiden palveluinterventioiden suunniteltua toteutumista, vähentää palveluiden päällekkäisyyksiä ja mahdollistaa oikea-aikaisen siirtymän tarvittaviin palveluihin ja niistä edelleen kevyemmän palvelutuotannon piiriin.

Toimenpiteet vapauttavat osaltaan nykyisiä sote-palvelutuotannon resursseja uudelleenkohdennettavaksi sekä mahdollistavat ammattilaisten työnjaon kehittämistä ja uudistamista etäkontaktien ja hoidon- ja palveluntarpeen arviointien toimintakentissä.

Tarjoamalla nykyaikaisia toimintamalleja ja -prosesseja, digitaalisia etäinterventioita ja työkaluja hyödyntäen, sekä ohjaamalla paljon palveluita käyttäviä asiakkaita varmistetaan Varsinais-Suomen sote-palveluiden asiakaslähtöisen asiointikokemuksen ja -tyytyväisyyden myönteinen kehittyminen.

Osahanke 2 – Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (To3 ja To4)

Kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Varsinais-Suomessa siirretään toiminnan painotusta raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön sekä osaltaan parannetaan perustason sote-palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. Panostukset ehkäisyyn ja sekundaariseen preventioon parantavat palvelutuotannon laatua ja vaikuttavuutta. Toimenpiteillä varmistetaan Varsinais-Suomen laajuisesti elintapainterventioiden saatavuuden parantuminen ja perustason sote-ammattilaisten osaamisen kehittyminen.

Maakunnan jokaisessa kunnassa käyttöönotetaan hankeaikana Arkeen Voimaa -toimintamalli. Toiminnan kohderyhmän kokeman terveydentilan ja elämänhallinnan ennakoidaan parantuvan ja sosiaali- ja terveydenhuollon epätarkoituksenmukaisen palveluiden käytön vähentyvän. Kohderyhmä painottuu haavoittuvammassa asemassa olevien asiakkaiden joukkoon. Näin mahdollistetaan varsinaissuomalaisten terveyserojen kaventumista.

Toimenpiteillä käynnistetään Varsinais-Suomen prosessinomainen elintapaohjauksen palvelutuotanto. Elintapaohjaus keskittyy unettomuuden lääkkeettömän hoidon-, ravitsemuksen- sekä liikuntatottumusten etäinterventioiden tuottamiseen osana Varsinais-Suomen keskitettyä etäpalveluiden tuotantoyksikköä. Elintapaohjauksella tavoitellaan positiivisia muutoksia käyttäjien elintavoissa parantaen koettua hyvinvointia ja terveyttä sekä pienentäen heidän tulevaa sairastumisriskiään. Osana toimenpiteitä koulutetaan Varsinais-Suomen alueelle noin 35 lääkkeettömän unen hoidon asiantuntijaa. Toimenpiteet vapauttavat osaltaan nykyisiä sote-palvelutuotannon resursseja uudelleenkohdennettavaksi sekä mahdollistavat ammattilaisten työnjaonkehittämisen ja uudistamisen.

Osahanke 3 – Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen (To5 ja To6)

Kehittämällä Varsinais-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palveluita edellä kuvatuin toimenpitein, parannetaan ko. kohderyhmän perustason sote-palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta, palveluiden painottumista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön, parannetaan palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä varmistetaan monialaisuutta ja yhteentoimivuutta.

Toimenpiteillä jatkokehitetään Varsinais-Suomen perhekeskus-konseptia kattaen myös sähköisen perhekeskuksen -palvelut. Toimintamallilla varmistetaan asiakkaiden ohjautuminen matalan kynnyksen palveluihin raskaampien sijaan, sujuvoitetaan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja parannetaan perustason palveluiden laatua. Osana perhekeskus-konseptin kehittämistä koulutetaan perhekeskus-pilottialueiden esimiehiä ja tuetaan näin monialaista johtamista.

Kehittämällä asiakas- ja palveluohjausta ja kouluttamalla laajasti sote-ammattilaisia Lapset puheeksi -menetelmällä, tuetaan monialaista tukea tarvitsevien perheiden löytymistä ja nopeampaa avun saantia. Sähköinen perhekeskus osaltaan lisää palveluiden tavoitettavuutta ja kognitiivista saatavuutta sekä vapauttaa fyysisten tapaamisten vaatimia palveluaikoja.  

Toimenpiteillä levitetään lasten ja nuorten mielenterveys, käytös- ja päihdeongelmien näyttöön perustuvia menetelmiä ja parannetaan hoidon laatua. Näin toimimalla nuorten mielenterveyden matalan kynnyksen palvelujen saatavuus paranee ja laatu vahvistuu. Tavoitteena on näin vähentää erikoissairaanhoidon käytön tarvetta.

Tuotokset ja tulokset

Tiivistelmä oma-arvioinnista, syksy 2021

1.      Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen

2.      Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

3.      Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

4.      Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen  

Keskeisimmät tulokset, tuotokset ja uudet asiat:

To1: (Keskitetty etäpalveluiden tuotantoyksikkö) Virtuaalinen sotekeskus

Työskentely keskitettyä etäpalveluiden tuotantoyksikköä kohti on keskeytetty ja toimenpiteen suunnitelma ja tavoitteet on päivitetty. Keskeytyksen syynä on keskitetyn palvelutuotannon mallin toteuttamisen esteet hankeaikataulussa. Suunnitelman ja tavoitteiden päivityksen jälkeen toimenpiteessä lähdetään tuottamaan suunnitelmaa yhtenäisistä Varsinais-Suomen sähköisistä palveluista. Tarkoituksena on laatia suunnitelma sähköisistä palveluista, jotka mahdollistavat niiden saatavuuden yhdenvertaisesti kaikille alueen asukkaille.

To2: Asiakasohjauksen tuotannollinen pilotointi

Asiakasohjaustoiminta on laajentunut yhdeksään terveyskeskukseen Varsinais-Suomessa. Asiakasohjaajina toimii sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosiaaliohjaajia. Asiakasohjaus on palvelu, jossa monialaista palvelua tai monimutkaisessa terveys- tai elämäntilanteessa olevien asiakkaiden tilanne käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Sen jälkeen laaditaan suunnitelma ja palveluiden kokonaisuus. Asiakasohjauksen asiakkaat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä palveluun.

To3: Arkeen Voimaa - toimintamallin maakunnallinen palvelutuotanto

Malli on käytössä 15 kunnassa Varsinais-Suomessa. Jokaisessa kunnassa on järjestetty ainakin yksi Arkeen Voimaa- ryhmä. Ryhmiä on pidetty etänä ja läsnäolototeutuksena. Mallista on teetetty myös ruotsinkielinen materiaali. Uusia Arkeen Voimaa - ohjaajia sekä ohjaajien kouluttajia on koulutettu, mikä mahdollistaa mallin edelleen laajentamisen jatkossa.

To4: Elintapaohjauksen prosessinomainen palvelutuotanto ja unettomuuden lääkkeetön hoito- koulutukset

Unihoitajia koulutettu alueelle lisää. Tuettu lisäksi unihoitajatoiminnan aloittamista. Tällä hetkellä palvelua tarjolla yhdeksässä terveyskeskuksessa. Työstetään toiminnan jalkauttamisen tueksi alueellinen ohjeistus.

To5: Perhekeskuksen kehittäminen

Perhekeskustoimintamallin työstäminen aloitettu alueellisilla työpajoilla, joiden jälkeen laaditaan perhekeskusmalli Varsinais-Suomeen. Toteutettu Lapset puheeksi- menetelmän verkkokoulutus, jossa koulutettu lasten ja nuorten kanssa työskentelevien lisäksi aikuisten palveluissa työskenteleviä. Pyydä apua- kuuntelemisen mallia levitetty alueella järjestämällä koulutuksia kunnissa.

To6: Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

Aloitettu Kognitiivisen lyhytterapian menetelmäkoulutus, jossa mukana 60 opiskeluhuollon ja nuorisopsykiatrian ammattilaista. Perus- ja erikoistason yhteistyön lisäämiseksi aloitti Tyks Varhain - pilottityöryhmä, jossa toimintaa pilotoidaan viidessä kunnassa. Tyks yhteistyöalueella aloitettu yhteistyöskentely ja vertaiskehittäminen nuorten psykososiaalisen tuen osalta.

 

Tiivistelmä oma-arvioinnista, kevät 2021

1.      Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen

Ohjelman sisältämistä kehitystoimenpiteistä, joilla pyritään vaikuttamaan ensimmäiseen hyötytavoitteeseen, on tuotannolliseen vaiheeseen edennyt To2 – henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun pilotointi. Pilotoinnin asiakasmäärä on vielä pienehkö (24) ja asiakasohjaajien käyttämät kokonaisverkostot rakentumassa. Hyötytavoitteiden toteutumista THL:n mittaroimalla tasolla ei todennäköisesti vielä ole tapahtunut.

 

2.      Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön

Ohjelman sisältämistä kehitystoimenpiteistä, joilla pyritään vaikuttamaan toiseen hyötytavoitteeseen, on tuotannolliseen vaiheeseen edennyt To3 – Arkeen Voimaa -toimintamallin maakunnallinen käyttöönotto sekä To4 – unettomuuden lääkkeettömän hoidon koulutukset. Arkeen Voimaa -toimintamallin asiakasmäärä on vielä pienehkö (32) osittain johtuen Korona-rajoitteista ryhmämuotoisissa tapaamisissa. Unettomuuden lääkkeettömän hoidon koulutukset ovat toteutuneet suunnitellusti, uuden osaamisen käyttöönotto prosessinomaisesti terveyskeskusten palvelutuotannossa ei vielä ole merkittävästi edennyt. Hyötytavoitteiden toteutumista THL:n mittaroimalla tasolla ei todennäköisesti vielä ole tapahtunut.

 

3.      Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

Ohjelman sisältämistä kehitystoimenpiteistä, joilla pyritään vaikuttamaan kolmanteen hyötytavoitteeseen, on tuotannolliseen vaiheeseen edennyt To2 – henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun pilotointi, To3 – Arkeen Voimaa -toimintamallin maakunnallinen käyttöönotto sekä To4 – unettomuuden lääkkeettömän hoidon koulutukset. Asiakasmäärät on vielä pienehköjä ja unettomuuden lääkkeettömän hoidon koulutusten uuden osaamisen käyttöönotto prosessinomaisesti terveyskeskusten palvelutuotannossa ei vielä ole merkittävästi edennyt. Hyötytavoitteiden toteutumista THL:n mittaroimalla tasolla ei todennäköisesti vielä ole tapahtunut.

 

4.      Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen  

Ohjelman sisältämistä kehitystoimenpiteistä, joilla pyritään vaikuttamaan neljänteen hyötytavoitteeseen, on tuotannolliseen vaiheeseen edennyt To2 – henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun pilotointi, To3 – Arkeen Voimaa -toimintamallin maakunnallinen käyttöönotto sekä To4 – unettomuuden lääkkeettömän hoidon koulutukset. Asiakasmäärät on vielä pienehköjä ja unettomuuden lääkkeettömän hoidon koulutusten uuden osaamisen käyttöönotto prosessinomaisesti terveyskeskusten palvelutuotannossa ei vielä ole merkittävästi edennyt. Hyötytavoitteiden toteutumista THL:n mittaroimalla tasolla ei todennäköisesti vielä ole tapahtunut.

Aihealueet

Sosiaali- ja terveyskeskukset

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön