Osallisuuden ja vaikutusten mittari n. 14–25-vuotiaiden kanssa tehtävän lastensuojelun tueksi.
Lisää asiakkaan osallistumista itseään koskevaan lastensuojelun työskentelyyn.
Antaa tietoa lastensuojelun asiakkaan hyvinvoinnista sekä saadusta tuesta.

Toimintaympäristö **

Tampereen kaupungin ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen projekti 1.3.2020–28.2.2021. Projektissa jatkokehitettiin 3X10D-elämäntilannemittaria kohdennetusti lastensuojelunuorille lisäkysymyksillä kokemuksista, kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta. 

MONNI-hankkeen (vuosina 2021–2022) osalta tavoitteena on lisätä 3X10D Lastensuojelun käyttöä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan lastensuojelussa. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Lastensuojelun vaikuttavuuden tarkastelu ja lisääminen, asiakasnuorten osallisuuden parantaminen sekä kokemustiedon kerääminen.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tampereen kaupungille taustasyy 3X10D Lastensuojelun luomiselle ja kehittämiselle projektissa oli tiedon vähyys sijaishuollossa ja jälkihuollossa olevista nuorista sekä heidän osallisuudestaan omissa lastensuojeluprosesseissaan. Kokonaistietoa esim. sijaishuollon ja jälkihuollon laadusta ja vaikuttavuudesta sekä hyvästä kohtelusta ei ollut saatavilla. Nuorilta itseltään ei kerätty tätä tietoa systemaattisesti ja koostetusti. Projektin avulla haluttiin edistää kaupunkistrategian tavoitteita jokaisen mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa sekä lisätä välineitä arvioida palvelun laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi projekti haluttiin sitoa mm. sijaishuollon hankinnan yhteydessä tehtävään kehittämiseen. Projektin avulla haluttiin mitata varhaisia merkkejä ja tietoa osallisuudesta ja kokemuksesta.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Tampereen kaupunki yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK) sekä Pesäpuu ry:n lastensuojelun kokemusasiantuntijanuorten sekä lastensuojelussa työtä tekevien ammattilaisten kanssa työpajoissa ja tapaamisissa kehitettiin mittaria. Kysely toteutettiin siten, että mahdollistetaan myös pitkäaikaisseuranta.

Tavoiteltu muutos

Tampereen kaupungin ja Diakonia-ammattikorkeakoulun vuoden mittaisessa yhteisprojektissa tavoitteena oli:

  • Lastensuojelun sijais- ja jälkihuollossa olevien nuorten osallisuuden vahvistaminen sekä tiedon lisääntyminen heidän koetusta hyvinvoinnistaan ja palvelukokemuksistaan. Edellä mainitun tiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä ja hankinnoissa.
  • Nuorten koetun hyvinvoinnin mittaamiseen olisi olemassa mobiilisti toimiva työkalu, 3x10D-elämäntilannemittari, jota on jo käytetty muissa Tampereen kaupungin sosiaalipalveluissa.
  • Tuloksena Tampereella on käytettävissä nuorten hyvinvoinnin mittaaminen digitaalisella välineellä (3x10d + ensisijaiset muutokset hyvinvoinnissa ja osallisuudessa), ja tiedonkeruu (yksi koko otoksen kattava kysely) jälkihuollossa olevien nuorten hyvinvoinnin arvioimiseksi on tehty ja hyvinvointivaikutukset on analysoitu
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on 14–25-vuotiaat lastensuojelun asiakasnuoret ja heidän kanssaan työtä tekevät ammattilaiset.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Pohjana käytettiin 3X10D Elämäntilannemittarin nuorisoikäisten versiota ja siihen lisättiin elementtejä ensisijaisten hyvinvointimuutosten arvioinnissa.

Idean testaus asiakkaalla

Sijaishuollon ja jälkihuollon asiakkaiden arvioita mittarista:

Kysely oli hyvä, sillä kysymykset saivat miettimään asioita. Kysymyksiin oli helppo vastata.

Kysely pisti pohtimaan asioita tosissaan. Tuntuu olevan paljon sanottavaa, mutta ihan kaikkea ei pysty kirjallisesti selittämään. 

On hienoa miten kiinnostaa saada tietää miten jälkihuollossa / sijoituksessa on mennyt. Voisi olla enemmän kysymyksiä ennen ja jälkeen niin tietää miten ihminen vastaisi nyt ja samaan kysymykseen silloin.  Sopivan pituinen kysely

Ratkaisun perusidea **

3X10D Lastensuojelu on:

•Osallisuuden mittari, toistuvasti käytettynä vaikuttavuuden mittari

•Puheeksi ottamisen väline

•Nuoren oman äänen kuuluville saamisen apuväline, asiakaslähtöisyyden korostaja

•Ajattelun herättäjä

•Prosessin tuki, valmistautumisen työkalu

•Väline suunnitelmallisen, asiakaslähtöisen työskentelyn tueksi

 

Jos kerätään organisaatiokohtaista koontidataa:

•Vähitellen syntyy käsitys ilmiöistä, palveluiden vahvuuksista ja kipukohdista

•Tätä syntynyttä tietoa voisi ja tulisi hyödyntää palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisessä

•Samalla, jos 3X10D Lastensuojelua hyödynnetään tiedolla johtamisen välineenä, nuoret pääsevät osalliseksi myös laajempaan kehittämiseen.

•3X10D Lastensuojelun avulla voidaan myös arvioida, onko muutosta syntynyt

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

3X10D Lastensuojelun lomake on MONNIn nettisivuilla ilmaiseksi kaikille saatavissa, pyydämme tietoa välineen käyttöönotosta

•MONNI järjestää avoimia infoja 3X10D Lastensuojelu elämäntilannemittarista sekä tiimeille/organisaatioille kohdennettuja infoja

•MONNI tukee välineen käyttöönotossa sparraajana ja reflektointikumppanina

MONNI kerää käyttökokemuksia 3X10D Lastensuojelu elämäntilannemittaria käyttäneiltä ammattilaisilta

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Huomioitavia asioita:

•Sosiaalialan ammattiosaamiseen ja eettiseen toimintaan kuuluu vahvistaa vastaajan turvallisuuden kokemusta; on lupa vastata kuten itse haluaa vastata – miten voit varmistaa tätä?

•Oman työyhteisön ja johdon tuki edistää käyttöönottoa, etenkin jos halutaan hyödyntää koontitietoa. Aina kuitenkin tarvitaan edelläkävijöitä – muutoksentekijöitä!

•Reflektointi on paikallaan ammattilaisen ja organisaation kyvystä ja tavasta ottaa vastaan palautetta.

•Sähköisen tiedon siirto; suojattu/suojaamaton tieto. 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
  • 3X10D Lastensuojelu on hyväksi todettu ja helposti käytettävä työkalu nuorisoikäisten lastensuojeluasiakkaiden (mukaan lukien jälkihuolto) kanssa käytettäväksi. Käytännössä työkalua voi käyttää muussakin asiakastyössä myös lastensuojelun ulkopuolella
  • 3X10D Lastensuojelun käyttäminen lisää asiakkaan oman äänen kuulumista ja sitä käyttämällä voidaan parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta
Liitteet
Nuorten kokemukset ja näkemykset keskiöön - Työkaluna 3X10D Lastensuojelu