3X10D Elämäntilanteen arviointikysely ja 3X10D Elämänpyörä-visualisointi

16-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten käyttöön Kuopiossa 2015 kehitetty itsearviointimenetelmä. Sisältää 10 elämänaluetta ja 3 näkökulmaa. Auttaa nuorta tunnistamaan elämäntilannetta ja tulevaisuuden toiveita, ja sopii palvelujen kokonaisvaltaiseen yhteensovittamiseen.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
3X10D Elämäntilanteen arviointikysely ja 3X10D Elämänpyörä-visualisointi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

16-29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten käyttöön Kuopiossa 2015 kehitetty itsearviointimenetelmä. Sisältää 10 elämänaluetta ja 3 näkökulmaa. Auttaa nuorta tunnistamaan elämäntilannetta ja tulevaisuuden toiveita, ja sopii palvelujen kokonaisvaltaiseen yhteensovittamiseen.

 

Toteutuspaikka
Kehitetty hyvinvoinnin integroidun toimintamallin Kuopion kuntakokeilussa 2015-2016. Kehittäjäkumppanina Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK. Kehitetty menetelmäksi nuoren palvelujen monialaiseen yhteensovittamiseen.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuopio
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Valtionvarainministeriö (VM)

Luotu

10.02.2020

Viimeksi muokattu

06.12.2021
Ratkaisun perusidea **

MUN ELÄMÄ -menetelmä koostuu visuaalisesta 3X10D™ Elämänpyörästä sekä 3X10D™ Kyselystä. Menetelmän avulla on mahdollista saada kokonaisvaltainen käsitys nuoren elämäntilanteesta ja hänen tulevaisuuden toiveistaan. Menetelmää voidaan käyttää apuna asiakkaan henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman (monialainen palvelusuunnitelmien yhdistelmä) lähtötilanteen kartoituksessa.

ALKUKESKUSTELU - 3X10D™ Elämänpyörä
Nuoren kanssa käytävää kokonaisvaltaista elämänhallinnan arviointia tukeva visuaalinen 3X10D™ Elämänpyörä, joka on kuvitettu nuoren elämän kannalta 10 merkityksellisestä aihepiiristä (kuten asuminen, perhe, ystävät, talous). Visuaalisen Elämänpyörän avulla nuoren on helpompi nostaa esille oman elämäntilanteensa kannalta keskeisiä kysymyksiä. Ammattilaisen ja nuoren kesken 3X10D™ Elämänpyörän avulla käytävän alkukeskustelun pohjalta nuori täyttää itsearviointiin perustuvan 3X10D™ Kyselyn.

ELÄMÄNHALLINNAN ITSEARVIOINTI - 3X10D™ Kysely
3X10D™ Kysely on 20 monivalintakysymykseen ja 10 avoimeen kysymykseen perustuva lomakemuotoinen elämänhallinnan itsearviointimenetelmä. Kyselyssä nuori arvioi elämäntilannettaan, hyvinvointiaan ja tulevaisuuden toiveitaan kymmenestä eri aihepiiristä (perhe, ystävät, päivittäinen tekeminen, terveys, itsensä kehittäminen, asuminen, raha-asiat, itsetunto, vaikeuksien voittaminen ja yleinen tyytyväisyys elämään) ja näitä kutakin kolmesta eri näkökulmasta (tärkeys-tyytyväisyys-tulevaisuus). Kyselyn sisältö vastaa Elämänpyörä-kuvituksen aihepiirejä. 3X10D™ Kysely on kehitetty yhteistyössä kuopiolaisten ammattilaisten ja nuorten sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.
MUN ELÄMÄ menetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Nuoren ja ammattilaisen välisen alkukeskustelun sekä nuoren itsenäisesti tekemän elämänhallinnan arvioinnin tietoja voidaan hyödyntää asiakkaan palvelukokonaisuutta ja eri ammattilaisten välistä työnjakoa suunnitellessa. Nuoren priorisoimat tarpeet ja hänen omalle elämälleen asettamat tavoitteet toimivat perustana monialaiselle työskentelylle. Menetelmä lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta, jonka on kokeiluvaiheen asiakkailla huomattu lisäävän motivaatiota ja sitoutumista. Asiakkaan elämäntilanteen muuttuessa olennaisesti alkukeskustelu ja elämänhallinnan arviointi tehdään uudestaan.

Toimintaympäristö **

Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kehittäminen Kuopiossa perustuu perustuu kaupungin ja valtiovarainministeriön väliseen kuntakokeilusopimukseen. Kokeilu toteutetaan ns. kuntakokeilulakia (Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien kehittämistä koskevista kokeiluista, ks. Finlex 1350/2014) soveltaen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

16-29-vuotiaat nuoret.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Täydentyy.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

MUN ELÄMÄ/3X10D-menetelmät tuottavat näkyvää ja mitattavaa tietoa asiakkaan omasta elämästä ja toiveista kartoittamalla nuoren ja nuoren aikuisen kannalta keskeiset elämänalueet. Samalla se yhdistää kolme keskeistä näkökulmaa: arvostukset, tilannearvion ja tulevaisuuden toiveet. Menetelmä toimii pohjana asiakkaan ja eri alan ammattilaisten kanssa käytäville keskusteluille. Mittari tuottaa myös nuorelle itselleen lisätietoa omasta elämäntilanteesta ja ohjaa tarkastelemaan joitain elämänalueita tarkemmin tai ottamaan yhteyttä tarjolla oleviin auttamistahoihin (järjestöt tai muut palvelun tuottajat).

Toimintamalli auttaa eri alan ammattilaisia sitoutumaan asiakkaan auttamiseksi yhteisiin tavoitteisiin ja sen avulla on mahdollista selkeyttää työnjakoa ja yhteistyötä, mikä korostuu uudessa maakunta- ja kuntayhteistyössä. Kustannuksia on mahdollista säästää, kun nuorta voidaan tukea riittävän varhain, palvelut voidaan suunnitella nuoren omia elämäntilannetta ja tavoitteita tukevaksi sekä yhteensovittaa eri palveluntuottajien palvelut organisaatiosta riippumattomaksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla ehkäisevän työn merkitys korostuu ja tulee näkyväksi. Menetelmä lisää asiakkaan osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Itse asettamiinsa tavoitteisiin myös nuoren itsensä on helpompi sitoutua ja motivoitua.

3X10D Kyselyn avulla voidaan tuottaa (pääosin) numeerista ja digitaalista tietoa sivutuotteena osana palveluprosessia tai keräämällä tietoa anonyymisti tutkimuksellisiin tarpeisiin. Numeerinen tieto muuntuu tilastolliseksi tiedoksi jota voidaan tarkastella yksilön tasolta väestöryhmien ja organisaation eri tasoille sekä alueellisesti. Uudenlainen tieto nuorten elämäntilanteesta ja tavoitteista mahdollistaa palvelurakenteen suuntaamiseen niihin tarpeisiin joita nuorilla (asiakkailla) on. Sen avulla on myös mahdollista rakentaa tekoälyyn pohjaavia ohjausmalleja. 3X10D Kyselystä on tehty ensimmäiset (epäviralliset) kieliversiot: ruotsi, englanti, norja, arabi, farsi.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

MUN ELÄMÄ, 3X10D™ Elämänpyörää ja  Kyselyä on mahdollista käyttää erillisenä työmenetelmänä tai osana vastuutyöntekijätoimintaan perustuvaa INTEGRAATTORI-mallia. 

Kansikuva
3X10D Elämäntilannemittari. Sisältää 10 elämänaluetta, joita kutakin arvioidaan 3 näkökulmasta (tärkeys, tyytyväisyys, tulevaisuus). Kehitetty Kuopiossa 2015 yhteistyössä DIAK:n kanssa. Elämänpyörä-kuvitus: Eesu Lehtola.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis