Arjen teknologiat on matalan kynnyksen esittelypiste teknologisista ratkaisuista, joita jokainen voi ostaa ikääntyneen kotiin tukemaan itsenäistä kotona asumista. Esittelypisteen tavoitteena on esitellä arkea helpottavia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja ja välineitä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Arjen teknologiat -esittelypiste
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arjen teknologiat on matalan kynnyksen esittelypiste teknologisista ratkaisuista, joita jokainen voi ostaa ikääntyneen kotiin tukemaan itsenäistä kotona asumista. Esittelypisteen tavoitteena on esitellä arkea helpottavia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja ja välineitä.

Toteutuspaikka
Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Ikäihmisten palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Sanna Koivikko

Luotu

19.11.2021

Viimeksi muokattu

22.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Arjen teknologiat esittelypisteessä voi tutustua kahteenkymmeneen viiteen kotona asumista, turvallisuutta ja toimintakykyä tukeviin apuvälineisiin ja laitteisiin. Esittelypisteen tavoitteena on tehdä hyvinvointiteknologiaa tutuksi sekä helpottaa teknisten ratkaisujen käyttöönottoa.

Esittelypisteeseen on valittu ainoastaan tuotteita, joita kuluttajat voivat itse ostaa esimerkiksi tavallisista kaupoista, marketeista ja verkkokaupoista. Tutustuttavana on myös matkapuhelimeen tai tablettitietokoneelle ladattavia sovelluksia. Esittelypisteen työntekijä antaa tietoa ja ohjausta sekä kertoo, mistä tuotteita on mahdollista hankkia.

Arjen teknologiat -esittelypiste sijaitsee Oulun kaupungin keskustassa Oulu10 tilojen aulassa, lähellä ikäihmisille suunnattua neuvontapalvelua, Aino-neuvontaa. Esillä arjen apuvälineitä ja laitteita, joita kävijät voivat tutkia ja kokeilla rauhassa. Oulun kaupunki ei vastaa asiakkaiden itse ostamien laitteiden asennuksesta, toimivuudesta tai käytöstä aiheutuvista ongelmatilanteista, mutta työntekijät ohjaavat ja neuvovat asiakkaita parhaansa mukaan.

Kiertävässä esittelyn avulla tuotteita voidaan esitellä siellä missä asiakkaat ovat, kuten ikäihmisten tapahtumissa, kerhoissa, yhdistyksissä, hyvinvointikeskuksissa, asukastuvilla ja ikäihmisten olohuoneilla. Maksuttoman esittelyn kesto on noin tunti. Esittelyssä on noin 15 tuotetta. Osa tuotteista tarvitsee sähköä, joten esittelytilassa tulee olla sähköliittymä. Esittelyn ajaksi tuotteet sijoitetaan pöydälle, joten tilassa tulee olla käytettävissä mielellään kaksi vähintään 120 x 50 cm pöytää.

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö vähenee ja ikääntyy tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Suomen vanhuspoliittisena linjauksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, myös säännöllisten palvelutarpeiden ilmaantuessa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Hallituksen linjaamassa sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 nostaa esiin sen, kuinka itsenäistä suoriutumista tukevat älykkäät teknologiat ovat parantaneet ikääntyneiden hyvinvointia. Tulevaisuudessa ikääntyvä väestö on aikaisempaa tottuneempi käyttämään teknologiaa. Teknologioiden käyttö tulee olemaan tämän johdosta käytössä laajemmin ja monipuolisemmin. Sitä voidaan hyödyntää ikääntyvien palveluissa ja ennalta ehkäisevässä toiminnassa usein eri tavoin. 

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että ikäihminen pystyy elämään ja asumaan kotonaan mahdollisimman toimintakykyisenä ja turvallisessa ympäristössä pitkään ja hän pystyy ylläpitämään mahdollisimman itsenäisesti terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi tavoitteena on, että asukaskohtaiset kustannukset laskevat ikäihmisten palveluissa ja ikäihminen saa sairaanhoidollisen ja lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon oikeaan aikaan kotona tai palvelukodissa.

 

Lähteet:

Ikävoimainen Oulu - Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma 2021–2030

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Oulussa on 1.1.2019 ollut 65 vuotta täyttäneitä 32 080, 75 vuotta täyttäneitä 13 070 ja 85 vuotta täyttäneitä 3505. Oululaisista säännöllisen kotihoidon piirissä oli kaupungin omassa tuotannossa 9/2020 1185 asiakasta ja koko tuotannossa 2626 asiakasta. Oulussa mm. kotihoidossa työskentelee vakituisia 320 ja sijaisia 161.

Esittelypiste on suunnattu oululaisille ikäihmisille, heidän läheisilleen, ikäihmisten palveluiden työntekijöille, muille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä opiskelijoille. Esittelypisteen kävijöille on tarjottu mahdollisuutta vastasta palautekyselyyn, jonka avulla on kerätty tietoa, mille elämisen osa-alueelle he etsivät tuotteita.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Esittelypisteen kohderyhmänä ovat ikäihmiset ja heidän läheisensä sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat. Esittelypiste avattiin 17.1.2022 Oulun keskustassa ikäihmisille ja heidän läheisilleen suunnatun matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelun, Aino-neuvonnan tiloissa. Esittelypisteen tavoitteena on tukea ikääntyvien itsenäistä kotona asumista teknologian avulla ja siten siirtää säännöllisten palveluiden piiriin joutumista. Esittelypisteen toimintaa markkinoitiin Oulun kaupungin sosiaalisen median kanavilla, messuilla ja tapahtumissa sekä eri järjestöjen tilaisuuksissa. Hanketyöntekijät perehtyivät esillä oleviin tuotteisiin sekä valmistivat esitteitä osaan tuotteista ja yleisohjeita kannustamaan teknologioiden käyttöön.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Esittelypisteen tavoitteena oli 150 kävijää. Esittelypisteessä kävi 337 asiakasta. Kiertävä esittely tavoitti 556 asiakasta 18 tilaisuudessa. Kävijämäärän osalta päästiin täten tavoitteeseen.

Arjen teknologiat esittelypisteeseen kävi tutustumassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja opiskelijoita. Saadun palautteen mukaan heidän mielestään esittelypiste ja siellä esitellyt ratkaisut tukevat itsenäistä kotona asumista. He kokivat tärkeänä, että saivat tietoa ja pääsivät konkreettisesti tutustumaan omakustanteisesti hankittaviin teknologioihin, joita suositella asiakkaille.

Asiakaspalautteista korostui kolme osa-aluetta, joille toivotaan teknologista ratkaisua: aktiivisuus, muisti ja turvallisuus. Ratkaisut nähdään hyödyllisenä ja ajankohtaisena. Ratkaisuja toivottiin oleman esittelyssä laajemmin. Hyvänä koettiin, että sai tutustua ja kokeilla tuotteita. Eniten kiinnostusta herättivät turvallisuuteen liittyvät ratkaisut, kuten turvapuhelimet, paikantimet ja liesivahti.

Palveluna esittelypiste koettiin hyödyllisenä, ajankohtaisena ja havainnollisena. Asiakkaat olivat kiinnostuneita ratkaisujen lyhytaikaisesta vuokraamisen mahdollisuudesta. Lisäksi osa olisi halunnut ostaa tuotteen heti esittelyn yhteydessä. Yhteistyöyritykset näkivät esittelypisteen hyödyllisenä kuntalaisille ja sote-ammattilaisille. Kaikki vastanneet olivat halukkaita olemaan mukana jatkossa ja suosittelivat yhteistyötä myös muille yrityksille. Taivalojan (2022) Pro gradu -tutkimuksen mukaan suurin osa kävijöistä etsi ratkaisua omaiselle, kotiin ja itsenäisen asumisen tueksi. Henkilökohtainen opastus ja neuvonta koettiin tärkeänä, samoin tuotteiden havainnollinen esittäminen.

Suurin osa esiteltävistä tuotteista oli lainassa yrityksiltä ilmaiseksi. Hankkeelle kustannuksia kertyi pienistä teknologiahankinnoista, kiertävän esittelyn matkalaukusta sekä markkinoinnista. Tässä hankkeessa ei selvitelty yhteiskunnalle tuomaa kustannushyötyä asiakkaan käyttämästä ratkaisun tuomasta hyödystä itsenäisen kotona asumisen tukemisena.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kotona asumista tukevien, omakustanteisesti hankittavien teknologioiden esittely on hyödyllinen ja ajankohtainen palvelu. Jotta tuotteet saadaan käyttöön oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi, tulee niihin olla mahdollisuus tutustua ja kokeilla omakohtaisesti. Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta ovat tärkeä osa asiantuntevaa ja havainnollista palvelua.

Kiertävä esittely tukee kiinteän pisteen toimintaa. Sen avulla tavoitetaan myös ne ikääntyneet ja omaiset, jotka eivät löydä tai pääse esittelypisteelle. Ikääntyvillä ei välttämättä ole varaa tai mahdollisuutta hankkia tuotteita. Jatkossa tulisikin selvittää vuokraus- ja lainausmahdollisuutta sekä palvelusetelin hyödyntämistä teknologian käytön mahdollistamiseksi. Koska kaikilla ikääntyneillä ei ole läheisiä apunaan, haasteena on, kuka heitä auttaa käyttämään omakustanteisesti hankittuja tuotteita turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti.

Kiertävä esittely tavoitti ikäihmiset paremmin kuin kiinteä palvelupiste. Jotta tieto esittelypisteestä olisi tavoittanut kohderyhmiä kattavammin, olisi markkinoinnin pitänyt olla laaja-alaisempaa. Lehtimainonnalla ja esittelypisteen omilla verkkosivuilla olisi luultavasti saatu lisättyä tietoisuutta, mutta niiden hoitamiseen ei hankkeessa ollut resursseja.

Esittelypisteelle tuli ikääntyneitä kysymään digiapua, mikä vaati esittelypisteen työntekijältä digiosaamista. Seniorituokio -kiertueella asiakkailla oli mahdollista tutustua kiertävään esittelyyn ja saada DigiJelppareilta digiapua. Saavutettavuuden ja synergiaedun pohjalta voisikin olla järkevää suunnitella sijaintia ja toimintaa siten, että samassa paikassa sijaitsisi ikäihmisille suunnattu neuvontapiste, jossa saisi kattavasti kaikki heidän tarvitsemansa palvelut; asiakasohjaus, digituki ja teknologiaesittely.

Kansikuva
Arjen teknologiat -esittelypiste

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis