Elintapaohjauksen osaamisen lisääminen, Pirkanmaan HVA (RRP, P4, I2)

Rakennetaan henkilöstöä osallistaen elintapaohjauksen ammattilaisen käsikirja, jonka tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja lisätä osaamista. Elintapaohjauksen suunnittelija kouluttaa henkilöstöä käsikirjan käyttöön jalkautuen työyksiköihin.

 

Toimintaympäristö **

Laki velvoittaa hyvinvointialuetta järjestämään alueensa asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneuvontaa, joka on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin (L1326/2010 13. §). Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Elintapaohjauksen kokonaiskoordinaatiovastuu on hyvinvointialueella. Elintapaohjaukseen panostaminen säästää yhteiskunnan kustannuksia, koska ennaltaehkäisy on huomattavasti sairauksien hoitoa edullisempaa. Elintapaohjauksella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia väestön elämänlaatuun ja terveyteen.  Vaikuttavuuden kannalta keskeistä on tavoittaa elintapaohjauksesta hyötyvät kohderyhmät ja tarjota laadukasta ohjausta. Elintapaohjauksen ammattilaisen käsikirja kokoaa yhteen paikkaan Pirkanmaan hyvinvointialueen elintapaohjauksen ohjeet, linjaukset ja hyvät käytännöt.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Vuoden 2023 alussa aloittanut Pirkanmaan hyvinvointialue yhdistää 23 kunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sote-palvelut. Uudessa organisaatiossa elintapaohjauksen käytänteet vaihtelevat. Tavoitteena on saada yhtenäiset käytännöt vaikuttavaan elintapaohjaukseen. Käsikirjan rakentaminen tukee organisaation strategista kärkiteemaa " Yhdenvertaiset, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut" ja on osa ennaltaehkäisevien toimintamallien vahvistamista sekä monialaisen hyvinvointiyhteistyön lisäämistä alueen toimijoiden kesken.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian toimeenpanossa luvataan organisaation lisäävän terveysneuvontaa ja elintapaohjausta sekä vaikuttavaa hyvinvointiyhteistyötä yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa. Käsikirja kokoaa yhteen ajankohtaisen tiedon organisaation elintapaohjaukseen liittyvistä ohjeista, linjauksista ja hyvistä käytännöistä ammattilaisen työn tueksi. Vain ammattilaisen käyttöön tarkoitetun sisällön vuoksi käsikirja rakentuu organisaation Intra-verkkoon. Käsikirja sisältää useita linkityksiä alueelliselle palvelutarjottimelle tukien sen tunnettavuutta ja käyttöönottoa ammattilaisen työn tukena. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Pirkanmaan hyvinvointialueen kaikkien toimialueiden johtajille esitettiin pyyntö nimetä yksiköistään edustajia elintapaohjauksen käytäntöjen yhtenäistämisen työpajoihin. Tavoitteena oli saada organisaation jokaiselta sote-palveluiden palvelulinjalta ja niiden sisällä toimivilta toimialueilta edustajia työpajoihin. Työpajoihin oli niiden alkaessa nimetty edustaja 13/17 pyydetystä toimialueesta. 

 

Tavoiteltu muutos

Organisaatiossa on yhteiset toimintamallit ja sovitut käytännöt elintapaohjauksessa; elintavat otetaan puheeksi ja ohjauksesta hyötyvä tunnistetaan aikaisempaa paremmin, asiakkaalle/potilaalle tarjotaan tietoa ja elintapaohjausta vaikuttavin menetelmin ja annettu ohjaus myös kirjataan sovitusti. Ohjauksessa huomioidaan elintapamuutoksien pysyvyyden lisäksi myös  valintojen kestävyys.

Toteutussuunnitelma

Työpajatyöskentelyn tavoitteena on saada kuvattua elintapaohjauksen nykytila, tavoitetila ja osaamistarpeet.  Elintapaohjauksen käsikirjaan kootaan osaamistarpeisiin vastaavaa tietoa, yhteisiä ohjeita ja elintapaohjaukseen tehtyjä linjauksia sitä mukaa, kun niitä tehdään. Elintapaohjauksen suunnittelija jalkauttaa ammattilaisten käsikirjaa  sekä opastaa hyte-tarjottimen käyttöä jalkautumalla yksiköihin erillisen suunnitelman mukaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koska elintapaohjaus kuuluu jossain määrin kaikkien sote-ammattilaisten työhön, on osaamisen kehittämisen kohderyhmänä organisaation kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. 

Elintapaohjauksen kehittäminen etenee myöhemmin niin, että siihen kerätään myös asiakasnäkökulmaa.