Innokylän tukiprosessi Sosiaali- ja terveysministeriön avustamille valtionavustushankkeille

Innokylä tarjoaa valtionavustusta saaville hanketoimijoille tukea toimintamallien yhteiskehittämiseen, kokeiluun ja arviointiin. Hanketta valmistelevalle ministeriölle ja sektorilaitokselle malli tarjoaa tukiprosessin kuvauksen ja ehdotuksen tuen toimeenpanosta.  

Toimintaympäristö **

Lainsäädännnöllinen näkökulma- Asetus valtionavustuksesta
2 Luku 5 § Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma
Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi hallituksen valtiontaloutta koskevien päätösten kanssa yhteensopivan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (kansallinen kehittämisohjelma). Kehittämisohjelmassa määritellään koko ohjelmakauden kattavat keskeisimmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat keskeiset uudistus- ja lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset.

Organisatorinen näkökulma: STM:n ja THL välinen työnjako ja tulossopimus - Sopimuksessa määritellään keskeiset tavoitteet STMn ja THLn väliselle yhteistyölle. Sopimuksen "Oikea-aikaiset palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin" - tavoitteessa: "THL kokoaa keskeiset ratkaisut ja parhaat käytännöt palveluiden uudistamisen ja integraation tueksi sekä koordinoi ja tekee kehittämisyhteistyötä keskeisten kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa."

Yhteiskehittäminen ja Innokylä: Innokylä toimi keskeisenä työvälineenä ja yhteiskehittämisen alustana keskeisten ratkaisujen ja käytäntöjen kokoamisessa. Avoin tiedon ja kehittämistyön tulosten jakaminen edistää vertaiskehittämistä alueilla.

Muiden ministeriöden ja niiden alaisten laitosten keskinäinen työnjako

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kts. tulossopimus

Innokylän ja yhteiskehittämisen hyödyntäminen aikaisemmissa valtionavustushankkeissa (KASTE-ohjelma, KÄRKI-hanke.) ei ole ollut yrityksistä huolimatta systemaattista. Syitä?

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tarvitaan pysyvä ja selkeä rakenne kehittämistyön tueksi

Selkeämmät roolit strategisen ohjauksen, toimeenpanon ja alueellisen kehittämistyön välille

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

I vaihe : Kehittäjäjoukkoon kuuluvat STMn valtionavustushankekokonaisuutta valmistelevat virkahenkilöt, THLn hanketoimisto, Innokylän THL-tiimi, alueelliset hanketyöntekijät (hankevalmistelijat)

II vaihe: Alueelliset Innokylää hyödyntävät hanketoimijat ja heidän verkostonsa

Tavoiteltu muutos

Moninäkökulmaisen yhteiskehittäminen toteutuminen kehittämistyössä 

Strategian ja kehittämistyön linkittyminen toisiinsa ja niiden välinen vuoropuhelu - Kehittämistyön tulosten hyödyntäminen 

Keskeiset Innokylän tuen elementit on kuvattu niin, että vastaavaa mallia voidaan hyödyntää muissa valtionhallinnon ohjelmakokonaisuuksissa.

Muutoksen mittaaminen

Yhteikehittämisen toteutuminen

  • järjestetyt työpajat alueilla tukevat osallisuutta (työpajat ja menetelmät)
  • Tulsote-toimijoiden aktiivisuus toimintamallien levittämisessä (Innokylän some, kokonaisuuksien hyödyntäminen, työpajat, tapahtumat

Strategian ja kehittämistyön linkittyminen - Kehittämistyön tulosten hyödyntäminen

  • Hankekautena kirjattujen toimintamallien määrä ja oma-arviointi, tulosten hyödyntäminen STM:ssa
  • koontina innovaatiokatsaus 

Prosessin selkeys

  • STM hytödyntää yhteistyöprosessia myös seuraavilla valtionavustushankekausilla
  • Muiden ministeriöiden pilotoinnit 
Toteutussuunnitelma

- Osallistutaan valtionhankeavustusta valmistelevaan epäviralliseen ryhmään 

- Nimetään yhteyshenkilö THLn hanketoimiston ja Innokylän välille

- Innokylä-info ministeriön toimijoille, aluekoordinaattoreille sekä alueellisille hanketoimijoille 

- Valmistelevat tehtävät hanketoimiston ja Innokylän välillä ennen hankkeiden käynnistymistä

- Tuki hankekauden aikana (työpajat, maakuntakoulutukset, virtuaaliklinikat jne)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

STMn valtionavustushankekokonaisuutta valmistelevat virkahenkilöt.

Ministeriön alaisen laitoksen hankekokonaisuutta koordinoivat työntekijät

Innokylän THL-tiimi

Alueelliset hanketyöntekijät ja hankevalmistelijat

Ideointi

- Anu Muuri haastattelu (syitä siihen, ettei yhteistyö Innokylän välillä ole ollut systemaattista. Lisää kohtaan "strategiset lähtökohdat), Tulevaisuuden sote valtionavustushankkeen projektijohtaja, Innokylän strategisen ryhmän jäsen.

- Haastattelu Kirsi Paasovaara (STM), valtionavustushankkeiden valmistelu, Innokylän operatiivisen ryhmän pj.

- Niina Peränen ja Päivi Achte haastattelu - Innokylän tukipalvelut hanketoimiston näkökulmasta

Idean valinta

Eri toimijaryhmät painottuvat prosessin eri vaiheissa. Hankkeen valmisteluvaiheessa yhteistyö ohjaavan ministeriön kanssa  on keskeistä. Yhteistyö voidaan sopia suoraan tai hankekoordinaation kautta, jos sellainen on jo tiedossa.

Innokylän tuki hanketoimijoille on pisimmälle ideoitu, koska Innokylän palveluita on konseptoitu ja kehitetty vuosien varrella kehittämistyötä tekevien hanketoimijoiden kanssa. (KASTE, KÄRKI hankkeet). Prosessikokonaisuuden kehittämisessä vähemmälle ovat jääneet yhteistyörakenteen konseptointi strategisesta ohjauksesta vastaavan ministeriön kanssa sekä hankekoordinaation kanssa tehtävä yhteistyö. Erityisesti kiinnitetään huomiota ennen hankekautta tehtäviin toimenpiteisiin 

Idean konkretisointi ja visualisointi

Innokylä tarjoaa tukea valtionavustushankkeille kolmella eri tasolla: Yhteistyössä hanketoimiston kanssa, tarpeenmukaan aluekoordinaattoreiden kanssa yhteistyössä sekä kaikille avointen Innokylän palveluiden kautta. Kts. versio 1 liitteenä.

Idean testaus asiakkaalla

Idean toimivuutta testataan syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana yhdessä hanketoimiston, aluekoordinaattoreiden ja alueellisten hanketoimijoiden kanssa.

 

 

 

Ratkaisun testaaminen

Innokylän alueelliset työpajat aluekoordinaattoreiden kanssa

- Kick off- Pirkanmaa ERVA-alue
-Arviointi-työpaja KYS Erva- Alue
-Asiakasosallisuus - päivä Uusima ERVA-alue
 

Innokylän kansalliset työpajat hanketoimiston kanssa yhteistyössä

- Osallisuus - verkostopäivä

Innokylän tuki hanketoimijoille

- Innokylän ABC-perehdytys ja Hyppää kehittämisen polulle -perehdytys

- Sotejohdon neuvottelupäivien yhteisesiintymisen suunnittelu, valmistelu ja toteutus

Ratkaisun perusidea **

Innokylä tarjoaa valtionavustusta saaville hanketoimijoille tukea toimintamallien yhteiskehittämiseen, kokeiluun ja arviointiin. Hanketta valmistelevalle ministeriölle ja sektorilaitokselle malli tarjoaa tukiprosessin kuvauksen ja ehdotuksen tuen toimeenpanosta.

ENNEN HANKEKAUTTA

Innokylän mukaanottaminen hankevalmisteluun (ministeriö)
- Aikaisempien kehittämistyön tulosten hyödyntäminen valmistelussa (koonti-Innokylästä)
- Innokylän tukikokonaisuus mukaan hankeoppaaseen

Innokylän hanketoimiston/koordinaation kumppanina
- Mukana hankevalmistelun työpajoissa
- Innokylän viestintäkanavien hyödyntäminen 
 

HANKEKAUDEN AIKANA

Innokylän tuki toimijoille  - sovitusti ja räätälöidysti Innokylän palvelupaketista mm.

- Innokylän verkkopalvelun käyttöönoton perusteet hankekokonaisuuden aloitustilaisuudessa
- Innokylän kaikille avoimet teema-koulutukset kehittämistyön eri teemoista
- Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (valmennus)
- Räätälöidymmästä kehittämistyön tuesta esim työpajojen suunnittelu – ja fasilitointiavusta  neuvotellaaan  ja sovitaan  erikseen
- Innokylä tekee innovaatiokatsauksia, jotka ovat yhteenvetoja tai koosteita innovaatio- ja kehittämistoiminnan ajankohtaisista teemoista sekä Innokylän tietosisällöistä. Innovaatiokatsaukset tuottavat tietoa päätöksentekijöille, rahoittajalle, kehittäjille sekä kuntien ja järjestöjen ammattilaisille päätöksenteon ja kehittämisen tueksi. Innokylä tekee innovaatiokatsauksia ensisijaisesti suurten kansallisten ohjelmien ja kokonaisuuksien ehdotusten pohjalta. Innovaatiokatsausten toteutuksesta sovitaan erikseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyväksyntä tuen järjestämiselle ministerön ja sen alaisen laitoksen osalta (johto)

Selkeät vastuut ja roolitukset toimialan ministeriön, sen alaisen laitoksen ja Innokylän välillä. 

Vuoropuhelun mahdollistava rakenne em. toimijoiden kesken.

Ohjeistus valtiohallinnon avustusta  hakeville ja saaville hanketoimijoille esim. hankeoppaaseen

Yhteistyörakenteet ohjelman toimeenpanoa koordinoivan tahon kanssa. 

Innokylän virtuaaliklinikat tarjolla hanketoimijoille (Innokylän ABC ja Hyppää kehittämisen polulle)

 

Innokylän tarjoamassa tuessa ei liiku raha, vaan tuki on tarjolla THLn ja STM:n välisen tulossopimuksen puitteissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tämä prosessi soveltuu minkä tahansa toimialan tukiprosessiksi. Innokylä on avoin kaikille toimialoille.

Jos toimialanne on kiinnostunut hyödyntämään Innokylän mahdollisuuksia, olkaa yhteydessä https://innokyla.fi/fi/yhteystiedot