Jobi -Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä -työtä ja osallisuutta nuorille

Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä -työtä ja osallisuutta nuorille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Jobi -Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä -työtä ja osallisuutta nuorille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä -työtä ja osallisuutta nuorille.

Toteutuspaikka
Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Tekijä

Socom Oy

Luotu

08.06.2020

Viimeksi muokattu

07.04.2022
Ratkaisun perusidea **

Rahoittajat:  Kotimaiset säätiöt ja rahastot

Taustaa

Kaakkois-Suomessa toimii noin 6 ooo rekisteröitynyttä yhdistystä. Yhdistysten tarjoama osallisuus, tuki ja palvelut ovat merkittävä osa kaakkoissuomalaista hyvinvoinnin infrastruktuuria. Järjestöt ovat myös merkittävä työllisyyttä edistävä sektori. Alueen järjestösektorissa on kuitenkin vielä paljon hyödyntämättömiä voimavaroja ja mahdollisuuksia nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjinä ja samalla syrjäytymisen ehkäisijänä. Jotta nämä mahdollisuudet saadaan käyttöön, on tärkeää kehittää edellytyksiä kolmannen sektorin toiminnalle, palvelutuotannolle ja mm. vapaaehtoistyön tarjonnan ja tarpeen kohtaamiselle.

Nuorten vapaaehtoistyöhön aktivoiminen edellyttää kykyä nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla sekä kehittää erilaisia osallistumismuotoja. Vuosina 2012 – 2014 toteutetun MontEri-hankkeen aikana kehitettiin järjestöverkkopalvelu Yhdistysinfo.fi, joka kokoaa tietoa Kaakkois-Suomessa toimivista järjestöistä, yhdistyksistä. Nyt jatketaan kehittämistyötä tuomalla samalle alustalle järjestöjen tuottama toiminta, tarjolla olevat vapaaehtoistoiminnan ja työn paikat. Yhdistystoimintaan liittyvien sähköisten palvelujen kehittäminen on ensi arvoisen tärkeää etenkin nuorille suunnattujen vapaaehtoistyön mahdollisuuksien markkinoinnissa ja nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytoinnissa.

Hanketta toteutetaan Kaakkois-Suomen alueella ajalla 1.1.2015 – 30.9.2017. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom ja osatoteuttajana on Saimaan ammattikorkeakoulu Oy (Saimia). Kumppanina hankkeen toteutuksessa on Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri Eksote ja Kouvolan kaupunki. Hankkeen kohderyhmään kuuluu nuoret alle 30-vuotiaat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä järjestöjen avainhenkilöt.Hankkeen rahoitus tulee Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjasta 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, Hämeen ELY-keskus.

Päätavoite: 

Visio

Hankkeen visioina kansalaistoiminnan merkitys kasvaa siten, että järjestökenttä tarjoaa nuorille vapaaehtoistyötä ja mahdollisuuksia toimia työllistymisen edistämisen polkuna.

Kohderyhmä: 

Hankkeen kohderyhmään kuuluu nuoret alle 30-vuotiaat ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat sekä järjestöjen avainhenkilöt.

Tavoiteltavat tulokset: 

Tavoitteet

1. Nuorten työllistymismahdollisuudet paranevat yhdistysten palvelutuotannon vahvistuessa
2. Nuorten osallisuus ja työllistymisvalmiudet lisääntyvät vapaaehtoistyön uudenlaisten toteuttamistapojen kautta
3. Nuorten valmiudet kansalaisyhteiskunnan toimijoina vahvistuvat

Tavoiteltavat tuotokset: 

Toimenpiteet

  • Kartoitetaan järjestöjen palvelujen ja vapaaehtoistyön kysyntää ja tarvetta sekä tarjontaa ja tuottamishalukkuutta
  • Järjestetään Etelä-Karjalassa sekä Kymenlaaksossa nuorille ja järjestöjen edustajille ”ideariihet” järjestöjen tuottamien palvelujen ja vapaaehtoistyön uudistamisesta sekä tuotteistustyöpajat palvelujen ja vapaaehtoistyön selkeyttämiseksi
  • Toteutetaan alueelliset pilotit, joissa Yhdistykset työllistäjinä –esiselvityshankkeen aikana luotu julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön ja kumppanuuden toimintamalli viedään käytäntöön
  • Kehitetään uusia nuoria kiinnostavia vapaaehtoistyön toteutustapoja
  • Rakennetaan yhdessä järjestöjen, kuntien ja nuorten vapaaehtoisten kanssa sähköinen vapaaehtoistyön välittämisen palvelu ”Yhdistysinfo.fi –versio2”
  • Tehdään yhteistyötä valtakunnallisten toimijoiden Reilut Parastajat ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kanssa
  • Järjestökentän potentiaalia ja mahdollisuuksia hyödynnetään sosiaali- ja terveysalan ammatillisena oppimisympäristönä ja nuorten saamien
    harjoittelukokemusten avulla edistetään nuorten rekrytointia järjestöjen työntekijöiksi tai vapaaehtoisiksi
  • Kehitetään yhdistystoimintaan liittyviä sähköisiä palveluja nuorten tarpeet huomioiden
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Loppuraportti

Kansikuva
Jobi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Aihealueet

Ilmiöt

Kohderyhmä