Kaupunki kulttuurille, kaupunki asukkaiden tapahtuma-alustana

Rakennamme rohkeasti omannäköistä kaupunkia ja panostamme viestinnässämme strategiseen brändäykseen, joka näkyy ja kuuluu. Jalkautamme uutta toimintamallia ja työn tuloksia toimialarajat ylittävän verkoston kautta, jossa ovat mukana myös ylimmän johdon edustajat.

Budjetti 59.950€.

Toimintaympäristö **

Kerava, kuten muutkin kaupungit ja kunnat, elävät suurten muutosvoimien keskellä. Muutoksen ajureita ovat globalisaatio, politiikka, teknologia, ilmastonmuutos, talous, kaupungistuminen sekä demografiset ja sosiaaliset muutokset. Maailmanlaajuinen toimintaympäristö on arvaamaton sekä altis shokeille ja yllätyksille, joilla voi olla laajoja vaikutuksia. Politiikan tulevaisuutta määrittävät yhä enemmän arvoihin ja identiteettiin liittyvät tekijät, jotka saavat ihmiset liikkeelle.

Älypuhelimet aiheuttivat yleistyessään valtavan disruption, joka läpäisi lähes kaiken elämässämme. Radikaali läpinäkyvyys, nopea jatkuva reaaliaikaisen kommunikaation mahdollisuus ja informaation moninkertaistuminen loivat jatkuvasti uudistuvan kompleksisen todellisuuden, johon yhteiskunnat, organisaatiot ja yritykset yrittävät edelleen sopeutua. 

Ilmastokriisi ja resurssien niukkuus määrittävät tulevaa. Maapallon ekologinen kantokyky on tulossa vastaan. Sekä ilmastokriisin että resurssien rajallisuuden vuoksi seuraavan kymmenen vuoden aikana ihmiskunta joutuu tekemään mittakaavaltaan valtavan käännöksen. Suuren haasteen aiheuttaa se, että tällä hetkellä sekä yhteiskunnan että organisaatioiden muutoksen vauhti on liian hidas.

Myös kaupungistuminen, demografia ja sosiaalinen muutos, ovat kaikki jättimäisiä megatrendejä ja joiden eri ilmiöillä on valtavia vaikutuksia kaupungeille. Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen muuttavat sitä sosiaalista kudosta, joiden varaan moni nykyinen asia yhteiskunnassa ja taloudessa on rakentunut.

Toimintaympäristön ollessa näin suuressa muutoksessa myös kaupunkien ja kuntien on pohdittava omaa rooliaan ja tehtäväänsä suhteessa tulevaisuuteen, asukkaisiin, yleiseen houkuttelevuuteen ja siten lopulta talouteen. Sillä kilpailu veronmaksukykyisistä asukkaista ja taloutta tukevasta elinkeinoelämästä kaupunkien välillä tulee tulevaisuudessa kiristymään.

Yksi keskeinen kaupunkien tulevaisuuteen vaikuttava asia on imago. Imagon muuttumiseen voidaan myös vaikuttaa. Kaupungin onnistumisista ja hyvästä imagotyöstä syntyvä maine on elinvoiman kehittämiseen tähtäävä strateginen työkalu, sillä imago ja maine ohjaavat osaltaan päätöksiä asuinpaikasta, yrityksen sijainnista tai investoinneista.

Keravalla tiedetään, että imagon rakentaminen on osa kaupungin strategista kehittämistä ja että sitä on tärkeä tehdä yhdessä keravalaisten kanssa. Myönteiset asukaskokemukset ja vahva jaettu identiteetti heijastuvat suoraan kaupungin maineeseen. Se toimii myös kaupunkilaisia yhdistävänä tekijänä. Tähän haasteeseen Keravalla haluttiin nyt tarttua.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Keravalla on pidemmän aikaa koettu, että kaupungin ulkoinen maine ei vastaa todellisuutta. Tästä ongelmasta on keskusteltu mediassa ja kaupunkilaisten käyttämissä sosiaalisen median kanavissa.

Alueen maine on vahvasti polarisoitunut; keravalaiset ovat itse hyvin tyytyväisiä kotikaupunkiinsa, mutta ulkopaikkakuntalaisten piirissä maine on huomattavasti heikompi. Kaupungin toteuttamat laajat kyselytutkimukset (T-Media) tukevat näitä havaintoja.

Alueiden maine kuuluu tärkeimpiin tekijöihin, kun kilpaillaan asukkaista, yrittäjistä ja matkailijoista. Keravan imagotarina oli vanhentunut ja sitä tukeva visuaalinen ilme ei vastannut kaupungin tarpeisiin. Muutosta toivottiin ja sitä lähdettiin viemään eteenpäin.

Keväällä 2021 päätettiin lähteä johdonmukaisesti kehittämään Keravan mainetta viestinnän ja strategisen brändäyksen keinoin. Työn jokaisessa vaiheessa edettiin kaupunkistrategian linjausten mukaisella tavalla.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Tavoite asetettiin korkealle ja laajamittaista kehittämistyötä oltiin valmiita tekemään. Tavoitteiden saavuttamiseksi päätettiin hankkia ammattitaitoista ulkopuolista asiantuntijanäkemystä työn tueksi. Kaupungin strategisena kumppanina hankkeessa on toiminut viestintätoimisto Ellun Kanat.

Brändityöhön on osallistunut koko kaupungin ylin johto sekä runsaasti henkilöitä eri toimialoilta. Prosessi on ollut osallistava alusta alkaen; brändiä on rakennettu työpajoissa ja taustamateriaalina on käytetty muun muassa kyselytutkimuksia sekä kaupunkistrategian asukaskyselyjä.

Tavoiteltu muutos

Myönteisen tunnettuuden ja erottuvan kuntamielikuvan luominen tuovat mukanaan merkittäviä taloudellisia etuja. Tuloksia ei välttämättä näe heti, mutta kaupungin viestinnällinen brändäys maksaa vain pienen prosentin siitä mitä se parhaimmillaan tuottaa.

Kaupungin tavoitteena on ollut tehdä kokonaisvaltainen brändiuudistus. Haluamme rakentaa rohkeasti omannäköistä kaupunkia ja panostaa viestinnässä strategiseen brändäykseen, joka seuraa tarkasti kaupunkistrategian linjauksia.

Brändiuudistuksen perimmäinen tavoite on toisin sanoen jalkauttaa ja viestiä kaupunkistrategian painopisteistä - rakennamme uuden kivijalan kaupunkitasoiselle viestinnälle, joka tulee todeksi paljon viestintä- ja markkinointityötä laajemmin.

Haluamme rakentaa oman tunnistettavan brändin, johon kaupunkilaiset voivat identifioitua ja joka tunnetaan myös kaupungin ulkopuolella.

Toteutussuunnitelma

Keravan brändin pitää perustua tosiasioihin ja sen täytyy olla helposti tunnistettava. Brändi ei kuitenkaan voi olla kaikkea kaikille, vaan brändäykseen liittyy olennaisesti alueen ominaispiirteiden tunnistaminen ja ydinviestien määrittäminen - keskeistä on erottua joukosta olemalla aito ja nojata omiin vahvuuksiin.

Keravan kaupunkistrategia on vahvasti ohjannut brändityötä ja lopputuloksen sisältöä. Lisäksi työssä on sovellettu tulevaisuudentutkimuksessa paljon käytettyä skenaariomenetelmää. Sen avulla voidaan tunnistaa muun muassa kaupungin vahvuuksia, heikkouksia ja erottautumistekijöitä. Menetelmä on käytännönläheinen ja toimiva työkalu kompleksisiin ympäristöihin tehtävään suunnitteluun, kuten kaupunkeihin. 

Lopulliset suunnittelua ohjanneet arvot päätettiin johdon työpajassa, jossa tehtyjen valintojen pohjalta kiteytyi brändin ydin, narratiivi ja äänensävy, joiden varaan koko Keravan brändi jatkossa rakentuu.

Liitteet
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Brändityön kohderyhmä on laaja. Käytännössä kaikki, joilla on tarttumapintaa Keravaan. Erityisesti tässä työssä keskityttiin Keravan nykyisiin ja tuleviin asukkaisiin, joiden nähtiin olevan oleellisin kaupunkia eteenpäin vievä voima, joka lopulta määrittää millaiseksi tulevaisuuden Kerava muodostuu niin asuinpaikkana kuin paikkana elinkeinoelämälle. Uusien tavoiteltavien asukkaiden osalta tehtiin tarkempaa segmentointia viestien ja brändilupauksen kirkastamiseksi. Tämän tarkemman kohderyhmän osalta perehdyttiin tuoreeseen tutkimustietoon ja tutustuttiin ao. kohderyhmän houkuttelussa onnistuneisiin vastaaviin kaupunkeihin Euroopassa.

Prosessi on ollut osallistava alusta alkaen myös kohderyhmän osalta; brändin määrittelytyön taustamateriaalina on käytetty muun muassa kyselytutkimuksia sekä kaupunkistrategian asukaskyselyjä. Lisäksi kaupungin työntekijöitä on jalkautunut keravalaisten pariin suorittaen haastattelututkimuksen, josta saatiin hyödyllistä taustatietoa. Tavoitteena on ollut saada kuntalaisten ääni kuuluviin ja tästä syystä osallistaminen on nähty prosessin keskeisenä osana. Kyselytutkimuksiin on vastannut satoja keravalaisia. Kyselyiden tuloksia hyödynnettiin tärkeänä osana brändityötä.

Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Työn tuloksena Keravan kaupungille syntyi moderni ja rohkea brändisuunnitelma. Kaupungin viestinnän painopistettä on jo muutettu vastaamaan suunnitelman kärkiviestiä; ”Kerava on kaupunki kulttuurille”.

Kyse ei ole pelkästä sloganista, sen sijaan kaupungin toiminnassa huomioidaan laajamittaisesti brändityön edellyttämät toimenpiteet. Kaupungin kärkiviestiä ja viestintäkanavien sisältöjä uudistetaan vastaamaan uutta linjaa, jossa panostetaan vahvasti osallisuuteen.

Kaupunki on myös uudistanut ja ottanut käyttöön rohkean ja monivärisen visuaalisen ilmeen, mukaan lukien uuden logon. Uusi ilme on tehokas keino viestiä koko kaupungin uudesta brändistä. Erityistä huomiota on kiinnitetty myös kaupungin monimuotoisuuden esille tuomiseen brändin ja ilmeen kautta. Kaupunki kuuluu kaikille.

Brändin ja visuaalisen ilmeen uudistaminen pitää sisällään ajatuksen kaupungista kehyksenä, jonka sisällön määrittävät asukkaat. Uusi logo on nimeltään ”Kehys” ja sen sisältö tulee kaupunkilaisilta ja tapahtumien järjestäjiltä. Merkittävä tavoite brändisuunnitelman uudistamisessa on panostaminen tapahtumakulttuuriin.

Ja kun määrittelytyö ja tavoiteasetanta on tehty, on lupausten lunastamisen aika.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Uusi brändi herätetään eloon tekojen ja toiminnan kautta. Brändityön linjauksia edistetään kaupunkiorganisaatiossa usealla eri foorumilla.

Keravalla on vastikään perustettu toimialarajat ylittävä kaupunki kulttuurille -verkosto, jonka jäseninä ovat ylimmän johdon edustajat. Kaupunki haluaa tällä tavoin vahvasti sitoutua muutoksen tekemiseen. Ryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi tavoitteena sopia kaupunkikulttuurin edistämiseen liittyvistä pidemmän tähtäimen kehittämishankkeista ja suunnitelmista. Ryhmän puheenjohtajana toimii kaupungin viestintäjohtaja ja se raportoi työstään säännöllisesti kaupunginjohtajalle.

Kaupungissa toimii myös operatiiviseen työhön keskittyvä ryhmä, joka koostuu vapaa-ajan ja kulttuurin, tekniikan toimialan sekä viestinnän edustajista. Ryhmän vastuulla on huolehtia hyvin toimivasta sisäisestä tiedonkulusta ja samalla helpottaa erityisesti ulkoisten tapahtumajärjestäjien työtä Keravalla.

Uutta bränditarinaa on esitelty laajasti kaupungin työntekijöille ja esimiehille. Työ jalkauttamisen osalta jatkuu vielä pidemmän aikaa ja vastuu tästä on paitsi viestintäjohtajalla myös viestintäasiantuntijalla, jonka tehtävänkuvaukseen asia on lisätty.

Uusi tarina konkretisoituu myös uuden visuaalisen ilmeen kautta, joka on otettu käyttöön. Kaikki kaupungin tilaama uusi materiaali tehdään uuden brändin ja ilmeen edellyttämällä tavalla. Siirtymä vanhasta uuteen tapahtuu kuitenkin hallitulla tavalla, kaikkea ei toisin sanoen uusita kerralla. Nostona todettakoon, että kaupungin ikkunana ulospäin toimivat verkkosivut uudistetaan kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana. Uuden brändin ja ilmeen mukaiset sivut julkaistaan marraskuussa 2022.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jalkauttamisen merkitys muutoksen läpiviennin varmistamiseksi on äärimmäisen tärkeää. Keravalla onnistunut jalkauttaminen pyritään varmistamaan eri tavoin. Viestintäyksikkö, ja erityisesti asiasta vastaava viestintäasiantuntija, on jalkauttamisen koordinoinnissa keskeisessä roolissa. Onnistunut jalkauttaminen vaatii kuitenkin sitoutumista koko organisaatiolta ja kaupungin ylimmältä johdolta.

Brändäys on osa nykyaikaista johtamista. Jokaisella alueella ja kaupungilla on omat erityispiirteensä, jotka on tunnistettava brändäyksessä. Tämä osuus työstä on jokaisen alueen, kunnan ja kaupungin tehtävä huolella.

Keravan toimintamalli jalkauttamisen osalta on periaatteessa kuitenkin monistettavissa mihin kaupunkiin tahansa (verkostomainen työskentely, resursointi ja materiaalit jne.)

On myös vahvasti korostettava, että brändi ja imago syntyy ja kehittyy aina kaupunkilaisten toimesta.

Kerava tarjoaa kaupungin kehyksenä asukkailleen, sisältö tuotetaan asukkaiden toimesta. Tällä tavoin varmistamme, että asukkaat tuntevat valitun tien omakseen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kaupungin sisäistä työskentelymallia on jo kehitetty vastaamaan uuden bränditarinan vaatimuksia (kaupunki kulttuurille -verkosto).

Uusi bränditarina ja sitä ilmentävä visuaalinen ilme on herättänyt asukkaissa, mediassa ja kaupungin sisällä suurta mielenkiintoa. Muutos on visuaalisessa mielessä ollut todella iso ja se on herättänyt myös vilkasta keskustelua. 

Kaupungin työntekijöiden parissa bränditarina ja visuaalinen ilme on otettu erityisen myönteisesti vastaan. Muutosta on odotettu ja yhteistä linjaa on toivottu. 

Useita käytännön sovelluksia on tilattu ja otettu käyttöön, esimerkiksi intranetin visuaalinen ilme, uudet lomakepohjat (ppt, word), uutiskirjepohjat jne. Tätä työtä jatketaan, jotta voimme varmistaa yhtenäisyyden kaikessa viestinnässä.

Jokavuotinen kesäisin järjestettävä Kerava-päivä rakennetaan uuden bränditarinan mukaisella tavalla, vahvasti asukkaita osallistaen. Kaupungilla on myös useita muita isoja ja pieniä tapahtumasuunnitelmia ulkoisten kumppanien kanssa, joita ei vielä kuitenkaan ole lyöty lukkoon.

Jatkamme määrätietoista jalkauttamistyötä ja huomioimme samalla kuntalaisilta, luottamushenkilöiltä sekä kaupungin työntekijöiltä saadun palautteen.

Liitteet