Kaupunki kulttuurille, kaupunki asukkaiden tapahtuma-alustana

Rakennamme rohkeasti omannäköistä kaupunkia ja panostamme viestinnässämme strategiseen brändäykseen, joka näkyy ja kuuluu. Jalkautamme uutta toimintamallia ja työn tuloksia toimialarajat ylittävän verkoston kautta, jossa ovat mukana myös ylimmän johdon edustajat.

Budjetti 59.950€.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kaupunki kulttuurille, kaupunki asukkaiden tapahtuma-alustana
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakennamme rohkeasti omannäköistä kaupunkia ja panostamme viestinnässämme strategiseen brändäykseen, joka näkyy ja kuuluu. Jalkautamme uutta toimintamallia ja työn tuloksia toimialarajat ylittävän verkoston kautta, jossa ovat mukana myös ylimmän johdon edustajat.

Budjetti 59.950€.

Toteutuspaikka
Suomi
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kerava
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Kunta
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Thomas Sund

Luotu

14.03.2022

Viimeksi muokattu

19.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Työn tuloksena Keravan kaupungille syntyi moderni ja rohkea brändisuunnitelma. Kaupungin viestinnän painopistettä on jo muutettu vastaamaan suunnitelman kärkiviestiä; ”Kerava on kaupunki kulttuurille”.

Kyse ei ole pelkästä sloganista, sen sijaan kaupungin toiminnassa huomioidaan laajamittaisesti brändityön edellyttämät toimenpiteet. Kaupungin kärkiviestiä ja viestintäkanavien sisältöjä uudistetaan vastaamaan uutta linjaa, jossa panostetaan vahvasti osallisuuteen.

Kaupunki on myös uudistanut ja ottanut käyttöön rohkean ja monivärisen visuaalisen ilmeen, mukaan lukien uuden logon. Uusi ilme on tehokas keino viestiä koko kaupungin uudesta brändistä. Erityistä huomiota on kiinnitetty myös kaupungin monimuotoisuuden esille tuomiseen brändin ja ilmeen kautta. Kaupunki kuuluu kaikille.

Brändin ja visuaalisen ilmeen uudistaminen pitää sisällään ajatuksen kaupungista kehyksenä, jonka sisällön määrittävät asukkaat. Uusi logo on nimeltään ”Kehys” ja sen sisältö tulee kaupunkilaisilta ja tapahtumien järjestäjiltä. Merkittävä tavoite brändisuunnitelman uudistamisessa on panostaminen tapahtumakulttuuriin.

Ja kun määrittelytyö ja tavoiteasetanta on tehty, on lupausten lunastamisen aika.

Toimintaympäristö **

Kerava, kuten muutkin kaupungit ja kunnat, elävät suurten muutosvoimien keskellä. Muutoksen ajureita ovat globalisaatio, politiikka, teknologia, ilmastonmuutos, talous, kaupungistuminen sekä demografiset ja sosiaaliset muutokset. Maailmanlaajuinen toimintaympäristö on arvaamaton sekä altis shokeille ja yllätyksille, joilla voi olla laajoja vaikutuksia. Politiikan tulevaisuutta määrittävät yhä enemmän arvoihin ja identiteettiin liittyvät tekijät, jotka saavat ihmiset liikkeelle.

Älypuhelimet aiheuttivat yleistyessään valtavan disruption, joka läpäisi lähes kaiken elämässämme. Radikaali läpinäkyvyys, nopea jatkuva reaaliaikaisen kommunikaation mahdollisuus ja informaation moninkertaistuminen loivat jatkuvasti uudistuvan kompleksisen todellisuuden, johon yhteiskunnat, organisaatiot ja yritykset yrittävät edelleen sopeutua. 

Ilmastokriisi ja resurssien niukkuus määrittävät tulevaa. Maapallon ekologinen kantokyky on tulossa vastaan. Sekä ilmastokriisin että resurssien rajallisuuden vuoksi seuraavan kymmenen vuoden aikana ihmiskunta joutuu tekemään mittakaavaltaan valtavan käännöksen. Suuren haasteen aiheuttaa se, että tällä hetkellä sekä yhteiskunnan että organisaatioiden muutoksen vauhti on liian hidas.

Myös kaupungistuminen, demografia ja sosiaalinen muutos, ovat kaikki jättimäisiä megatrendejä ja joiden eri ilmiöillä on valtavia vaikutuksia kaupungeille. Väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen muuttavat sitä sosiaalista kudosta, joiden varaan moni nykyinen asia yhteiskunnassa ja taloudessa on rakentunut.

Toimintaympäristön ollessa näin suuressa muutoksessa myös kaupunkien ja kuntien on pohdittava omaa rooliaan ja tehtäväänsä suhteessa tulevaisuuteen, asukkaisiin, yleiseen houkuttelevuuteen ja siten lopulta talouteen. Sillä kilpailu veronmaksukykyisistä asukkaista ja taloutta tukevasta elinkeinoelämästä kaupunkien välillä tulee tulevaisuudessa kiristymään.

Yksi keskeinen kaupunkien tulevaisuuteen vaikuttava asia on imago. Imagon muuttumiseen voidaan myös vaikuttaa. Kaupungin onnistumisista ja hyvästä imagotyöstä syntyvä maine on elinvoiman kehittämiseen tähtäävä strateginen työkalu, sillä imago ja maine ohjaavat osaltaan päätöksiä asuinpaikasta, yrityksen sijainnista tai investoinneista.

Keravalla tiedetään, että imagon rakentaminen on osa kaupungin strategista kehittämistä ja että sitä on tärkeä tehdä yhdessä keravalaisten kanssa. Myönteiset asukaskokemukset ja vahva jaettu identiteetti heijastuvat suoraan kaupungin maineeseen. Se toimii myös kaupunkilaisia yhdistävänä tekijänä. Tähän haasteeseen Keravalla haluttiin nyt tarttua.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Brändityön kohderyhmä on laaja. Käytännössä kaikki, joilla on tarttumapintaa Keravaan. Erityisesti tässä työssä keskityttiin Keravan nykyisiin ja tuleviin asukkaisiin, joiden nähtiin olevan oleellisin kaupunkia eteenpäin vievä voima, joka lopulta määrittää millaiseksi tulevaisuuden Kerava muodostuu niin asuinpaikkana kuin paikkana elinkeinoelämälle. Uusien tavoiteltavien asukkaiden osalta tehtiin tarkempaa segmentointia viestien ja brändilupauksen kirkastamiseksi. Tämän tarkemman kohderyhmän osalta perehdyttiin tuoreeseen tutkimustietoon ja tutustuttiin ao. kohderyhmän houkuttelussa onnistuneisiin vastaaviin kaupunkeihin Euroopassa.

Prosessi on ollut osallistava alusta alkaen myös kohderyhmän osalta; brändin määrittelytyön taustamateriaalina on käytetty muun muassa kyselytutkimuksia sekä kaupunkistrategian asukaskyselyjä. Lisäksi kaupungin työntekijöitä on jalkautunut keravalaisten pariin suorittaen haastattelututkimuksen, josta saatiin hyödyllistä taustatietoa. Tavoitteena on ollut saada kuntalaisten ääni kuuluviin ja tästä syystä osallistaminen on nähty prosessin keskeisenä osana. Kyselytutkimuksiin on vastannut satoja keravalaisia. Kyselyiden tuloksia hyödynnettiin tärkeänä osana brändityötä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Uusi brändi herätetään eloon tekojen ja toiminnan kautta. Brändityön linjauksia edistetään kaupunkiorganisaatiossa usealla eri foorumilla.

Keravalla on vastikään perustettu toimialarajat ylittävä kaupunki kulttuurille -verkosto, jonka jäseninä ovat ylimmän johdon edustajat. Kaupunki haluaa tällä tavoin vahvasti sitoutua muutoksen tekemiseen. Ryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi tavoitteena sopia kaupunkikulttuurin edistämiseen liittyvistä pidemmän tähtäimen kehittämishankkeista ja suunnitelmista. Ryhmän puheenjohtajana toimii kaupungin viestintäjohtaja ja se raportoi työstään säännöllisesti kaupunginjohtajalle.

Kaupungissa toimii myös operatiiviseen työhön keskittyvä ryhmä, joka koostuu vapaa-ajan ja kulttuurin, tekniikan toimialan sekä viestinnän edustajista. Ryhmän vastuulla on huolehtia hyvin toimivasta sisäisestä tiedonkulusta ja samalla helpottaa erityisesti ulkoisten tapahtumajärjestäjien työtä Keravalla.

Uutta bränditarinaa on esitelty laajasti kaupungin työntekijöille ja esimiehille. Työ jalkauttamisen osalta jatkuu vielä pidemmän aikaa ja vastuu tästä on paitsi viestintäjohtajalla myös viestintäasiantuntijalla, jonka tehtävänkuvaukseen asia on lisätty.

Uusi tarina konkretisoituu myös uuden visuaalisen ilmeen kautta, joka on otettu käyttöön. Kaikki kaupungin tilaama uusi materiaali tehdään uuden brändin ja ilmeen edellyttämällä tavalla. Siirtymä vanhasta uuteen tapahtuu kuitenkin hallitulla tavalla, kaikkea ei toisin sanoen uusita kerralla. Nostona todettakoon, että kaupungin ikkunana ulospäin toimivat verkkosivut uudistetaan kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana. Uuden brändin ja ilmeen mukaiset sivut julkaistaan marraskuussa 2022.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kaupungin sisäistä työskentelymallia on jo kehitetty vastaamaan uuden bränditarinan vaatimuksia (kaupunki kulttuurille -verkosto).

Uusi bränditarina ja sitä ilmentävä visuaalinen ilme on herättänyt asukkaissa, mediassa ja kaupungin sisällä suurta mielenkiintoa. Muutos on visuaalisessa mielessä ollut todella iso ja se on herättänyt myös vilkasta keskustelua. 

Kaupungin työntekijöiden parissa bränditarina ja visuaalinen ilme on otettu erityisen myönteisesti vastaan. Muutosta on odotettu ja yhteistä linjaa on toivottu. 

Useita käytännön sovelluksia on tilattu ja otettu käyttöön, esimerkiksi intranetin visuaalinen ilme, uudet lomakepohjat (ppt, word), uutiskirjepohjat jne. Tätä työtä jatketaan, jotta voimme varmistaa yhtenäisyyden kaikessa viestinnässä.

Jokavuotinen kesäisin järjestettävä Kerava-päivä rakennetaan uuden bränditarinan mukaisella tavalla, vahvasti asukkaita osallistaen. Kaupungilla on myös useita muita isoja ja pieniä tapahtumasuunnitelmia ulkoisten kumppanien kanssa, joita ei vielä kuitenkaan ole lyöty lukkoon.

Jatkamme määrätietoista jalkauttamistyötä ja huomioimme samalla kuntalaisilta, luottamushenkilöiltä sekä kaupungin työntekijöiltä saadun palautteen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jalkauttamisen merkitys muutoksen läpiviennin varmistamiseksi on äärimmäisen tärkeää. Keravalla onnistunut jalkauttaminen pyritään varmistamaan eri tavoin. Viestintäyksikkö, ja erityisesti asiasta vastaava viestintäasiantuntija, on jalkauttamisen koordinoinnissa keskeisessä roolissa. Onnistunut jalkauttaminen vaatii kuitenkin sitoutumista koko organisaatiolta ja kaupungin ylimmältä johdolta.

Brändäys on osa nykyaikaista johtamista. Jokaisella alueella ja kaupungilla on omat erityispiirteensä, jotka on tunnistettava brändäyksessä. Tämä osuus työstä on jokaisen alueen, kunnan ja kaupungin tehtävä huolella.

Keravan toimintamalli jalkauttamisen osalta on periaatteessa kuitenkin monistettavissa mihin kaupunkiin tahansa (verkostomainen työskentely, resursointi ja materiaalit jne.)

On myös vahvasti korostettava, että brändi ja imago syntyy ja kehittyy aina kaupunkilaisten toimesta.

Kerava tarjoaa kaupungin kehyksenä asukkailleen, sisältö tuotetaan asukkaiden toimesta. Tällä tavoin varmistamme, että asukkaat tuntevat valitun tien omakseen. 

Kansikuva
Nainen soittaa harmonikkaa vehreän mäen päällä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä