Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidon varahenkilöstön yhtenäisten toimintamallien muodostaminen ja kuvaaminen kotihoidon varahenkilöstön käsikirjaan TulKoti -hankkeen tuella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotihoidon varahenkilöstön käsikirja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidon varahenkilöstön yhtenäisten toimintamallien muodostaminen ja kuvaaminen kotihoidon varahenkilöstön käsikirjaan TulKoti -hankkeen tuella.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sanni Molonen

Luotu

28.12.2022

Viimeksi muokattu

23.01.2023
Ratkaisun perusidea **

Kotihoidon varahenkilöstön käsikirjaan haluttiin kirjata varahenkilöstön yhtenäiset toimintamallit. 

Käsikirjaan kirjattiin:

 • varahenkilöstön tavoitteet
 • työnjaon ja tehtävät rooleittain
  • kotihoidon palveluesimies
  • varahenkilöstön palveluesimies
  • kotihodon työnjakajat
  • varahenkilöstön hoitajat
 • varahenkilöstön toimintasäännöt
 • varahenkilöstön työskentelyn pelisäännöt
 • työvuorojen laadintaa koskevat pelisäännöt
Toimintaympäristö **

Kotihoidossa on käyttöönotettu vuoden 2021 aikana tarvepohjainen toimintamalli, jossa hoitorinkien henkilöstömäärä on mitoitettu vastaamaan asiakkaiden palvelutarvetta. TulKoti -hankkeessa tavoitteena on jatkokehittää ja vakiinnuttaa jo olemassa olevia tarvepohjaisen toimintamallin periaatteita Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidossa. 

Kymenlaaksossa kotiin tuotettavien palveluiden tarve tulee kasvamaan merkittävästi yli 75-vuotiaiden määrän kasvaessa edelleen lähivuosina. Kymsoten kotihoidossa kehittämistyötä on tehty aktiivisesti vuodesta 2019 alkaen valtakunnalliset suositukset ja lakimuutokset huomioiden. Kehittämistyö jatkuu Kymenlaakson hyvinvointialueella vuoden 2023 alusta. Haasteena on ollut ja tulee myös lähivuosina olemaan henkilöstön riittävyys.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kymenlaakson alueen ikääntyneiden määrä kasvaa merkittävästi seuraavan 20 vuoden aikana. Yli 85-vuotiaiden määrän on arvioitu kaksinkertaistuvan nykyisestä vuoteen 2040 mennessä. Vuonna 2020 9,5%:lla 75 vuotta täyttäneistä oli kotihoidon asiakkuus ja vuonna 2030 vastaavan luvun on arvioitu olevan 12,1 %.

TulKoti-hankkeen kohderyhmänä ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen ikäihmiset, jo palveluiden piirissä olevat asiakkaat sekä ennaltaehkäisevää palvelua tarvitsevat asiakkaat. Hankkeessa on tarkoitus kehittää kaikkia toimia, joiden avulla ikääntyneiden turvallista kotona asumista voidaan tukea. Kehitystoimenpiteissä huomioidaan myös iäkkäiden omaiset, läheiset ja omaishoitajat. Keskeinen kohderyhmä on myös Kymenlaakson hyvinvointialueen kotihoidon 700 ammattilaista. 

Kotihoidon varahenkilöstön ovat muodostaneet Etelä- ja Pohjois- Kymenlaakson hoitajapoolit, joilla on ollut erilliset palveluesimiehet. Kymenlaakson hyvinvointialueen aloittaessa vuoden 2023 alussa, yhdistettiin hoitajapoolit kotihoidon varahenkilöstöksi, jolla on yksi palveluesimies. Samalla koettiin tarve myös toimintamallien yhtenäistämiselle.  

Kotihoidon varahenkilöstön käsikirja on luotu palvelemaan kotihoidon ammattilaisia. Yhtenäiset kirjatut toimintamallit edesauttavat tavoitteisiin pääsemistä. Käsikirjaan kirjattuja asioita työstettiin yhdessä varahenkilöstön Big Room- kehittämistyöpajassa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Projektikoordinaattori oli mukana yhdessä kotihoidon kanssa kirjaamassa yhtenäisiä toimintamalleja kotihoidon varahenkilöstön käsikirjaan. Kotihoidon varahenkilöstön palveluesimies, toimintayksikön päällikkö sekä tulosaluejohtaja kävivät kirjattuja toimintamalleja läpi henkilöstön kanssa. Toimintamalleja myös muokattiin arkeen sopivammiksi ja niitä arvioidaan säännöllisesti toiminnan edetessä. Uusien toimintatapojen juurruttaminen arkeen edellyttää sitoutumista kaikilta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Käsikirjan hyödyllisyyttä voidaan arvioida vasta jonkin ajan kuluttua käsikirjan käyttöönotosta. Jatkossa kotihoidon varahenkilöstön käsikirjaa voi käyttää tukena esimerkiksi uuden työntekijän perehdytyksessä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mikäli mahdollista, niin samankaltaisten yksiköiden toimintamalleja kannattaa tarkastella säännöllisesti, jotta yhteiset tavoitteet on kaikilla tiedossa ja toimintatavat muodostuvat yhtenäisiksi alusta alkaen

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet

Kohderyhmä