Kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on tavoitteena on edelleen vahvistaa ja vakiinnuttaa jo työstettyjä toimenpiteitä, sekä kehittää Kymsoten kotiin annettaviapalveluitakohti kustannuksiltaan tehokasta ja monipuolista kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuutta, jota johdetaan tavoitteellisesti, monialaisesti ja yhteensovittaen.

Kotona asumisen tukemiseksi on valjastettava kaikki ammattiryhmät toimimaan yhdessä sovittujen mallien mukaisesti ja sitä myöten myös tarkastelemaan oman toimintansa kehittämisen mahdollisuuksia.Näin ollen muita tärkeitä sidosryhmiä ovat lääkärit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja sosiaalityön ammattilaiset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kymenlaakso-TulKoti
Lyhyt kuvaus

Kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on tavoitteena on edelleen vahvistaa ja vakiinnuttaa jo työstettyjä toimenpiteitä, sekä kehittää Kymsoten kotiin annettaviapalveluitakohti kustannuksiltaan tehokasta ja monipuolista kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuutta, jota johdetaan tavoitteellisesti, monialaisesti ja yhteensovittaen.

Kotona asumisen tukemiseksi on valjastettava kaikki ammattiryhmät toimimaan yhdessä sovittujen mallien mukaisesti ja sitä myöten myös tarkastelemaan oman toimintansa kehittämisen mahdollisuuksia.Näin ollen muita tärkeitä sidosryhmiä ovat lääkärit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja sosiaalityön ammattilaiset.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

 

Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä

-Tavoitteena on luoda turvallinen ja toimintakykyinen arki ikääntyneelle. Helpotetaan asiakkaan yhteydenottoa ja palvelujen saatavuutta. Tämä tehdään vahvistamalla oikea-aikaista ja monialaista palvelutarpeen arviointia ja rakentamalla kuntoutumista ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa arjessa.

Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan

-tavoite on saada asiakkuudet hallintaan muotoilemalla palveluita asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja varmistamalla asiakkaan sujuva liikkuminen palveluiden välillä, löytäen ketjujen väliset yhdyspinnat. Tärkeää on sujuvoittaa asiakkaan palvelupolkua sairaalahoidosta suoraan kotiin riittävällä tuella;kotihoito, kuntoutus, digiratkaisutyms. Tämän lisäksi vahvistetaan kotona asumista tukevaa teknologiaa toimintamalleineen. Digitaalisten ratkaisujen laajentamisentavoitteena on vapauttaa henkilöstön työaikaa sekä tukea asiakkaan itsenäistä toimintakykyä ja lisätä kotona asumisen turvallisuutta.

 

Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun

-tavoitteena on riittävä, ammattitaitoinen ja tyytyväinen henkilöstö, jota tuetaan läsnä olevalla ja systemaattisella arjen johtamisella. Henkilöstön työskentelyä helpotetaan digitaalisilla ratkaisuilla ja automatiikkaa lisäämällä. Henkilöstön osaamista ja teknologiakyvykkyyttä kehitetään johdonmukaisesti

Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla

-laatu, arviointi ja järjestelmällinen seuranta ovat Kymsotessa tehtävän kehittämisen keskipisteessä. Toimivat ja laadukkaat palvelut vaativat tiedolla johtamista. Vain oikeanlaisella ja ajantasaisella tiedolla voidaan tekemistä ja resursseja kohdentaa niihin toimintoihin missä niistä on suurin hyöty. Tässä hankkeessa tavoitteena on erityisesti päivittäisjohtamisen kehitystoimenpiteillä luoda malleja ja tietopohjaa palvelujen laadun järjestelmälliselle seurannalle. Keskeinen osa palvelujen laatua on myös varmistaa kirjaamismallien kehittyminen sosiaalihuollon Kanta-rakenteen mukaisesti. Rakenteisen kirjaamisen edellytys on,että toimintamallit, prosessit, johtamiskäytännöt sekä henkilöstön osaaminen on kehitetty vastaamaan tarvetta.

Toimiaika

TulKoti-Kymenlaakso hankkeen toimiaika on 1.1.2022-31.12.2023. 

Hankkeen toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty 3/2022.

Toimijat

Kehittämistyöhön osallistuu Kymsoten ammattilaiset, Kymenlaakson alueen kunnat, yhdistykset ja järjestöt sekä oppilaitokset. 

Kuntalaisia ja SOTE-palveluiden asiakkaita osallistetaan kehittämiseen.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Aleksandra Salo
Yhteyshenkilön organisaatio
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
aleksandra.salo@nhg.fi

Tekijä

Noora Haimi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

13.10.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kymsote tavoittelee toiminnassaan parasta asiakaskokemusta ja panostaa ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsoten tavoite on, että Kymenlaakson 163000 asukastaovat aktiivisia, hyvinvoiviaja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa.

Kymsoten kotiin tuotettavat palvelut muodostuvat 13 palveluryhmästä. Ryhmät ovat asiakasohjaus, varhaisen tuen palvelut, kuntoutus, kotihoidon tukipalvelut, kuntouttava päivätoiminta,kotihoito, kotisairaala, palliatiivinen hoito, omaishoito, tuettu asuminen, erityispalvelut, vammaispalvelut sekä mielenterveys-ja päihdepalvelut. Kotiin tuotettavien palvelujen tarve kasvaa, koska Kymsoten alueen yli 75-vuotiaiden ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti. On ennakoitu, että Kymsoten kotihoidon kokonaiskustannukset tulevat nousemaan vuosien 2020–2040aikana noin 87 %(n. 28 miljoonaa euroa).

Kymsoten kotihoidossa on kehittämistyötä lähdetty tekemään aktiivisesti jo vuoden 2019 alusta lähtien seuraten valtakunnallisia ohjeistuksia, suosituksia ja lakimuutoksia. Kotihoidon työtä on kehitetty henkilöstöä osallistaen erilaisissa monialaisissa työpajatyöskentelyissä osana eri hankkeita ja projekteja. Uusien tai paranneltujen toimintamallien jalkautuminen ja vakiintuminen koko Kymsoten alueella vaatii vielä jatkotoimenpiteitä

Suurin ratkaistava haaste Kymsotessa on kotiin tuotettavien palvelujen henkilöstön riittävyys sekä tyytyväisyys. Näitä ongelmia on lähdetty ratkaisemaan ottamalla käyttöön kotihoidon tarvepohjainen toimintamalli, jossa henkilöstömäärä mitoitetaan vastaamaan asiakkaiden palvelutarvetta. Tämän lisäksi on vahvistettu palvelutuotannon monipuolistumista sekä otettu käyttöön erilaisia digiratkaisuja hoitotyön tueksi.

Henkilöstön riittävyyden kannalta on välttämätöntä siirtyä vähemmän henkilöstöä vaativaan palvelurakenteeseen ja työskentelyn tapoja on kehitettävä. Henkilöstön tyytyväisyyden ongelmat liittyvät resurssien riittämättömyyden lisäksi työskentelyn tapoihin. Tehokkuutta on pyritty lisäämään mm.kehittämällä työnjaon toimintamallia sekä asiakasohjauksen kautta ohjaamalla jatkossa asiakkaat yhdenmukaisemmin heidän tarvettaan vastaavien palvelujen piiriin.

Päämäärä ja päätavoite

 Tämän hankkeen tavoitteena on edelleen vahvistaa ja vakiinnuttaa jo työstettyjä toimenpiteitä, sekä kehittää Kymsoten kotiin annettaviapalveluitakohti kustannuksiltaan tehokasta ja monipuolista kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuutta, jota johdetaan tavoitteellisesti, monialaisesti ja yhteensovittaen.

Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä:

-Kehitetään kuntoutustarpeen arviointi osana palvelutarpeen arviointia/asiakassuunnitelmaa.

-Kehitetään terveyspalveluiden kanssa toteutettava yhteistyö; sairaalassa ja kotiutusyksikössä tapahtuvakotikuntoutus.

-Kotona järjestettävän palvelun kokonaisuuden järjestäminen, kotiutusyksikkötoiminnan kehittäminen.

Iäkkäiden asiakkaiden toimivien palvelupolkujen varmistamiseksi on tehtävä laajasti moniammatillista yhteistyötä. Yli yksikkörajojen ulottuva yhteistyö kestää usein koko asiakkuuden ajan. Jotta asiakas saa Kymsotessa tarvitsemansa palvelun on tarvetta vahvistaa Kymsoten sisäistä yhteistyötä luomalla siihen soveltuvat toimintamallit. Tekemisenä tämä tarkoittaa;

-Systeemisen tiimityö-/kuvastin mallin kehittäminen.

-Monialainen yhteistyö tukemassa ikääntyneen kotona asumistamalli.

-Konsultointimallien määrittely sote-keskus yhteistyössä.

-Terveyspalvelujen roolin vahvistaminen kotiutuksissa -mallin rakentaminen.

Kotiin annettavien palveluiden palvelurakenne ja -valikoima suunnitellaan asiakkaiden tarpeista yhtenäisenä kokonaisuutena. Kokonaisprosessissa tulee myös huomioida rajapinnat sosiaalipalveluihin, terveydenhuollon palveluihin sekä asiakas-ja palveluohjaukseen. Ensisijaista on eri palveluiden saumaton yhteistyö ja tasapaino. 

Oleellista on pystyä järjestämään kullekin asiakkaalle juuri hänen tarvitsemansa tuki, joka mahdollistaa kotona asumisen turvallisesti. Kokonaisuutta tuetaan johtamisen malleilla sekä digitaalisilla ratkaisuilla. Tekemisenä tämä tarkoittaa: 

- Arjen tuen kokonaisuuden organisointia, palveluprosessien yhteensovittavan johtamisen ja sen rakenteen kuvaamista

- Päivitäisjohtamisen kehittämistä kotihoidossa, kotiutustilanteissa ja kotiutusyksiköissä

Kotihoidon käytössä olevat digitaaliset ratkaisut tuodaan osaksi asiakkaan palvelua kaikissa kotona asumista tukevissa palveluissa mm. oikea-aikaisen kotiutumisen tueksi, kuntouttavaan päivätoimintaan, omaishoitoon yms. Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto tuo muutoksen kotihoidon toimintamalleihin. 

Kymsoten kotihoidossa kehitettiin ja otettiin käyttöön vuoden 2021 aikana tarvepohjainen toimintamalli. Tarvepohjaisessa toimintamallissa kotihoidon hoitorinkien toiminta ja vahvuus perustuvat asiakastarpeen mukaisiin vaatimuksiin, eli hoitorinkien henkilöstömäärää peilataan jatkuvasti muuttuvaan asiakastarpeiden mukaisiin palvelutuntimääriin. Tällä toimintamallilla taataan se, että työnkuorma on tasainen, huolimatta siitä missä työntekijä työskentelee. Toimintamallin jalkauttaminen vaatii vahvaa tukea ja ohjausta projektilta sekä kotihoidon johdolta. Tavoitteena on:

-Tarvepohjaisen toimintamallin käyttöönoton vakiinnuttaminen ja laajentaminen

-Hoitorinkiuudistuksen vakiinnuttaminen

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

1. Kotiin annettavien palveluiden johtaminen ja asiakkuuksien hallinta:

Tuotos: Kuvatut toiminta-ja yhteistyömallit, niiden pohjalta luodut tarvittavat ohjeistus-ja koulutusmateriaali

Tulos: Luodut toiminta-ja yhteistyömallit ovat sujuvoittaneet ja selkeyttäneet kotiin annettavienpalvelujen toimintaa.

Vaikutukset: Asiakkaat saavat oikeaa palvelua oikeaan aikaan. Työaika/kustannussäästöjä, sekä tyytyväisiä asiakkaita ja henkilöstö

2. Kotiin annettavien palveluiden kokonaisprosessin rakentaminen

Tuotos: Kokonaisprosessikuvattu sisältäen tehtävät, roolit ja vastuut. Koulutussisältö luotu.

Tulos: Palveluprosessien rakenne ja johtaminen on yhteensovitettu. Päivittäisjohtamisen malli olemassa ja käytössä.

Vaikutukset: Kotiin annettavien palveluiden palvelurakenne ja valikoima toimii yhtenä kokonaisuutena, jolloin päällekkäistä työtä ei ole, toiminnan tehtävät ja vastuut ovat selkeät ja yhteistyö sujuvaa.

3. Kotihoidon digitaalisuuden laajentaminen

Tuotos: Digiratkaisut kuvattu, ohjeistus laadittu, koulutusohjelmat luotu ja henkilöstö koulutettu.

Tulos: Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään kaikissa asiakkaan palvelunvaiheissa ml. kotiutukset.  Digitaaliset ratkaisut tukevat asiakkaan oikeapaikkaista ja oikea-aikaista palvelua.

Vaikutukset: Digitaalisten ratkaisujen avulla on vapautunut henkilöstön työaikaa. Asiakkaiden itsenäistä toimintakykyä ja kotona asumisen turvallisuudentunne on vahvistunut. Kotihoidon käytössä olevat digitaaliset ratkaisut on otettu osaksi palvelua kaikissa kotona asuvan asiakkaan palvelupolun vaiheissa sekä koko Kymsotessa.

4. Kotihoidon tarvepohjaisen toimintamallin jatkokehitys

Tuotos: Kotihoidon työnjaon toimintamalli, sekä hoitorinkien toimintamalli on kuvattu, ohjeistus ja koulutusmateriaali on laadittu.

Tulos: Tarvepohjainen toimintamalli ja hoitorinkiuudistus on onnistuneesti käyttöönotettu koko Kymsotessa.

Vaikutukset:  Oikea määrä hoitajia on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Henkilöstön kokemus työn hallinnasta on lisääntynyt. Asiakkaille tutut hoitajat asiakastyössä.

5. Sosiaalihuollon rakenteiden kehittäminen

Tuotos: Kanta-kirjausten vaatimukset ovat osana kaikessa hankkeessa tuotetussa materiaalissa.

Tulos: Palvelut ja prosessit ovat kehitetty Kanta-rakenteen mukaisesti

Vaikutukset: Asiakastiedot ovat paremmin asiakkaan ja työntekijöiden saatavilla sekä hyödynnettävissä mm.tilastoinnissa ja palvelujen kehittämisessä.