Kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on edelleen vahvistaa ja vakiinnuttaa jo työstettyjä toimenpiteitä, sekä kehittää Kymenlaakson HVA:n kotiin annettavia palveluita kohti kustannuksiltaan tehokasta ja monipuolista kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuutta, jota johdetaan tavoitteellisesti, monialaisesti ja yhteensovittaen.

Kotona asumisen tukemiseksi on valjastettava kaikki ammattiryhmät toimimaan yhdessä sovittujen mallien mukaisesti ja sitä myöten myös tarkastelemaan oman toimintansa kehittämisen mahdollisuuksia. Näin ollen muita tärkeitä sidosryhmiä ovat lääkärit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja sosiaalityön ammattilaiset.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kymenlaakso-TulKoti
Lyhyt kuvaus

Kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on edelleen vahvistaa ja vakiinnuttaa jo työstettyjä toimenpiteitä, sekä kehittää Kymenlaakson HVA:n kotiin annettavia palveluita kohti kustannuksiltaan tehokasta ja monipuolista kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuutta, jota johdetaan tavoitteellisesti, monialaisesti ja yhteensovittaen.

Kotona asumisen tukemiseksi on valjastettava kaikki ammattiryhmät toimimaan yhdessä sovittujen mallien mukaisesti ja sitä myöten myös tarkastelemaan oman toimintansa kehittämisen mahdollisuuksia. Näin ollen muita tärkeitä sidosryhmiä ovat lääkärit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja sosiaalityön ammattilaiset.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kotiin annettavat palvelut ovat vuodesta 2019 asti olleet vahva kehittämisen kohde Kymenlaaksossa. Rakenteet tehokkaalle ja toimivalle tekemiselle on luotu jo Kymsoten aikana ja esimerkiksi asiakasohjauksen toimintamalli on jo pidempään ollut käytössä. Merkittävä muutos on myös ollut vuonna 2019 käyttöönotettu kotihoidon tarvepohjainen toimintamalli. Tämän hankkeen tavoitteena on ollut edelleen vahvistaa ja vakiinnuttaa jo työstettyjä toimenpiteitä, sekä kehittää Kymenlaakson HVA:n kotiin annettavia palveluita kohti kustannuksiltaan tehokasta ja monipuolista kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuutta, jota johdetaan tavoitteellisesti, monialaisesti ja yhteensovittaen. Hankkeessa kehitystoimenpiteet ovat kohdistuneet Sosiaali- ja terveysministeriön määrittäminen neljän pääteeman alle: 

Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä

 • Aluetavoite 1: Systemaattisen kuntoutustarpeen arviointi ja toteutus
 • Aluetavoite 2: Kotihoidon ja kotikuntoutuksen yhteisen toimintamallin laajennus
 • Aluetavoite 3: Digituettu toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen
 • Aluetavoite 4: Monialaisen yhteistyön lisääminen

Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan

 • Aluetavoite 5: Arjen tuen kokonaisuuden organisointi & asiakkuuksien ja yhteisprosessien hallinta
 • Aluetavoite 6: Kotihoidon digitaalisten palveluiden laajentaminen

Riittävä ja osaava henkilöstö tukee kotiin annettavien palvelujen laadun

 • Aluetavoite 7: Kotihoidon tarvepohjaisen toimintamallin jatkokehitys
 • Aluetavoite 8: Kotihoidon laitelogistiikan kehittäminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen

Palvelujen laatu varmistetaan jatkuvalla seurannalla

 • Aluetavoite 9: Päivittäisjohtamisen kehittäminen
 • Aluetavoite 10: Sosiaalihuollon rakenteiden kehittäminen

Asiakaslähtöisten kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on luoda turvallinen ja toimintakykyinen arki ikääntyneelle ja helpottaa asiakkaan yhteydenottoa ja palvelujen saatavuutta. Tämä tehdään vahvistamalla oikea-aikaista ja monialaista palvelutarpeen arviointia ja rakentamalla kuntoutumista ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa arjessa.

Oikea-aikaisten palveluiden tavoitteena on saada asiakkuudet hallintaan muotoilemalla palveluita asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja varmistamalla asiakkaan sujuva liikkuminen palveluiden välillä, löytäen ketjujen väliset yhdyspinnat. Tärkeää on sujuvoittaa asiakkaan palvelupolkua sairaalahoidosta suoraan kotiin riittävällä tuella. Tämän lisäksi vahvistetaan kotona asumista tukevaa teknologiaa toimintamalleineen. Digitaalisten ratkaisujen laajentamisentavoitteena on vapauttaa henkilöstön työaikaa sekä tukea asiakkaan itsenäistä toimintakykyä ja lisätä kotona asumisen turvallisuutta.

Kotiin annettavien palveluiden laatu varmistetaan riittävällä, ammattitaitoisella ja tyytyväisellä henkilöstöllä, jota tuetaan läsnä olevalla ja systemaattisella arjen johtamisella. Henkilöstön työskentelyä helpotetaan digitaalisilla ratkaisuilla ja automatiikkaa lisäämällä. Henkilöstön osaamista ja teknologiakyvykkyyttä kehitetään johdonmukaisesti.

Palvelujen laatu, arviointi ja järjestelmällinen seuranta ovat Kymenlaakson HVA:ssa tehtävän kehittämisen keskipisteessä. Toimivat ja laadukkaat palvelut vaativat tiedolla johtamista. Vain oikeanlaisella ja ajantasaisella tiedolla voidaan tekemistä ja resursseja kohdentaa niihin toimintoihin missä niistä on suurin hyöty. Tässä hankkeessa tavoitteena on erityisesti päivittäisjohtamisen kehitystoimenpiteillä luoda malleja ja tietopohjaa palvelujen laadun järjestelmälliselle seurannalle. Keskeinen osa palvelujen laatua on myös varmistaa kirjaamismallien kehittyminen sosiaalihuollon Kanta-rakenteen mukaisesti. Rakenteisen kirjaamisen edellytys on, että toimintamallit, prosessit, johtamiskäytännöt sekä henkilöstön osaaminen on kehitetty vastaamaan tarvetta.

Toimiaika

TulKoti-Kymenlaakso hankkeen toimiaika on 1.1.2022-31.12.2023. 

Hankkeen toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty 3/2022.

Toimijat

Kehittämistyöhön osallistuu Kymsoten ammattilaiset, Kymenlaakson alueen kunnat, yhdistykset ja järjestöt sekä oppilaitokset. 

Kuntalaisia ja SOTE-palveluiden asiakkaita osallistetaan kehittämiseen.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Aleksandra Salo
Yhteyshenkilön organisaatio
Kymenlaakson hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
aleksandra.salo@nhg.fi

Tekijä

Noora Haimi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

28.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa 1.1.2019 tehtävänään järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Hyvinvointialueuudistuksen myötä 1.1.2023 Kymsote muuttui Kymenlaakson hyvinvointialueeksi, mutta toiminnassaan se tavoittelee edelleen parasta asiakaskokemusta ja panostaa ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Tavoite on, että Kymenlaakson noin 163 000 asukasta ovat aktiivisia, hyvinvoivia ja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa. 

Kymenlaakson hyvinvointialueen (ent. Kymsote, jäljempänä Kymen hva) kotiin tuotettavat palvelut muodostuvat 13 palveluryhmästä. Ryhmät ovat asiakasohjaus, varhaisen tuen palvelut, kuntoutus, kotihoidon tukipalvelut, kuntouttava päivätoiminta, kotihoito, kotisairaala, palliatiivinen hoito, omaishoito, tuettu asuminen, erityispalvelut, vammaispalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut. Kotiin tuotettavien palvelujen tarve kasvaa, koska Kymen hva:n alueen yli 75-vuotiaiden ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti. On ennakoitu, että Kymen hva:n kotihoidon kokonaiskustannukset tulevat nousemaan vuosien 2020–2040 aikana noin 87 % (n. 28 miljoonaa euroa). 

Kehittämistyötä on tehty aktiivisesti Kymenlaakson kotihoidossa vuoden 2019 alusta lähtien seuraten valtakunnallisia ohjeistuksia, suosituksia ja lakimuutoksia. Kotihoidon työtä on kehitetty henkilöstöä osallistaen erilaisissa monialaisissa työpajatyöskentelyissä osana eri hankkeita ja projekteja. Uusien tai paranneltujen toimintamallien jalkautuminen ja vakiintuminen koko hyvinvointialueelle on vaatinut kuitenkin vielä jatkotoimenpiteitä. 

Suurimmaksi ratkaistavaksi haasteeksi on tunnistettu kotiin tuotettavien palvelujen henkilöstön riittävyys sekä tyytyväisyys. Asumispalvelujen nousseiden henkilöstömitoitusten myötä henkilöstöä ei vapaudu kotihoidon tarpeisiin, vaikka asumispalveluiden asiakasmäärät laskevat. Myös eläköitymiset lisäävät painetta henkilöstön saatavuuteen. Näitä ongelmia on lähdetty ratkaisemaan vuonna 2019 ottamalla käyttöön kotihoidon tarvepohjainen toimintamalli, jossa henkilöstömäärä mitoitetaan vastaamaan asiakkaiden palvelutarvetta. Tämän lisäksi on vahvistettu palvelutuotannon monipuolistumista sekä otettu käyttöön erilaisia digiratkaisuja hoitotyön tueksi. Lisäksi henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden lisäämiseksi olennaiseksi kehittämiskohteeksi on tunnistettu päivittämisjohtamisen käytäntöjen kehittäminen. 

Henkilöstön riittävyyden kannalta on välttämätöntä siirtyä vähemmän henkilöstöä vaativaan palvelurakenteeseen ja työskentelyn tapoja on kehitettävä. Henkilöstön tyytyväisyyden ongelmat liittyvät resurssien riittämättömyyden lisäksi työskentelyn tapoihin. Tehokkuutta on pyritty lisäämään mm. kehittämällä työnjaon toimintamallia sekä asiakasohjauksen kautta ohjaamalla jatkossa asiakkaat yhdenmukaisemmin heidän tarvettaan vastaavien palvelujen piiriin. Kymenlaaksossa on kehitetty STM:n rahoittamassa Ikäopastin-hankkeessa ikäihmisten keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli (KAAPO). Malli on ollut käytössä Kymen hva:ssa vuodesta 2019 lähtien. 

Päämäärä ja päätavoite

Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen, palvelujen oikea-aikaisuus, henkilöstön riittävyyden ja osaamisen tukeminen sekä palvelujen laadun varmistaminen.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Aluetavoite 1: Systemaattinen kuntoutustarpeen arviointi ja toteutus

 • Tavoitteet: Liitetään kuntoutustarpeen arviointi osaksi palvelutarpeen arviointia eri palveluissa. Kehitetään moniammatillista kotikuntoutusta sairaaloissa ja kotiutusyksiköissä. Edistetään asiakkaiden toimintakykyistä arkea tarjoamalla monipuolisia palveluita.
 • Tuotokset: Systemaattinen ja moniammatillinen kuntoutusprosessi eri palveluyksiköissä. Kehittyneet palvelut asiakkaiden uni, ravitsemus, sosiaalisuus, liikunta ja asuinympäristö huomioon ottaen. Yhtenäiset ja yhdenvertaiset palvelut kaikille alueen asukkaille.
 • Vaikuttavuus: Asiakkaiden toimintakyvyn paraneminen ja kotona pärjäämisen tukeminen. Palveluiden saatavuuden parantuminen ja asiakaslähtöisyyden vahvistuminen.

Aluetavoite 2: Kotihoidon ja kotikuntoutuksen yhteisen toimintamallin laajennus

 • Tavoitteet: Tehostaa kotihoidon ja kotikuntoutuksen dialogista yhteistyötä. Parantaa moniammatillista kuntoutusta kotihoidon asiakkaille. Vähentää kotihoidon asiakkaiden hoitotarvetta tai ylläpitää nykyistä tasoa.
 • Tuotokset: Yhteistyön tiivistyminen ja palveluiden sujuvuuden lisääntyminen. Moniammatillisen kuntoutuksen vahvistaminen kotihoidossa. Asiakkaiden hoitotarpeen parempi hallinta ja asiakastyytyväisyyden kasvu.
 • Vaikuttavuus: Kotona pärjäämisen tukeminen ja hoitotarpeen vähentäminen. Asiakastyytyväisyyden ja palveluiden laadun paraneminen.

Aluetavoite 3: Digituettu toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen

 • Tavoitteet: Laajentaa digitaalisten palveluiden käyttöä kotihoidossa. Parantaa asiakkaiden arkea tukevien digitaalisten ratkaisujen saatavuutta. Lisätä asiakkaiden osallisuutta ja hyvinvointia digitaalisten palveluiden avulla.
 • Tuotokset: Digitaalisten palveluiden keskittäminen ja laajentaminen. Asiakkaiden arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut ja etäpalvelut. Etävirkistysryhmät ja muut digitaaliset hyvinvointipalvelut kotihoidon asiakkaille.
 • Vaikuttavuus: Asiakkaiden itsenäisyyden ja toimintakyvyn tukeminen digitaalisten palveluiden avulla. Yksinäisyyden vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääminen etäpalveluiden kautta.

Aluetavoite 4: Monialaisen yhteistyön lisääminen

 • Tavoitteet: Lisätä moniammatillista yhteistyötä iäkkäiden asiakkaiden palvelupolkujen varmistamiseksi. Määrittää konsultointimallit sote-keskus-yhteistyössä. Vahvistaa sisäistä yhteistyötä Kymen hva:ssa systeemisen tiimityömallin avulla. Helpottaa palveluiden löydettävyyttä ja ohjautumista ennaltaehkäiseviin palveluihin.
 • Tuotokset: Konsultointimallit sote-keskus-yhteistyöhön. Systeemisen tiimityömallin käyttöönotto ja asiakastapausten monialainen käsittely. Palvelutarjotin palveluiden löydettävyyden ja ohjautumisen helpottamiseksi.
 • Vaikuttavuus: Parantunut asiakaskokemus ja sujuvammat palvelupolut iäkkäille asiakkaille. Tehokkaampi ja laadukkaampi monialainen yhteistyö eri toimijoiden välillä. Ennaltaehkäisevien palveluiden käytön lisääntyminen ja sitä kautta terveyden ja hyvinvoinnin paraneminen.

Aluetavoite 5: Arjen tuen kokonaisuuden organisointi & asiakkuuksien ja yhteisprosessien hallinta

 • Tavoitteet: Asiakkuuksien hallinnan parantaminen ja sujuvan liikkumisen varmistaminen palveluiden välillä. Kotiutumisen sujuvoittaminen sairaalasta suoraan kotiin. Kotihoidon digitaalisten palveluiden käytön lisääminen.
 • Tuotokset: Palveluiden muokkaaminen asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Kotiutumisen tukeminen kotihoidon ja terveyspalveluiden yhteistyönä. Digitaalisten palveluiden laajentaminen kotihoidossa.
 • Vaikuttavuus: Parempi asiakaskokemus ja tehokkaampi palveluiden käyttö iäkkäille asiakkaille. Vähentynyt tarve laitoshoitoon ja sairaalassaoloon. Lisääntynyt itsenäinen toimintakyky ja turvallisuudentunne kotona.

Aluetavoite 6: Kotihoidon digitaalisten palveluiden laajentaminen

 • Tavoitteet: Lisätä kotihoidon digitaalisten palveluiden käyttöä. Kehittää ja pilotoida uusia digitaalisia ratkaisuja. Tarjota vaihtoehtoisia tapoja asiakkaiden kanssa tapahtuvaan kommunikaatioon ja ohjaukseen.
 • Tuotokset: Digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja pilotointi. Kuvapuhelinpalvelun laitteiden käytön edistäminen gerontologisessa sosiaalityössä. Uuden lääkeannosteluautomaatin pilotointi.
 • Vaikuttavuus: Lisääntynyt kotihoidon asiakkaiden itsenäisyys digitaalisten palveluiden avulla. 

Aluetavoite 7: Kotihoidon tarvepohjaisen toimintamallin jatkokehitys

 • Tavoitteet: Vakiinnuttaa ja laajentaa tarvepohjainen toimintamalli kaikilla kotihoidon alueilla. Uudistaa kotihoidon työnjaon toimintamalli asiakastarpeesta lähteväksi ja selkeyttää työnjaon roolia. Varmistaa, että hoitajien käyntilistat mahdollistavat riittävän välittömän asiakastyöhön käytettävän ajan.
 • Tuotokset: Tarvepohjaisen toimintamallin vakiinnuttaminen ja laajentaminen. Uudistettu kotihoidon työnjaon toimintamalli ja selkeät käytänteet. Parantunut työntekijöiden ja esimiesten kokemus työnhallinnasta ja työn rauhasta.
 • Vaikuttavuus: Tasaisempi työnkuorma ja parempi asiakastyytyväisyys. Vähentynyt hoitajien vaihtuvuus ja sairauspoissaolot. Tehokkaampi ja sujuvampi asiakastyö kotihoidossa.

Aluetavoite 8: Kotihoidon laitelogistiikan kehittäminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen

 • Tavoitteet: Helpottaa henkilöstön työskentelyä digitaalisilla ratkaisuilla ja automatiikalla. Kehittää henkilöstön osaamista ja teknologiakyvykkyyttä johdonmukaisesti sekä sujuvoittaa laitelogistiikkaa.
 • Tuotokset: Selkeä koulutuspolku henkilöstön osaamisen ja teknologiakyvykkyyden kehittämiseen. Kehittyneet digitaaliset laitepassit ja läsnäoleva tuki henkilöstölle. Parannettu laitelogistiikka digitaalisten apuvälineiden käyttöönoton ja poistamisen osalta.
 • Vaikuttavuus: Tehokkaampi ja sujuvampi työskentely kotihoidossa digitaalisten ratkaisujen avulla. Vähentynyt virheiden määrä ja laitteiden käyttöhäiriöt. Parantunut asiakaspalvelu ja -tyytyväisyys.

Aluetavoite 9: Päivittäisjohtamisen kehittäminen

 • Tavoitteet: Luoda malleja ja tietopohjaa palvelujen järjestelmälliselle seurannalle. Vahvistaa kotihoidon ja -kuntoutuksen päivittäisjohtamista sähköisten taulujen ja pystypalaverikäytäntöjen avulla. Yhtenäistää ja selkeyttää kotihoidon toimintakäytäntöjä ja tiimivastaavan tehtävänkuvaa.
 • Tuotokset: Sähköiset päivittäisjohtamisen taulut kotihoidon DPK:ssa ja kotikuntoutuksessa. Pystypalaverikäytäntöjen käyttöönotto ja toimintakäytäntöjen uudistus. Kotihoidon käsikirja ja varahenkilöstön käsikirja.
 • Vaikuttavuus: Tehokkaampi ja systemaattisempi päivittäisjohtaminen. Parantunut tiedonkulku ja resurssien kohdentaminen asiakastarpeiden mukaisesti. Yhtenäisemmät ja selkeämmät toimintakäytännöt henkilöstölle.

Aluetavoite 10: Sosiaalihuollon rakenteiden kehittäminen

 • Tavoitteet: Varmistaa kirjaamismallien kehittyminen sosiaalihuollon Kanta-rakenteen mukaisesti. Edistää asiakkuuskeskeistä toimintatapaa ja rakenteellista kirjaamista sosiaalihuollossa. Parantaa palveluiden laadunhallintaa ja tiedonkulkua moniammatillisessa yhteistyössä.
 • Tuotokset: Uudistetut kirjaamismallit ja toimintakäytännöt sosiaalihuollon Kanta-rakenteen mukaisesti. Asiakkuuskeskeisen toimintatavan vahvistaminen ja prosessien kehittäminen. Yhdenmukainen asiakastieto ja rekisteröinti sosiaalihuollon Kanta-palveluiden kautta.
 • Vaikuttavuus: Laadukkaampien ja yhtenäisempien sosiaalihuollon palveluiden tarjoaminen iäkkäille asiakkaille. Tehokkaampi tiedonkulku ja yhteistyö eri toimijoiden välillä. Asiakastietojen yhdenmukaisuus ja luotettavuus parantavat palveluiden seurantaa ja kehittämistä.
Vaikutukset ja vaikuttavuus

Kuntoutus ja monialainen yhteistyö

Asiakaslähtöisten palveluiden tavoitteena on luoda turvallinen ja toimintakykyinen arki ikääntyneelle sekä helpottaa asiakkaan yhteydenottoa ja palveluiden saatavuutta ensikontakteista lähtien, mikä mahdollistetaan vahvistamalla oikea-aikaista ja monialaista palvelutarpeen arviointia ja rakentamalla kuntoutumista ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Perustason osastoilla sekä kotiutusyksiköissä toteutettu päivittäisjohtamisen toimintamalli lisäsi aamupalaverin lisäksi moniammatillista yhteistyötä osana perustyötä, vahvisti tiimiytymistä sekä mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön kehittämisen edelleen. Lisäksi toimintamalli yhdenmukaistaa asiakkaan saamaa osastokuntoutusta. Henkilöstön osallistaminen auttoi varmistamaan, että kehitetyt toimintamallit otettiin sujuvasti käyttöön ja pysyivät osana päivittäistä työtä. 

Kuntoutustarpeen arviointi ja varhaisen puuttumisen toimintamalli apuvälinepalveluissa on perusterveydenhuollon apuvälinepalveluissa käytössä oleva toimintamalli, jossa ikääntyneen asiakkaan kuntoutustarve arvioidaan ensimmäisen apuvälineen lainan yhteydessä. Toimintamallin systemaattisen toiminnan avulla asiakkaan kuntoutustarpeen laaja-alainen tunnistaminen helpottuu, ennaltaehkäiseviin palveluihin ohjautuminen paranee, ja asiakkaalle voidaan tarjota aina hänen tarvettaan vastaavaa palvelua.

Sairaaloissa ja kotiutusyksiköissä toimintamallit jäävät osaksi perustyötä. Kotihoidon ja kotikuntoutuksen yhteistyömallin vahvistaminen jatkuu kotihoidon toimesta. Palveluihin ohjaamisen vahvistaminen ammattilaisen tukiportaalin avulla jää käyttöön ja sitä kehitetään edelleen osana palveluita.

Kotihoidon tarvepohjainen toimintamalli

Tavoitteena on riittävä, ammattitaitoinen ja tyytyväinen henkilöstö, jota tuetaan läsnä olevalla ja systemaattisella arjen johtamisella. Tarvepohjaisessa toimintamallissa kotihoidon hoitorinkien toiminta ja vahvuus perustuvat asiakastarpeen mukaisiin vaatimuksiin, eli hoitorinkien henkilöstömäärää peilataan jatkuvasti muuttuvaan asiakastarpeiden mukaisiin palvelutuntimääriin. Tällä toimintamallilla taataan se, että työnkuorma on tasainen, huolimatta siitä missä työntekijä työskentelee. 

Hoitorinkien hoitajilla ei aikaisemmin ollut näkymää koko hoitoringin asiakaskäyntien sijoittumiseen. Asiakaskäyntien sijoittumisen tarkastelu aikaikkunoittain mahdollistaa jokaiselle näkymän asiakaskäyntien sijoittumiseen hoitoringeittäin. Kokonaisuutta on näkymän myötä helpompi suunnitella realistisesti toteutettavaksi kokonaisuudeksi hoitoringin sisällä, mikä mahdollistaa ruuhkahuippujen purkamisen, hoitajille realistisemmin toteutettavat käyntilistat, ja asiakkaille todennäköisemmin käynnit heidän tarpeenmukaisina ajankohtinansa. Projektikoordinaattori on jalkautunut jokaiselle kotihoidon alueelle ja käynyt Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmästä ajanvarauksen, suunnitelman, tiimien kuormituksen ja tiimien asiakkaiden -näkymiä sekä niiden tulkitsemista läpi yhdessä jokaisen hoitoringin tiimivastaavan kanssa. Toimintamallia on käyty läpi myös kotihoidon palveluesimiesten sekä hoitorinkien hoitajien, kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskuksen työntekijöiden ja kotihoidon palveluohjaajien kanssa. 

Myös välittömän työajan suunnitelman ja toteuman välisen eron seuranta ja raportointi koettiin onnistuneeksi toimintamalliksi. Toimintamallin ansiosta hoitajat, esimiehet ja johto saavat säännöllisesti tiedon asiakkaille suunnitelluista ja toteutuneista palveluajoista, mikä lisää tiedolla johtamista ja reaaliaikaisempaa asiakkaiden tarvepohjaista käyntisuunnittelua. Projektikoordinaattori on käynyt läpi raportteja sekä niiden käyttöä arjen työn tukena esihenkilöiden, tiimivastaavien ja hoitoringin hoitajien kanssa. Raportit tulevat automatisoitumaan osaksi kotihoidon raportointijärjestelmää. Siihen asti raportit tuotetaan käsin. 

Toimintamallien käyttöönoton tueksi hankkeesta jalkauduttiin useaan otteeseen kaikille kotihoidon alueille. Kehitettyjä toimintamalleja tulee edelleen kerrata ja vakiinnuttaa luonnolliseksi osaksi kotihoidon arkea. Jatkokehitystarpeena voisi olla esimerkiksi perehdytysmateriaaleiksi sopivien toimintamallien kuten Kotihoidon käsikirjan, Varahenkilöstön käsikirjan, ja Kotihoidon keskitetyn työnjaon toimintamalli -kuvauksen vieminen osaksi Intro-perehdytysohjelmaa. Jatkossa toimintamallit tulee ottaa järjestelmällisesti käyttöön jo perehdytysvaiheessa. Tulevaisuudessa tulee myös varmistaa raporttien automatisoituminen osaksi hyvinvointialueen raportointijärjestelmää. Kaikki tarvepohjaisen toimintamallin jatkokehitys -hankekokonaisuuden sisällä kehitetyt toimintamallit jäävät käyttöön kotihoitoon. Toimintamallien ja tulosten hyödyntäminen jatkuu kotihoidossa muun muassa arjen työn, päivittäisjohtamisen, resursoinnin ja tiedolla johtamisen tukena.

Päivittäisjohtaminen

Päivittäisjohtamisen kehittämistoimien avulla on luotu malleja ja tietopohjaa palvelujen järjestelmälliselle seurannalle. Sähköisten päivittäisjohtamisen taulujen avulla johtamista on tehostettu, mikä mahdollistaa hoitorinkien toiminnan ohjaamisen asiakastarpeiden mukaisesti ja parantaa tiedonkulkua. Päivittäisjohtamista on vahvistettu pystypalaverikäytännöllä, jossa henkilöstö voi viikoittain keskustella esihenkilön kanssa Teams-yhteyden välityksellä ja visualisoida työn eri osa-alueita valkotaulun avulla. Lisäksi on otettu käyttöön yhteinen käytäntö kotihoidon tiimivastaavan tehtävänkuvasta. Kotihoidon ja varahenkilöstön käsikirjat toimivat oppaina yhtenäisten toimintatapojen varmistamiseksi.

Päivittäisjohtaminen kotikuntoutuksessa on edistänyt yksikön sisäistä dialogista yhteistyötä ja tehostanut asiakkaiden moniammatillista kuntoutusta, mikä puolestaan tukee asiakkaiden kotiutumista yksiköstä. Päivittäisjohtamisen mallin käyttöönotto kotikuntoutuksessa on toteutettu alueittain, ja käyttöönottoa on tuettu henkilöstöinfotilaisuuksilla sekä hankkeen vahvalla tuella. Yksi mallien käyttöönoton haasteista oli pelko mahdollisesta lisätyöstä, sillä muutoksen tuomia hyötyjä ei aluksi nähty selkeästi. Siksi oli tärkeää tarjota riittäviä perusteluja hyötyjen ymmärtämiseksi ja varmistaa mallin onnistunut jalkautuminen. Päivittäisjohtamisen mallit jäävät elämään ja leviävät organisaation sisällä edelleen. Jatkossa tavoitteena on tiivistää etänä tapahtuvaa päivittäisjohtamista ja vuorovaikutusta esihenkilön ja henkilöstön välillä.

Kotihoidon digitaalisuuden kehittäminen

Digitaalisten ratkaisujen vahvistaminen ja laajentaminen tuo muutoksen kotihoidon toimintamalleihin. Kymen hva:n kotihoidon tavoitteena on nostaa digitaalisten ratkaisujen kautta saavien kotihoidon asiakkaiden määrää 20 prosenttiin.  Hankkeessa tavoitetta edesautetaan pilotoimalla uusia digitaalisia ratkaisuja (lääkeannosteluautomaatti) sekä vahvistamalla kuvapuhelinlaitteiden käyttöä. 

Gerontologisen sosiaalityön ja -ohjauksen asiakkaille on perinteisen kotikäynnin vaihtoehtona tarjottu mahdollisuus kotihoidon etätapaamiseen kuvapuhelinpalvelun laitteiden avulla. Kyseisen pilotin tarkoituksena on ollut kerätä tietoa kotihoidon asiakkaiden käytössä olevien kuvapuhelinpalvelun laitteiden hyödynnettävyydestä gerontologisen sosiaalityön tapaamisiin. Lisäksi henkilöstön työskentelyä helpotetaan digitaalisilla ratkaisuilla ja automatiikkaa lisäämällä. Toimintamallin ohessa virkistetty olemassa olevaa toimintamallia yhteiskäyttölaitteista ja jatkokehitetty mallia niin, että kotihoidon, kotihoidon palveluohjaajien, ikääntyneiden asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön yhteisasiakkaiden ja uusien asiakkaiden kohdalla pystytään hyödyntämään alueilla (n. 10) olevia yhteiskäyttölaitteita moniammatillisesti ja tehokkaasti etäyhteydenpitoon.

Kirjastokeskiviikko osoittautui menestyksekkääksi toimintamalliksi, toimien siten pohjana hankkeen muille kotihoidon ja kotikuntoutuksen ryhmätoiminnoille. Kotihoidossa ja kotikuntoutuksessa etäryhmätoiminnan pilotoinnit olivat merkittäviä, sillä niistä saatiin arvokasta tietoa siitä, millaisille asiakasryhmille ryhmätoimintoja voidaan tarjota. Kotihoidon yhteiskäyttölaitteiden toimintamalli gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen etätapaamisten muodossa tuotti piristystä vanhaan toimintatapaan. Tämän ansiosta kotihoidon palveluohjaajat ja gerontologisen sosiaalityön palveluohjaajat alkoivat hyödyntää kotihoidon kuvapuhelimia etävastaanotossaan. Uudistettu toimintamalli käytiin myös läpi ikääntyneiden palveluiden asiakasohjaajien kanssa. Laiteparkki -toimintamallin avulla helpotettiin laitteiden määrän hallintaa ja tehostettiin laitelogistiikkaa. Laiteparkki tukee myös laitteiden tehokkaampaa käyttöä, vähentää kustannuksia ja säästää hoitajien aikaa laitteiden kuljetukselta. Lisäksi digitaalisen laitepassin toimintamalli kotihoidossa sai hyvän vastaanoton, sillä se tunnisti tarpeen kotihoidon henkilöstön systemaattisille koulutuksille teknologisten apuvälineiden osalta. Kuntoutuksen etäryhmätoiminnot ja kotihoidon etäryhmätoiminta jatkuvat myös hankkeen jälkeen.

Laiteparkit ovat olleet jatkuvassa käytössä niiden perustamisesta alkaen, ja toimintamalli on käyty jokaisessa kotihoidon ringissä läpi. Laiteparkkeja rakennettiin jalkautumalla kotihoidon alueille, ja laiteparkit standardisoitiin jokaiselle alueelle samanlaisiksi. Laiteparkki-toimintamallista on lisäksi tehty Lean Master-Kaizen ja PDCA-malli, mitkä ovat Kymenlaakson hyvinvointialueen Lean-verkoston hyödynnettävissä.

Kirjaamisosaamisen vahvistaminen

Keskeinen osa palvelujen laatua on varmistaa kirjaamismallien kehittyminen sosiaalihuollon Kanta-rakenteen mukaisesti. Rakenteisen kirjaamisen edellytys on, että toimintamallit, prosessit, johtamiskäytännöt sekä henkilöstön osaaminen on kehitetty vastaamaan tarvetta. Tämän hankkeen tavoitteena on varmistaa, että kehittäminen toteutetaan näiden vaatimusten mukaisesti. 

Kotihoidon kirjaamisvastaavat -toimintamallin avulla vahvistettiin sosiaalihuollon osaamisen jalkauttamista palvelussa sekä dokumentoinnin yhdenmukaisuutta ja laatua. Toimintamalli mahdollistaa myös palvelun sisäisen yhteiskehittämisen asiakaslähtöisen kirjaamisen ja yhteisten käytäntöjen vahvistamiseksi. Projektikoordinaattorin tehtävänä on ollut luoda alustava runko tapaamisten sisällöstä, aikatauluttaa tapaamiset ja tiedottaa henkilöstöä ja lähiesimiehiä toiminnan tavoitteista ja sisällöstä. Sisällön laatimiseksi on tehty yhteistyötä kotihoidon johdon kanssa henkilöstöltä nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta. Toimintaa tavoitteineen on esitelty yhteisesti esihenkilöille korostaen sitoutumisen merkitystä kehittämistyön juurruttamiseksi. 

Kirjaamisvastaavat jatkuu palvelun sisäisenä ja palvelun itse ohjaamana toimintana. Palaute toimintaan osallistuneilta henkilöstön edustajilta oli positiivista ja dokumentoinnin yhdenmukaistamiselle ja laadun vahvistamiselle koettiin olevan todellinen ja jatkuva tarve. Asiakastyön dokumentointi on palvelun osa-alue, joka vaatii koko ajan panostusta laadun ja yhdenmukaisuuden toteutumiseksi. Lisäksi asiakaslähtöisyyden vahvistaminen ja ylläpitäminen ovat tärkeä osa dokumentointia. 

Laadukas kotiutuminen

Hankkeessa on toteutettu laaja-alaisesti erilaisia kotiutumista tukevia kehittämistoimia ja toimintamalleja, joiden tarkoituksena on varmistaa laadukas ja sujuva kotiutumisen prosessi sekä lisätä asiakkaan osallisuutta ja jatkuvaa palvelutarpeen arviointia. Asiakaskeskeisen lähestymistavan varmistamiseksi on tärkeää tunnistaa asiakkaan toiveet ja resurssit jo aloituspalaverista alkaen sekä ennakoida ja suunnitella kotiutumista kokonaisvaltaisesti huomioiden lääkehoito, ravitsemus, kuntoutus ja digitaalisten apuvälineiden hyödynnettävyys niin osastolla kuin kotioloissa. Moniammatillisen yhteistyön korostaminen, kotiutusprosessin selkeät tavoitteet ja tiedonkulun varmistaminen ovat avainasemassa onnistuneen kotiutumisen tukemisessa. Tiivistämällä kotiutusyksiköiden ja kotihoidon välisen palveluohjauksen yhteistyötä, voidaan sujuvoittaa ikääntyneiden kotiutumista ja lisätä asiakkaiden turvallisuuden tunnetta ja mahdollisesti vähentää päivystyspalveluiden käyttöä.

Hankkeen myötä luotu malli tarjosi selkeän rakenteen asiakkaan polulle kotiutusyksiköstä kotiin kotihoidon tuella. Mallissa korostuvat asiakkaan keskiössä pitäminen, ammattilaisten roolit ja tehtävät sekä tiedonkulun varmistaminen eri toimijoiden välillä. Mallin avulla varmistetaan laadukas kotiutumisprosessi, joka tukee kaikkien osapuolten toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi malli tarjoaa hyvän pohjan jatkokehitykselle ja varmistaa, että hankkeessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Liitetiedostot ja linkit
Kuva
Kymenlaakson hyvinvointialueen Tulkoti-hankkeen juliste