Tavoitteena vähentää itsemurhiin liittyvää stigmaa nuorten keskuudessa ja lisätä tietoutta mielenhyvinvoinnista sekä saatavilla olevista palveluista. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Koulukamppis - itsemurhien ehkäisy
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena vähentää itsemurhiin liittyvää stigmaa nuorten keskuudessa ja lisätä tietoutta mielenhyvinvoinnista sekä saatavilla olevista palveluista. 

 

Toteutuspaikka
Etelä-Savon ja Keski-Suomen alue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Anonymous

Luotu

18.02.2022

Viimeksi muokattu

02.11.2023
Ratkaisun perusidea **

Koulukamppis eli tuodaan tietoa mielenhyvinvoinnin vahvistamisesta 9 -luokkalaisille nuorille, paikallisista apua tarjoavista toimijoista ja opettajille itsetuhoisuuden puheeksiotosta.

 • Järjestetään yhdeksäsluokkalaisille oppitunti, jossa käydään läpi nuorten keinoja mielenhyvinvoinnin tukemiseen ja tarjotaan tietoa mielenterveyden tukemisesta.
 • Järjestetään koulun kaikille oppilaille välituntirasteja (eri toimijat voivat järjestää oman pisteensä) mielenhyvinvoinnin ympärillä ja tuodaan samalla tutuksi paikallisia toimijoita.
 • Opettajille järjestetään tietoisku itsetuhoisuuden puheeksiotosta.

Osallistetaan koulun henkilökunta, oppilashuolto koulun nuorisotyöntekijä sekä muita alueen toimijoita, kuten kriisikeskukset, poliisi, nuorisopsykiatria ja lastensuojelu mukaan kampanjan järjestämiseen.

Toimintaympäristö **

Nuorten pahoinvointi ja itsetuhoiset ajatukset lisääntyneet suomessa. Kriisikeskus Mobilelle on tullut koulutuspyyntöjä nuorten kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta itsetuhoisuuteen ja itsetuhoisten nuorten kohtaamiseen liittyen.

THL:n vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan ”suomalaisista nuorista 25 % on tahallisesti vahingoittanut itseään oman ilmoituksensa mukaan jossain elämänsä vaiheessa. Itsetuhoisia ajatuksia on ollut 40 %:lla ja itsemurhayritys 7 %:lla nuorista.”

Anttila ym. (2016) antoivat suositukset Mielenterveyden edistämiseen kouluissa varhaiskasvatuksessa ja kouluissa aina toisen asteen koulutukseen asti.  Keskeistä oli, että opetus-, terveys- ja sosiaalisektori toimivat yhdessä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi.  Koulu on oleellinen paikka edistää nuorten mielenterveyttä, koska siellä tavoitetaan kaikki lapset ja nuoret.

Erilaiset mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lapsilla ja nuorilla yleisiä ja suuri osa aikuisiän mielenterveyden häiriöistä alkaa lapsuudessa tai nuoruudessa. Koulut ovat lapsille ja nuorille yhteinen ja luonnollinen ympäristö edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä, jonka vuoksi mielenterveyden edistämisen interventiot kouluympäristöissä voivat olla erityisen vaikuttavia. (Larmas M. 2023)

Koulun henkilökunta kokee mielenterveyden edistämisen tärkeänä osana koulun tehtävää. He kokevat, että tarvitsevat apua ja tukea vastatakseen oppilaiden kasvaviin mielenterveyden haasteisiin. Lyhyet koulussa toteutettavat psykoedukatiiviset interventiot voivat muuttaa oppilaiden asenteita mielenterveyden häiriöitä kohtaan. Nuoret arvostavat enemmän epävirallisia avun lähteitä ja kokevat avun hakemisen ammattilaisilta vaikeaksi ja minkä vuoksi onkin tärkeä löytää keinoja madaltaa kynnystä avun hakemiseen. (Larmas M. 2023)

linkit lähteisiin:

Anttila N, Huurre T, Malin M, Santalahti P. 2016. Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen - Katsaus menetelmiin ja kirjallisuuteen Suomessa. https://www.julkari.fi/handle/10024/130003

Larmas Markku. 2023. Väitöskirja: Mielenterveyden edistäminen peruskoulussa (2023) https://peda.net/kuopio/koulutusalan-tutkimuksia2/vaitoskirja-mielenterveyden-edistaminen-peruskoulussa-2023#top

THL. 2022. THL – Tutkimuksesta tiiviisti 49/2022. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145433/URN_ISBN_978-952-343-966-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ensimmäisillä kouluvierailuilla Keski-Suomessa tehtiin kysely oppilaille, toiminnan kehittämiseksi ja tilanteen kartoittamiseksi alueella.

 1. Miten seuraavat väittämät vastaavat kokemustasi vierailustamme? (arvioi 1-5)
 • Sain lisää tietoa itsetuhoisuudesta
 • En saanut lisää tietoa itsetuhoisuudesta
 • Tiedän, mihin otan yhteyttä tai kuka voi auttaa, mikäli itselläni on itsetuhoisia ajatuksia
 • Tiedän, miten toimin tai kuka voi auttaa, mikäli ystävälläni on itsetuhoisia ajatuksia
 1. Onko sinulla ollut itsetuhoisia ajatuksia?
 2. Oletko kertonut itsetuhoisista ajatuksistasi jollekin?
 3. Kenelle olet kertonut itsetuhoisista ajatuksistasi?
 4. Koetko tulleesi kuulluksi - saitko apua tilanteeseesi?

Tuloksena saatiin, että 40% on ollut itsetuhoisia ajatuksia ja 40% heistä ei ole kertonut kenellekkään itsetuhoisista ajatuksistaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kun oppitunnin sisältö on rakennettu (kts. diaesitys liitteestä), saman voi toistaa kouluissa vuosittain uusille yhdeksäs luokkalaisille. Aikaresurssia vie alkuun päivän sisällön suunnittelu, mutta jatkossa vierailuilla voi toistaa samaa kaavaa.  Arjen toimintaan juuruttaessa on tärkeä sopia, kenen toimesta seuraava kouluvierailu järjestetään, jotta toiminnasta saadaan jatkuvaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Koulun henkilökunta ja oppilashuolto ovat olleet tyytyväisiä päivän sisältöön. Tämän tyyppinen tiedon jakaminen nuorille on tärkeää ja koulu tarvitsee tuekseen kriisikeskuksia, hyvinvointialueen toimijoita ja muita kolmannen sektorin toimijoita tämän tyyppisen tiedon jakamisessa.

Paikalliset toimijat pääsevät kohtaamaan nuoria uudenlaisella tavalla, kun nuoret kohdataan ns. omassa ympäristössään. Nuoret kokevat tärkeänä, että ammattilaiset ovat saatavilla heitä varten. Vierailuista on syntynyt asiakkuuksia eri toimijoille (esimerkiksi kriisikeskus ja lastensuojelu).

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kouluvierailut ovat sovellettavissa mille tahansa ikäryhmälle kohderyhmän ikätason huomioiden. Erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille päivää voi soveltaa mm. hyödyntämällä kokemusasiantuntijoita. Toimintamallissa on tärkeä huomioida, että vierailun järjestämisessä ovat mukana nuorten ja mielenterveysasioiden kanssa työskentelevät. Myös koulun osallisuus on tärkeää, koska aran aihepiirin ympärillä voi nousta esiin kiusaamistapauksia. Tähän on hyvä varautua ja järjestää osallistavat tehtävät niin, ettei sitä voida käyttää kiusaamisen välineenä (esimerkiksi kommenttien heijastaminen taululle).

Kansikuva
Aavista, puutu ja uskalla auttaa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä