Löydetyt miehet -varhaisen tuen yhteistoimintamalli

Löydetyt miehet -toiminta vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien 45-65 -vuotiaiden miesten arjen hyvinvointia ja kohentaa heidän elämänhallintaansa. Mieserityinen ryhmätoimintamalli ja verkostoyhteistyö tukevat miehiä arjen muutoksessa.

Toimintaympäristö **

Löydetyt miehet -ryhmiä on toteutettu Kainuun alueen kunnissa.  Kainuun alueella työelämän ulkopuolella olevien ikääntyvien miesten taloudellinen tilanne on tiukka  sekä  lisäksi heillä on monia hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Kainuussa syrjäkylillä asuvien miesten sosiaaliset kontaktit ovat vähäiset, mikä aiheuttaa yksinäisyyttä.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kainuussa on muuta maata suuremmat sosioekonomiset terveyserot. Myös Kainuun sisällä on merkittäviä kuntakohtaisia eroja. Työttömyys, päihteet, psyykkiset ja fyysiset sairaudet sekä yksinäisyys aiheuttavat pahoinvointia. Ongelmien taustalla ovat usein matala koulutustaso, alhainen toimeentulo sekä sosiaalinen syrjäytyminen. (Kainuunliitto 2017.) 

Ikääntyvillä ja vähän koulutetuilla kainuulaismiehillä on riski jäädä työelämän ulkopuolelle ja syrjäytyä. Löydetyt miehet -toiminta kohdentuu eläkeiän kynnyksellä olevien miesten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseen ryhmätoiminnan avulla. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Löydetyt miehet -varhaisen tuen toimintamalli sisältää sekä verkoston kanssa toteutuvan yhteiskehittämisen että ryhmätoiminnan. 

Löydetyt miehet -ryhmätoiminta edistää miesten arjen hyvinvointia ja elämänhallintaa. Ryhmiin osallistuvien henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuva toiminnallinen ryhmätuki ohjaa miehiä kohti terveellisempää elämää. Ryhmien sisältöalueet kytkeytyvät miesten elämäntilanteisiin ja muutostarpeisiin. 

Toiminta saattaa eri alojen toimijoita, niin ammattilaisia kuin vapaaehtoisia, yhteen. Tämä edistää toiminnan juurtumista ja levittämistä. Yhteistyöverkostoa kuvataan tarkemmin kohdassa "kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen."

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Paikallinen yhteistyö käynnistyy kuntatason toimijoiden tapaamisessa. Tapaamisen tarkoitus on tutustuttaa toimijat paikkakunnalla alkavaan miesten ryhmätoimintaan sekä käynnistää yhteistyö. Kuntatapaamisen jälkeen suunnitteluvaihe jatkuu ideointityöpajalla. Työpajassa eri alojen toimijat ideoivat paikallista Löydetyt miehet -ryhmätoimintaa. Työpajoihin kutsutaan myös kohderyhmän miehiä. Työpajassa sovitaan mm. ryhmän kokoontumispaikasta, ajankohdasta ja ryhmäläisten rekrytoinnista. Ideointityöpajassa huomioidaan myös ryhmän toteutukseen vaikuttavat paikalliset ominaispiirteet, olosuhteet ja mahdollisuudet. Eri alojen toimijoiden (mm. työllisyystoimijat, liikuntapalvelut, aikuissosiaalityö, mielenterveys- ja päihdetyö sekä työterveyspalvelut) osaaminen ja ammattitaito syventävät Löydetyt miehet -toimintaa ja yhteiskehittämistä.

Ryhmäläisten rekrytoinnissa hyödynnetään monipuolistesti yhteistyöverkostoa. Yhteistyökumppanit toimivat viestinviejinä alkavasta ryhmätoiminnasta. Heidän osaamistaan ja ammattitaitoaan hyödynnetään myös ryhmätoiminnan aikana. Ryhmissä voi vierailla yhteistyökumppaneita ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

Paikallisissa arviointi- ja palautekeskusteluissa keskeisimmät yhteistyökumppanit arvioivat mm. toiminnan vaikutuksia, toteutunuttta yhteistyötä sekä toimintatapoja. Tiivis yhteistyö verkoston kanssa edistää toiminnan juurtumista paikkakunnille. 

Yhteistyö verkoston kanssa on jatkuvaa ja säännöllistä. Tapaamisten lisäksi yhteydenpito tapahtuu puhelimitse ja sähköpostitse.

 

Liitteet
Kuva
Hyvinvoinnin portaat
Hyvinvoinnin portaat ja yhteiskehittäminen
Tavoiteltu muutos

Löydetyt miehet -toiminnan avulla syrjäytymisvaarassa olevien miesten hyvinvointi ja osallisuus arjessa lisääntyvät järjestöjen, kunnan ja maakunnan yhteistoiminnan tuloksena. Ryhmätoimintaan osallistuvien miesten arjen hyvinvointi vahvistuu. Osallistujat tekevät pieniä, omaan elämään sopivia arjen muutoksia, jotka lisäävät osallistujien liikkumista, päihteettömyyttä sekä terveellistä ravitsemusta. Muutostavoitteet kytkeytyvät ryhmätoiminnan teemoihin, joita ovat liikunta, ravitsemus, uni ja lepo, yksinäisyys sekä päihteet ja riippuvuudet. Ryhmään osallistumisen myötä miesten yksinäisyyden kokemukset lievittyvät.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden kohentumisen lisäksi järjestöjen ja kuntien yhteistyö tiivistyy ja paikallinen Löydetyt miehet -toiminta saa jatkoa. 

 

 

Muutoksen mittaaminen

Ryhmään osallistuja asettaa itselleen sopivan muutostavoitteen. Osallistujat määrittelevät yhdessä myös ryhmän tavoitteet. Osallistujilta kerätään tietoa alku-, loppu- ja seurantakyselyissä, joissa he arvioivat esimerkiksi ruokailu- ja liikuntatottumuksiaan, päihteiden käyttöään sekä yksinäisyyden kokemustaan. Ryhmän puolivälissä (7.-8. tapaamiskerta) osallistujat arvioivat sekä omaa että ryhmän toimintaa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Tarvittaessa tavoitteita tarkennetaan ryhmän aikana. 

Verkostoyhteistyöstä kerätään sekä määrällistä että laadullista tietoa. Verkostoyhteistyön tiedonkeruuta varten on kehitetty rajapinta-työkalu, johon kerätään systemaattisesti ja paikkakuntakohtaisesti ideointityöpajoissa tai palavereissa kertynyttä yhteistyötietoa. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Löydetyt miehet -toiminnan kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat ­­­­45­­­­­­­­­­­­­­–65 -vuotiaat kainuulaismiehet. Kohderyhmäläiset ovat työttömiä, työssäkäyviä tai eläkkeellä olevia miehiä. He ovat joko yksinasuvia tai perheellisiä. Löydetyt miehet -hankkeessa saatujen kokemusten perusteella miesten kytkeytyminen työelämään on hauras. Yleisesti kohderyhmäläisten motivaatio ja osaaminen terveellisiin elämäntapoihin ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ovat heikkoja. Miehiä yhdistävä tekijä on yksinäisyyden kokemus. 

Osallistujille tehtävä alkukysely lisää kohderyhmän asiakasymmärrystä. Alkukyselyssä selvitetään mm. miesten ruokavalio- ja liikuntatottumuksia, päihteiden käyttöä ja yksinäisyyden kokemusta. Miehet osallistuvat ryhmätoiminnan toteutuksen suunnitteluun teemat huomioiden. Tämä edistää ryhmään osallistuvien sitoutumista ja motivaatiota. Ryhmässä voi hyödyntää myös kokemusasiantuntijuutta. Esimerkiksi päihteet ja riippuvuudet -teemaa voi käsitellä siten, että kokemusasiantuntija on ryhmän jäsen. 

Ryhmäpaikkakunnilla järjestettävät ideointityöpajat kokoavat monipuolisen toimijajoukon yhteen. Yhteistyökumppaneiden kokemus miesten maailmasta kasvattaa kohderyhmän asiakasymmärrystä. Ideointityöpajoihin on kutsuttu myös kohderyhmään kuuluvia miehiä.

Kokeilussa opittua

Löydetyt miehet -toiminnassa ovat korostuneet verkostojen luominen ja verkostoyhteistyö. Verkoston huolellinen suunnittelu, kartoitus ja rakentaminen auttavat ryhmätoiminnan käynnistymisessä paikkakunnalla. Yhteistyökumppanit osallistuvat toiminnan suunnitteluun. Heidän kanssaan käytävä säännöllinen ja aktiivinen yhteistyö auttaa ryhmätoiminnan markkinoinnissa ja tunnettavuuden lisäämisessä. Löydetyt miehet -hankkeessa mukana olleet yhteistyökumppanit ovat antaneet positiivista palautetta yhteistyöstä ajatuksella "yhdessä olemme enemmän."

 

Ratkaisun perusidea **

Löydetyt miehet -toiminnan tavoitteena on, että syrjäytymisvaarassa olevien miesten hyvinvointi ja osallisuus lisääntyvät järjestöjen ja kunnan yhteisen toiminnan tuloksena.

Löydetyt miehet -varhaisen tuen yhteistoimintamalli koostuu sekä ryhmätoiminnasta että yhteiskehittämisestä. Yhteistoiminnan osa-alueita ovat:

1) paikallisesti rakentuva yhteistyö,

2) Löydetyt miehet -ryhmätoiminta,

3) paikalliset palaute- ja arviointikeskustelut.

Paikallisesti rakentuva yhteistyö alkaa kuntatoimijoiden tapaamisella, missä kartoitetaan ryhmätoiminnan paikallisia tarpeita . Tämän jälkeen järjestetään paikallinen ideointityöpaja ammattilaisille, vapaaehtoisille ja potentiaalisille ryhmäläisille. Työpajassa suunnitellaan ryhmätoimintaa, jossa huomioidaan paikkakunnan erityispiirteet. Yhteistyökumppaneita hyödynnetään myös osallistujien rekrytoinnissa.

Löydetyt miehet -ryhmätoimintaa ohjaavat osallisuus, vertaisuus ja voimavarakeskeisyys. Ryhmätoiminnan teemoja ovat ravitsemus, liikunta, uni ja lepo, yksinäisyys sekä päihteet ja riippuvuudet. Osallistujat asettavat arjen hyvinvointiin liittyvät yksilölliset muutostavoitteensa. Ryhmäläiset suunnittelevat yhdessä myös ryhmän tavoitteet. Ryhmäläisten osallistuminen toiminnan suunnitteluun auttaa heidän sitoutumistaan ja motivoitumistaan. 

Paikallisissa palaute- ja arviointikeskustelussa arvioinnin kohteina ovat toiminnan vaikutukset, paikallisiin tarpeisiin vastaaminen, yhteistyömuodot ja toimintatavat.

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmätoiminnan käynnistyminen edellyttää ryhmätoiminnasta vastaavalta (ohjaajalta) yhteistyötaitoja. Yhteistyöverkoston kanssa tulee tehdä toiminnan aikana tiivistä yhteistyötä. Ryhmien markkinoinnissa ja rekrytoinnissa hyödynnetään verkoston lisäksi monipuolisesti eri viestintäkanavia, kuten paikallislehtiä- ja ilmaisjakelulehtiä, sosiaalista mediaa ja kauppojen ilmoitustauluja. Ryhmänohjaajien on hyvä jalkautua niihin toimintaympäristöihin, missä kohderyhmäläiset liikkuvat: kaupat, huoltoasemat, torit ja tapahtumat. Ryhmäläisten rekrytoinnissa voi hyödyntää myös yhteistyökumppaneiden tilaisuuksia. tapahtumia ja sosiaalisen median kanavia.

Löydetyt miehet -hankkeessa on havaittu, että  jatkuva yhteistyö verkoston kanssa auttaa ryhmätoiminnan tunnettuuden lisäämisessä sekä juurtumisessa. Ryhmäprosessin päättymisen jälkeen (14-16 tapaamista) toimintaa jatkava ohjaaja on usein löytynyt verkostosta. Ohjaaja on hyvä perehdyttää toimintaan ja tarjota hänelle alkuvaiheen tukea ryhmän ohjaamisessa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Löydetyt miehet -ryhmän ohjaaja voi olla niin ammattilainen kuin vapaaehtoinenkin. Ryhmät voivat toimia myös itsenäisesti, mutta hanketoiminnan aikaisista ryhmistä kerätyn palautteen pohjalta ryhmäläiset toivoivat toiminnalle ohjaajaa. Ryhmätoimintaa on kokeiltu myös etäryhmänä keväällä 2020. Yhdeksän miehen ryhmä toimi WhatsApp -ryhmänä kahden ohjaajan ohjaamana. Etäryhmässä olivat samat teemat kuin liveryhmässäkin. Teema vaihtui viikoittain. Niihin, joilla ei ollut käytössään älypuhelinta, ohjaajat olivat viikottain yhteydessä.

Luonnolla on ollut tärkeä merkitys Löydetyt miehet -ryhmissä. Ryhmissä on mm. retkeilty tutustumalla paikallisiin luontokohteisiin. Luonnon läsnäolo on vapauttanut ryhmäläisiä myös vapaaseen keskusteluun . Miehet ovat käsitelleet nuotion äärellä haastaviakin teemoja kuten päihteitä, riippuvuuksia ja yksinäisyyttä. 

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Löydetyt miehet -hankkeen ryhmiin osallistuneet miehet olivat pääsääntöisesti 55-64 vuotiaita. Ryhmän aikana heidän terveyskäyttäytymisessään tapahtui alku- ja loppukyselyn perusteella kohentumista eri osa-alueilla. Alku- ja loppukyselyyn vastanneista 37 miehestä alkukyselyssä 61 % ei kokenut hyvinvointiaan hyväksi, kun loppukyselyssä luku oli enää 26 %.  Ruokaa ostaessaan he ottivat aikaisempaa herkemmin huomioon ruuan terveellisyyden. Myös tupakoinnissa ja alkoholinkulutuksessa oli havaittavissa positiivista kehitystä ryhmän aikana. Suurin muutos tapahtui liikunnan suhteen. Kun alkukyselyssä 43 % vastaajista ilmoitti, että ei harrasta lainkaan liikuntaa niin loppukyselyssä määrä oli supistunut 14 %.

Vastaajilla yksinäisyyden kokemukset vähenivät ryhmän aikana 35 %:sta 19 %:n.  Ryhmätoiminta edisti miesten hyvinvointia seuraavin tavoin:   kuntosalilla käynti ja kaverin luona kyläily lisääntyivät kuten myös rohkeus kohdata muita ihmisiä. Ryhmätoiminta toi vaihtelua ja virkeyttä arkeen ja ryhmäläiset huomasivat, että myös muilla on samanlaisia ongelmia. Ryhmä antoi syyn lähteä pois kotoa.

Eräs vastaajista totesi, että ryhmän myötä perheellisenä sai "lomaa elämästä". Palaute viittaa mieserityisen toiminnan merkitykseen, kun ryhmässä saa olla miehenä miesten parissa ja jakaa asioita ryhmäläisten kesken. 

Miehet kokivat, että ryhmän aikana heidän hyvinvointinsa parani. Sanallisessa palautteessa myönteiset vaikutukset ilmenivät osallisuuden kokemuksissa, jotka liittyivät miehille suunnattuun ryhmätoimintaan. He löysivät viiteryhmän, joka toi jäsennystä arkeen.