Löydetyt miehet -varhaisen tuen yhteistoimintamalli

Löydetyt miehet -toiminta vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien 45-65 -vuotiaiden miesten arjen hyvinvointia ja kohentaa heidän elämänhallintaansa. Mieserityinen ryhmätoimintamalli ja verkostoyhteistyö tukevat miehiä arjen muutoksessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Löydetyt miehet -varhaisen tuen yhteistoimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Löydetyt miehet -toiminta vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien 45-65 -vuotiaiden miesten arjen hyvinvointia ja kohentaa heidän elämänhallintaansa. Mieserityinen ryhmätoimintamalli ja verkostoyhteistyö tukevat miehiä arjen muutoksessa.

Toteutuspaikka
Löydetyt miehet -ryhmiä voi käynnistää ympäri Suomea. Ryhmätoimintaa voivat ohjata sekä ammattilaiset että vapaaehtoiset tomijat. Löydetyt miehet -hanke 2018-2020/Miina Sillanpään Säätiö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit
Kuva
Hyvinvoinnin portaat
Kuvateksti
Alueellinen ja paikallinen rajapintayhteistyö on perusta järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueiden terveyttä ja hyvinvointia edistävälle toiminnalle. Hyvinvoinnin portaat -malli esittelee yhteistyötä ja toiminnan merkitystä. Voimavarakeskeinen ryhmän vertaistuki, yhdessä tekeminen sekä osallistumisen kokemukset tuovat merkityksellisyyttä elämään ja mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen.
Tutkimusten mukaan yksinäisyyden kokemukset ikääntyvillä miehillä ovat yleisempiä kuin samanikäisillä naisilla. Eläkkeelle siirryttäessä miesten sosiaaliset suhteet katkeavat ja jäävät työpaikalle, eikä heidän ole helppo löytää uusia ystäviä myöhemmällä iällä. Miesten elämässä yksinäisyyden kokemukset liittyvät usein yhteisöllisen toiminnan puuttumiseen omassa elämässä, kuten eräs mies oivaltavasti kiteyttää: ”Yksinäisyys ilmenee juttukaverin ja tekemisen puutteena”. Ikääntyvien miesten parissa toteutetussa vertaisryhmätoiminnassa on havaittu, että miesten sosiaalisen kanssakäymisen tarpeisiin vastataan parhaiten miehille suunnatulla ryhmätoiminnalla. Niissä miehet voivat kokea kuuluvansa ryhmään, jossa yhdessä oleminen ja tekeminen rakentavat keskinäistä luottamusta sekä aktivoivat miehiä kohti terveellisempiä elintapoja. Ryhmä mahdollistaa sosiaalisten suhteiden laajenemisen ja tuo uutta merkitystä elämään.

Tekijä

Essi Fonselius

Luotu

13.03.2020

Viimeksi muokattu

25.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Löydetyt miehet -toiminnan tavoitteena on, että syrjäytymisvaarassa olevien miesten hyvinvointi ja osallisuus lisääntyvät järjestöjen ja kunnan yhteisen toiminnan tuloksena.

Löydetyt miehet -varhaisen tuen yhteistoimintamalli koostuu sekä ryhmätoiminnasta että yhteiskehittämisestä. Yhteistoiminnan osa-alueita ovat:

1) paikallisesti rakentuva yhteistyö,

2) Löydetyt miehet -ryhmätoiminta,

3) paikalliset palaute- ja arviointikeskustelut.

Paikallisesti rakentuva yhteistyö alkaa kuntatoimijoiden tapaamisella, missä kartoitetaan ryhmätoiminnan paikallisia tarpeita . Tämän jälkeen järjestetään paikallinen ideointityöpaja ammattilaisille, vapaaehtoisille ja potentiaalisille ryhmäläisille. Työpajassa suunnitellaan ryhmätoimintaa, jossa huomioidaan paikkakunnan erityispiirteet. Yhteistyökumppaneita hyödynnetään myös osallistujien rekrytoinnissa.

Löydetyt miehet -ryhmätoimintaa ohjaavat osallisuus, vertaisuus ja voimavarakeskeisyys. Ryhmätoiminnan teemoja ovat ravitsemus, liikunta, uni ja lepo, yksinäisyys sekä päihteet ja riippuvuudet. Osallistujat asettavat arjen hyvinvointiin liittyvät yksilölliset muutostavoitteensa. Ryhmäläiset suunnittelevat yhdessä myös ryhmän tavoitteet. Ryhmäläisten osallistuminen toiminnan suunnitteluun auttaa heidän sitoutumistaan ja motivoitumistaan. 

Paikallisissa palaute- ja arviointikeskustelussa arvioinnin kohteina ovat toiminnan vaikutukset, paikallisiin tarpeisiin vastaaminen, yhteistyömuodot ja toimintatavat.

 

Toimintaympäristö **

Löydetyt miehet -ryhmiä on toteutettu Kainuun alueen kunnissa.  Kainuun alueella työelämän ulkopuolella olevien ikääntyvien miesten taloudellinen tilanne on tiukka  sekä  lisäksi heillä on monia hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Kainuussa syrjäkylillä asuvien miesten sosiaaliset kontaktit ovat vähäiset, mikä aiheuttaa yksinäisyyttä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Löydetyt miehet -toiminnan kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat ­­­­45­­­­­­­­­­­­­­–65 -vuotiaat kainuulaismiehet. Kohderyhmäläiset ovat työttömiä, työssäkäyviä tai eläkkeellä olevia miehiä. He ovat joko yksinasuvia tai perheellisiä. Löydetyt miehet -hankkeessa saatujen kokemusten perusteella miesten kytkeytyminen työelämään on hauras. Yleisesti kohderyhmäläisten motivaatio ja osaaminen terveellisiin elämäntapoihin ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ovat heikkoja. Miehiä yhdistävä tekijä on yksinäisyyden kokemus. 

Osallistujille tehtävä alkukysely lisää kohderyhmän asiakasymmärrystä. Alkukyselyssä selvitetään mm. miesten ruokavalio- ja liikuntatottumuksia, päihteiden käyttöä ja yksinäisyyden kokemusta. Miehet osallistuvat ryhmätoiminnan toteutuksen suunnitteluun teemat huomioiden. Tämä edistää ryhmään osallistuvien sitoutumista ja motivaatiota. Ryhmässä voi hyödyntää myös kokemusasiantuntijuutta. Esimerkiksi päihteet ja riippuvuudet -teemaa voi käsitellä siten, että kokemusasiantuntija on ryhmän jäsen. 

Ryhmäpaikkakunnilla järjestettävät ideointityöpajat kokoavat monipuolisen toimijajoukon yhteen. Yhteistyökumppaneiden kokemus miesten maailmasta kasvattaa kohderyhmän asiakasymmärrystä. Ideointityöpajoihin on kutsuttu myös kohderyhmään kuuluvia miehiä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmätoiminnan käynnistyminen edellyttää ryhmätoiminnasta vastaavalta (ohjaajalta) yhteistyötaitoja. Yhteistyöverkoston kanssa tulee tehdä toiminnan aikana tiivistä yhteistyötä. Ryhmien markkinoinnissa ja rekrytoinnissa hyödynnetään verkoston lisäksi monipuolisesti eri viestintäkanavia, kuten paikallislehtiä- ja ilmaisjakelulehtiä, sosiaalista mediaa ja kauppojen ilmoitustauluja. Ryhmänohjaajien on hyvä jalkautua niihin toimintaympäristöihin, missä kohderyhmäläiset liikkuvat: kaupat, huoltoasemat, torit ja tapahtumat. Ryhmäläisten rekrytoinnissa voi hyödyntää myös yhteistyökumppaneiden tilaisuuksia. tapahtumia ja sosiaalisen median kanavia.

Löydetyt miehet -hankkeessa on havaittu, että  jatkuva yhteistyö verkoston kanssa auttaa ryhmätoiminnan tunnettuuden lisäämisessä sekä juurtumisessa. Ryhmäprosessin päättymisen jälkeen (14-16 tapaamista) toimintaa jatkava ohjaaja on usein löytynyt verkostosta. Ohjaaja on hyvä perehdyttää toimintaan ja tarjota hänelle alkuvaiheen tukea ryhmän ohjaamisessa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Löydetyt miehet -hankkeen ryhmiin osallistuneet miehet olivat pääsääntöisesti 55-64 vuotiaita. Ryhmän aikana heidän terveyskäyttäytymisessään tapahtui alku- ja loppukyselyn perusteella kohentumista eri osa-alueilla. Alku- ja loppukyselyyn vastanneista 37 miehestä alkukyselyssä 61 % ei kokenut hyvinvointiaan hyväksi, kun loppukyselyssä luku oli enää 26 %.  Ruokaa ostaessaan he ottivat aikaisempaa herkemmin huomioon ruuan terveellisyyden. Myös tupakoinnissa ja alkoholinkulutuksessa oli havaittavissa positiivista kehitystä ryhmän aikana. Suurin muutos tapahtui liikunnan suhteen. Kun alkukyselyssä 43 % vastaajista ilmoitti, että ei harrasta lainkaan liikuntaa niin loppukyselyssä määrä oli supistunut 14 %.

Vastaajilla yksinäisyyden kokemukset vähenivät ryhmän aikana 35 %:sta 19 %:n.  Ryhmätoiminta edisti miesten hyvinvointia seuraavin tavoin:   kuntosalilla käynti ja kaverin luona kyläily lisääntyivät kuten myös rohkeus kohdata muita ihmisiä. Ryhmätoiminta toi vaihtelua ja virkeyttä arkeen ja ryhmäläiset huomasivat, että myös muilla on samanlaisia ongelmia. Ryhmä antoi syyn lähteä pois kotoa.

Eräs vastaajista totesi, että ryhmän myötä perheellisenä sai "lomaa elämästä". Palaute viittaa mieserityisen toiminnan merkitykseen, kun ryhmässä saa olla miehenä miesten parissa ja jakaa asioita ryhmäläisten kesken. 

Miehet kokivat, että ryhmän aikana heidän hyvinvointinsa parani. Sanallisessa palautteessa myönteiset vaikutukset ilmenivät osallisuuden kokemuksissa, jotka liittyivät miehille suunnattuun ryhmätoimintaan. He löysivät viiteryhmän, joka toi jäsennystä arkeen.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Löydetyt miehet -ryhmän ohjaaja voi olla niin ammattilainen kuin vapaaehtoinenkin. Ryhmät voivat toimia myös itsenäisesti, mutta hanketoiminnan aikaisista ryhmistä kerätyn palautteen pohjalta ryhmäläiset toivoivat toiminnalle ohjaajaa. Ryhmätoimintaa on kokeiltu myös etäryhmänä keväällä 2020. Yhdeksän miehen ryhmä toimi WhatsApp -ryhmänä kahden ohjaajan ohjaamana. Etäryhmässä olivat samat teemat kuin liveryhmässäkin. Teema vaihtui viikoittain. Niihin, joilla ei ollut käytössään älypuhelinta, ohjaajat olivat viikottain yhteydessä.

Luonnolla on ollut tärkeä merkitys Löydetyt miehet -ryhmissä. Ryhmissä on mm. retkeilty tutustumalla paikallisiin luontokohteisiin. Luonnon läsnäolo on vapauttanut ryhmäläisiä myös vapaaseen keskusteluun . Miehet ovat käsitelleet nuotion äärellä haastaviakin teemoja kuten päihteitä, riippuvuuksia ja yksinäisyyttä. 

 

 

Kansikuva
Löydetyt miehet -hanke 2018-2020

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis