Muistiklubi on tarkoitettu yksin asuville tai omaishoidettaville muistiasiakkaille, joiden sairaus on lievässä tai keskivaikeassa vaiheessa. Muistiklubin tarkoituksena on tarjota vertaistukea, parantaa muistisairaan toimintakykyä ja siten tukea hänen kotona pärjäämistä.

Toimintaympäristö **

Muistiklubi on syntynyt tarpeesta tarjota Rauman seudun muistiyhdistyksen alueella, ensisijaisesti kotona yksin asuville ja  toissijaisesti omaishoitosuhteessa oleville muistisairaille henkilöille ryhmätoimintaa. Ryhmä on tarkoitettu siihen vaiheeseen, kun vielä ei ole tarvetta koko päivän pituiseen päivätoimintaan. Muistiklubi tukee muistisairaiden henkilöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Se tarjoaa myös  omaishoitajille hengähdyshetken perjantai-iltapäivään. 

Toteutussuunnitelma

Asiakkaat ovat kotona yksin tai omaishoitajan kanssa asuvia muistisairaita, joiden sairaus on lievässä tai keskivaikeassa vaiheessa. Ryhmäläiset saavat tietoa, tukea, neuvontaa ja ohjausta, jolla selviävät arjessa paremmin.

Ryhmän alussa ja lopussa kartoitetaan ryhmäläisten toimintakykyä  esim. fyysisen toimintakyvyn osalta tehdään reisilihasvoimakartoitus: Istuma ja seisomaan nousutesti eli noustaan tuolilta ylös viisi kertaa kädet rinnanpäällä.Tasapaino testataan: Seisotaan  jalat rinnakkain 10s; sitten toinen jalka puoli askelta eteenpäin 10s ja lopuksi jalat perätysten 10s. Testien tuloksen perusteella panostetaan ryhmän jumppaosuudessa reisilihasten ja tasapainon paranemiseen. Jumpassa myös apuvälineinä käytetään kaikkea sellaista mitä kunkin ryhmäläisen kotonakin löytyy esim. käsipainoina- juomapulloja, kuminauhana -sukkahousuja, voimistelukeppinä -harjanvartta jne. Jumppa hetkistä tehdään hauskoja ja iloisia, esimerkiksi kukin ryhmäläisistä "keksii" jonkun liikkeen jota muut seuraavat. Muistiklubilaiset innostuvat yleensä jumpasta niin, että alkavat myös kotioloissa omatoimijumppaamaan, joka näkyy ryhmän lopussa parempina tuloksina lihasvoimassa. 

Psyykkistä toimintakykyä tuetaan Muistiklubissa keskustelemalla klubilaisten viikon sisällöstä ja kannustamalla  heitä selviämään arjen haastavista tilanteista. ( esim. ryhmäläinen kertoo, että on eksynyt kävelyreissullaan; siitä keskustellessa tulee ryhmässä monia eri ratkaisuehdotuksia miten tilanteessa on hyvä toimia: kysyminen,  osoitelappu taskussa, soita läheiselle, ota taksi jos muistat osoitteesi jne.) Tämän tyyppisessä keskustelussa tulee myös sosiaalinen toimintakyky vahvistuneeksi.

Kognitiivistä toimintakykyä harjoitetaan erilaisten tehtävien, pelien ja kädentaidollisten tuotosten muodossa. Niillä harjaannutetaan muistia, oppimista, keskittymistä, tarkkaavaisuutta, hahmottamista, tietojen käsittelyä, ongelman ratkaisuja, toiminnanohjausta ja kielelistä toimintaa.       

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminta tuo ryhmäläisille paikallisia osallistumisen mahdollisuuksia ja mahdollisuuden aktiivisuuteen. Ryhmäläiset kokevat vertaistuen itsetuntoa tukevaksi ja voimavaroja kasvattavana ja se lisää heidän osallistumisensa mahdollisuuksia. Muistisairauden edetessä sosiaalinen vetäytyminen, fyysinen ja psyykkinen toimintakyky heikkenee normaalia ikääntymistä nopeammin. Muistiklubi-ryhmätoiminnalla on tarkoitus tukea muistisairaan kotona asumista ylläpitämällä hänen toimintakykyään. Muistiklubin ryhmäläiset osallistuvat klubikertojen suunnitteluun, he kertovat toiveitaan ryhmän sisällöstä ja ryhmänohjaaja pyrkii toteuttamaan niitä niin, että alkuperäinen tavoite toimintakyvyn tukemisesta toteutuu.

Ratkaisun perusidea **

Toiminnassa tuetaan muistisairaan kotona asumista. Muistisairas saa mukavan toiminnallisen hetken, jonka sisältöön hän pystyy vaikuttamaan. Muistiklubi toimii myös vertaistuellisena ryhmänä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Muistiohjaaja tekee Muistiklubista esitteen jota jaetaan Rauman seudun muistihoitajille ja palveluneuvojille. Muistohjaaja antaa Muistiklubista lisätietoa ja ottaa ilmoittautuneet vastaan. Muistiklubi ryhmänä juurtuu osaksi muistisairaan hoitopolkua.

Ryhmätoiminta edellyttää ammattimaista ohjausta, sillä muistisairaat henkilöt tarvitsevat paljon tukea. Ammattilaisella tulee ryhmänohjaustaitojen lisäksi olla vankka osaaminen muistisairauksien aiheuttamista erityispiirteistä ja vuorovaikutuksen mahdollisista haasteista. Ryhmän toiminta tulee pystyä suunnittelemaan ryhmäläisten yksilölliset tarpeet huomioiden ja ryhmänohjaus vaatii suunnitelmallisuuden lisäksi valmiutta muuttaa toimintaa joustavasti tilanteen muuttuessa.

Ryhmäläisiltä toiminta edellyttää kykyä toimia tuettuna ryhmässä. Lisäksi käytännössä muistisairaat henkilöt tarvitsevat useasti apua ja tukea myös liikkumiseen ryhmään ja sieltä pois.

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ryhmän ohjaajan tietämys muistisairauksista on tärkeää. Ryhmään olisi hyvä tulla jo muistisairauden alkuvaiheessa jolloin sairastunut hyötyisi parhaiten ryhmämuotoisesta toiminnasta. Tärkeää on myös, että ryhmässä tapahtuu vaihtuvuutta ja sairauden edetessä mietitään erityyppistä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Muistiklubi tulee osaksi muistisairaan henkilön hoitopolkua. Muistiklubi tukee kotona asumista parantaen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä luoden mahdollisuuden mm. uusiin sosiaalisiin kontakteihin. Omaishoitajat saavat pienen hengähdyshetken klubin ajaksi. Positiivinen vertaistuki auttaa hyväksymään oman sairauden ja näin oma elämänlaatu paranee.

Muistiklubilaisten palautteita: "Eihän me täällä käytäis jos ei meillä mukavaa olis"; "Täällä saa olla oma ittensä"; "Käsillä tekeminen on mukavaa"; "Kyl me vaan ollaan niin hyvii laulajii"

Liitteet
Kuva
Itsetehdyt heijastimet