Omaishoidon varhaisen tuen malli, Täällä tukenasi -puhelut, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, (RRP, P4, I1)

Omaishoitajien emotionaaliseen tukeen kehitettävä varhaisen tuen malli järjestöyhteistyönä. Omaistaan hoitaville tarjottava varhaisen tuen muoto, jossa omaishoitajan emotionaalisen tuen tarpeeseen pyritään vastaamaan siihen sopivan järjestön avulla.

Toimintaympäristö **

Tällä hetkellä Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on noin 1000 sopimusomaishoitajaa. Huomattavasti enemmän on henkilöitä, jotka huolehtivat läheisestään ja ovat sitovassa omaishoitotilanteessa ilman sopimusta. Koronapandemia lisäsi omaishoitajien ja -hoidettavien kuormittuneisuutta. Palvelut olivat heikommin saatavilla pandemian aikana, esimerkiksi omaishoitajien vapaita ei pystytty täysin järjestämään. Tämä on lisännyt omaishoitajien väsymistä ja omaishoidon asiakkaiden palveluntarve muihin palveluihin on lisääntynyt. (NHG 2022.)

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Projektissa kehitetään uusia palvelumuotoja omaishoitajien ja hoidettavien kasvaneisiin tuen tarpeisiin sekä tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Näillä toiminnoilla tuetaan omaishoitajien ja -hoidettavien hyvinvointia, arjesta selviytymistä, palvelujen koordinointia sekä mahdollisuutta saada vertaistukea. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Täällä tukenasi -puheluilla tuetaan läheistään hoitavien jaksamista ja hyvinvointia yhteistyössä 3. sektorin kanssa sekä vakiinnutetaan ja vahvistetaan verkostoyhteistyötä omaishoitoperheiden parissa työskentelevien kesken.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Toimintamallin suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana  Päijät-Hämeen Muistiyhdistys, Päijät-Hämeen Omaishoitajat, FinFami ja Lahden seudun kriisikeskus​ sekä hyvinvointialueen vammaispalveluiden ja ikääntyneiden palveluiden asiakasohjauksen henkilöstöä ja esihenkilöt. 

 

Tavoiteltu muutos

Toimintamallilla pyritään tukemaan läheistään hoitavien jaksamista varhaisessa vaiheessa ja löytämään ratkaisuja omaishoitajien kuormittuneisiin tilanteisiin järjestöjen tarjoaman tuen kautta. Tämä lisää hoitajien sekä hoidettavien subjektiivista hyvinvointia. Toimintamallin avulla pyritään myös löytämään ja vakiinnuttamaan toimintatapoja julkisen sektorin ja kolmannen sektorin väliseen yhteistyöhön. 

Toimintamallissa sote-toimija tarjoaa läheistään hoitavalle mahdollisuutta Täällä tukenasi -puheluihin asiakastapaamisissa kuten esimerkiksi palvelutarpeen kartoitustilanteessa ja omaishoitajan terveystarkastuksessa. Läheistään hoitava saa tietoa ja mainoksen Täällä tukenasi -puheluista. Halutessaan hän voi antaa luvan yhteystietojensa (nimi ja puhelinnumero) luovuttamiseen järjestölle. Tällöin sote-toimija välittää yhteydenottopyynnön järjestön edustajalle. Tapaamisessa sote-toimija voi myös yhdessä omaishoitajan kanssa tehdä sähköisen yhteydenottopyynnön järjestölle.  

Järjestön taholta otetaan yhteyttä läheistään hoitavaan puhelimitse. Täällä tukenasi -puheluilla tuetaan omaistaan hoitavien jaksamista ja hyvinvointia yksilöllisesti ja luottamuksellisesti. Puhelimitse voi esimerkiksi jakaa ajatuksia arjen sujumisesta, saada tukea omaishoitajana toimimiseen, kysyä neuvoa mieltä askarruttaviin asioihin ja kuulla yhdistysten tukimuodoista. Täällä tukenasi-puhelut eivät edellytä omaishoidon sopimusta tai yhdistyksen jäsenyyttä. 

 

 

Liitteet
Kuva
Täällä tukenasi -puhelut mainos
Kuva
Täällä tukenasi -puhelut mainos sivu 2
Muutoksen mittaaminen

Säännöllisin väliajoin järjestöille lähetetään Webropol -kysely, jossa kerätään tietoa heille ohjautuneiden yhteydenottopyyntöjen määrästä, onko omaishoitaja saanut avun/tukea puhelimitse vai jostain muusta yhdistyksen toimintamuodosta tai millaisissa tilanteissa omaishoitajalle ei ole löytynyt tukea tarjoavaa ratkaisua. 

Verkosto kokoontuu säännöllisesti ja toimintamallia arvioidaan ja kehitetään kokemusten ja palautteiden pohjalta yhdessä.

Toteutussuunnitelma

Toimintamallin suunnittelu aloitettiin  yllä mainitun verkoston kokoamisella 12/22. Verkoston kanssa pidettiin kaksi työpajaa 1/23 ja 3/23. 

Työpajoissa pohdittiin:

 • Tietosuojaan liittyvät toimintatavat ja yhteydenottolupa –lomake​

 •  Yhteydenottolupa-lomakkeen siirtäminen asiakasohjauksesta järjestölle​

 •  Miten Täällä tukenasi -puhelutoiminta saadaan luontevaksi osaksi omaa toimintaa?

 • Toiminnan nimeä

 • Toiminnan mittaamista

 • Toimintamallista tiedottaminen /juurruttaminen asiakasohjauksen henkilöstölle

  Työpajojen jälkeen verkosto on kokoontunut kolme kertaa. Palautteiden ja kokemusten pohjalta on tullut ilmi,  että palvelutarpeen kartoitus on haasteellinen tilanne tarjota mahdollisuutta Täällä tukenasi -puheluihin. Palvelutarpeen kartoituksessa on paljon asiaa ja kaiken sisäistäminen siinä tilanteessa on ollut läheistään hoitaville vaikeaa. 

  Toimintamallista haluttiin viestiä laajemmin myös muiden sote-toimijoiden, jotka työssään kohtaavat läheistään hoitavia, tietoisuuteen. Tämän tiimoilta järjestettiin työpaja 4/24. Siihen osallistui sote-työntekijöitä, läheistään hoitavia ja järjestöjen edustajia. Työpajassa pohdittiin seuraavia asioita:

Milloin ja millä tavoin järjestölähtöistä tukea olisi luontevaa tarjota sote-palveluissa?

Omaishoitajan näkökulmasta milloin ja millä tavoin tukea olisi helpointa ja luontevinta ottaa vastaan?

Miten soten ja järjestöjen välistä yhteistyötä omaishoitoperheiden tukemisessa voisi edistää?

 • Minkälaisia hyviä käytäntöjä on olemassa?
 • Mitä yhteistyö edellyttää?

 

Kehittämistyötä jatketaan työpajan tulosten pohjalta.

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat kaikenikäisiä läheisiään hoitavat.

Asiakasymmärrystä toimintamallista saadaan omaishoitajien palautteista ja kokemuksista. Läheistään hoitavia on ollut mukana myös työpajatyöskentelyssä.